Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 17 września 2013 r.. 2 Łączna kwota „janosikowego” wpłaconego od 2004 do sierpnia 2013 roku 6.221.904.982 zł * Kwota „janosikowego” wpłacona do końca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 17 września 2013 r.. 2 Łączna kwota „janosikowego” wpłaconego od 2004 do sierpnia 2013 roku 6.221.904.982 zł * Kwota „janosikowego” wpłacona do końca."— Zapis prezentacji:

1 1 17 września 2013 r.

2 2 Łączna kwota „janosikowego” wpłaconego od 2004 do sierpnia 2013 roku zł * Kwota „janosikowego” wpłacona do końca sierpnia 2013 r.

3 Podział „janosikowego” pomiędzy poszczególne województwa Zachodniopomorskie ; 8% Lubuskie ; 6% Dolnośląskie ; 11% Pomorskie ; 4% Warmińsko-Mazurskie ; 9% Podlaskie ; 6% Mazowieckie ; 5% Łódzkie ; 1% Opolskie ; 4% Śląskie ; 7% Małopolskie ; 1% Podkarpackie ; 14% Świętokrzyskie ; 6% Lubelskie ; 9% Wielkopolskie ; 4% Kujawsko – Pomorskie ; 7% Województwa wpłacające w 2013 roku: 1. Mazowieckie: zł 2. Dolnośląskie: zł Łącznie: zł subwencji regionalnej do podziału pomiędzy 16 województw

4 17 września 2013 r. 4 „JANOSIKOWE” NA 2013 ROK: 37% WYDATKÓW BIEŻĄCYCH finansowanych ze środków własnych Kwota wpłaty na 2013 rok z tytułu tzw. „janosikowego” w stosunku do planu wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych wynosi 37%.

5 17 września 2013 r. 5 „JANOSIKOWE” NA 2013 ROK: 48% przewidywanego wykonania DOCHODÓW PODATKOWYCH Kwota przewidywanego wykonania dochodów podatkowych w 2013 r.: 1,376 mld zł w 48% zostanie przeznaczona na zapłatę „janosikowego”.

6 17 września 2013 r. 6 Dochody do dyspozycji na realizację zadań własnych województwa po zapłaceniu „janosikowego” ** W 2013 roku sytuacja finansowa ma zbliżone konsekwencje do krytycznego 2010 roku, środki pozostające na zadania własne na poziomie ok. 744 mln zł są niższe o ok. 20% niż w roku poprzednim. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań niezbędne jest dysponowanie przez województwo środkami własnymi w wysokości ok. 1 mld zł w każdym roku budżetowym. W 2010 roku zaciągnięto długoterminowy kredyt w wysokości 260 mln zł, którego spłata rozpocznie się w 2015 roku. Obecnie Województwo Mazowieckie nie ma już możliwości zwiększenia zadłużenia z uwagi na bliski ustawowemu limitowi 60% wskaźnik zadłużenia. ROKPITCIT Razem dochody podatkowe Subwencja regionalnaDochody Wpłata do budżetu państwa Dochody do dyspozycji na wydatki województwa * * dochody ogółem, w tym podatkowe - przewidywane wykonanie **

7 17 września 2013 r. 7 Realizacja CIT w 2013 roku – porównanie z rokiem ubiegłym Miesiąc Wykonanie w 2012 roku Wykonanie w 2012 roku - zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym do końca 2011 roku struktura % Planowane w 2013 roku Wykonanie w 2013 roku Różnica między wykonaniem 2013 a planem 2013 styczeń ,80% luty ,96% marzec ,77% kwiecień, w tym: ,45% rozliczenia z lat ubiegłych wpływające w I połowie kwietnia maj ,39% czerwiec ,13% lipiec ,83% sierpień ,97% wrzesień ,93% październik ,40% listopad ,92% grudzień ,45% Razem Przyczyną problemu ze zbilansowaniem budżetu województwa w 2013 roku jest bardzo niskie wykonanie wpływów z CIT w kwietniu z tytułu rozliczeń z roku ubiegłego – zaledwie 26,57% wpływów z tego tytułu zrealizowanych w poprzednim roku!!!

