Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

METODA I METODOLOGIA BADAŃ NAUKOWYCH KS. DR JAROSŁAW LISICA /.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "METODA I METODOLOGIA BADAŃ NAUKOWYCH KS. DR JAROSŁAW LISICA /."— Zapis prezentacji:

1 METODA I METODOLOGIA BADAŃ NAUKOWYCH KS. DR JAROSŁAW LISICA /.

2 LITERATURA  Bielecki J., Metodologia, Kraków 1993.  Cichosz W., Metodologia. Elementarz Studenta, Gdańsk 2000.  Heller M., Filozofia nauki. Wprowadzenie, Kraków 1992.  Kamiński A., Funkcje pedagogiki społecznej, Warszawa 1972.  Kamiński A., Metoda, technika, procedura badawcza w pedagogice empirycznej, w: Metodologia pedagogiki społecznej, red. R. Wroczyński, T. Pilch, Wrocław 1974.  Kamiński S., Metoda i język. Studia z semiotyki i metodologii nauk, Lublin 1994.  Kamiński S., Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Lublin 1992.

3  Kuhn T., Struktura rewolucji naukowych, Warszawa 1968.  Lipset S. M., Trow M., Collman J., Dwojakie cele badań monogragicznych, w: Metody badań socjologicznych, wybór tekstów, red. S. Nowak, Warszawa 1965.  Metodologia pedagogiki społecznej, praca zb. pod kier. nauk. R. Wroczyńskiego i T. Pilcha, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974.  Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1995.  Zaczyński W., Praca badawcza nauczyciela, Warszawa 1968. LITERATURA

4 Cichosz W., Metodologia. Elementarz Studenta, Gdańsk 2000. LITERATURA ŹRÓDŁO WYKŁADU I PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ ŹRÓDŁO WYKŁADU I PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ Treść wykładu oraz prezentacja multimedialna zostały opracowane na podstawie książki pt. „Metodologia. Elementarz Studenta” autorstwa ks. prof. dra hab. Wojciecha Cichosza.

5 OMAWIANE ZAGADNIENIA METODOLOGIA BADAŃ NAUKOWYCH: METODY I RODZAJE TECHNIKI I RODZAJE NARZĘDZIA BADAWCZE PROCEDURY I ICH STRUKTURA CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH METOD BADAWCZYCH 1. EKSPERYMENT 2. METODA INDYWIDUALNYCH PRZYPADKÓW 3. MONOGRAFIA 4. SONDAŻ 5. STATYSTYKA

6 Zbiór procedur służący do zbierania i interpretowania materiału dowodowego w taki sposób, aby ograniczyć źródła błędów i wyciągnąć wnioski, na których można polegać.

7 RODZAJE METOD BADAWCZYCH EKSPERYMENT METODA INDYWIDUALNYCH PRZYPADKÓW SONDAŻ DIAGNOSTYCZNY MONOGRAFIA STATYSTYKA

8 TECHNIKI BADAWCZE Czynności praktyczne, regulowane wypracowanymi dyrektywami, pozwalającymi na otrzymanie optymalnie sprawdzalnych informacji, opinii, faktów.

9 RODZAJE TECHNIK BADAWCZYCH OBSERWACJAWYWIADANKIETAEKSPERYMENT BADANIE DOKUMENTÓW TECHNIKI SOCJO- METRYCZNE POMIAR TECHNIKI STATYSTYCZNE

10 NARZĘDZIE BADAWCZE To przedmiot służący do realizacji wybranej techniki badawczej (np. kwestionariusz ankiety lub wywiadu, arkusz, dziennik obserwacji). DEFINICJA

11 NARZĘDZIA BADAWCZE NARZĘDZIA BADAWCZE MAGNETOFON APARAT FOTOGRAFICZNY APARAT FOTOGRAFICZNY SKALE DYSPOZYCJA BADAWCZA KWESTIONARIUSZ

12 PROCEDURA BADAWCZA DEFINICJA Postępowanie zmierzające do opracowania zakresu podejmowanych badań, do określenia doboru właściwej próby badawczej, do wydzielenia w badanej populacji odpowiednich grup, do sprecyzowania postępowania różnicującego owe grupy, a także do wskazania, jaki i jak gromadzić materiał badawczy, kiedy i jak dokonywać pomiaru zebranych danych itp.

