Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJA O PROJEKCIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJA O PROJEKCIE"— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJA O PROJEKCIE

2 LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND – FAQ 2014
Szanowni Zainteresowani! Drodzy Koledzy! Nasz wspólny projekt LED PACK nabiera tempa ! Kilkadziesiąt Gmin i Miast zgłosiło zainteresowanie naszym projektem, o którym już dziś z pewnością możemy powiedzieć, że zostanie zrealizowany. Prowadzone rozmowy, spotkania i korespondencja potwierdzają nasze wcześniejsze założenia o konieczności całościowego podejścia do modernizacji oświetlenia naszych Miast i Gmin. Szczególnie dziękujemy wszystkim uczestnikom naszego spotkania w dniach 10 i 11 grudnia w Namysłowie. Przeprowadzona dyskusja i zgłaszane pytania pozwalają nam na wzbogacanie założeń projektu o nowe kierunki. Mamy nadzieję, że nasza kolejna informacja pomoże Wam w przystąpieniu do naszego wspólnego projektu LED PACK. Z poważaniem, Krzysztof Kuchczyński Arkadiusz Kliza Burmistrz Namysłowa Prezes Zarządu LED PACK LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND – FAQ 2014

3 LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND – FAQ 2014
Cel projektu Celem projektu jest przyspieszenie modernizacji oświetlenia publicznego i wewnętrznego obiektów samorządowych w miejscowościach Polski południowej, zmierzającej do bardziej efektywnej zadań własnych gmin w zakresie modernizacji oświetlenia. Podstawowymi założeniami projektu LED PACK jest : Dostępność projektu dla wszystkich (dużych i małych) Gmin Polski południowej, Niezawodność techniczna wprowadzonych rozwiązań, Energooszczędność wprowadzonych rozwiązań, udokumentowana w całym czasie jego realizacji, Bezpieczeństwo budżetu Miast i Gmin, Zastosowanie krajowych dostawców. LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND – FAQ 2014

4 LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND – FAQ 2014
Struktura projektu Projekt modernizacji (unowocześnienia) oświetlenia można podzielić na trzy odrębne etapy: • w pierwszym etapie – AUDYT – nastąpi : ocena aktualnego stanu technicznego oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego, opracowanie zaleceń modernizacyjnych, - uściślenie parametrów technicznych inwestycji, oraz - na podstawie powyższego - sfinalizowanie umów w sprawie realizacji projektu; • w drugim etapie – MODERNIZACJA - nastąpi modernizacja oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego, a więc wymiana lamp i źródeł światła oraz instalacja systemu zarządzania i monitorowania oświetlenia; • w trzecim etapie – który rozpocznie się w momencie zakończenia prac modernizacyjnych – to zmniejszanie ilości zużytej energii, a także kosztów eksploatacji i konserwacji systemu i źródeł światła. LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND – FAQ 2014

5 LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND – FAQ 2014
Inicjatorzy projektu Inicjatorem projektu jest samorząd Gminy Namysłów i powołana do realizacji tego zadania spółka celowa: LED PACK Management Namysłów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Namysłów ul. Dubois 3 NIP ; REGON KRS LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND – FAQ 2014

6 LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND – FAQ 2014
Uczestnicy projektu W projekcie modernizacji oświetlenia LED PACK może wziąć udział każda gmina lub miasto (w tym znajdujące się na terenie gminy wsie i miejscowości) – niezależnie od wielkości, liczby mieszkańców i stopnia rozwoju gospodarczego – jeżeli spełni łącznie poniższe trzy warunki: a) jako jednostka administracyjna wchodzi w skład jednego z sześciu województw: - dolnośląskie, - opolskie, śląskie, małopolskie, - podkarpackie, - lubelskie b) podpisze Intencyjną Umowę Uczestnictwa (Pre-Participation Agreement), a później Umowę Uczestnictwa (Participation Agreement) z samorządem gminy Namysłów jako inicjatorem projektu; c) wykona zobowiązania przyjęte w Participation Agreement. LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND – FAQ 2014

