Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

R EALIZACJA PROGRAMÓW WŁASNYCH I OGÓLNOPOLSKICH W M IEJSKIEJ S ZKOLE P ODSTAWOWEJ IM. J ANUSZA K ORCZA W J EDLINIE -Z DROJU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "R EALIZACJA PROGRAMÓW WŁASNYCH I OGÓLNOPOLSKICH W M IEJSKIEJ S ZKOLE P ODSTAWOWEJ IM. J ANUSZA K ORCZA W J EDLINIE -Z DROJU."— Zapis prezentacji:

1 R EALIZACJA PROGRAMÓW WŁASNYCH I OGÓLNOPOLSKICH W M IEJSKIEJ S ZKOLE P ODSTAWOWEJ IM. J ANUSZA K ORCZA W J EDLINIE -Z DROJU

2 P ROGRAM WŁASNY ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH „ ZABAWA KULAMI ” Prowadzący: Iwona Wolna Program skierowany był do uczniów klas młodszych i klas starszych

3 C EL : Stymulacja rozwoju fizycznego uczniów Aktywne spędzanie czasu wolnego Rozbudzanie zainteresowań

4 E WALUACJA PROGRAMU : Sprawdzian umiejętności ruchowych:  Turniej „Jeden na Jednego”  Turnieje wewnątrz grupy( młodsi uczestnicy)  Praktyczne sędziowanie w turniejach wewnątrz grup Udział w zawodach zewnętrznych :  Turniej petanque „Czarodziejska kula  Międzynarodowy Festiwal „ Petanque”  Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowców  Turniej Petanque dla szkół podstawowych

5 P ROGRAM WŁASNY ZAJĘĆ RUCHOWYCH W KLASACH I-III Prowadzący : Iwona Wolna

6 C EL : stymulacja rozwoju fizycznego uczniów, wyrabianie u nich nawyków higienicznych, prawidłowej postawy oraz rozbudzanie zainteresowań różnymi formami ruchu i aktywnego spędzania wolnego czasu, który został zrealizowany na miarę uczniów klas I-III.

7 E WALUACJA : Podstawową oceną realizacji programu są opinie uczniów ich zaangażowanie i zadowolenie. Z uwag uczniów wynika, że zajęcia spełniają ich oczekiwania. Zdecydowana większość uważa, że stają się sprawniejsi, mocniejsi, zdobywają nowe umiejętności.

8 P ROGRAM „ SPRAWNY DOLNOŚLĄZACZEK ” Prowadzący : Iwona Wolna, Joanna Mucha, Marta Kilanowska, Marzena Przesmycka Realizowany w klasach Ia, Ib, IIa

9 C EL : zaproponowanie nowych bardziej atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnych z nową podstawą programową, zachęcenie uczniów do podejmowania nowych form aktywności fizycznej, rozwijanie sprawności fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem koordynacji wzrokowo-ruchowej mającej istotne znaczenie w wykonywaniu czynności manualnych(pisanie, rysowanie, wycinanie)

10 E WALUACJA : Dzieci realizujące założenia programu rozwijały się zarówno w sferze psychicznej i fizycznej. Zdobywanie poszczególnych sprawności wzmacniało wiarę we własne siły i możliwości WNIOSEK: Dzieci chętniej ćwiczą na lekcjach w-f, gdyż zajęcia są bardziej atrakcyjne, urozmaicone. Zdobywanie sprawności mobilizuje do działania

11 P ROGRAM „ KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA ” Prowadzący : Joanna Mucha, Marta Kilanowska Realizowany w klasach I

12 C EL : edukacja pierwszoklasistów w zakresie bezpieczeństwa.

13 E WALUACJA : obserwacja aktywności uczniów na zajęciach, zaangażowanie uczniów podczas wykonywania zadań samodzielności podejmowania działań oraz umiejętności współdziałania w grupie.

14 E FEKTY : Uczniowie wykazali się umiejętnością -przewidywanie ewentualnych niebezpieczeństw i ich skutków(zagrożenia ze strony ludzi, roślin, zwierząt, zjawisk przyrodniczych) -unikanie niebezpieczeństw podczas drogi do szkoły, w szkole, w domu, w czasie zabawy oraz postępowania w razie ich zaistnienia -alarmowanie o niebezpieczeństwie Szkoła otrzymała certyfikat potwierdzający udział w programie „Klub Bezpiecznego Puchatka”

15 P ROGRAM KOŁO TURYSTYCZNE „M AŁY W ĘDROWNIK ” Prowadzący: Agnieszka Wiśniewska, Karina Skuza, Małgorzata Pierzchlewicz Realizowany w klasach IV-VI

16 C EL : Popularyzacja aktywnych form spędzania wolnego czasu Zachęcanie do uprawiania turystyki Poprawiania sprawności fizycznej i stanu zdrowia poprzez kontakt z naturą Popularyzacja wiedzy na temat bliższego i dalszego regionu Wdrażanie do przestrzegania zasad ochrony środowiska

17 EWALUACJA Przez okres trwania programu była prowadzona obserwacja i rozmowa z uczestnikami – ich wrażenia, spostrzeżenia dotyczące wycieczek Przeprowadzona została ankieta, która sprawdzała przydatność i skuteczność programu, oraz czy zostały osiągnięte wytyczone cele.

