Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I NFORMACJA O PROJEKCIE. LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND – FAQ 2014 2 Szanowni Zainteresowani! Drodzy Koledzy! Nasz wspólny projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I NFORMACJA O PROJEKCIE. LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND – FAQ 2014 2 Szanowni Zainteresowani! Drodzy Koledzy! Nasz wspólny projekt."— Zapis prezentacji:

1 I NFORMACJA O PROJEKCIE

2 LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND – FAQ 2014 2 Szanowni Zainteresowani! Drodzy Koledzy! Nasz wspólny projekt LED PACK nabiera tempa ! Kilkadziesiąt Gmin i Miast zgłosiło zainteresowanie naszym projektem, o którym już dziś z pewnością możemy powiedzieć, że zostanie zrealizowany. Prowadzone rozmowy, spotkania i korespondencja potwierdzają nasze wcześniejsze założenia o konieczności całościowego podejścia do modernizacji oświetlenia naszych Miast i Gmin. Szczególnie dziękujemy wszystkim uczestnikom naszego spotkania w dniach 10 i 11 grudnia w Namysłowie. Przeprowadzona dyskusja i zgłaszane pytania pozwalają nam na wzbogacanie założeń projektu o nowe kierunki. Mamy nadzieję, że nasza kolejna informacja pomoże Wam w przystąpieniu do naszego wspólnego projektu LED PACK. Z poważaniem, Krzysztof Kuchczyński Arkadiusz Kliza Burmistrz NamysłowaPrezes Zarządu LED PACK

3 3 C el projektu Celem projektu jest przyspieszenie modernizacji oświetlenia publicznego i wewnętrznego obiektów samorządowych w miejscowościach Polski południowej, zmierzającej do bardziej efektywnej zadań własnych gmin w zakresie modernizacji oświetlenia. Podstawowymi założeniami projektu LED PACK jest : 1. Dostępność projektu dla wszystkich (dużych i małych) Gmin Polski południowej, 2. Niezawodność techniczna wprowadzonych rozwiązań, 3. Energooszczędność wprowadzonych rozwiązań, udokumentowana w całym czasie jego realizacji, 4. Bezpieczeństwo budżetu Miast i Gmin, 5. Zastosowanie krajowych dostawców. LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND – FAQ 2014

4 4 S truktura projektu Projekt modernizacji (unowocześnienia) oświetlenia można podzielić na trzy odrębne etapy: w pierwszym etapie – AUDYT – nastąpi : - ocena aktualnego stanu technicznego oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego, - opracowanie zaleceń modernizacyjnych, - uściślenie parametrów technicznych inwestycji, - oraz - na podstawie powyższego - sfinalizowanie umów w sprawie realizacji projektu; w drugim etapie – MODERNIZACJA - nastąpi modernizacja oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego, a więc wymiana lamp i źródeł światła oraz instalacja systemu zarządzania i monitorowania oświetlenia; w trzecim etapie – który rozpocznie się w momencie zakończenia prac modernizacyjnych – to zmniejszanie ilości zużytej energii, a także kosztów eksploatacji i konserwacji systemu i źródeł światła. LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND – FAQ 2014

5 5 Inicjatorzy projektu Inicjatorem projektu jest samorząd Gminy Namysłów i powołana do realizacji tego zadania spółka celowa: LED PACK Management Namysłów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 46-100 Namysłów ul. Dubois 3 NIP 7521451683 ; REGON 161558651 KRS 0000483593. LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND – FAQ 2014

6 6 U czestnicy projektu W projekcie modernizacji oświetlenia LED PACK może wziąć udział każda gmina lub miasto (w tym znajdujące się na terenie gminy wsie i miejscowości) – niezależnie od wielkości, liczby mieszkańców i stopnia rozwoju gospodarczego – jeżeli spełni łącznie poniższe trzy warunki: a) jako jednostka administracyjna wchodzi w skład jednego z sześciu województw: - dolnośląskie, - opolskie, - śląskie, - małopolskie, - podkarpackie, - lubelskie b) podpisze Intencyjną Umowę Uczestnictwa (Pre-Participation Agreement), a później Umowę Uczestnictwa (Participation Agreement) z samorządem gminy Namysłów jako inicjatorem projektu; c) wykona zobowiązania przyjęte w Participation Agreement. LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND – FAQ 2014

