Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOŁECZNE ROLE OJCA I MATKI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOŁECZNE ROLE OJCA I MATKI"— Zapis prezentacji:

1 SPOŁECZNE ROLE OJCA I MATKI
Opracowała: Monika Haligowska

2 i opiekowaniu się dzieckiem jest równie ważna,
Rola obojga rodziców w wychowywaniu i opiekowaniu się dzieckiem jest równie ważna, choć każde z nich ma nieco inne funkcje do odegrania oraz różne zadania do wypełnienia w stosunku do swoich dzieci.

3 oraz bezpośrednio – poprzez udział w codziennych osobistych kontaktach
ROLA OJCA Ojciec wpływa na rozwój dziecka dwoma drogami: pośrednią – przez osobę matki oraz bezpośrednio – poprzez udział w codziennych osobistych kontaktach z dzieckiem. Każdy ojciec ma do spełnienia w rozwoju dziecka specyficzną, niezwykle ważną i trudną rolę.

4 ROLA OJCA ojciec pomaga dziecku przejść od fazy statycznego
spokoju i poczucia bezpieczeństwa do dynamicznego rozwiązywania napotkanych problemów, co oznacza dodawanie otuchy i uczenie niezależności; powinien przygotować dziecko na niebezpieczeństwa, pomóc mu dokonywać samodzielnych wyborów, zachęcać do działania, uczyć odpowiedzialności;

5 ROLA OJCA uczy dzieci poszanowania godności kobiety: chłopców
uczy szanować dziewczęta, dziewczętom wskazuje potrzebę szacunku dla własnej kobiecości; wpływa na przystosowanie się dziecka do życia w społeczności szerszej niż rodzina, kształtuje u niego potrzebę osiągnięć, motywuje do samodzielności; podkreślając odmienność roli mężczyzny i kobiety, przyczyniają się w ten sposób do rozwoju u dzieci zachowań związanych z własną płcią;

6 ROLA OJCA W ODNIESIENIU DO SYNA
daje synowi wzorce dot. roli męskiej – roli ojca, męża, brata, etc. które są przez niego przyswajane na drodze naśladowania; naśladowanie dotyczy również sfery emocjonalnej; Psychologowie i in. zauważają, że osoby, które nie miały okazji w dzieciństwie poczuć niejako „na własnej skórze” pozytywnej postawy ojca, później w dorosłym życiu mają duże kłopoty z okazywaniem miłości własnym dzieciom.

7 ROLA OJCA W ODNIESIENIU DO SYNA
ojciec kładzie fundament pod poczucie tożsamości młodego chłopca; poprzez swoje wymagania i zachowanie przekazuje mu najistotniejszą wiedzę o tym, kim jest mężczyzna; wzbudza w synu wiarę we własne siły i utrwala ją w nim; daje synowi odpowiedzi na to, czy ten dobrze coś robi i potwierdza jego wartość;

8 ROLA OJCA W ODNIESIENIU DO SYNA
syn ulega wpływom ojca w takich sferach życia, jak: przekonania polityczne i stosunek do pracy zawodowej; przyczynia się w znaczący sposób do rozwoju moralnego syna, w kształtowaniu jego wartości i sumienia; w miarę upływu czasu rozwoju syn przyswaja rolę męską od ojca, ale już na drodze modelowania; nie naśladuje już dosłownie zachowań ojca, ale odczytuje ich sens (po co ojciec to robi), nadając im własne znaczenie; robi to samo co ojciec, ale po swojemu;

9 MOŻLIWE SKUTKI NIEOBECNOŚCI OJCA DLA FUNKCJONOWANIA DZIECKA
chłopiec pod nieobecność ojca, nie posiadając realnego wzorca męskiego do identyfikacji będzie tworzył własny obraz tzw. „prawdziwego mężczyzny”, w którym będą dominować cechy i zachowania agresywne; chłopiec spostrzega, że w otaczającym go świecie istnieją mężczyźni, do obowiązków których należą walka i używanie siły; wielu chłopców bycie mężczyzną łączy z demonstrowaniem siły, przemocy i agresji;