13 STRUKTURA PROCEDÓR BADAWCZYCH STRUKTURA PROCEDÓR BADAWCZYCH BADANIA ZESPOŁOWE BADANIA ZESPOŁOWE BADANIA POWTARZANE BADANIA POWTARZANE PROCEDURY BADAWCZE PROCEDURY BADAWCZE BADANIA KOMPLEKSOWE BADANIA KOMPLEKSOWE BADANIA ZESPOŁU JEDNORODNEGO BADANIA ZESPOŁU JEDNORODNEGO PANEL KATAMNEZA

14 BADANIA ZESPOŁOWE

15 BADANIA KOMPLEKSOWE PROCEDURA BADAWCZA – BADANIA ZESPOŁOWE PROCES BADAWCZY PROCES BADAWCZY OBSZAR TERYTORIALNY OBSZAR TERYTORIALNY INSTYTUCJA SPOŁECZNA WSPÓLNE KIEROWNICTWO ZESPOŁÓW SPECJALISTÓW RÓŻNYCH DYSCYPLIN NAUKOWYCH: PSYCHOLOG, PEDAGOG, SOCJOLOGO, LEKARZ, DEMOGRAF ITP.

16 BADANIA ZESPOŁU JEDNORODNEGO Badania realizowane pod wspólnym kierownictwem, zmierzają do zbadania za pomocą „wielu rąk”, ale jednolitą metodą badawczą i tymi samymi technikami, np. danej instytucji. PROCEDURA BADAWCZA – BADANIA ZESPOŁOWE

17 BADANIA POWTARZANE KATAMNEZA PANEL

18 KATAMNEZA Kontrola po pewnym czasie tego samego „przypadku” w celu uchwycenia zachodzących zmian. PROCEDURA BADAWCZA – BADANIA POWTARZANE

19 PANEL PROCEDURA BADAWCZA – BADANIA POWTARZANE Pozwala uchwycić zmiany zachodzące w opinii społecznej na określony temat.

20 PROCEDURA BADAWCZA – PODSUMOWANIE METODA NARZĘDZIE BADAWCZE TECHNIKA

21 CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH METOD BADAWCZYCH EKSPERYMENT METODA INDYWIDUALNYCH PRZYPADKÓW MONOGRAFIA SONDAŻ STATYSTYKA

22 EKSPERYMENT METODA BADAWCZA „Metoda ta pozwala zbadać naukowo określony wycinek rzeczywistości, polega na wywoływaniu lub tylko zmienianiu przebiegu procesów przez wprowadzenie do nich jakiegoś nowego czynnika i obserwowaniu zmian powstałych pod jego wpływem”. T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1995, s. 43-45.

23 METODA INDYWIDUALNYCH PRZYPADKÓW METODA BADAWCZA PRZYPADEK LUDZIE INSTYTUCJE OSIEDLA JAKĄ TECHNIKĘ BADAWCZĄ STOSOWAĆ W TEJ METODZIE?

24 METODA INDYWIDUALNYCH PRZYPADKÓW METODA BADAWCZA GŁÓWNA TECHNIKA BADAWCZA: WYWIAD TECHNIKI POMOCNICZE: OBSERWACJA ANALIZA DOKUMENTÓW OSOBISTYCH ANALIZA DOKUMENTÓW OSOBISTYCH

25 METODA INDYWIDUALNYCH PRZYPADKÓW METODA BADAWCZA Czy i w jakim zakresie ustalone w oparciu o studium indywidualnych przypadków prawidłowości mogą rozciągać się poza obręb zbadanego zbioru jednostek i reprezentowanej przez nie ograniczonej społeczności?

26 METODA INDYWIDUALNYCH PRZYPADKÓW METODA BADAWCZA Prawidłowości mogą występować poza obrębem reprezentowanej społeczności tylko jako HIPOTEZY, których stopień prawdopodobieństwa wzrasta wraz z kompetencją badającego i w miarę weryfikacji wysuniętej hipotezy przez kolejne studium przypadków.

27 MONOGRAFIA METODA BADAWCZA PRZEDMIOT MONOGRAFII 1 PRZEDMIOT 1 FAKT 1 ZAGADNIENIE 1 INSTYTUCJA

28 MONOGRAFIA METODA BADAWCZA „Obszerna publikacja naukowa, książka, rozprawa, dążąca do wielostronnego i wyczerpującego przedstawienia wybranego problemu, zagadnienie lub jednej osoby”. Słownik współczesny języka polskiego, Warszawa 2000, s. 532.