7 LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND – FAQ 2014
Kierowanie projektem Projekt jest kierowany przez samorząd gminy Namysłów, który go zainicjował. Prawo do kierowania projektem gmina Namysłów otrzymuje od gmin uczestniczących w projekcie na podstawie art. 74 ust. 1 polskiej ustawy o samorządzie gminnym (dalej: "u. s. g."), w myśl którego: „ Gminy mogą zawrzeć porozumienie międzygminne, w którym jednej z nich zlecają wykonywanie określonego przez nie zadania komunalnego.” Gminy zapisują to upoważnienie w tak zwanym „Umowa Uczestnictwa” / „Participation Agreement ”. Takie porozumienie każda gmina oddzielnie zawiera z gminą Namysłów. Operacyjne zarządzanie projektem i zadania "developera" wykonuje - zgodnie z przepisami art. 9 ust. 1 u.s.g. i odpowiednimi uregulowaniami Unii Europejskiej - samodzielny podmiot prawny, powołany przez gminę Namysłów – „LED PACK Management Namysłów” Sp. z o. o. LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND – FAQ 2014

8 Obecny stan projektu W dniu roku został skierowany do Funduszu ELENA za pośrednictwem Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EIB) w Luksemburgu wniosek „LED PACK PUBLIC LIGHTING MODERNISATION PROJECT in SOUTH POLAND” Złożony wniosek uwzględnia przyznanie 90% dotacji na wykonanie audytu energetycznego – etap I - dla uczestników projektu LED PACK. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany i zatwierdzony w EIB i przesłany do Komisji Europejskiej. W dniu 06 stycznia 2014 roku Komisja Europejska zatwierdziła nasz projekt i skierowała do realizacji. Do końca stycznia roku spółka celowa LED PACK podpisze umowę z funduszem ELENA na przyznanie 90% dotacji na wykonanie audytu energetycznego - I etap projektu. LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND – FAQ 2014

9 Dlaczego warto się przyłączyć ?
Do Projektu Modernizacji Oświetlenia LED PACK warto się przyłączyć dlatego, że: poprzez inwestycje w modernizację oświetlenia, gwarantuje on osiągnięcie przez użytkownika końcowego łącznej oszczędności energii na poziomie co najmniej 50 % w każdym z następujących obszarów: zmniejszenia mocy zainstalowanego oświetlenia publicznego, poprawy wydajności zużycia energii przeznaczonej na oświetlenie, a przez to redukcji emisji CO2; modernizacja jest kompleksowa, to znaczy obejmuje oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne (aktualne modernizacje obejmowały tylko oświetlenie uliczne); modernizacja będzie prowadzona jednolicie i przez tego samego wykonawcę we wszystkich sześciu województwach; wszędzie – nawet w najmniejszych miejscowościach – będzie możliwe zdalne sterowanie zmodernizowanymi lampami, co zdecydowanie zmniejszy koszt konserwacji; dziesięcioprocentowy wkład własny na modernizację techniczną zostanie zwrócony wraz z oprocentowaniem w okresie trwania projektu; wszystkie miejscowości uczestniczące w projekcie odniosą równe korzyści ze wspólnego działania. LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND – FAQ 2014

10 Jak można się przyłączyć?
Przyłączenie się do Projektu Modernizacji Oświetlenia LED PACK następuje, gdy miejscowość podpisze z gminą Namysłów „Umowę Uczestnictwa”, która wymaga zgody rady gminy. Ta umowa: zawiera zobowiązanie się danej miejscowości do współfinansowania projektu, tzn. do wpłacenia udziału własnego w wysokości 10%; zostanie załączona do umowy pomiędzy EIB i ,,LED PACK Management Namysłów” Sp. z o. o., stanowi porozumienie międzygminne w rozumieniu art. 74 ustawy o samorządzie gminnym. LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND – FAQ 2014

