Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WPŁYW RODZICÓW NA KSZTAŁTOWANIE POSTAW MŁODZIEŻY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WPŁYW RODZICÓW NA KSZTAŁTOWANIE POSTAW MŁODZIEŻY"— Zapis prezentacji:

1 WPŁYW RODZICÓW NA KSZTAŁTOWANIE POSTAW MŁODZIEŻY
CZYLI KRÓTKI PORADNIK O SZTUCE WYCHOWYWANIA

2 POSTAWA To względnie trwała skłonność jednostki do zachowywania się w określony sposób. Postawy wywierają wpływ na postępowanie, reakcje emocjonalne oraz sposób, w jaki spostrzegamy otaczającą nas rzeczywistość.

3 Postawy można zatem kształtować i utrwalać.
POSTAWY nie są dane człowiekowi od urodzenia, lecz kształtują się w toku jego życia i rozwoju. W procesie kształtowania postaw oddziałują czynniki takie jak np. powtarzalność sytuacji i wzmocnienia. W związku z tym możliwa jest zarówno modyfikacja już ukształtowanych postaw. Postawy mogą tworzyć się w związku z pojedyńczymi, lecz szczególnymi ze względu na swój dramatyzm, sytuacjami i doświadczeniami. Postawy można zatem kształtować i utrwalać. Społecznie akceptowane postawy są przedmiotem wychowania moralnego.

4 WYCHOWANIE Postawy (etyczne, moralne) dzieci kształtowane są w wyniku oddziaływań wychowawczych. Wychowanie to proces polegający na kształtowaniu w jednostce takich postaw, zachowań, wartości i norm, które są uważane i uznawane za słuszne w danym środowisku społecznym. Przedmiotem wychowania są wszelkie przekazywane zasady i normy zachowań, które w sposób względnie trwały wpływają na moralne zachowania człowieka w różnych sytuacjach społecznych.

5 CO TO ZNACZY „DOBRZE WYCHOWYWAĆ DZIECKO”?
„Problemem wychowania nie jest to, jak dobrze pokierować człowiekiem, jak skłonić go, aby podążał za najlepszymi rozwiązaniami. Problemem jest to, jak obudzić w nim ducha wolności. Jak sprawić, aby chciał swobodnie, mądrze i odpowiedzialnie stanowić sam o sobie.” Józef Tischner „Dobrze wychować dziecko” oznacza przekazać mu system wartości oraz motywacji, sprawiający, że będzie podążało za dobrem, służąc sobie i innym ludziom.

6 ROLA WARTOŚCI W WYCHOWANIU
Wartość w powszechnym rozumieniu oznacza wszystko to, co uważamy za cenne, ważne, godne pożądania, to zainteresowanie/ szacunek, jakim darzymy daną osobę. Najważniejsze w procesie wychowania jest kształtowanie wartości moralnych u swoich dzieci, czyli wartości wyższego rzędu, których realizacja daje poczucie satysfakcji, spełnienia.

7 PODSTAWOWE WARTOŚCI UNIWERSALNE
PRAWO DO ŻYCIA POKÓJ TOLERANCJA WOLNOŚĆ PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ MIŁOŚĆ

8 ROLA WARTOŚCI MORALNYCH
Wartości moralne przynoszą nie tylko niekwestionowane korzyści osobiste ale również poprawiają funkcjonowanie w życiu społecznym: Są ważnym elementem komunikacji międzyludzkiej; Ułatwiają podejmowanie słusznych decyzji dotyczących zachowań w danej sytuacji; Stanowią wewnętrzny hamulec dla zachowań niemoralnych; Chronią przed demoralizującymi wpływami z zewnątrz.

9 WARTOŚCI MORALNE SKŁANIAJĄ NAS DO ZACHOWAŃ, KTÓRE SĄ DOBRE DLA WSZYSTKICH I NIKOGO NIE KRZYWDZĄ.
MOCNY SYSTEM WARTOŚCI MORALNYCH I UMIEJĘTNOŚCI KIEROWANIA SIĘ NIMI W ŻYCIU TO NAJWAŻNIEJSZY KAPITAŁ, W JAKI POWINNIŚMY WYPOSAŻYĆ DZIECKO. NAUCZANIE DZIECKA WARTOŚCI JEST NAJWAŻNIEJSZYM ZADANIEM WYCHOWAWCZYM DLA RODZICÓW.