8 17 września 2013 r. 8 Przewidywane wykonanie CIT w 2013 roku wykonanie 2012 wykonanie w 2013 przewidywane wykonanie w 2013 Prognoza PW CIT w 2013 roku przeprowadzona metodą wskaźnika PKB na poziomie 1,5% do wpływów za 2012 rok wynosi: zł, tj. mniej o 341 mln zł od aktualnego planu dochodów z tytułu CIT. Spadek wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o 73% w porównaniu do 2012 roku - wykonanie wykonanie przewidywane wykonanie 2013

9 17 września 2013 r. 9 Proponowana przez Zarząd nowelizacja budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 rok Na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2013 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował o koniecznym ograniczeniu wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń i pochodnych) pokrytych środkami własnymi o 10% planu na II półrocze 2013 r.: - ograniczenie wydatków bieżących, - ograniczenie wydatków inwestycyjnych, - dodatkowe dochody i przychody. Razem: 132 mln zł. Do zbilansowania budżetu na 2013 roku brakuje: 220 mln zł (352 mln zł – 132 mln zł).

10 10 17 września 2013 r. Założenia do projektu budżetu Województwa Mazowieckiego na 2014 rok

11 11 17 września 2013 r. Dochody własne Województwa Mazowieckiego i subwencje z budżetu państwa – porównanie przewidywanego wykonania 2013 i założenia do projektu na 2014 rok * * Wzrost dochodów podatkowych zakładany zgodnie z przewidywanym przez MF wzrostem wskaźnika PKB na 2014 rok o 2,5%. Źródła dochodów 2013 PW założenia % wzrost/ spadek I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: ,50% II. Subwencje z budżetu państwa ,79% III. Pozostałe dochody ,26% 1. Pozostałe dochody celowe ,02% 2. Pozostałe, w tym: ,08% Dochody z mienia ,45% Dochody z mienia - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ,00% Dochody ze sprzedaży majątku ,00% Dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa ,00% Dochody z tytułu zwrotu VAT przez urzędy skarbowe ,29% Opłaty za wyszukiwanie, przekształcanie formy i kopiowanie informacji o środowisku i jego ochronie ,00% Planowana refundacja przez Ministerstwo Zdrowia zobowiązań po przekształcanych spzoz- ach ,00% Refundacja - droga nr ,00% Pozostałe dochody (w tym m.in.: zwroty niewykorzystanych dotacji, udzielonych poręczeń, wpływy z usług) ,08% Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do wód i urządzeń wodnych ,05% Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji ,60% Dochody z tytułu umorzenia udziałów w spółkach prawa handlowego ,00% Odszkodowanie z tytułu nabycia przez Skarb Państwa prawa własności gruntu zajętego pod drogę wojewódzką z przeznaczeniem na budowę drogi ekspresowej x Razem dochody bieżące pokryte środkami własnymi ,69%

12 12 17 września 2013 r. Wydatki pokryte środkami własnymi, w tym: 2013 – plan na r PW z uwzględnieniem ograniczeń o 10% drugiego półrocza prognoza Prognoza 2014 – PW 2013 WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE SUMA Wydatki finansowane środkami własnymi Województwa Mazowieckiego – porównanie przewidywanego wykonania w 2013 roku z założeniami na 2014 rok Niska realizacja dochodów podatkowych w 2013 roku narzuca dalsze ograniczenia w finansowaniu zadań województwa. Według wstępnych prognoz, wydatki ze środków własnych w 2014 roku będą niższe od PW 2013 roku o ok. 130 mln zł, mimo to do zbilansowania budżetu – podobnie jak w 2013 r. – zabraknie ok. 220 mln zł!!!

13 13 17 września 2013 r. Wpłata do budżetu państwa na 2014 rok Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw, obliczona dla Województwa Mazowieckiego na 2014 rok wynosi zł. Kwota ta jest mniejsza o zł od wpłaty jaką województwo ponosi w 2013 roku.

