Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Maria Ciechanowska ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ PRZEMYSŁOWĄ W INSTYTUCIE NAFTY I GAZU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Maria Ciechanowska ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ PRZEMYSŁOWĄ W INSTYTUCIE NAFTY I GAZU."— Zapis prezentacji:

1

2 Maria Ciechanowska ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ PRZEMYSŁOWĄ W INSTYTUCIE NAFTY I GAZU

3 KILKA SŁÓW O INSTYTUCIE 65- letnia historia bogate tradycje dobre relacje nowoczesne zarządzanie doświadczona kadra potwierdzone kompetencje

4 Instytut zatrudnia obecnie ok. 400 pracowników, w tym: 67 pracowników naukowych, a wśród nich:  4 z tytułem profesora,  4 z tytułem docenta,  39 adiunktów,  20 asystentów, KADRA 65 pracowników badawczo-technicznych, 97 pracowników inżynieryjno-technicznych, 60 technicznych, 67 administracyjno-ekonomicznych 46 pozostali pracownicy (portierzy, osoby sprzątające, …) Niezwykle niski wskaźnik absencji, wynoszący w 2009 roku 2,23%, W roku 2009 przyjęto do pracy 31 młodych osób, Średni wiek pracownika to 43 lata.

5 STRUKTURA PIONÓW BADAWCZYCH

6 DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA ocena perspektyw poszukiwawczych w poszczególnych regionach kraju; ocena zasobów geologicznych, wydobywalnych i przemysłowych ropy naftowej i gazu ziemnego; oznaczanie parametrów fizycznych i zbiornikowych oraz właściwości płynów złożowych; zastosowanie metod i środków mikrobiologii w wiertnictwie, eksploatacji złóż węglowodorowych i podziemnych magazynach gazu; Pion Poszukiwań Złóż Węglowodorów

7 DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA technologia wiercenia otworów; technologia cieczy wiertniczych i zabiegów cementowania otworów wiertniczych; zagospodarowanie i eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego; projektowanie zabiegów stymulacji wydobycia węglowodorów; symulacja procesów złożowych i podziemnych magazynów gazu; technologia rekonstrukcji odwiertów; Pion Eksploatacji Złóż Węglowodorów (Oddział INiG w Krośnie)

8 DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA ocena materiałów z tworzyw sztucznych stosowanych w gazownictwie; ocena techniczna armatury gazowniczej urządzeń pomiarowych badania zmian właściwości metrologicznych gazomierzy; ocena techniczna i jakościowa urządzeń spalających paliwa węglowodorowe; nowe technologie użytkowania gazu; problemy ochrony środowiska w przemyśle naftowym i gazowniczym; energia odnawialna; Pion Gazownictwa

9 DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA analizy i technologiczna ocena rop naftowych; procesy przerobu rop naftowych (destylacji ropy, rafinacja selektywna, odparafinowania frakcji olejowych, dearomatyzacji frakcji naftowych; badania katalizatorów stosowanych w procesach rafineryjnych; rozwój technologii wytwarzania paliw płynnych, stałych węglowodorów, asfaltów, smarów plastycznych, olejów smarowych, innych specyfików naftowych; synteza i ocena działalności dodatków do produktów naftowych; opracowywanie i modyfikowanie metod analitycznych; kontrola jakości produktów naftowych; badania silnikowe i eksploatacyjne paliw i olejów smarowych, ochrona środowiska i bezpieczeństwo użytkowania produktów naftowych. Pion Technologii Nafty

10 Zespół Laboratoriów Badawczych Sieci, Instalacji i Urządzeń Gazowych; Zakład Olejów, Środków Smarowych i Asfaltów; Zakład Dodatków Uszlachetniających; Zakład Analiz Naftowych; Zakład Oceny Właściwości Eksploatacyjnych; Zakład Badań Środowiskowych i Atestacji w Przemyśle Naftowym. Instytut posiada 19 laboratoriów akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) na zgodność z normą PN-EN ISO/lEC 17025:2005, wchodzących w struktury zakładów badawczych: LABORATORIA AKREDYTOWANE

11 CERTYFIKACJA Jako jednostka notyfikowana (Nr 1450) Unii Europejskiej, Instytut jest uprawniony do oceny zgodności wyrobów wg wymagań następujących dyrektyw: dyrektywy 90/396/EWG, dla urządzeń spalających paliwa gazowe, dyrektywy 92/42/EWG, dotyczącej efektywności energetycznej nowych kotłów grzewczych, dyrektywy 73/23/WE, dla sprzętu elektrycznego w zakresie kuchni i kuchenek elektrycznych, gazowo-elektrycznych oraz okapów kuchennych, dyrektywy 97/23/EWG, dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych, dyrektywy 89/106/EWG, w zakresie sieci i instalacji paliw gazowych, wody pitnej i sanitarnej, dyrektywy 2004/22/WE dla przyrządów pomiarowych (w zakresie gazomierzy). Biuro Certyfikacji Instytutu prowadzi również certyfikację systemów zarządzania jakością (AC 016).