10 Szczególną wagę w wychowaniu moralnym przywiązuje się do:
Dokonywania trafnej oceny własnych i cudzych zachowań oraz postaw w kategorii dobra i zła. Zapoznania dzieci z sądami i ocenami moralnego postępowania ludzi. Umożliwienia dzieciom i młodzieży uwewnętrznienia określonych sądów i ocen, norm i wartości.

11 METODY ODDZIAŁYWANIA WYCHOWAWCZEGO KSZTAŁTUJĄCE WRAŻLIWOŚĆ ETYCZNĄ DZIECKA
METODA MODELOWANIA- uczenia się poprzez naśladownictwo/ uczenia się zastępczego. Polega ona na dawaniu przykładu postępowania moralnego przez rodziców i inne osoby zasługujące na miano wzorów osobowych. W odwoływaniu się do tej metody warto pamiętać, że model tym większy wywiera wpływ na obserwatora: - Im w wyższym stopniu obserwator postrzega jego kompetencje i darzy go szacunkiem; Im w większym zakresie jest on w stanie zapewnić obserwatorowi wsparcie duchowe oraz materialne; Im bardziej opiekuńczy i przyjacielski jest stosunek modela do obserwatora; Im więcej entuzjazmu przejawia model dla swych zachowań i postaw.

12 METODA ZADANIOWA (WDRAŻANIE DO ZACHOWAŃ MORALNYCH)
Metoda ta polega na zalecaniu i umożliwianiu dzieciom wyświadczania innym przyjacielskiej i dobroczynnej przysługi zgodnie z podjęta przez nich wcześniej decyzją. Niekiedy powierza się im konkretne zadania do wykonania bez czekania na ich decyzję w tej sprawie.

13 NAUKA ZASAD REGULUJĄCYCH RELACJE MIĘDZYLUDZKIE
Odbywa się najczęściej poprzez bezpośrednie oddziaływanie na świadomość moralną dziecka. METODA PERSWAZJI Oddziaływanie to polega głównie na zapoznawaniu dziecka z normami i wartościami moralnymi oraz różnymi innymi problemami natury moralnej, z którymi spotykają się w codziennym życiu. Rodzic poprzez odpowiednio pokierowaną rozmowę powinien wówczas umiejętnie uświadomić dziecku rolę pewnych zasad w jego życiu.

14 METODA KIEROWANIA PROCESEM SAMOWYCHOWANIA
Polega na zachęcaniu i inspirowaniu dzieci do samowychowania pod względem moralnym. Istotnymi przejawami wychowania moralnego, z pomocą metody kierowania własnym procesem samowychowania mogą być- oprócz inspirowania i zachęcania dzieci do pracy nad sobą- także: Podsuwanie im odpowiednich wzorów osobowych do naśladowania, a w szczególności znajdywania w nich wewnętrznego impulsu do własnych zachowań i postaw moralnych; Kształtowanie w nich poczucia odpowiedzialności moralnej za swe postępowanie na co dzień, zwłaszcza zaś wobec osób pokrzywdzonych i sponiewieranych, znajdujących się w sytuacji bez wyjścia; Udostępnianie dzieciom literatury i innych dzieł sztuki budzących głębszą refleksję nad własnym życiem moralnym i konsekwencjami, jakie może ono pociągać za sobą dla innych ludzi.

15 METODA WZMACNIANIA POZYTYWNEGO
Polega na wyrażaniu pod adresem młodzieży pochwał lub dawania im innych dowodów uznania w odpowiedzi na ich konkretne zachowania i postawy moralne. Sposoby wzmacniania pozytywnego: Z pomocą bezpośredniej gratyfikacji:- pochwały słownej, nagrody; Sukcesywnej gratyfikacji- stopniowanie nagród w zależności od postępów.