11 Co zawiera Umowa Uczestnictwa?
„Umowa Uczestnictwa” ustala najważniejsze elementy stosunku prawnego pomiędzy daną miejscowością a Projektem, w tym: powierzenie przez daną miejscowość gminie Namysłów wykonania zadania własnego w zakresie zaplanowania i przeprowadzenia czynności przygotowawczych modernizacji oświetlenia na swoim terytorium, wraz z wyrażeniem zgody na przekazanie wykonania tego zadania spółce ,,LED PACK Management Namysłów” Sp. z o. o., zobowiązanie się danej miejscowości do sfinansowania wkładu własnego związanego z przygotowaniem projektu, upoważnienie ,,LED PACK Management Namysłów” Sp. z o. o., jako dalszego pełnomocnika, do przeprowadzenia wspólnego postępowania o wybór Partnera Prywatnego w celu zawiązania Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) dla realizacji modernizacji oświetlenia; zobowiązanie danej miejscowości do zawarcia z wybranym Partnerem Prywatnym umowy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym (umowa PPP), której przedmiotem będzie modernizacja oświetlenia miejsc publicznych na terenie miejscowości, jego eksploatacja i konserwacja oraz wniesienia 10% zwrotnego wkładu. LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND – FAQ 2014

12 Jakie konkretne zalety ma uczestnictwo w projekcie?
Uczestnictwo w projekcie oznacza następujące korzyści dla przyłączającej się miejscowości: wszechstronne zbadanie i ocena techniczna całego systemu oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego; sporządzenie dokumentacji wykonalności technicznej modernizacji oświetlenia; koncepcję modernizacji oświetlenia LED PACK można zrealizować także w tych miejscowościach, których wielkość, zużycie energii lub inne warunki techniczne same w sobie nie stwarzają podstaw ekonomicznych do podjęcia modernizacji; przygotowanie i koordynację zadania komunalnej modernizacji przejmie na siebie gmina Namysłów. LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND – FAQ 2014

13 LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND – FAQ 2014
Co powinna zrobić miejscowość, która zdecyduje o przyłączeniu się do projektu? Po podjęciu decyzji o przyłączeniu się do projektu: należy nawiązać kontakt z jedną z osób wymienionych na stronie 26 niniejszej informacji; zostanie sporządzona „Umowa Uczestnictwa”; następnie na podstawie liczby lamp zewnętrznych i wewnętrznych oszacowanej w „Umowie Uczestnictwa” zostanie określona prawdopodobna wielkość ewentualnych zobowiązań finansowych miejscowości. LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND – FAQ 2014

14 LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND – FAQ 2014
Etap I - AUDYT W pierwszym etapie projektu – AUDYT- zostaną wykonane : ocena aktualnej sytuacji w zakresie oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego, opracowanie zaleceń modernizacyjnych, uściślenie parametrów technicznych inwestycji rozwojowej, oraz - na podstawie powyższego - sfinalizowanie umów w sprawie finansowania projektu. Jako wynik etapu oceny każda miejscowość otrzymuje dokument pt. „Studium wykonalności technicznej modernizacji oświetlenia”, który nie tylko omawia aktualny stan wewnętrznego i zewnętrznego oświetlenia, ale także szczegółowo formułuje możliwości i warunki modernizacji technicznej wraz z parametrami technicznymi potrzebnymi do przeprowadzenia modernizacji oświetlenia. (audytu w żadnym zakresie nie można wykonać samodzielnie ze względu na odpowiedzialność jaka zostanie przyjęta przez partnera prywatnego) LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND – FAQ 2014 14