7 7 Kierowanie projektem Projekt jest kierowany przez samorząd gminy Namysłów, który go zainicjował. Prawo do kierowania projektem gmina Namysłów otrzymuje od gmin uczestniczących w projekcie na podstawie art. 74 ust. 1 polskiej ustawy o samorządzie gminnym (dalej: "u. s. g."), w myśl którego: „ Gminy mogą zawrzeć porozumienie międzygminne, w którym jednej z nich zlecają wykonywanie określonego przez nie zadania komunalnego.” Gminy zapisują to upoważnienie w tak zwanym „Umowa Uczestnictwa” / „Participation Agreement ”. Takie porozumienie każda gmina oddzielnie zawiera z gminą Namysłów. Operacyjne zarządzanie projektem i zadania "developera" wykonuje - zgodnie z przepisami art. 9 ust. 1 u.s.g. i odpowiednimi uregulowaniami Unii Europejskiej - samodzielny podmiot prawny, powołany przez gminę Namysłów – „LED PACK Management Namysłów” Sp. z o. o. LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND – FAQ 2014

8 8 O becny stan projektu LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND – FAQ 2014 W dniu 02.12.2013 roku został skierowany do Funduszu ELENA za pośrednictwem Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EIB) w Luksemburgu wniosek „LED PACK PUBLIC LIGHTING MODERNISATION PROJECT in SOUTH POLAND” Złożony wniosek uwzględnia przyznanie 90% dotacji na wykonanie audytu energetycznego – etap I - dla uczestników projektu LED PACK. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany i zatwierdzony w EIB i przesłany do Komisji Europejskiej. W dniu 06 stycznia 2014 roku Komisja Europejska zatwierdziła nasz projekt i skierowała do realizacji. Do końca stycznia 2014 roku spółka celowa LED PACK podpisze umowę z funduszem ELENA na przyznanie 90% dotacji na wykonanie audytu energetycznego - I etap projektu.

9 9 Dlaczego warto się przyłączyć ? LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND – FAQ 2014 Do Projektu Modernizacji Oświetlenia LED PACK warto się przyłączyć dlatego, że: poprzez inwestycje w modernizację oświetlenia, gwarantuje on osiągnięcie przez użytkownika końcowego łącznej oszczędności energii na poziomie co najmniej 50 % w każdym z następujących obszarów: zmniejszenia mocy zainstalowanego oświetlenia publicznego, poprawy wydajności zużycia energii przeznaczonej na oświetlenie, a przez to redukcji emisji CO 2 ; modernizacja jest kompleksowa, to znaczy obejmuje oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne (aktualne modernizacje obejmowały tylko oświetlenie uliczne); modernizacja będzie prowadzona jednolicie i przez tego samego wykonawcę we wszystkich sześciu województwach; wszędzie – nawet w najmniejszych miejscowościach – będzie możliwe zdalne sterowanie zmodernizowanymi lampami, co zdecydowanie zmniejszy koszt konserwacji; dziesięcioprocentowy wkład własny na modernizację techniczną zostanie zwrócony wraz z oprocentowaniem w okresie trwania projektu; wszystkie miejscowości uczestniczące w projekcie odniosą równe korzyści ze wspólnego działania.

10 10 Jak można się przyłączyć? LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND – FAQ 2014 Przyłączenie się do Projektu Modernizacji Oświetlenia LED PACK następuje, gdy miejscowość podpisze z gminą Namysłów „Umowę Uczestnictwa”, która wymaga zgody rady gminy. Ta umowa: zawiera zobowiązanie się danej miejscowości do współfinansowania projektu, tzn. do wpłacenia udziału własnego w wysokości 10%; zostanie załączona do umowy pomiędzy EIB i,,LED PACK Management Namysłów” Sp. z o. o., stanowi porozumienie międzygminne w rozumieniu art. 74 ustawy o samorządzie gminnym.

