Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 RODZAJE KONKURSÓW  ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW  ZAŁĄCZNIKI : w przypadku projektów inwestycyjnych:  studium wykonalności;  dokumenty dotyczące oceny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " RODZAJE KONKURSÓW  ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW  ZAŁĄCZNIKI : w przypadku projektów inwestycyjnych:  studium wykonalności;  dokumenty dotyczące oceny."— Zapis prezentacji:

1

2  RODZAJE KONKURSÓW  ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW  ZAŁĄCZNIKI : w przypadku projektów inwestycyjnych:  studium wykonalności;  dokumenty dotyczące oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ):  Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ1;  Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów sieci Natura 20002;  Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o statusie podatnika VAT;  kopia zawartej umowy partnerskiej, w przypadku projektów realizowanych wspólnie przez więcej niż jeden podmiot;  inne niezbędne załączniki, dokumenty wymagane prawem polskim lub kategorią projektu określone w Regulaminie konkursu

3 w przypadku projektów nieinwestycyjnych:  studium wykonalności;  dokumenty dotyczące oceny oddziaływania na środowisko  formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ3 (w ograniczonym zakresie)  zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o statusie podatnika VAT  kopia zawartej umowy partnerskiej w przypadku projektów realizowanych wspólnie przez więcej niż jeden podmiot;  inne niezbędne załączniki, dokumenty wymagane prawem polskim lub kategorią projektu określone w Regulaminie konkursu

4  IOK przeprowadza ocenę formalną złożonych wniosków w terminie nie dłuższym niż 45 dni roboczych od dnia zamknięcia konkursu. W uzasadnionych przypadkach IOK może przedłużyć termin oceny formalnej o maksymalnie 60 dni roboczych, o czym informuje na swojej stronie internetowej www.rpo.lubelskie.pl  IOK dokonuje oceny formalnej zgodnie z „zasadą dwóch par oczu” na podstawie procedur wewnętrznych, określonych w Instrukcji wykonawczej IZ RPO WL.  Ocena formalna wniosków przeprowadzana jest kolejno w oparciu o kryteria brzegowe (dopuszczające), a następnie w oparciu o kryteria poprawności

5  Kryteria brzegowe muszą być spełnione bezwarunkowo, a ich niespełnienie powoduje automatyczne odrzucenie projektu.  W przypadku, gdy projekt spełnia wszystkie kryteria brzegowe podlega ocenie w oparciu o kryteria poprawności.  Kryteria poprawności muszą być spełnione bezwarunkowo, ale ich niespełnienie nie powoduje od razu odrzucenia projektu. Na tym etapie możliwe jest uzupełnienie lub poprawa stwierdzonych we wniosku braków lub błędów.

6  IOK, w terminie 45 dni roboczych od dnia zakończenia oceny formalnej przeprowadza ocenę merytoryczną tych projektów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym. W uzasadnionych przypadkach IOK może przedłużyć termin oceny merytorycznej o nie więcej niż 60 dni roboczych  Oceny merytorycznej projektów dokonuje Zespół Oceniający (ZO) powoływany przez Marszałka Województwa Lubelskiego, spośród specjalistów znajdujących się na regionalnych listach specjalistów  Ocena merytoryczna projektów przeprowadzana jest kolejno w oparciu o kryteria techniczne i finansowo- ekonomiczne (dopuszczające), a następnie w oparciu o kryteria merytoryczne (punktowe)

7  Kryteria techniczne i finansowo-ekonomiczne (dopuszczające), muszą być spełnione bezwarunkowo, ale ich niespełnienie nie powoduje od razu odrzucenia projektu. Możliwe jest doprecyzowanie pewnych zagadnień przez wnioskodawcę lub złożenie dodatkowych wyjaśnień  Ocena projektu na poziomie TAK we wszystkich kryteriach technicznych i finansowo-ekonomicznych oznacza, że projekt jest wykonalny i wszystkie zawarte w studium wykonalności informacje są poprawne  Ocena projektu na poziomie NIE co najmniej w jednym z kryteriów powoduje odrzucenie projektu jako niewykonalnego. Ocena NIE przyznawana jest wówczas kiedy nie ma możliwości uzupełnienia/poprawy informacji zawartych we wniosku lub studium wykonalności

8  Następnym elementem oceny merytorycznej jest ocena projektu pod kątem kryteriów merytorycznych, mająca na celu przypisanie projektom określonej liczby punktów.  Podlegają jej wszystkie wnioski o dofinansowanie, które pozytywnie przeszły ocenę  Końcową ocenę merytoryczną projektu stanowi suma średnich ocen z poszczególnych kryteriów merytorycznych w stosunku do maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w ramach oceny merytorycznej projektu.  Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów w ramach oceny merytorycznej projektu wynosi 80 pkt.  Projekty, które uzyskały po ocenie merytorycznej co najmniej 60 % maksymalnej ilości punktów, podlegają ocenie strategicznej. Natomiast wnioski, które uzyskały mniej niż 60% maksymalnej ilości punktów nie biorą udziału w dalszej procedurze konkursowej