29 BADANIE MONOGRAFICZNE METODA BADAWCZA BADANIE MONOGRAFICZNE – sprowadza się do wszechstronnego opisu i szczegółowej analizie wybranej (zwykle wybór jest celowy) jednostki lub niewielkiej grupy jednostek badanej zbiorowości statystycznej. OBSERWACJA – umożliwia dokładne poznanie cech przedmiotu badania w formie ilościowej i jakościowej. METODA MONOGRAFICZNA – używana jest do badania m.in. Rozwoju społecznego krajów, miast, wsi.

30 CELE POWTARZANIA BADAŃ WERYFIKACJA HIPOTEZ, KTÓRE NIE SPRAWDZIŁY SIĘ W BADANIU WYJŚCIOWYM WERYFIKACJA UZYSKANYCH W PIERWSZYM BADANIU WYNIKÓW SPRAWDZENIE WPROWADZONYCH UPRZEDNIO ULEPSZEŃ I INNOWACJI

31 CELE BADAŃ MONOGRAFICZNYCH według S. M. Lipseta, M. Trow’a oraz J. Collmana OPIS I WYJAŚNIENIE POJEDYNCZEGO PRZYPADKU ANALIZA UOGÓLNIAJĄCA LUB ROZWIJANIE TEORII PRZEZ ANALIZĘ POJEDYNCZEGO PRZYPADKU

32 SONDAŻ DIAGNOSTYCZNY METODA BADAWCZA

33 SONDAŻ DIAGNOSTYCZNY METODA BADAWCZA SONDAŻ DIAGNOSTYCZNY - metoda stosowana do celów opisowych, wyjaśniających i eksploracyjnych. Jest ona stosowana głównie w takich projektach badawczych, w których jednostkami analizy są pojedyncze osoby.

34 SONDAŻ DIAGNOSTYCZNY METODA BADAWCZA SONDAŻ DIAGNOSTYCZNY - metoda badań, której podstawową funkcją jest gromadzenie informacji o interesujących badacza problemach w wyniku relacji słownych osób badanych, nazywanych respondentami. Cechą konstytutywną metody jest „wypytywanie” czy sondowanie opinii.

35 SONDAŻ DIAGNOSTYCZNY METODA BADAWCZA

36 1. Dane osobiste 2. Dane o środowisku respondenta (sąsiedzi, mieszkanie, rodzina, zakład pracy, kręgi przyjaciół, instytucje itd.) 3. Dane o sposobach zachowania, np. sposób spędzania wolnego czasu 4. Dane dotyczące posiadanych informacji, opinii, postaw, motywów, oczekiwań

37 1. Sondaże jednorazowe na próbie nieważonej 2. Sondaże jednorazowe na próbie ważonej 3. Sondaże na próbach kontrastowych 4. Sondaże powtarzane

38 GŁÓWNE TECHNIKI BADAWCZE STOSOWANE W METODZIE SONDAŻU wywiad kwestionariuszowy technika ankiety

39 1. OBSERWACJA 2. ANALIZA DOKUMENTÓW 3. TECHNIKI SOCJOMETRYCZNE

40 POSŁUGUJE SIĘ… KWESTIONARIUSZEM

41 Do najczęściej stosowanych rodzajów techniki ankietowej należą: I) ankieta poc owa II) ankieta prasowa III) ankieta środowiskowa, czyli rozdawana

42

43 Nauka o metodach badania zjawisk masowych, systematyzująca cechy ilościowe i jakościowe tych zjawisk.

44

45 Etapy badania statystycznego: a) zbieranie materiału b) opracowanie materiału c) analiza wyników

46 CEL BADANIA STATYSTYCZNEGO POZNANIE ROZMIARÓW LUB STRUKTURY ZBIOROWOŚCI WEDŁUG JEDNEJ ALBO PARU CECH. POZNANIE ROZMIARÓW OSIĄGA SIĘ PRZEZ ZLICZENIE LUB PRZEZ POMIAR.

47 METODA REPREZENTATYWNA 1. Zwiększenie systematyczności i precyzji ujmowania zagadnień 2. Udoskonalenie wyników badań 3. Nałożenie pewnych obowiązków, od których wypełnienia możliwość właściwego i skutecznego stosowania tych pojęć będzie uzależniona

48 Ks. dr Jarosław Lisica


Pobierz ppt "METODA I METODOLOGIA BADAŃ NAUKOWYCH KS. DR JAROSŁAW LISICA /."

Podobne prezentacje


Reklamy Google