14 14 17 września 2013 r. BILANS budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 i prognoza na 2014 rok GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego plan z uwzględnieniem nowelizacji wrześniowej PW z uwzględnieniem zgłoszonych wniosków (- 10% II półrocza 2013) prognoza DOCHODY ogółem, w tym: DOCHODY WŁASNE, w tym: dochody bieżące dochody majątkowe DOCHODY z DOTACJI oraz POZOSTAŁE DOCHODY CELOWE dochody bieżące dochody majątkowe WYDATKI ogółem, w tym: WYDATKI finansowane środkami własnymi, w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe WYDATKI finansowane dotacjami i dochodami celowymi, w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe PRZYCHODY, w tym: kredyt długoterminowy000 pożyczka z budżetu państwa kredyt w rachunku bieżącym spłaty pożyczek udzielonych spzoz-om wolne środki ROZCHODY, w tym: spłaty kredytów spłata kredytu w rachunku bieżącym udzielone pożyczki nadwyżka (+) / deficyt (-) operacyjny nadwyżka (+) / deficyt (-) operacyjny + wolne środki nadwyżka (+) / deficyt (-) finansowy DOCHODY-WYDATKI PRZYCHODY-ROZCHODY BILANS BUDŻETU

15 15 17 września 2013 r. Do zbilansowania budżetu Województwa Mazowieckiego w 2013 roku, nawet w przypadku wdrożenia 10%-owego obniżenia kosztów utrzymania jednostek organizacyjnych w II półroczu, zabraknie ok. 220 mln zł. Uchwalenie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2014 rok jest niemożliwe. Do zbilansowania wyniku finansowego zabraknie ok. 220 mln zł, nawet pomimo przyjęcia założenia o 2,5% wzroście dochodów z PIT i CIT (przewidywany przez MF wskaźnik wzrostu PKB w 2014 roku). Udzielania kolejnych pożyczek z budżetu państwa – co roku 220 mln zł, nie jest rozwiązaniem problemu, tylko jego spotęgowaniem. Doprowadzi to do gigantycznego zadłużenia. Biorąc pod uwagę, że w kolejnych latach do zbilansowania budżetu również brakuje ok. 200 mln zł, już w 2015 roku zadłużenie Mazowsza przekroczy 100% rocznych dochodów!

16 17 września 2013 r. 16 Zadłużenie Województwa Mazowieckiego Zgodnie z Dokumentem „Wytyczne dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, aktualizacja – maj 2013 r.”, kurs PLN/EUR dla jednostek samorządu terytorialnego, w których udział zobowiązań walutowych jest większy niż 10% ogółu zobowiązań, należy przyjąć z uwzględnieniem 15%-owej deprecjacji – dla roku 2013: 4,77 zł/euro, dla roku 2014: 4,60 zł/euro; GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego plan z uwzględnieniem nowelizacji wrześniowej PW z uwzględnieniem zgłoszonych wniosków (-10% II półrocza 2013) prognoza Wskaźnik spłaty zobowiązań - art. 243 ust. 1 ustawy z 2009 r. o finansach publicznych4,13%4,39%5,59% Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy8,14% 9,51% Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawyrelacja spełniona kwota długu - planowana na koniec 2013 roku bez pożyczki z budżetu państwa kwota długu - planowana na koniec 2013 roku z pożyczką z b.p. 219,8 mln zł kwota długu - planowana na koniec 2014 roku z pożyczką z b.p. 219,8 mln zł na 2013 rok oraz 220 mln zł na 2014 rok kwota długu do dochodów (limit 60% dochodów z art. 170 uofp z r.)51,49%67,79%69,90%

17 17 września 2013 r. 17 Rata wpłaty z tytułu „janosikowego” za wrzesień 2013 r. Miesięczna rata „janosikowego” w 2013 roku, którą Województwo Mazowieckie jest zobowiązane przekazywać do budżetu państwa do 15 dnia każdego miesiąca wynosi zł. Z uwagi na stan środków na rachunku bankowym Województwa Mazowieckiego w dniu 16 września 2013 r., który wynosił ,48 zł, Województwo Mazowieckie dokonało w tym dniu wpłaty w tejże wysokości, tj. o ,52 zł mniej niż jest do tego zobowiązane.

18 17 września 2013 r. 18 Proponowane rozwiązania na 2013 rok Wydanie przez Ministra Finansów rozporządzenia w sprawie częściowego zaniechania poboru wpłaty, o której mowa w art. 31 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.) w stosunku do Województwa Mazowieckiego za 2013 rok, tj. w zakresie 3 rat, do dokonania których jest zobowiązane do dnia: -15 października 2013 r., -15 listopada 2013 r., -15 grudnia 2013 r. z mocy art. 31 w zw. z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Suma należnych wpłat za ten okres wynosi zł. Podstawę prawną do wydania przez Ministra Finansów wskazanego wyżej rozporządzenia stanowi art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 września 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) w zw. z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.).