10 badania Schona Lothara:
chłopcy wychowywani tylko przez kobiety są bardziej agresywni i częściej wpadają w konflikt z prawem niż chłopcy, w których wychowaniu ojciec brał czynny udział, co można wyjaśnić tym, że chłopiec wychowywany bez ojca tworzy sobie własny obraz mężczyzny i dąży do tego, aby takim mężczyzną być; jednocześnie odrzuca naśladowanie zachowań matki, jako – wg niego – przynależnych tylko kobietom; Zachowuje się agresywnie, ponieważ: złości go to, co proponuje mu matka, bo nie jest to zgodne z tym, co sam sobie wymyślił; 2) złość tę okazuje tak, jak jego zdaniem przystoi to mężczyźnie.

11 w okresie dzieciństwa chłopcy wychowywani bez ojców:
mieli słabą motywację do osiągnięć, niską samooceną, małą zdolność do rezygnacji z bieżących nagród dla korzyści, które można by osiągnąć w przyszłości, byli mniej skłonni do rywalizacji, mniej cierpliwi i odporni na niepowodzenia, ujawniali większą koncentrację na sobie, byli lękliwi, co przeważnie nie było dostrzegane przez otoczenie;

12 - mieli poczucie braku równowagi emocjonalnej,
- szybko wpadali w złość, często odczuwali smutek bez przyczyny, mówili o zmieniających się falujących nastrojach, często alienowali się w grupie, co rodziło trudności z budowaniem i utrzymywaniem głębokich i długotrwałych związków z rówieśnikami; choć zarazem postrzegani byli jako osoby bardzo towarzyskie.

13 ROLA OJCA W WYCHOWANIU CÓRKI
mają decydujący wpływ na to, jak córka zaistnieje za jakiś czas w roli kobiety; wychowując córkę musi odpowiedzieć sobie na pytanie: jakie cechy / kompetencje / postawy będą jej najbardziej przydatne w dorosłym życiu? podczas zabaw uczy się wchodzenia w relacje oparte na rywalizacji, sile, dzięki czemu może nabrać przekonania o swojej fizycznej sprawności, co jest niezbędne do budowania obrazu siebie i przekonania o własnych możliwościach potrzebnych w kontaktach z rówieśnikami, w relacjach;

14 ROLA OJCA W WYCHOWANIU CÓRKI
relacja z ojcem przekłada się na edukację szkolną dziewcząt: zainteresowanie ojców postępami córek przyczynia się do tego, że lepiej radzą sobie z matematyką i naukami ścisłymi; w wieku dojrzewania osiągają lepsze wyniki w nauce; Relacja ta działa w obie strony: Ojcowie zaangażowani w życie szkolne dzieci, częściej bawią się z nimi, lepiej porozumiewają, potrafią słuchać dziecka i opiekować się nimi.

15 ROLA OJCA W WYCHOWANIU CÓRKI
brak dobrej relacji z ojcem zmniejsza poczucie bezpieczeństwa i pewności sobie w roli kobiety; w konsekwencji córka szuka za wszelką cenę takiego związku, w którym odnajdzie oparcie i potwierdzenie swojej kobiecości; (Wojciechowska, 2007)

16 WYCHOWYWANIE SYNÓW PRZEZ SAMOTNE MATKI – zagrożenia:
jeśli dziecko jest dla niej jedynym sensem życia, to może próbować je zawłaszczyć, hamując jego próby usamodzielnienia się, może próbować uczynić z syna „zastępczego partnera”, podkreślając: „on jest taki dobry dla mnie”, co może doprowadzić u niego w dorosłym życiu do ukształtowania się egocentrycznej postawy w relacjach z rówieśnikami, bądź np. na przyjęciu w późniejszym życiu, zwłaszcza w relacjach z kobietami, „postawy opiekuna” cechującej się nieumiejętnością wystarczającego dbania o zaspokajanie własnych potrzeb;