18 E FEKTY : Uczniom odpowiadała przyjemna atmosfera panująca podczas wypraw, bardzo wysoko oceniony został program realizowany podczas zajęć. Dzieciom podobały się wszystkie piesze wycieczki, wycieczka szynobusem, ognisko. Wszyscy uczestniczy stwierdzili, że udział w zajęciach przyniósł im korzyści, wśród ktrórych wymienili m.in. poznanie wielu nowych miejsc, intergracja zdobycie informacji nt nowych miejsc. Dzieciom podobały się wszystkie formy zajęć, uznały, iż nic nie należałoby poprawiać w pracy koła turystycznego. Wszyscy wyrazili chęć uczestnictwa w zajęciach, w następnym roku szkolnym.

19 P ROGRAM „ KOMPUTEROWY ŚWIAT ” Prowadzący: Renata Burnat Realizowany w klasach I-III IV-VI

20 C EL : Rozwijanie umiejętności posługiwania się komputerem Wykorzystanie komputera do uczenia się innych przedmiotów Korzystanie z zasobów internetowych i multimedialnych jako źródła informacji Wykorzystanie komputera jako źródła wiedzy i rozrywki Posługiwanie się programami komputerowymi

21 E WALUACJA : w formie ankiet i pogadanki z uczniami - wykazała, że zajęcia są dla uczniów atrakcyjne i ciekawe. Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań. Jest to dla nich dodatkowa edukacja w zakresie techniki komputerowej i technologii informacyjnej. Podjęte działania służyły przede wszystkim lepszemu procesowi dydaktycznemu, możliwościom indywidualnego rozwoju, zainteresowań uczniów i ich uzdolnień w sprzyjającej atmosferze.

22 E FEKTY : Odkrywanie informatycznych zainteresowań wśród uczniów, Satysfakcja ucznia z efektów własnej pracy, Rozszerzenie wiadomości, rozwijanie uzdolnień informatycznych dzieci, Poprawa efektów kształcenia,

23 P ROGRAM „ BEZPIECZNY DOLNOŚLĄZAK ” Prowadzący: Joanna Mucha Realizatorzy: Violetta Mikłas, Iwona Wolna, Krystyna Gidzińska, Mirosława Żółtańska, Magdalena Wędzik, Renata Burnat, Iwona Dryś

24 C EL : nabycie i utrwalenie praktycznych umiejętności w zakresie bezpiecznego zachowania oraz umiejętność współdziałania ze służbami i organizacjami powołanymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa. wsparcie szkół w projektowaniu działań ćwiczeń – mających na celu podniesienie świadomości uczniów na temat bezpiecznych zachowań.

25 E WALUACJA : Realizacja programu pozwoliła uczniom, nabyć i utrwalić praktyczne umiejętności w zakresie bezpiecznego zachowania, wykorzystania ich w sytuacjach życia codziennego ( w tym w sytuacjach zagrożenia) oraz w działaniach przy współpracy z różnego rodzaju służbami i organizacjami. bezpieczny Internet (jak korzystać z Internetu – potencjalne zagrożenia); bezpieczna droga (zasady ruchu drogowego, umiejętności poruszania się w sytuacjach dnia codziennego oraz zagrożeń); pierwsza pomoc (znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy poprzez praktyczny udział w warsztatach);

26 E FEKTY : Zaangażowanie społeczności szkolnej w realizację zadań mających na celu podnoszenie poziomu bezpieczeństwa. Nawiązanie współpracy z instytucjami wspierającymi szkołę w wychowaniu. Poszerzenie zakresu działań placówki.

27 P ROGRAM „K LUB CZTERECH ŻYWIOŁÓW ” Prowadzący : Mirosława Żółtańska, Joanna Mucha Realizowany w klasach II

28 C EL : promowanie postaw ekologicznych, wiedzę przyrodniczą oraz znajomość mechanizmów związanych z energią w oparciu o dostarczone materiały.

29 E WALUACJA : „Klub Czterech Żywiołów” był realizowany metodą projektu. Uczeń należący do klubu miał zebrać w legitymacji członka Klubu odpowiednią liczbę punktów oraz co najmniej cztery sprawności: wody, ognia, powietrza i ziemi. Uczeń mógł sam wybrać takie wyzwania, którym jest w stanie sprostać. Zestaw proponowanych wyzwań był obszerny i odpowiadał dzieciom w różnym wieku – zadania miały różne poziomy trudności. To od dziecka zależało, czy zadania będą prostsze, ale będzie ich więcej, czy trudniejsze, ale – jedno lub dwa. Dzieci bardzo chętnie podejmowały nowe naukowe wyzwania i doskonale się przy tym bawiły.