19 17 września 2013 r. 19 Proponowane rozwiązania dla roku 2014 Zastosowanie wobec Województwa Mazowieckiego jednorazowej ulgi w zobowiązaniu z tytułu obowiązkowej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej na 2014 rok poprzez wprowadzenie do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej na 2014 rok, tj. tzw. ustawy okołobudżetowej na rok 2014, poniższego zapisu: „1. W 2014 roku wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej, o których mowa w art. 31 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 i Nr 127, poz. 857), dokonują województwa, w których wskaźnik W jest większy od 110% wskaźnika Ww. 2. Kwotę rocznej wpłaty oblicza się mnożąc liczbę mieszkańców województwa przez kwotę wynoszącą: 1) 80% nadwyżki wskaźnika W ponad 110% wskaźnika Ww - dla województw, w których wskaźnik W jest nie większy niż 170% wskaźnika Ww; 2) 26% wskaźnika Ww, powiększoną o 51,8% nadwyżki wskaźnika W ponad 170% wskaźnika Ww - dla województw, w których wskaźnik W jest większy niż 170% wskaźnika Ww. 3. Zasady, o których mowa w ust.1 i 2 stosuje się do ustalenia wpłat województw do budżetu państwa na rok 2014 oraz do opracowania ustawy budżetowej i uchwał budżetowych na rok 2014.” Wprowadzenie powyższej zmiany przepisów spowodowałoby zmniejszenie wpłaty do budżetu państwa o ok. 295 mln zł. aktualny algorytm i wpłata na 2014 rokLICZ.MIESZK * [(0,48*WSKAŹ.Ww)+0,95*(WSKAŹ.W – 1,7*WSKAŹ.Ww)] proponowany algorytm na 2014 rokLICZ.MIESZK * [(0,26*WSKAŹ.Ww)+0,518*(WSKAŹ.W – 1,7*WSKAŹ.Ww)] różnica

20 17 września 2013 r. 20 Proponowane rozwiązania na kolejne lata, od 2015 roku Zmiana ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.) poprzez modyfikację algorytmu określonego w art. 31 ust. 2 pkt 2): „1. Województwa, w których wskaźnik W jest większy od 110 % wskaźnika Ww, dokonują wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw. 2. Kwotę rocznej wpłaty oblicza się mnożąc liczbę mieszkańców województwa przez kwotę wynoszącą: 1) 80 % nadwyżki wskaźnika W ponad 110 % wskaźnika Ww - dla województw, w których wskaźnik W jest nie większy niż 170 % wskaźnika Ww; 2) 26 % wskaźnika Ww, powiększoną o 51,8 % nadwyżki wskaźnika W ponad 170 % wskaźnika Ww - dla województw, w których wskaźnik W jest większy niż 170 % wskaźnika Ww. 3. Wysokość wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw ustalonej przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych, określonej według zasad w art. 31, nie może przekraczać 25% dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych w roku budżetowym.”

21 17 września 2013 r. 21 Proponowane rozwiązania na kolejne lata, od 2015 roku Ustalenie 25%-owego progu bezpieczeństwa, powyżej którego wpłata do budżetu państwa nie mogłaby przekroczyć uzyskanych w danym roku dochodów podatkowych, spowodowałoby zmniejszenie wpłaty w kolejnych latach o następujące wielkości: dochody podatkowe wpłata - wg obowiązującego algorytmu wpłata / dochody podatkowe (%)33,48%32,77%33,24%34,77%35,89% wpłata - do progu 25% dochodów podatkowych różnica

22 17 września 2013 r. 22 Dziękuję za uwagę. Departament Budżetu i Finansów Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie


Pobierz ppt "1 17 września 2013 r.. 2 Łączna kwota „janosikowego” wpłaconego od 2004 do sierpnia 2013 roku 6.221.904.982 zł * Kwota „janosikowego” wpłacona do końca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google