11 11 Co zawiera Umowa Uczestnictwa? LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND – FAQ 2014 „Umowa Uczestnictwa” ustala najważniejsze elementy stosunku prawnego pomiędzy daną miejscowością a Projektem, w tym: powierzenie przez daną miejscowość gminie Namysłów wykonania zadania własnego w zakresie zaplanowania i przeprowadzenia czynności przygotowawczych modernizacji oświetlenia na swoim terytorium, wraz z wyrażeniem zgody na przekazanie wykonania tego zadania spółce,,LED PACK Management Namysłów” Sp. z o. o., zobowiązanie się danej miejscowości do sfinansowania wkładu własnego związanego z przygotowaniem projektu, upoważnienie,,LED PACK Management Namysłów” Sp. z o. o., jako dalszego pełnomocnika, do przeprowadzenia wspólnego postępowania o wybór Partnera Prywatnego w celu zawiązania Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) dla realizacji modernizacji oświetlenia; zobowiązanie danej miejscowości do zawarcia z wybranym Partnerem Prywatnym umowy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym (umowa PPP), której przedmiotem będzie modernizacja oświetlenia miejsc publicznych na terenie miejscowości, jego eksploatacja i konserwacja oraz wniesienia 10% zwrotnego wkładu.

12 12 Jakie konkretne zalety ma uczestnictwo w projekcie? LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND – FAQ 2014 Uczestnictwo w projekcie oznacza następujące korzyści dla przyłączającej się miejscowości: wszechstronne zbadanie i ocena techniczna całego systemu oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego; sporządzenie dokumentacji wykonalności technicznej modernizacji oświetlenia; koncepcję modernizacji oświetlenia LED PACK można zrealizować także w tych miejscowościach, których wielkość, zużycie energii lub inne warunki techniczne same w sobie nie stwarzają podstaw ekonomicznych do podjęcia modernizacji; przygotowanie i koordynację zadania komunalnej modernizacji przejmie na siebie gmina Namysłów.

13 13 Co powinna zrobić miejscowość, która zdecyduje o przyłączeniu się do projektu? LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND – FAQ 2014 Po podjęciu decyzji o przyłączeniu się do projektu: należy nawiązać kontakt z jedną z osób wymienionych na stronie 26 niniejszej informacji; zostanie sporządzona „Umowa Uczestnictwa”; następnie na podstawie liczby lamp zewnętrznych i wewnętrznych oszacowanej w „Umowie Uczestnictwa” zostanie określona prawdopodobna wielkość ewentualnych zobowiązań finansowych miejscowości.

14 14 Etap I - AUDYT LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND – FAQ 2014 W pierwszym etapie projektu – AUDYT- zostaną wykonane : - ocena aktualnej sytuacji w zakresie oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego, - opracowanie zaleceń modernizacyjnych, - uściślenie parametrów technicznych inwestycji rozwojowej, - oraz - na podstawie powyższego - sfinalizowanie umów w sprawie finansowania projektu. Jako wynik etapu oceny każda miejscowość otrzymuje dokument pt. „Studium wykonalności technicznej modernizacji oświetlenia”, który nie tylko omawia aktualny stan wewnętrznego i zewnętrznego oświetlenia, ale także szczegółowo formułuje możliwości i warunki modernizacji technicznej wraz z parametrami technicznymi potrzebnymi do przeprowadzenia modernizacji oświetlenia. (audytu w żadnym zakresie nie można wykonać samodzielnie ze względu na odpowiedzialność jaka zostanie przyjęta przez partnera prywatnego)

15 15 Etap II - MODERNIZACJA LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND – FAQ 2014 Modernizacja oświetlenia jest drugim etapem projektu i ma następujący przebieg: etap rozpoczyna się od przeprowadzenia wspólnego przetargu, w którym wyłoniony zostaje Partner Prywatny lub konsorcjum, przeprowadzające modernizację techniczną; Partner Prywatny zawiera oddzielnie z każdą miejscowością „Umowę o modernizację”; Posiadając „Umowy o modernizację" Partner Prywatny zawiera umowę o finansowanie z instytucjami finansującymi; Partner Prywatny zawiera oddzielnie z każdą miejscowością „Umowę gwarancji zmniejszenia kosztów”, w której przyjmuje odpowiedzialność za realizację zawartego w umowie zmniejszenia kosztów odnoszącego się do gminy/miasta; Partner Prywatny przeprowadza prace techniczne określone we wspólnym postępowaniu przetargowym i oddaje do eksploatacji nowe punkty świetlne, system zarządzania oraz utylizuje stare źródła świetlne.