30 E FEKTY : Uczniowie zapoznali się z podstawowymi terminami z zakresu przyrody, wyrobili potrzebę i nawyk kontrolowania zużywanej energii i jej oszczędzania, nabyli zachowań właściwych dla ekologicznego stylu życia, otrzymali legitymację „Strefa Strażnika Żywiołów” oraz zdobyli odznaki.

31 P ROGRAM PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM MATEMATYCZNIE Prowadzący: Iwona Dryś

32 C EL : Umożliwianie uczniom zdolnym rozwoju twórczego myślenia, poszerzania ich zainteresowań, pomoc w osiąganiu sukcesów Na zajęciach realizowano treści matematyczne w zakresie : Matematyka w życiu codziennym Łamigłówki matematyczne Przygotowanie do konkursów matematycznych Techniki multimedialne w nauczaniu matematyki

33 E WALUACJA : Na podstawie wypowiedzi ustnych uczestników, obserwacji pracy uczniów oraz prac pisemnych uczestników stwierdzam iż program stwarza możliwości postępu w rozwoju wiedzy i umiejętności uczniów. Realizowane metody i formy pracy dały oczekiwane rezultaty w postaci zaangażowania uczniów oraz zaciekawienia omawianymi zagadnieniami. Zaplanowany cel, został zrealizowany.

34 P ROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI „ POKONUJEMY TRUDNOŚCI ” Prowadzący: Iwona Dryś Realizowany w klasach IV-VI

35 C EL : program skupia się na usprawnianiu zaburzonych analizatorów wyrównując przede wszystkim braki edukacyjne.

36 E WALUACJA : Realizacja programu przynosi oczekiwane efekty działań. Odpowiada potrzebom ucznia słabszego i daje mu szansę na pokonanie istniejących trudności. Kształtuje w uczniu pozytywne postawy wobec siebie i innych. Zastosowane metody i formy pracy w większości dały oczekiwane rezultaty. Organizacja pracy i pomoce dydaktyczne gwarantują realizacje założonych celów. Stała obserwacja działalności dzieci podczas zajęć, analiza dokonań i osiągnięć uczniów oraz rozmowy z uczestnikami zajęć wskazują na zaangażowanie uczniów w pracę oraz wysoki poziom zadowolenia z własnych dokonań w trakcie zajęć.

37 P ROGRAM KARATE Prowadzący : Joanna Kraśnicka

38 C EL : zgodne z podstawą programową z wychowania fizycznego.

39 C O ZROBIONO ? Uczniowie na zajęciach poznawali techniki ręczne i nożne, pozycje, system walki bezkontaktowej, zasady sędziowania. Uczniowie po pierwszym roku nauki potrafią poruszać się w pozycjach, znają etykietę zajęć, oraz podstawowe techniki ręczne i nożne.

40 P ROGRAM,,Z KUJAWSKIM POMAGAMY PSZCZOŁOM ”. Prowadzący: Mirosława Żółtańska, Joanna Kraśnicka

41 C EL : poszerzenie wiedzy na temat życia i budowy owadów pszczołowatych oraz ich znaczenia w środowisku

42 R EALIZOWANE TREŚCI : Budowa pszczoły Znaczenie pszczół w przyrodzie i życiu człowieka. Problem masowego wymierania pszczół. Pszczoły w najbliższym środowisku. Poznanie zasady przyjaciół pszczół

43 E FEKTY : układanie pszczoły z puzzli fragment plastra woskowego utworzenie,,kącika pszczelego” ze swoimi pracami hotele dla pszczół z masy solnej wykonanie mapy swojej miejscowości i naniesienie na nią miejsc, gdzie mogą występować pszczoły żyjące gromadnie i pszczoły samotnice poznali i wysiali gatunki roślin przyjaznych pszczołom. Uzyskanie certyfikatu Akademii Przyjaciół Pszczół przyznanego Szkole i nauczycielom realizującym projekt.

44 ZDJĘCIA ZE ZREALIZOWANYCH PROGRAMÓW

45

46

47

48

49

50

51 WNIOSKI: ZAŁOŻONE CELE W KAŻDYM PROGRAMIE ZOSTAŁY OSIĄGNIĘTE. REALIZACJA TREŚCI POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW PRZEBIEGAŁA SYSTEMATYCZNIE ZGODNIE Z ZAPLANOWANĄ TEMATYKĄ. EWALUACJA PROGRAMÓW WYKAZAŁA, ŻE UCZESTNICTWO UCZNIÓW W REALIZACJI WYŻEJ WYMIENIONYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH WSPOMAGA ICH WSZECHSTRONNY ROZWÓJ, ROZWIJA ZAINTERESOWANIA ORAZ MOTYWUJE DO DALSZEJ AKTYWNOŚCI. SPORZĄDZIŁA KARINA SKUZA


Pobierz ppt "R EALIZACJA PROGRAMÓW WŁASNYCH I OGÓLNOPOLSKICH W M IEJSKIEJ S ZKOLE P ODSTAWOWEJ IM. J ANUSZA K ORCZA W J EDLINIE -Z DROJU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google