12 WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM wspieranie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, odgrywających kluczową rolę na krajowym rynku gazu i paliw ciekłych oraz wdrażania przez nie mechanizmów powodujących realizację idei zrównoważonego rozwoju; świadczenie usług badawczych dla małych i średnich przedsiębiorstw, zaangażowanych w działalność sektora naftowego i gazowego; współpraca z administracją państwową i przedsiębiorstwami w zakresie wspierania rozwoju i wdrażania alternatywnych źródeł energii; Najważniejsze cele strategiczne Instytutu

13 WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM Cała działalność merytoryczna Instytutu nakierowana jest na to, aby odpowiedzieć na potrzeby przemysłu. prace zlecane przez firmy, dające rozwiązania problemów zgłoszonych przez przemysł prace prowadzone z własnej inicjatywy, by zaproponować rozwiązania innowacyjne dla przemysłu i zasugerować zmiany w technologiach czy metodykach pomiarowo- interpretacyjnych (prace statutowe, prace własne) prace współfinansowane przez przemysł prace finansowane przez przemysł Projekty celowe (MNiSW) projekty celowe, tzw. NOT-owskie dla MiSP m. in. sprzedaż licencji Służą temu:

14 WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM LpTytułWartość% 1. Przychody ze sprzedaży produktów i usług dla przemysłu, w tym z: 35 121 785,0468,38% 1.1 Usług badawczo-rozwojowych (PKWiU-73) 16 161 835,4031,47% 1.2 Umów licencyjnych 3 444 429,166,71% 1.3 Usług normalizacyjnych 451 500,000,88% 1.4 Usług inżynierskich, technicznych, laboratoryjnych, itp. 8 865 632,4817,26% 1.5 Usług certyfikacyjnych 2 114 472,754,12% 1.6 Usług szkoleniowych 375 939,400,73% 1.7 Wyrobów gotowych 3 707 975,857,22% 2. Przychody z dotacji, w tym: 15 659 654,9030,49% 2.1 Dotacja na działalność statutową 6 064 700,0011,81% 2.2 Dotacja na „granty”, których wyniki pozostają w jednostce 3 726 593,877,26% 2.3 Dotacja na projekty UE 5 745 186,0311,19% 2.4 Przychody za sprzedaży towarów i materiałów 580 572,121,13% 3. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 51 362 012,06100,00% Analityczna struktura przychodów z działalności podstawowej w 2009 r.

15 WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM prace o dużym ciężarze gatunkowym, dla firm o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki oraz o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego (m.in.:PGNiG, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM, PKN ORLEN, Grupa Lotos) PRACE FINANSOWANE W 100% PRZEZ PRZEMYSŁ zlecenia małych i średnich przedsiębiorstw, związane z: certyfikacją wyrobów, wprowadzaniem systemów zarządzania jakością, pracami usługowymi (np. badania analityczne, badania w aspekcie certyfikacji), aprobatami technicznymi.

16 WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM Przykłady prac zrealizowanych dla firm o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji nowej generacji oleju napędowego o podwyższonych właściwościach ekologicznych i użytkowych Zmodyfikowany katalityczny proces wodorowy regeneracji olejów odpadowych Opracowanie wtórnej metody oddziaływania na złoże BMB celem zwiększenia stopnia sczerpania złoża Technologia zabiegów intensyfikacyjnych dla podziemnych magazynów gazu Technologia stymulacji odwiertów ropnych o dużej zawartości ciężkich węglowodorów

17 ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ PRZEMYSŁOWĄ INiG

18 Zarządzanie własnością przemysłową INiG rozumiane jest jako proces informacyjno-decyzyjny, wspomagany funkcjami: -planowania, -organizacji, -motywacji, -kontroli, -marketingu.

19 ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ PRZEMYSŁOWĄ INiG Zarządzanie własnością przemysłową INiG obejmuje postępowanie z projektami wynalazczymi oraz projektami racjonalizatorskimi i jest uregulowane odpowiednimi przepisami.

