Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Świetlica szkolna bezpieczna przestrzeń spędzania czasu wolnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Świetlica szkolna bezpieczna przestrzeń spędzania czasu wolnego"— Zapis prezentacji:

1 Świetlica szkolna bezpieczna przestrzeń spędzania czasu wolnego
Poznań Listopad 2014 r.

2 Kontrola planowa „Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej” - styczeń-marzec 2014 r. Celem kontroli była ocena zgodności przestrzegania przez publiczne szkoły podstawowe przepisów art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz zgodności organizacji pracy świetlicy szkolnej z przepisami prawa. Kontrolę przeprowadzono w 123 szkołach podstawowych województwa wielkopolskiego. Wyniki przeprowadzonych kontroli były podstawą do wydania dyrektorom publicznych szkół podstawowych 33 zaleceń, sformułowania 5 wniosków i uwag.

3 Najczęściej stwierdzane podczas kontroli nieprawidłowości:
prowadzenie dziennika zajęć: duża ogólnikowość, mało dokładne odnotowywanie obecności uczniów, brak uporządkowania podziału uczniów na grupy świetlicowe; brak zgodności z prawem: liczba uczniów w grupie świetlicowej przekracza dopuszczalną liczbę 25, czas pracy niedostosowany do potrzeb rodziców; zapewnienie bezpieczeństwa: brak wypracowanego systemu zapewniającego sprawne i bezpieczne przekazywanie dzieci przez wychowawcę świetlicy rodzicom lub upoważnionej osobie.

4 W dniu 24 kwietnia 2014 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 642) Nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadziła nowe ustawowe zobowiązania dotyczące pracy świetlicy. Głównym impulsem zmian prawnych było zapewnienie jakościowo lepszej opieki świetlicowej w szkołach, zwłaszcza uczniom najmłodszym. Świetlica szkolna wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach, tj. w zakresie opieki, wychowania, dydaktyki oraz w zakresie oddziaływań profilaktyczno-terapeutycznych.

5 W dniu 24 kwietnia 2014 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 642) w art. 67 dodane zostały ust. 3-6 w brzmieniu: 3. „Szkoła podstawowa oraz szkoła prowadząca kształcenie specjalne, o której mowa w art. 71b ust. 1, jest obowiązana zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na: czas pracy rodziców - na wniosek rodziców; organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

6 4. Na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej oraz w szkole prowadzącej kształcenie specjalne, o której mowa w art. 71b ust. 1, pod opieką jednego nauczyciela nie może pozostawać więcej niż 25 uczniów. W przypadku szkół specjalnych, integracyjnych oraz oddziałów integracyjnych i specjalnych zorganizowanych w szkołach ogólnodostępnych liczba uczniów na zajęciach świetlicowych pozostających pod opieką jednego nauczyciela odpowiada liczbie uczniów wymaganej dla oddziału specjalnego lub integracyjnego. 5. Świetlica (…) zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji. 6. Przepisy ust. 3-5 stosuje się także do gimnazjów, jeżeli zachodzi potrzeba zapewnienia zajęć świetlicowych.” W dniu 24 kwietnia 2014 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 642)

7 Dokumentacja obowiązująca w świetlicy
Statut szkoły, który określa cele, zadania i warunki w świetlicy. Regulamin pracy świetlicy (określa założenia organizacyjne, zasady funkcjonowania, obowiązki i prawa wychowanka świetlicy, zasady korzystania ze stołówki, terenu zewnętrznego). Regulamin przyjmowania i odbierania dzieci Plan pracy świetlicy Dziennik zajęć świetlicowych (do dziennika wpisuje się plan pracy świetlicy na dany rok szkolny, imiona i nazwiska uczniów korzystających ze świetlicy, klasę do której uczęszcza, tematy realizowanych zajęć oraz obecność ucznia. Przeprowadzenie zajęć jest potwierdzone podpisem wychowawcy świetlicy).

8 Pomieszczenia świetlicowe
Ustawa o systemie oświaty art.5 ust 7 zobowiązuje gminę do: zapewnienie warunków działania szkoły (również świetlicy), w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; wykonywania remontów i zadań inwestycyjnych w tym zakresie; zapewnienia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej; wyposażenia szkoły (w tym świetlicy) w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów oraz wykonywania innych zadań statutowych.

9 Pomieszczenia świetlicowe
Natomiast, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, obiekt szkolny powinien: Posiadać pomieszczenia do realizacji zadań dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych, które spełniają wymagania dla pomieszczeń przeznaczonych do stałego pobytu ludzi Spełniać warunki techniczne i lokalizacyjne określone w obowiązujących przepisach.

10 Pomieszczenia świetlicowe
Elżbieta Ciszewska w publikacji „Świetlica szkolna” proponuje wyodrębnienie stref: Strefa porządkowa (uczniowie mogą zostawić w szafkach rzeczy), Strefa kręgu (relaksacyjna z dywanem), Strefa zabawy, Strefa nauki, gier i zabaw stolikowych, Strefa wystawy (np. parapet, korytarz), Strefa nauczyciela (z tego miejsca muszą być widoczne wszystkie pozostałe strefy).

11 Karda świetlicy - Kwalifikacje nauczyciela wychowawcy świetlicy
Wymagania kwalifikacyjne są określone w art.9 ust.1 KN, a szczegółowe wymagania kwalifikacyjne w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009, Nr 50, poz. 400)

12 Kadra świetlicy - Kwalifikacje nauczyciela wychowawcy świetlicy
Nauczyciel wychowawca świetlicy to osoba, która: Ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogicznym w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub Ukończyła studia wyższe na dowolnym kierunku (specjalności) i studia podyplomowe z zakresu prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub Ma kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły, w której prowadzona jest świetlica szkolna Pensum nauczyciela świetlicy wynosi 26 godzin

13 Kadra świetlicy - Kwalifikacje kierownika świetlicy
W § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze czytamy, że stanowisko kierownika świetlicy może zajmować nauczyciel kontraktowy, mianowany lub dyplomowany, który spełnia następujące warunki: posiada kwalifikacje do zajmowania nauczyciela świetlicy, posiada co najmniej trzyletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub trzyletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

14 Kadra świetlicy- Kwalifikacje kierownika świetlicy
uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich trzech lat pracy lub pozytywna ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo- w przypadku nauczyciela akademickiego- pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich trzech lat pracy w szkole akademickiej- przed powierzeniem stanowiska kierowniczego, spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust 1. ustawy KN, a w przypadku nauczyciela akademickiego- kara dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz.572) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

15 Kadra świetlicy - Kwalifikacje kierownika świetlicy
nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt. 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168). Kierownika świetlicy powołuje i odwołuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej.

16 innowacji pedagogicznych.
Dobre praktyki Zapraszamy do przesyłania do Kuratorium Oświaty w Poznaniu przykładów dotyczących pracy świetlicy szkolnej : dobrych praktyk innowacji pedagogicznych.

17 Poradnik o funkcjonowaniu świetlicy szkolnej:
„Świetlica - szkolną przestrzenią czasu wolnego. Funkcjonowanie świetlic szkolnych poradnik dla gmin i dyrektorów szkół” - Andrzej Pery, Danuta Kmita Dostępny na stronie w zakładce „Materiały do pobrania” Poradnik

18 Wydział Rozwoju Edukacji Poznań
Dziękuję za uwagę Wydział Rozwoju Edukacji Poznań


Pobierz ppt "Świetlica szkolna bezpieczna przestrzeń spędzania czasu wolnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google