Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jakość, elegancja i styl Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl Prezentacja wyników za 3. kwartał 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jakość, elegancja i styl Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl Prezentacja wyników za 3. kwartał 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Jakość, elegancja i styl Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl Prezentacja wyników za 3. kwartał 2014 r.

2 ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka) w celu prezentacji wyników za III kwartał 2014 r. z przeznaczeniem dla akcjonariuszy Spółki, klientów oraz analityków finansowych. Prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, jak również Prezentacja ta nie jest jakąkolwiek poradą lub rekomendacją w odniesieniu do tychże papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Niniejsze Prezentacja może obejmować stwierdzenia dotyczące przyszłości Spółki, przyszłych planów oraz strategii lub planowanych zdarzeń. Mając na uwadze, że stwierdzenia zostały przyjęte na podstawie oczekiwań i projekcji dotyczących przyszłych wydarzeń, są one obarczone ryzykiem oraz niepewnością. Spółka nie jest zobowiązana do uaktualniania lub publicznego ogłaszania jakichkolwiek zmian, aktualizacji i modyfikacji w odniesieniu do treści zawartych w Prezentacji. Spółka ani jakikolwiek z jej przedstawicieli nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z użycia Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych lub na innej podstawie pozostającej w związku z Prezentacją. Jakość, elegancja i styl

3 Spis treści  Opis Grupy Kapitałowej  Podsumowanie skonsolidowanych wyników za III kwartał 2014 r.  Przychody  Marża brutto na sprzedaży  Zysk operacyjny  Wynik netto  Kapitał własny  Podatek dochodowy  Przepływy pieniężne  Plany na 2014 r. Jakość, elegancja i styl

4 Opis Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A.  Grupa Kapitałowa - budowa od 2011 r.  Spółka Dominująca MONNARI TRADE S.A. oraz 79 spółki zależne (100%)  Prezentacja skonsolidowanych wyników od 2014 r. Jakość, elegancja i styl

5 Opis Grupy Kapitałowej – działalność spółek zależnych na rzecz MONNARI TRADE S.A. oraz wzajemnych usług w Grupie w zakresie: Jakość, elegancja i styl  obsługi sprzedaży i dystrybucji odzieży,  projektowania, nadzoru nad zakupami i produkcją,  usług magazynowych i logistycznych,  zarządzania zasobami ludzkimi, kompleksowej obsługi kadrowo- płacowej,  usług administracyjnych i informatycznych,  obsługi finansowo-księgowej,  wynajmu powierzchni handlowych na terenie Polski, w których zlokalizowane są salony z marką MONNARI,  zarządzania nieruchomościami.

6 Opis Grupy Kapitałowej działalność MONNARI TRADE S.A.  Sprzedaż towarów sygnowanych marką MONNARI,  Działania zarządcze w Grupie Kapitałowej,  Działania marketingowe. Jakość, elegancja i styl

7 Przychody – kanały dystrybucji  Salony firmowe w liczbie 121 na 30.09.2014. (obecnie 125) w centrach handlowych i galeriach, 1 przy handlowej ulicy w centrum Warszawy  sprzedaż przez sklep internetowy i inne platformy internetowe  sprzedaż zewnętrzna Jakość, elegancja i styl

8 Przychody - gdzie działamy Jesteśmy w Polsce we wszystkich dużych i średnich miastach, mamy 19,7 tys. m2 powierzchni handlowej. Jakość, elegancja i styl

9 Przychody - Gdzie działamy Jakość, elegancja i styl Liczba sklepów własnych, w tym:121 - dolnośląskie14 - kujawsko-pomorskie8 - lubelskie7 - lubuskie7 - łódzkie6 - małopolskie9 - mazowieckie10 - opolskie3 - podkarpackie6 - podlaskie4 - pomorskie8 - śląskie1616 - świętokrzyskie5 - warmińsko-mazurskie1 - wielkopolskie11 - zachodniopomorskie5 - sklep internetowy 1 Powierzchnia handlowa w tys. m 2 19,7

10  Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Jakość, elegancja i styl

11 Przychody i koszt własny Jakość, elegancja i styl Wzrost przychodów o 9,9 % przy spadku kosztów własnych sprzedaży o 3,1%

12 Marża na sprzedaży Jakość, elegancja i styl

13 Analiza wyników 3 Q 2014 Jakość, elegancja i styl

14 Kluczowe dane finansowe Kapitał własny Jakość, elegancja i styl

15 Podatek dochodowy Jakość, elegancja i styl Podatek dochodowy w rachunku zysków za 3 kwartały 2014(1 341) Podatek bieżący 719 Podatek odroczony(2 060) Podatek odroczony w bilansie30.09.201431.12.2013zmiana Aktywa z tytułu podatku odroczonego 2 713502 663 Rezerwa na podatek odroczony (653)(50)(603) Netto2 0600 W marcu 2014 r. Monnari Trade S.A. uzyskała informację o prawomocnym postanowieniu Sądu o wykonaniu układu z wierzycielami. W powiązaniu z dobrymi wynikami pozwoliło to na rezygnację z dotychczasowego, bardzo ostrożnego podejścia do wyceny podatku odroczonego.

16 Przepływy pieniężne Jakość, elegancja i styl Środki pieniężne 30.06.2014 6 651 Działalność operacyjna4 869 Zysk netto3 956 Amortyzacja804 Spadek należności 13 785 Wzrost stanu zapasów-12 296 Pozostałe- 1 381 Działalność inwestycyjna- 406 Działalność finansowa0 Razem przepływy4 463 Środki pieniężne 30.09.2014 11 203 Główne pozycje: należności z tyt. dostaw-1,7 mln zaliczki na dostawy7,4 mln zabezpieczenia akredytyw i gw.2,1 mln VAT od nabycia nieruchomości 5,8 mln Brak kredytów na 30 09 2014

17 Plan na 2014 r.  Pozytywne zakończenie negocjacji ze spółką Kan Sp. z o.o.,  Rozbudowa sieci salonów firmowych w najlepszych lokalizacjach w Polsce – na koniec 2014 r. do pow. 21,6 tys. m2,  Zmiana konceptu salonu: – większy metraż (powyżej 200 m2 do 300 m2), – nowy wystrój, – większy asortyment prezentowany w jednym czasie sprzedażowym,  Aktywne akcje marketingowe. Jakość, elegancja i styl

18 Dziękujemy za uwagę Zapraszamy odwiedzenia nas w salonach firmowych i pod adresem www.monnaritrade.com Kontakt: Miłosz Kolbuszewski – Dyrektor Finansowy 664 043 651 milosz.kolbuszewski@monnari.com.pl Anna Augustyniak-Kala – Dyrektor ds. Organizacyjno-Prawnych 664 360 871 anna.augustyniak@monnari.com.pl


Pobierz ppt "Jakość, elegancja i styl Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl Prezentacja wyników za 3. kwartał 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google