15 LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND – FAQ 2014
Etap II - MODERNIZACJA Modernizacja oświetlenia jest drugim etapem projektu i ma następujący przebieg: etap rozpoczyna się od przeprowadzenia wspólnego przetargu, w którym wyłoniony zostaje Partner Prywatny lub konsorcjum, przeprowadzające modernizację techniczną; Partner Prywatny zawiera oddzielnie z każdą miejscowością „Umowę o modernizację”; Posiadając „Umowy o modernizację" Partner Prywatny zawiera umowę o finansowanie z instytucjami finansującymi; Partner Prywatny zawiera oddzielnie z każdą miejscowością „Umowę gwarancji zmniejszenia kosztów”, w której przyjmuje odpowiedzialność za realizację zawartego w umowie zmniejszenia kosztów odnoszącego się do gminy/miasta; Partner Prywatny przeprowadza prace techniczne określone we wspólnym postępowaniu przetargowym i oddaje do eksploatacji nowe punkty świetlne, system zarządzania oraz utylizuje stare źródła świetlne. LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND – FAQ 2014 15

16 Etap III - Eksploatacja
Po przeprowadzeniu modernizacji technicznej oświetlenia przez wybranego Partnera Prywatnego oraz oddaniu do eksploatacji źródeł światła LED, zacznie się trzeci etap projektu, a w jego ramach: zmniejszenie kosztów energetycznych oświetlenia (eksploatacja) proces regularnej konserwacji, w całym okresie trwania etapu III usuwanie usterek i dokonywanie napraw źródeł światła LED, w całym okresie trwania etapu III konieczne wymiany źródeł światła LED, Zarówno modernizacja techniczna oświetlenia na terenie danej miejscowości, jak też jego eksploatacja i konserwacja odbywać się będą w ramach umowy PPP, zawartej przez daną miejscowość z Partnerem Prywatnym. LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND – FAQ 2014

17 Finansowanie projektu
Finansowanie projektu składa się z dwóch części: finansowanie przygotowania projektu i finansowanie modernizacji technicznej. Pierwszy etap, czyli AUDYT, jest finansowany w 90% przez fundusz unijny ELENA Technical Assistance, a pozostałe 10% muszą wnieść miejscowości uczestniczące w projekcie, jako "wkład własny". Otrzymania dotacji ELENA następuje jednak pod warunkiem, że miejscowości uczestniczące w przygotowaniach (AUDYT) muszą przystąpić do realizacji etapu II – MODERNIZACJA. Druga część projektu, tzn. MODERNIZACJA, jest finansowana przy zastosowaniu tzw. modelu mieszanego lub konsorcyjnego, tzn. 90% pochodzi z kredytu inwestycyjnego, a 10% z wpłat miejscowości uczestniczących w projekcie (co-financing). Ta ostatnia część jednak wraz z kredytem inwestycyjnym zostaje zwrócona w trakcie trwania projektu. Prawdopodobnie kierownikiem finansowania konsorcyjnego będzie Europejski Bank Inwestycyjny (EIB). Wkład 10% (co-financing) gmin/miast zostaje zwrócone w trakcie trwania etapu III projektu wraz z odsetkami . LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND – FAQ 2014

18 Kiedy i w jaki sposób należy wpłacać wkłady własne?
1. W ramach przygotowania projektu czyli działalności związanej z oceną stanu oświetlenia, należy wnieść wkład własny w wysokości 10%. Następuje to po podpisaniu pomiędzy EIB i „LED PACK Management Namysłów” Sp. z o. o. umowy o finansowaniu projektu. wkład własny w wysokości 10% należy wpłacić przelewem na wskazane konto. 2. 10% co-financing w modernizację techniczną należy przekazać do konsorcjum finansującego na wskazane konto dopiero po podpisaniu umowy pomiędzy miastem a konsorcjum finansującym wybranym we wspólnym postepowaniu - firmą wykonawczą. Konsorcjum finansującemu przewodniczy Partner Prywatny. - oczekiwana data podpisania pierwsza połowa stycznia 2015 roku; LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND – FAQ 2014

19 Kontakt Organizacja projektu i informacje Krzysztof Kuchczyński
Burmistrz Miasta i Gminy Namysłów ul. Stanisława Dubois 3 Namysłów Tel: , Arkadiusz Kliza Tomasz Jaskólski Tel: Tel: Tomasz Korzeń Dominik Dziadosz Tel: Tel: LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND – FAQ 2014


Pobierz ppt "INFORMACJA O PROJEKCIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google