9  IOK, w terminie 30 dni roboczych od dnia zakończenia oceny merytorycznej przeprowadza ocenę strategiczną tych projektów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem merytorycznym tzn. uzyskały, co najmniej 60% maksymalnej ilości punktów na ocenie merytorycznej. W uzasadnionych przypadkach IOK może przedłużyć termin oceny strategicznej o nie więcej niż 60 dni roboczych  Oceny strategicznej projektów dokonuje Zespół Strategiczny powoływany przez Marszałka Województwa Lubelskiego, spośród specjalistów znajdujących się na regionalnych listach specjalistów  Ocena strategiczna jest oceną punktową i odbywa się w oparciu o kryteria strategiczne  Końcową ocenę strategiczną projektu stanowi suma średnich ocen z poszczególnych kryteriów strategicznych. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów w ramach oceny strategicznej projektu wynosi 20 pkt.  Ocenę końcową projektu stanowi łączna suma punktów z oceny merytorycznej i strategicznej projektu

10  LISTY RANKINGOWE  PRZYGOTOWANIE I OCENA DOKUMENTACJI WYMAGANEJ DO PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU  OCENA PEŁNEJ DOKUMENTACJI DO WNIOSKU

11  PROTEST I SPOSÓB JEGO ROZPATRZENIA  SKARGA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

12  Tło i uzasadnienie -opis stanu istniejącego i uzasadnienie potrzeby realizacji projektu - skąd wynika potrzeba realizacji projektu? - dane statystyczne - przywołanie dokumentów strategicznych  Opis przedmiotu projektu i uzasadnienie przyjętego rozwiązania technicznego - produkty projektu – dane liczbowe - produkty projektu muszą być spójne ze wskaźnikami realizacji celów projektu wymienionymi w punkcie F1 oraz w Studium Wykonalności - w oparciu o Studium Wykonalności należy uzasadnić, dlaczego wybrano opisane rozwiązanie techniczne (jeżeli dotyczy). - należy podać wartość wskaźnika skuteczności/efektywności tzw. efektywność kosztowa osiągnięcia 1 produktu, którego metodologia wyliczenia została określona w wytycznych ogólnych do studiów wykonalności dla projektów w ramach RPO województwa lubelskiego - załącznik nr 2 Samoocena projektu.

13  Cele i efekty społeczno - gospodarcze projektu -rezultaty, które powstaną w wyniku realizacji projektu należy opisać za pomocą danych liczbowych  Doświadczenie wnioskodawcy we wdrażaniu projektów dofinansowanych z zagranicznych środków pomocowych (projekty zakończone lub realizowane) - od 1999 r. - w przypadku wdrażania (od 1999 r.) projektów z udziałem środków pomocowych należy wpisać tytuły tych projektów, źródła finansowania, numery umów oraz wartości projektów i kwoty dofinansowania z podaniem odpowiedniej waluty.

14  Komplementarność - powiązanie projektu z innymi projektami realizowanymi/zrealizowanymi od 1999 r.  Wskaźniki realizacji celów projektu - produkt – bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony konkretnymi wielkościami. Liczone są w jednostkach materialnych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość firm, które uzyskały pomoc, liczba przeszkolonych osób, liczba udzielonych porad, itp.). - rezultat – bezpośredni wpływ zrealizowanego przedsięwzięcia na otoczenie społeczno – ekonomiczne uzyskany natychmiast po zakończeniu realizacji projektu np. skrócenie czasu podróży, zmniejszenie kosztów eksploatacji, liczba beneficjentów znajdujących zatrudnienie po zakończeniu projektu,

15  Zgodność Projektu z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych - należy przyjmować, że jeden projekt będzie realizowany w ramach jednej procedury przetargowej i jednego kontraktu. Jedna, wspólna procedura i w konsekwencji jeden kontrakt mogą dotyczyć prac projektowych, robót budowlanych i dostaw wyposażenia - należy podać, w ramach ilu kontraktów projekt będzie realizowany, dla każdego odrębnego kontraktu należy wpisać odpowiedni dla wartości i rodzaju zamówienia typ procedury przetargowej

