Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Microsoft Visual Basic.NET Michał Kuciapski Uniwersytet Gdański część 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Microsoft Visual Basic.NET Michał Kuciapski Uniwersytet Gdański część 1."— Zapis prezentacji:

1 Microsoft Visual Basic.NET Michał Kuciapski Uniwersytet Gdański część 1

2 2 z 28 Cechy  Zdarzeniowy (ang. event driven)  Programowanie w wielu językach na jednej platformie - Microsoft Foundation Classes (MFC)  2 warstwy: programowania i wykonywania  Kompilowanie do kodu pośredniego - Microsoft Intermediate Language (MSIL)  Zorientowanie obiektowe

3 3 z 28 Środowisko i składnia 1.Środowisko 2.Kontrolki 3.Typy danych 4.Operacje na liczbach 5.Operacje na napisach 6.Daty 7.Metody i funkcje 8.Komunikaty 9.Zasięg 10.Instrukcje warunkowe 8. Pętle 9. Enumeracje, struktury, kolekcje 13. Tablice

4 4 z 28 Środowisko

5 5 z 28 Środowisko nazwa aplikacji menu i pasek narzędzi ramka narzędziowa okno projektowe eksplorer rozwiązań ckno właściwości okno zadań

6 6 z 28 Kontrolki  Dodawane poprzez przeciągnięcie lub podwójne kliknięcie  Podwójne kliknięcie powoduje przejście do okienka kodu  Możliwość ustawiania atrybutów (okno właściwości, kod), dodawania zdarzeń, wykorzystywania metod i funkcji

7 7 z 28 Kontrolki wybór zdarzenia wybór kontrolki (instancji) kod zdarzenia ustawienie atrybutu

8 8 z 28 Przykład kontrolki - ListBox  Dodanie elementu: nazwa_kontrolki.Items.Add(wartość) ; lstFriends.Items.Add("[" & friendName & "]")  Usunięcie elementu : nazwa_kontrolki.Items.Remove(wartość)  Pobranie wartości zaznaczonego elementu listy: nazwa_kontrolki.Items.Item(nazwa_kontrolki. SelectedIndex)  Wyczyszczenie listy: nazwa_kontrolki.clear

9 9 z 28 Typy danych  Liczby: Całkowite – np. Short, IntegerCałkowite – np. Short, Integer Zmiennopozycyjne – np. Single, DoubleZmiennopozycyjne – np. Single, Double  Napisy – String  Inne typy – np. Boolean, Date  Deklaracja: Zmiennej: Dim nazwa_zmiennej As typZmiennej: Dim nazwa_zmiennej As typ Stałej: Public Const nazwa_ zmiennej As typ = "wartość"Stałej: Public Const nazwa_ zmiennej As typ = "wartość"

10 10 z 28 Operacje na liczbach  Dodawanie - +  Odejmowanie - -  Mnożenie - *  Dzielenie - /  Przykłady: n = n / 6n = n / 6 n += 8 równoważne n = n + 8n += 8 równoważne n = n + 8

11 11 z 28 Operacje na napisach  Łączenie - s = "Uniwersytet" & "Gdański" ; s = s1 & s2  Obliczanie długości - zmienna.Length ; myString.Length  Znaleznie napisu – zmienna.IndexOf("szukany", od, )  Wydzielanie podnapisów - zmienna.Substring(od, do) ; s = myString.Substring(3, 6)  Zamiana - zmienna.Replace("szukany", "zamieniający") ; s = myString.Replace("Hello", "Goodbye")  Formatowanie - String.Format("format", zmienna) ; s = String.Format("{0:n3}", n)  Zmiana wielkości – zmienna.ToUpper ; zmienna.ToLower