16 METODA WZMACNIANIA NEGATYWNEGO
METODA PRZYMUSU/ KARANIA Polega m. in. na szybkim reagowaniu na niestosowne postępowanie dzieci, słownym ich napomnieniu, odebraniu danej nagrody, a nawet niekiedy na chwilowej izolacji czy utracie danego przywileju (np. wyjścia ze znajomymi, wyjazdu z rodzicami itp.). Pamiętajmy jednak, że nadmierne stosowanie wobec dziecka systemu kar może stać się przyczyną wielu błędów wychowawczych, sprzyjających rozwijaniu się w nim egoizmu czy braku umiejętności panowania nad własnymi emocjami.

17 METODA SAMORZĄDNOŚCI Polega na umożliwianiu młodzieży współdecydowania w różnych sprawach, a nade wszystko pozostawania przez nich w bliskich kontaktach interpersonalnych ze sobą i dorosłymi. Ważna jest tu zasada podmiotowego traktowania dzieci, czyli zapewniania im prawa do postępowania w miarę samodzielnego i niezależnego oraz równoprawnego udziału w kontaktach interpersonalnych z dorosłymi.

18 CZYNNIKI UTRUDNIAJĄCE WYCHOWANIE MORALNE
W DOBIE WSPÓŁCZESNEJ: Dominacja postaw konsumpcyjnych nad moralnymi; Dewaluacja wartości moralnych; Anonimowość w kontaktach międzyludzkich; Instytucjonalizacja życia społecznego; Nadmiar przemocy i seksu w mediach. W RODZINIE: Rozpad życia rodzinnego; Wadliwe postawy rodziców; Pozbawienie dziecka wzorów osobowych w rodzinie; Niedosyt miłości rodzicielskiej i opieki; Niedocenianie wartości w życiu rodzinnym. INNE PRZESZKODY: Pozbawienie dzieci i młodzieży dobrego przykładu; Niedosyt śpieszenia innym z pomocą; Nadmiar perswazji i pouczeń; Brak konsekwencji w procesie wychowania; Brak autorytetów osobowych.

19 Ważne jest również niwelowanie w wychowaniu autokratycznego sposobu reagowania rodziców: „ to ja tak każę” . Właściwością stawianych przed dzieckiem wymagań czy nawet zakazów albo nakazów winno być w miarę jasno i szeroko wyjaśnianie. W przeciwnym wypadku zostanie ono pozbawione praw do osobistego zaakceptowania norm postępowania, czego następstwem jest bunt, agresja lub apatia, brak inicjatywy. W ostatecznym przypadku może ono stać się bezwolnym wykonawcą rozkazu. Taką postawę będzie charakteryzowało dążenie do wystrzegania się czynów złych bez poczuwania się do czynienia dobra.

20 PAMIĘTAJMY O ZASADACH! Zasady są ustalane przez osoby odpowiedzialne za dzieci- rodziców; Zasady są znane dzieciom. Mogą się czasem niewiele zmieniać; Nieprzestrzeganie zasad pociąga za sobą konsekwencje; Konsekwencje nieprzestrzegania zasad są zawsze ustalane wcześniej; Rodzice powinni się starać być konsekwentnymi oraz mieć wspólne stanowisko w sprawach wychowania dziecka.

21 KRÓTKI PORADNIK DLA RODZICA
Młodzież, której dodajemy otuchy, uczy się ufać sobie; Młodzież, której okazuje się wyrozumiałość, uczy się cierpliwości; Młodzież, którą się aprobuje, uczy się poszanowania wartości; Młodzież, która spotyka się z uczciwością, uczy się sprawiedliwości; Młodzież, która doznaje serdeczności, uczy się przyjaźni; Młodzież, która żyje w poczuciu bezpieczeństwa, uczy się ufności wobec innych; Młodzież, która jest kochana, uczy się żyć.

22 Zainteresowanych zapraszamy na stronę internetową Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim Jeśli masz problem, szukasz porady dotyczącej Twojego dziecka- odwiedź nas lub skontaktuj telefonicznie: ul. 3-ego Maja 17 Tel. (85) 


Pobierz ppt "WPŁYW RODZICÓW NA KSZTAŁTOWANIE POSTAW MŁODZIEŻY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google