Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

HISTORIA. MAGISTRA VITAE EST Z tą starą sentencją, którą możesz przeczytać na logo naszego Instytutu, trudno się nie zgodzić. Bez niej pozbawieni bylibyśmy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "HISTORIA. MAGISTRA VITAE EST Z tą starą sentencją, którą możesz przeczytać na logo naszego Instytutu, trudno się nie zgodzić. Bez niej pozbawieni bylibyśmy."— Zapis prezentacji:

1 HISTORIA

2 MAGISTRA VITAE EST Z tą starą sentencją, którą możesz przeczytać na logo naszego Instytutu, trudno się nie zgodzić. Bez niej pozbawieni bylibyśmy tożsamości, trudno byłoby nam zrozumieć teraźniejszość, unikać błędów, szacować wiarygodność, weryfikować źródła, rozpoznawać symbole, oceniać wieloaspektowo… Bez historii byłoby trudno żyć. H ISTORIA JEST NAUCZYCIELKĄ ŻYCIA … my dodamy: najlepszą…

3 HISTORIA Cele kształcenia na kierunku historia Zasadniczym celem kształcenia na studiach historycznych jest przygotowanie absolwenta do podejmowania różnych zawodów i ról społecznych wymagających ogólnych kwalifikacji i umiejętności dynamicznego dostosowywania się do zadań zawodowych. Studia historyczne w swym założeniu mają u absolwenta wyrobić krytyczny stosunek do literatury naukowej, do poznawanych faktów oraz wyzwolić umiejętność poprawnego rozumienia i odtwarzania dziejów m.in. poprzez opanowanie warsztatu pracy historyka. Dzięki studiom historycznym studenci wyrabiają u siebie określone umiejętności, np.: wyszukiwania informacji, panowania nad dużą ilością danych, samodzielności pracy, pisania, dyscypliny, krytycyzmu czy też wrażliwości na odmienności kulturowe. Studia historyczne wdrażają studenta do samodzielnego przygotowywania prac naukowych.

4 HISTORIA Program studiów kształtowany jest wielowariantowo, dostosowany do standardów europejskich i umożliwia studiowanie przedmiotów, które szczególnie interesują. Absolwent posiada ogólne wykształcenie humanistyczne oraz wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i historii powszechnej. Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy historyczne w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej.

5 HISTORIA Program studiów przewiduje osiągnięcie przez absolwenta kompetencji językowych zgodnie z kryteriami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Uzupełnieniem programu kształcenia jest blok treści do wyboru w formie wykładów monograficznych oraz przedmiotów do wyboru i specjalizacyjnych, których tematyczna różnorodność pozwala studentowi na planowanie ścieżki własnego rozwoju intelektualnego oraz poszerzanie zainteresowań. Ulubioną formą zajęć są objazdy naukowe, pozwalające zobaczyć miejsca, o których wcześniej jedynie czytało się, skonfrontować swoje wyobrażenia z rzeczywistością, dotrzeć tam, gdzie w innym przypadku nigdy by się nie trafiło…

6

7 HISTORIA Możliwości zatrudnienia Absolwent studiów I stopnia otrzymuje tytuł licencjata. Absolwent studiów II stopnia otrzymuje tytuł magistra. Absolwent studiów historycznych jest przygotowany do pracy w placówkach muzealnych, oświatowych, kulturalnych oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Oferta podjęcia pracy przez absolwenta poszerza się w istotnym zakresie dzięki uczestnictwu w zajęciach specjalizacyjnych w trakcie trwania studiów. Może zdobywać węższe kwalifikacje praktyczne w toku pracy w instytucjach kultury, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu.

8 HISTORIA Ukończenie studiów daje możliwości zatrudnienia wszędzie tam, gdzie wymagana jest od pracownika sprawność w kontaktach interpersonalnych, umie- jętność analitycznego i kreatywego myślenia w roz- wiązywaniu problemów zawodowych, łatwość dos- tosowywania się do nowych sytuacji i ról zawo- dowych, umiejętność argumentacji, przekonywania, negocjowania itp. Absolwent może również podejmować samodzielną działalność gospodarczą i prowadzić ją w wybranej przez siebie dziedzinie.

9 HISTORIA Studenci studiów II stopnia, oprócz studiowania przedmiotów przewidzianych standardem kształcenia na specjalności ogólnohistorycznej, mają możliwość wyboru specjalności: Archiwistyczną, Zarządzanie Informacją Naukową, Edytorstwo tekstów, które znacząco poszerzają spektrum możliwości zatrudnienia.

10 Studiowanie to nie tylko zdobywanie wiedzy i kolejnych zaliczeń oraz zdawanie egzaminów. W kołach naukowych istnieje możliwość poszerzenia umiejętności, zdobycia pierwszych doświadczeń w pracy naukowej, poprawienia warsztatu a nawet publikacji. Przedstawienie własnego dzieła i konfrontacja z innymi twórcami może być frapującym początkiem budowania własnej kariery. HISTORIA

11 ZAPRASZAMY


Pobierz ppt "HISTORIA. MAGISTRA VITAE EST Z tą starą sentencją, którą możesz przeczytać na logo naszego Instytutu, trudno się nie zgodzić. Bez niej pozbawieni bylibyśmy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google