12 12 z 28 Daty  Pobieranie: date.funkcja ; data = Date.Now()  Pobieranie elementów: zmienna.funkcja ; data.Month, data.Hour  Formatowanie: zmienna.funkcja_formatująca ; data.ToLongDateStringzmienna.funkcja_formatująca ; data.ToLongDateString zamiana na String z parametrem formatującym – zmienna. ToString("parametr") ; s = data.ToString("MMMM")zamiana na String z parametrem formatującym – zmienna. ToString("parametr") ; s = data.ToString("MMMM")  Definiowanie – zmienna = #literał# ; data = #5/5/1967 6:41:00 AM#  Manipulowanie – np. dodanie dni ; data.AddDays(3)

13 13 z 28 Metody i funkcje  Metody: Deklaracja:Deklaracja: [{ Public | Protected | Friend | Protected Friend | Private }] [{ Public | Protected | Friend | Protected Friend | Private }] Sub nazwa [(argumenty)] Sub nazwa [(argumenty)] [ wyrażenia ] [ wyrażenia ] End Sub End Sub Przykład:Przykład: Sub SayHello() Sub SayHello() MessageBox.Show("Hello, world!", "Three Buttons") MessageBox.Show("Hello, world!", "Three Buttons") End Sub End Sub

14 14 z 28 Metody i funkcje  Funkcje: Deklaracja:Deklaracja: [{ Public | Protected | Friend | Protected Friend | Private }] [{ Public | Protected | Friend | Protected Friend | Private }] Function nazwa [(argumenty)] As typ_zmiennej Function nazwa [(argumenty)] As typ_zmiennej [ wyrażenia ] [ wyrażenia ] Return wartość Return wartość End Function End Function Przykład:Przykład: Function CalculateAreaFromRadius (ByVal radius As Double) As Double Function CalculateAreaFromRadius (ByVal radius As Double) As Double Dim radiusSquared As Double Dim radiusSquared As Double radiusSquared = radius * radius radiusSquared = radius * radius Return radiusSquared Return radiusSquared End Function End Function

15 15 z 28 Metody i funkcje Przykład wywołania Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _ ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click Dim area As Double area = CalculateAreaFromRadius(100) MessageBox.Show(area, "Area") End Sub

16 16 z 28 Wyświetlanie komunikatów  Metoda oraz funkcja (przeciążenie) MessageBox.Show  Składnia - MessageBox.Show("tekst", "tytuł", "przyciski", " ikona", "przycisk domyślny", "typ")  Przykład MessageBox.Show("Serdecznie witam", "Powitanie", MessageBox.Show("Serdecznie witam", "Powitanie", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Exclamation, MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Exclamation, MessageBoxDefaultButton.Button1, MessageBoxOptions.DefaultDesktop) MessageBoxDefaultButton.Button1, MessageBoxOptions.DefaultDesktop)

17 17 z 28 Wyświetlanie komunikatów  Metoda System.Console.WriteLine(tekst)  Tekst wyświetlany w konsoli  Przykład: System.Console.WriteLine( "To jest komentarz" )

18 18 z 28 Zasięg zmiennych  Globalny – deklaracja public  Prywatny – deklaracja private  Lokalny – deklaracja wewnątrz metody, funkcji, pętli, instrukcji warunkowej

19 19 z 28 Instrukcje warunkowe  Służą sprawdzaniu warunków i na ich podstawie podejmowaniu decyzji  Instrukcja If: Składnia: If warunek [ Then ]Składnia: If warunek [ Then ] [ wyrażania ] [ wyrażania ] [ ElseIf elseifwarunek [ Then ] [ ElseIf elseifwarunek [ Then ] [ elseifwyrażenia] ] [ elseifwyrażenia] ] [ Else [ Else [ elsewyrażenia ] ] [ elsewyrażenia ] ] End If End If Przykład: If n = 1000 ThenPrzykład: If n = 1000 Then MessageBox.Show("'n' is, indeed, 1000!") MessageBox.Show("'n' is, indeed, 1000!") Else Else MessageBox.Show("'n' is not 1000!") MessageBox.Show("'n' is not 1000!") End If End If