16 16 Etap III - Eksploatacja LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND – FAQ 2014 Po przeprowadzeniu modernizacji technicznej oświetlenia przez wybranego Partnera Prywatnego oraz oddaniu do eksploatacji źródeł światła LED, zacznie się trzeci etap projektu, a w jego ramach: zmniejszenie kosztów energetycznych oświetlenia (eksploatacja) proces regularnej konserwacji, w całym okresie trwania etapu III usuwanie usterek i dokonywanie napraw źródeł światła LED, w całym okresie trwania etapu III konieczne wymiany źródeł światła LED, Zarówno modernizacja techniczna oświetlenia na terenie danej miejscowości, jak też jego eksploatacja i konserwacja odbywać się będą w ramach umowy PPP, zawartej przez daną miejscowość z Partnerem Prywatnym.

17 17 Finansowanie projektu LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND – FAQ 2014 Finansowanie projektu składa się z dwóch części: finansowanie przygotowania projektu i finansowanie modernizacji technicznej. Pierwszy etap, czyli AUDYT, jest finansowany w 90% przez fundusz unijny ELENA Technical Assistance, a pozostałe 10% muszą wnieść miejscowości uczestniczące w projekcie, jako "wkład własny". Otrzymania dotacji ELENA następuje jednak pod warunkiem, że miejscowości uczestniczące w przygotowaniach (AUDYT) muszą przystąpić do realizacji etapu II – MODERNIZACJA. Druga część projektu, tzn. MODERNIZACJA, jest finansowana przy zastosowaniu tzw. modelu mieszanego lub konsorcyjnego, tzn. 90% pochodzi z kredytu inwestycyjnego, a 10% z wpłat miejscowości uczestniczących w projekcie (co-financing). Ta ostatnia część jednak wraz z kredytem inwestycyjnym zostaje zwrócona w trakcie trwania projektu. Prawdopodobnie kierownikiem finansowania konsorcyjnego będzie Europejski Bank Inwestycyjny (EIB). Wkład 10% (co-financing) gmin/miast zostaje zwrócone w trakcie trwania etapu III projektu wraz z odsetkami.

18 18 Kiedy i w jaki sposób należy wpłacać wkłady własne? LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND – FAQ 2014 1. W ramach przygotowania projektu czyli działalności związanej z oceną stanu oświetlenia, należy wnieść wkład własny w wysokości 10%. Następuje to po podpisaniu pomiędzy EIB i „LED PACK Management Namysłów” Sp. z o. o. umowy o finansowaniu projektu. - wkład własny w wysokości 10% należy wpłacić przelewem na wskazane konto. 2. 10% co-financing w modernizację techniczną należy przekazać do konsorcjum finansującego na wskazane konto dopiero po podpisaniu umowy pomiędzy miastem a konsorcjum finansującym wybranym we wspólnym postepowaniu - firmą wykonawczą. Konsorcjum finansującemu przewodniczy Partner Prywatny. - oczekiwana data podpisania pierwsza połowa stycznia 2015 roku;

19 19 Kontakt Organizacja projektu i informacje Krzysztof Kuchczyński Burmistrz Miasta i Gminy Namysłów ul. Stanisława Dubois 3 46-100 Namysłów Tel: +48 77 419-03-00, +48 77 419-03-04 sekretariat@namyslow.eu Arkadiusz KlizaTomasz Jaskólski Tel: +48 600 381 466Tel:+48 786 194 574 kliza@pro.onet.plkliza@pro.onet.pl ledpack@namyslow.euledpack@namyslow.eu Tomasz KorzeńDominik Dziadosz Tel: +48 77 419-03-75 Tel: +48 794 295 597 ledpack@namyslow.eu www.ledpack.eu LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND – FAQ 2014


Pobierz ppt "I NFORMACJA O PROJEKCIE. LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND – FAQ 2014 2 Szanowni Zainteresowani! Drodzy Koledzy! Nasz wspólny projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google