Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dlaczego nie wolno jej lekcewa ż y ć ? Marcin Ziuziakowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dlaczego nie wolno jej lekcewa ż y ć ? Marcin Ziuziakowski."— Zapis prezentacji:

1 Dlaczego nie wolno jej lekcewa ż y ć ? Marcin Ziuziakowski

2  Borelioza – inaczej choroba z Lyme, to choroba wywo ł ywana przez kr ę tek Borrelia burgdorferii i gatunki pokrewne.  Wektorem przenosz ą cym te kr ę tki s ą kleszcze z rodzaju Ixodes, a rezerwuarem gryzonie, jelenie i zwierz ę ta domowe.  Nazwa choroby pochodzi od nazwy miasta Old Lyme w stanie Connecticut (USA), gdzie po raz pierwszy zanotowano jej przypadki.

3  Las – g ł ównie ś cie ż ki w ę drowne dzikiej zwierzyny, skraj lasu i łą ki, miejsca zacienione, zwi ę kszona wilgotno ść  Miejskie parki  Osiedla mieszkaniowe

4  Najwi ę ksze populacje kleszczy wyst ę puj ą w Polsce pó ł nocno – wschodniej, w województwie zachodniopomorskim, a tak ż e wokó ł takich miast jak: Ł ód ź, Bydgoszcz, Kraków  Ł agodna zima – wi ę ksze zagro ż enie!  Feromony, st ęż enie dwutlenku w ę gla, temperatura – kleszcz wyczuwa te parametry - ka ż dy cz ł owiek inaczej przyci ą ga kleszcze i inne paso ż yty?

5  Unikanie miejsc najwi ę kszego skupiska kleszczy  Odpowiedni ubiór: ubranie (jasne) zakrywaj ą ce mo ż liwie najwi ę ksze partie cia ł a  Ś rodki chemiczne odstraszaj ą ce kleszcze  Kiedy si ę mo ż na ni ą zarazi ć ?  Przyjmuje si ę, i ż kleszcz usuni ę ty do 24 h zapobiega przej ś ciem kr ę tków do organizmu cz ł owieka (???)

6  Pierwszym objawem u wi ę kszo ś ci chorych jest zmiana skórna – rumie ń w ę druj ą cy ( ł ac. erythema migrans) wyst ę puj ą cy ś rednio 7 dni od uk ą szenia przez kleszcza.  Mog ą tez pojawi ć si ę nieswoiste objawy przypominaj ą c gryp ę – z ł e samopoczucie, uczucie zm ę czenia, bóle g ł owy, gor ą czka, dreszcze, bóle stawów i mi ęś ni.  Najwi ę ksze zagro ż enie stanowi zaka ż enie bez charakterystycznego objawu rumienia – ryzyka przej ś cia w chorob ę przewlek łą !  80% - objawy wyst ę puj ą w czerwcu i lipcu

7  2 faza zaka ż enia  Objawy neurologiczne i sercowe wyst ę puj ą po 2 – 3 miesi ą cach od kontaktu z kleszczem. W p ł ynie mózgowo – rdzeniowym stwierdza si ę limfocytoz ę i mo ż na te ż z p ł ynu hodowa ć kr ę tki B. burgdorferi – faza ta nazywana jest neuroborelioz ą  3 faza zaka ż enia  Objawy reumatologiczne, najcz ęś ciej jako zapalenie stawów, cz ę sto z p ł ynem zapalnym.

8  Rozpoznanie boreliozy wymaga zawsze rozpoznania klinicznego przez lekarza oraz potwierdzenia w postaci bada ń diagnostycznych  Diagnostyka laboratoryjna wzmaga zawsze podej ś cia dwuetapowego:  1) W pierwszym etapie badany jest poziom swoistych przeciwcia ł (IgM lub IgG w zale ż no ś ci od fazy choroby) przeciw kr ę tkom Borrelia metod ą immunoenzymatyczn ą  2) W przypadku uzyskania wyników dodatnich w pierwszym etapie wykonuje si ę test potwierdzenia metod ą Western - Blot

9  Zawsze powinno si ę wykonywa ć diagnostyk ę dwuetapowo poniewa ż metody te nawzajem si ę uzupe ł niaj ą.  Metod ę immunoenzymatyczn ą cechuje wysoka czu ł o ść oraz stosunkowo niska swoisto ść, natomiast metod ę Western – Blot wysoka swoisto ść z nisk ą czu ł o ś ci ą.  Badanie diagnostyczne powinno si ę wykonywa ć po up ł ywie od 2 do 4 tygodni od uk ą szenia  Wynik dodatni testów diagnostycznych bez objawów klinicznych nie upowa ż nia lekarza do rozpoznania choroby i jej leczenia

10  W leczeniu choroby z Lyme stosuje si ę tetracyklin ę, penicylin ę, ceftriakson, i/lub erytromycyn ę w zalezno ś ci od postaci klinicznej, wieku itd..

11  Zbadaj kleszcza!  Diagnostyka kleszcza usuni ę tego z miejsca wk ł ucia na obecno ść kr ę tków Borrelia, wykonana metoda real – time PCR pozwala na oszacowanie ryzyka wyst ą pienia zaka ż enia.  W przypadku wyniku ujemnego, pacjent ma pewno ść, ż e kleszcz który przebywa ł w jego organizmie nie zakazi ł go tym patogenem. Unika si ę w ten sposób d ł ugotrwa ł ej, szkodliwej i drogiej antybiotykoterapii.  W przypadku wyniku dodatniego pacjent powinien szczególn ą uwag ę zwróci ć na objawy kliniczne, zw ł aszcza je ż eli paso ż yt przebywa ł w organizmie d ł u ż ej ni ż 24h. W przypadku ich wyst ą pienia niezw ł ocznie nale ż y zasi ę gn ąć porady lekarza, który powinien w łą czy ć leczenie antybiotykiem. Szybkie dzia ł anie – to wi ę ksza szansa na ca ł kowite wyleczenie.

12  1. Diagnostyka Bakteriologiczna – Eligia M. Szewczyk  2. Mikrobiologia Lekarska – M. Zaremba  3. Diagnostyka i leczenie boreliozy z Lyme – R. Flisiak, S. Pancewicz


Pobierz ppt "Dlaczego nie wolno jej lekcewa ż y ć ? Marcin Ziuziakowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google