20 ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ PRZEMYSŁOWĄ INiG Regulamin rozstrzyga prawo do wynalazku w związku z: -zatrudnieniem, -pracami powierzonymi przez zleceniodawcę zewnętrznego, -prawami przeniesionymi na rzecz pracodawcy przy zaangażowaniu środków finansowych INiG.

21 ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ PRZEMYSŁOWĄ INiG Podział przychodu z opłat licencyjnych, opłat za współwłasność praw własności przemysłowej lub cesji praw.

22 ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ PRZEMYSŁOWĄ INiG Projekty naukowo-badawcze własne (w tym m.in.: badania literaturowe wiedzy światowej i badania patentowe, analizy techniczne, karty technologiczne, prace normalizacyjne, badania testowe, metodyki pomiarowe, projekty i budowa stanowisk badawczych oraz ich modernizacje). FUNDUSZ MOTYWACYJNY INNOWACJI Projekty mające na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników (w tym zakup literatury fachowej i baz informacji, szkolenia, seminaria, konferencje). 12

23 ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ PRZEMYSŁOWĄ INiG Projekty podnoszące kompetencje techniczne (w tym związane z rozszerzeniem akredytacji, certyfikacją, atestami, aprobatami technicznymi, walidacją metod badawczych, legalizacją i zakupem aparatury). FUNDUSZ MOTYWACYJNY INNOWACJI cd. Projekty podnoszące konkurencyjność oferty rynkowej Instytutu (w tym nadzory autorskie nad wdrożeniami, działania upowszechniające technologie, usługi i produkty INiG). 34

24 ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ PRZEMYSŁOWĄ INiG Regulamin korzystania z projektów wynalazczych w Instytucie Nafty i Gazu zawiera m. in. zasady wypłat wynagrodzeń lub zapłaty za projekty wynalazcze. Wynagrodzenia lub raty zapłaty wypłaca się przez okres pierwszych 5 lat od rozpoczęcia wykorzystania projektu wynalazczego, z tym, że po pierwszych 3 latach zawiesza się wypłatę do czasu udzielenia patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji przez UPRP.

25 ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ PRZEMYSŁOWĄ INiG Patenty i zgłoszenia wynalazków Rok Liczba patentów udzielonych INiG przez UPRP Liczba zgłoszeń wynalazków do UPRP 200577 2006813 2007177 2008158 2009157 I połowa 2010r.106

26 ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ PRZEMYSŁOWĄ INiG Sprzedane licencje i przychody uzyskane z tego tytułu RokLiczba sprzedanych licencji Przychody INiG z umów licencyjnych, zł 200571 559 807,- 200681 886 403,- 200793 521 542,- 200844 645 177,- 200923 444 429,-

27 ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ PRZEMYSŁOWĄ INiG Projekty celowe i zlecenia przemysłowe na opracowanie nowych technologii, wyrobów, materiałów… Rok Liczba zrealizowanych projektów celowych Liczba umów o wartości > 5 tys. zł na opracowanie nowych technologii, wyrobów, materiałów i usług zawartych z innym podmiotami Liczba udokumentowanych i wykorzystanych poza INiG wyników prac B+R 20051430383 2006227671 2007233688 2008041564 2009140952

28 ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ PRZEMYSŁOWĄ INiG Przychody INiG z tytułu umów ze sprzedaży gotowych rozwiązań uzyskanych w wyniku prac B+R (bez udziału środków finansowych na naukę) oraz przychody firm wdrażających RokPrzychody INiG ze sprzedaży gotowych rozwiązań Przychody firm wdrażających z tytułu wdrożenia prac B+R, zł 20058 719 976,-brak danych 200610 421 366,-38 600 000,- 200712 270 059,-280 300 000,- 200815 028 212,-117 830 000,- 200916 106 335,-422 380 000,-

29 ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ PRZEMYSŁOWĄ INiG Prezentacja wynalazków i innowacji na międzynarodowych wystawach W 2009 r. – 40 medali i wyróżnień na wystawach m.in. w Seulu, Kuala Lumpur, Tajpei, Genewie, Norymberdze i Brukseli W 2010 r. – 18 medali na wystawach m.in. W Cluj-Napoca, Kuala Lumpur, Genewie, Seulu – łącznie 27 nagród i wyróżnień przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za aktywność w promocji za granicą i za międzynarodowe osiągnięcia – Godło Promocyjne „Teraz Polska” dla przedsięwzięcia innowacyjnego za technologię pn. Zmodyfikowany katalityczny proces wodorowy regeneracji olejów odpadowych.

30 Nagrody i wyróżnienia

31


Pobierz ppt "Maria Ciechanowska ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ PRZEMYSŁOWĄ W INSTYTUCIE NAFTY I GAZU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google