17 pełni wobec dzieci funkcje opiekuńcze i wychowawcze;
ROLA MATKI pełni wobec dzieci funkcje opiekuńcze i wychowawcze; zaspokaja podstawowe potrzeby dziecka; okazując dziecku troskę, miłość, zapewnia mu bezpieczeństwo i poczucie więzi, przynależności; odgrywa decydującą rolę w uformowaniu postawy dziecka wobec otaczającego świata głównie dlatego, że jej kontakt z dzieckiem jest pierwszym ze wszystkich kontaktów społecznych dziecka; dostarcza dziecku pierwszych wzorów relacji społecznych, dot. samouspokajania i inicjowania kontaktu, dzięki czemu później potrafi ono radzić sobie z emocjami i podejmuje relacje społeczne; (Stokłosa, 1987; Wojciechowska, 2007)

18 ROLA MATKI dba o klimat emocjonalny oraz ciepło w rodzinie, o harmonijne relacje panujące pomiędzy jej poszczególnymi członkami; jej rola polega na podtrzymywaniu więzi rodzinnych i kultywowaniu tradycji; dba o rozwój dzieci, zwł. emocjonalny, ucząc, jak wyrażać emocje, uczy dzieci szacunku, tolerancji, troski, cierpliwości; dostarcza wzorca kobiecości, zarówno dziewczynkom, jak i chłopcom; ułatwia córkom identyfikację z własną płcią, a synom – pierwsze bliskie relacje z dziewczętami;

19 Porównanie stylu opieki podejmowanego przez matkę i ojca
MATKA OJCIEC dziecko zdobywa poczucie bezpieczeństwa i przewidywalności w relacji z matką ojcowie testują to poczucie bezpieczeństwa i sprawdzają, w jakim stopniu dziecko jest w stanie przenieść te nabyte umiejętności z jednej relacji na inną; zaspokaja potrzeby dziecka zachęcają dziecko do niekonwencjonalnych zachowań rozwija empatię prowokują do podejmowania nowych wyzwań uczy dzieci szacunku, tolerancji, troski, cierpliwości stawiają dzieciom więcej wymagań dostarcza wzorca kobiecości wprowadza dziecko w szerszy świat niż relacja z dopasowującym się do niego rodzicem dba o podtrzymywanie więzi rodzinnych wymaga od dziecka dostosowania się do reguł życia społecznego, obowiązujących poza ochraniającą relacją z matką wpływa silniej na społeczne funkcjonowanie społeczne

20 LITERATURA: K. Jabłoński (2009). Będę jak mój tata. Wpływ rozwodu rodziców na życie synów. Charaktery nr 9, s E. Napora (2007). Cień wielkiej góry : relacje z ojcem a psychospołeczne funkcjonowanie dorosłego syna. Sprawozdanie z badań. – Bibliogr. Niebieska Linia, nr 2, s. 16–18. K. Pospiszyl (2004). Ojcostwo w życiu mężczyzny. Małżeństwo i Rodzina nr 2, s. 24–28. Z. Skorny (1992). Psychologia wychowawcza dla nauczycieli. Warszawa WSiP. M. Smith (2005). Między ojcem a synem [decydujące znaczenie aktywnej obecności ojca dla rozwoju syna. Niebieska Linia nr 1, s B. Stokłosa (1987). Struktura rodziny a wzorce poznawcze ról rodzinnych. Rzeszów WSP. E. Szperlich (2007). Mały książę mamusi. Konsekwencje nieobecności ojca w dorastaniu syna. Charaktery nr 5, s. 30–32. A. Widera-Wysoczańska Docenić rolę ojca (2005). Świat Problemów, nr 1, s. 21–23

21 J. Wojciechowska (2005). Córki i ich ojcowie
J. Wojciechowska (2005). Córki i ich ojcowie. Wpływ ojców na córki, rodzaje i konsekwencje ojcowskiego wsparcia. Charaktery nr 7, s. 19–20. J. Wojciechowska (2007). Bo do dziecka trzeba dwojga. Interakcje rodziców z dziećmi, ich wpływ na rozwój : relacje ojca z córką. Charaktery nr 7, s. 18–20. M. Ziemska (1979). Rodzina i dziecko. Warszawa PWN.


Pobierz ppt "SPOŁECZNE ROLE OJCA I MATKI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google