Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

O projekcie Starostwo Powiatowe we Włodawie, w celu podniesienia pozycji zawodowej osób nieaktywnych zawodowo, integracji społeczno-zawodowej oraz zmiany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "O projekcie Starostwo Powiatowe we Włodawie, w celu podniesienia pozycji zawodowej osób nieaktywnych zawodowo, integracji społeczno-zawodowej oraz zmiany."— Zapis prezentacji:

1

2 O projekcie Starostwo Powiatowe we Włodawie, w celu podniesienia pozycji zawodowej osób nieaktywnych zawodowo, integracji społeczno-zawodowej oraz zmiany niekorzystnej postawy mentalnej osób pozostających bez zatrudnienia w styczniu 2010 r. rozpoczęło realizację projektu „WACHLARZ MOŻLIWOŚCI”. CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 997 904,49 zł OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.01.2010 r. do 30.04.2011 r.

3 Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

4 Cele projektu Celem ogólnym projektu jest wzrost konkurencyjności „zawodowej” 96 osób pozostających bez zatrudnienia z terenu powiatu włodawskiego poprzez ich rozwój kompetencyjno – społeczny. Zmiana pozycji zawodowej osób nieaktywnych zawodowo poprzez uzupełnienie bądź zdobycie nowych kompetencji zawodowych z zakresu ponadczasowo aktualnej księgowości, kadr, turystyki uzupełnionej obsługą komputera lub specjalistycznej wiedzy informatycznej. Podniesienie poziomu aktywności zawodowej, zmiana niekorzystnej postawy mentalnej osób nieaktywnych zawodowo i integracja społeczno-zawodowa, dzięki wsparciu w postaci doradztwa oraz integracji społecznej osób bezrobotnych. Wzrost zdolności zatrudnienia beneficjentów ostatecznych poprzez kierunkowe szkolenia specjalistyczne i praktyczne przygotowanie do pracy 96 osób w wyniku odbycia staży zawodowych. Cele szczegółowe założone w projekcie to:

5 BEZPŁATNE SZKOLENIA Odbywały się w pięciu modułach: I.Administrator sieci Microsoft II.Profesjonalny kadrowy z obsługą komputera III.Profesjonalny księgowy z obsługą komputera IV.Grafika komputerowa V.Specjalista ds. turystyki z obsługą komputera

6 Uczestnicy szkoleń korzystali również z : dodatków szkoleniowych zwrotu kosztów dojazdu wyżywienia profesjonalnych materiałów szkoleniowych, edukacyjnych programów komputerowych i podręczników

7 Szkolenia prowadzone były przez firmę szkoleniową UNIZETO TECHNOLOGIES SA Oddział w Lublinie, zatrudniającą wysokiej klasy specjalistów. Odbywały się w dni robocze, w wymiarze 8 godzin, w sali komputerowej Młodzieżowego Domu Kultury we Włodawie. Przeprowadzone były w 5 modułach, w 8 grupach liczących po 12 osób.

8 REZULTATY SZKOLEŃ Przyrost wiedzy i umiejętności uczestników szkoleń na podstawie analizy i porównania kart ewaluacyjnych i samooceny beneficjentów

9 Moduł I Administrator sieci komputerowych Microsoft Moduł I Administrator sieci komputerowych Microsoft Średnia przed szkoleniem 2,33 Średnia po szkoleniu 3,92 Jak ocenia Pan swoją wiedzę na temat administrowania sieciami komputerowymi Microsoft (1 brak wiedzy – 6 wiedza na bardzo dobrym poziomie)?

10 Zestawienie szczegółowych umiejętności z zakresu administrowania siecią Microsoft

11 MODUŁ II Profesjonalny kadrowy z obsługą komputera Grupa 1

12 Zestawienie szczegółowych umiejętności związanych z pracą kadrowego w grupie 1

13 MODUŁ II Profesjonalny kadrowy z obsługą komputera Grupa 2

14 Zestawienie szczegółowych umiejętności związanych z pracą kadrowego w grupie 2

15 Moduł III Księgowość z obsługą komputera Grupa 1

16 Zestawienie szczegółowych umiejętności związanych z pracą w księgowości w grupie 1

17 Moduł III Księgowość z obsługą komputera Grupa 2

18 Zestawienie szczegółowych umiejętności związanych z pracą w księgowości w grupie 2

19 MODUŁ IV Grafika komputerowa

20 Zestawienie szczegółowych umiejętności dotyczących grafiki

21 MODUŁ V SPECJALISTA DS. TURYSTYKI Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA Grupa 1

22 Zestawienie szczegółowych umiejętności z zakresu usług turystycznych w grupie 1

23 MODUŁ V SPECJALISTA DS. TURYSTYKI Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA Grupa 2

24 Zestawienie szczegółowych umiejętności z zakresu usług turystycznych w grupie 2

25 Ocena szkoleń W ramach ewaluacji projektu wśród wszystkich uczestników przeprowadzane były ankiety dotyczące organizacji szkoleń i oceny osób prowadzących zajęcia.

26 OCENIE PODDANO: salę wykładową środki dydaktyczne wartość merytoryczną szkolenia jakość materiałów szkoleniowych organizację czasu trwania zajęć osobę prowadzącą (stosowane metody i formy pracy, komunikatywność, stosunek do słuchaczy) zgodność prezentowanych treści z materiałem zgodność przebiegu zajęć z harmonogramem

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 2-GODZINNE INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM Każdy z uczestników poprzez diagnozowanie własnych atutów i słabych stron oraz poszukiwanie skutecznych rozwiązań problemów zawodowych pracował nad własnym warsztatem zawodowym.

37 MIEJSCA STAŻOWE U LOKALNYCH PRACODAWCÓW Istotą projektu jest wykorzystanie preferencji potencjalnego pracownika i pracodawcy, celem dostosowania ich oczekiwań i profilu kursu oraz prawdopodobieństwo zatrudnienia po zakończeniu okresu stażu.

38 W okresie od maja 2010 r. do marca 2011 r. zorganizowano 89 miejsc stażowych u 53 lokalnych pracodawców. W trakcie realizacji projektu 16 osób podjęło zatrudnienie na lokalnym rynku pracy.

39 96 osób rozpoczęło udział w projekcie, 93 osoby ukończyły, a 3 osoby przerwały udział w projekcie. 81 uczestników projektu, to osoby bezrobotne, w tym 35 długotrwale bezrobotne, 15 osób - nieaktywni zawodowo, w tym 6 osób uczących się. 41,66% uczestników, to osoby młode - w wieku od 15 do 24 lat. 5,20% stanowią osoby w wieku starszym (55-64). 37,5% to osoby z wykształceniem wyższym, 30,21% pomaturalnym, 27,08% ponadgimnazjalnym, 5,21% podstawowym, gimnazjalnym i niższym.

40 Serdecznie dziękujemy za współpracę wszystkim uczestnikom projektu, trenerom, doradcom zawodowym, lokalnym pracodawcom oraz pracownikom Starostwa Powiatowego we Włodawie. Zespół projektowy Anna Wygiera Agnieszka Stefaniuk Lucyna Zdolska Patrycja Gierasimczuk

41 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "O projekcie Starostwo Powiatowe we Włodawie, w celu podniesienia pozycji zawodowej osób nieaktywnych zawodowo, integracji społeczno-zawodowej oraz zmiany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google