16  Harmonogram realizacji projektu  Trwałość celów i sposób zarządzania projektem Należy opisać (krótkie streszczenie), jaka jest zdolność instytucjonalna beneficjenta końcowego do realizacji projektu, w jaki sposób będą zapewnione środki, które zagwarantują stabilność finansową projektu w okresie 5 lat od momentu jego zakończenia oraz w jaki sposób będzie finansowane utrzymanie projektu po jego zakończeniu. Należy opisać, w jaki sposób prowadzone będzie zarządzanie produktami projektu po zakończeniu jego realizacji. Ponadto należy podać numery stron w Studium Wykonalności, na której zamieszczono opis trwałości instytucjonalnej, finansowej i organizacyjnej

17  Promocja projektu Należy zamieścić krótki opis sposobów promocji udziału Unii Europejskiej (oraz budżetu państwa, jeśli występuje) w finansowaniu projektu  Wpływ projektu na realizację polityk horyzontalnych - wpływ projektu na politykę równych szans - wpływ projektu na politykę społeczeństwa informacyjnego - wpływ projektu na politykę ochrony środowiska

18  PROJEKT JEST KWALIFIKOWALNY,JEŚLI  jest zgodny z horyzontalnymi politykami Wspólnoty, w tym w szczególności z politykami w zakresie: - konkurencji, zamówień publicznych, środowiska (zgodnie z art. 3 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 działanie podejmowane w ramach Funduszy obejmuje, na poziomie krajowym i regionalnym, priorytety Wspólnoty sprzyjające trwałemu rozwojowi poprzez wzmacnianie wzrostu, konkurencyjności, zatrudnienia i integracji społecznej oraz poprzez ochronę i poprawę jakości środowiska naturalnego), - równego traktowania kobiet i mężczyzn (zgodnie z art. 16, Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 państwa członkowskie i Komisja zapewniają wsparcie zasady równości mężczyzn i kobiet oraz uwzględniania problematyki płci na poszczególnych etapach wdrażania Funduszy) oraz społeczeństwa informacyjnego, - jest zgodny z dokumentem programowym (zatwierdzonym Programem Operacyjnym i spełnia szczegółowe kryteria określone dla danej Osi Priorytetowej w RPO WL na lata 2007-2013), - jest zgodny z wymogami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, - przyczynia się do realizacji celów danej Osi Priorytetowej/Działania, - Beneficjent jest uprawniony do złożenia wniosku w ramach danej Osi Priorytetowej.

19  Kwalifikowalność projektu w ramach EFRR rozpatrywana jest na trzech poziomach:  Po pierwsze sprawdzana jest kwalifikowalność typu projektu w ramach danej Osi Priorytetowej.  Następnie weryfikowana jest kwalifikowalność rodzaju projektu w świetle kryteriów określonych w Uszczegółowieniu RPO WL dla poszczególnych Działań.  Następnie rozpatrywana jest kwalifikowalność poszczególnych wydatków

20  Wydatek jest kwalifikowalny jeżeli: - jest zgodny z postanowieniami Regionalnego Programu Operacyjnego WL, - został poniesiony w ramach projektu realizowanego z udziałem EFRR, - jest niezbędny do realizacji przedłożonego projektu - jest efektywny (tj. czy zachowano zasadę osiągnięcia najlepszego efektu przy możliwie najniższych kosztach), - jest racjonalny - jest rzetelnie udokumentowany i możliwy do zweryfikowania.

21  Wydatki dotyczące przygotowania projektu  dokumentacja techniczna,  studium wykonalności,  analiza finansowa,  raport oddziaływania na środowisko,  dokumentacja przetargowa,  wydatki poniesione na opłaty związane z koniecznością uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych na etapie przygotowania przedsięwzięcia,  w przypadku projektów przyrodniczych wydatki poniesione na wykonanie dokumentacji przyrodniczej (w tym m.in. planów ochrony gatunków i siedlisk, inwentaryzacji przyrodniczej, opisu stanu istniejącego wraz z analizą potrzeb oraz analizą opcji),  opracowanie map lub szkiców lokalnych sytuujących projekt,  przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego,  koncepcja budowlana.

22  Wydatki dotyczące realizacji projektu - Wydatki związane z wdrażaniem projektu - Koszty ogólne - Wydatki osobowe - Wydatki związane z zakupem i instalacją informatycznych systemów wspomagających zarządzanie i monitorowanie - Wydatki bieżące - Wydatki na instrumenty finansowe - Zakup gruntu - Wydatki związane z robotami budowlanymi - Wydatki dotyczące zakupu sprzętu i wyposażenia - Inne podatki i opłaty


Pobierz ppt " RODZAJE KONKURSÓW  ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW  ZAŁĄCZNIKI : w przypadku projektów inwestycyjnych:  studium wykonalności;  dokumenty dotyczące oceny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google