20 20 z 28 Instrukcje warunkowe  Instrukcja Select: Składnia: Select [ Case ] lista wyrażeńSkładnia: Select [ Case ] lista wyrażeń [ Case listawyrażeń [ Case listawyrażeń [ wyrażenia ] ] [ wyrażenia ] ] [ Case Else [ Case Else [ elsewyrażenia ] ] End Select End Select Przykład: Select Case namePrzykład: Select Case name Case "Darren" favoriteColor = "Madras Yellow" Case "Stephanie" favoriteColor = "Starck Purple" Case "Darren" favoriteColor = "Madras Yellow" Case "Stephanie" favoriteColor = "Starck Purple" Case Else Case Else favoriteColor = "Meeting Room Gray" favoriteColor = "Meeting Room Gray" End Select End Select

21 21 z 28 Instrukcje warunkowe  Operatory =, <> - różne,, ==, <> - różne,, = and, orand, or TypeOf – typ obiektu, kontrolki, zmiennejTypeOf – typ obiektu, kontrolki, zmiennej  Złożone wyrażenia w okrągłych nawiasach  Przykład: If imie1 = "Adam" Or imie2 = "Anna" Then If imie1 = "Adam" Or imie2 = "Anna" Then

22 22 z 28 Pętle  Umożliwiają wykonywanie instrukcji określoną ilość razy lub do spełnienia warunku  For … Next: Składnia: For licznik [ As typ_danych ] = początek To koniec [ Step krok ]Składnia: For licznik [ As typ_danych ] = początek To koniec [ Step krok ] [ wyrażenia ] [ wyrażenia ] [ Exit For ] [ Exit For ] [ statements ] [ statements ] Next [ licznik ] Next [ licznik ] Przykład: For n = 1 To 5Przykład: For n = 1 To 5 lstData.Items.Add("I'm item " & n & " in the list!") lstData.Items.Add("I'm item " & n & " in the list!") Next Next

23 23 z 28 Pętle  Do While, Do Until: Do { While | Until } warunekDo { While | Until } warunek [ wyrażenia ] [ wyrażenia ] [ Exit Do ] [ Exit Do ] [ wyrażenia ] [ wyrażenia ] Loop Loop DoDo [ wyrażenia ] [ wyrażenia ] [ Exit Do ] [ Exit Do ] [ wyrażenia ] [ wyrażenia ] Loop{ While | Until } warunek Loop{ While | Until } warunek  Przykład: Do While randomNumber < 15 randomNumber = random.Next(25) random.Next(25) lstData.Items.Add(randomNumber) lstData.Items.Add(randomNumber) Loop Loop

24 24 z 28 Enumeracje, struktury, kolekcje  Enumeracje: Składnia: Public Enum nazwa As typ_zmiennejSkładnia: Public Enum nazwa As typ_zmiennej nazwa = wartość nazwa = wartość … End Enum End Enum Przykład: Public Enum DayAction As IntegerPrzykład: Public Enum DayAction As Integer Asleep = 0 GettingReadyForWork = 1 TravelingToWork = 2 AtWork = 3 AtLunch = 4 End Enum End Enum

25 25 z 28 Enumeracje, struktury, kolekcje  Struktury: Składnia: Public Structure nazwaSkładnia: Public Structure nazwa deklaracje zmiennych i stałych deklaracje zmiennych i stałych End Structure End Structure Przykład: Public Structure CustomerPrzykład: Public Structure Customer Public FirstName As String Public FirstName As String Public LastName As String Public LastName As String Public Email As String Public Email As String End Structure End Structure

26 26 z 28 Enumeracje, struktury, kolekcje  Kolekcje: Deklaracja: Private_zmienna As New ArrayList() ; Private_customers As New ArrayList()Deklaracja: Private_zmienna As New ArrayList() ; Private_customers As New ArrayList() Dodanie elementu: nazwa_zmiennej.Add(nazwa_elementu) ; _customers.Add(newCustomer)Dodanie elementu: nazwa_zmiennej.Add(nazwa_elementu) ; _customers.Add(newCustomer) Usunięcie elementu: nazwa_zmiennej.Remove(nazwa_elementu) ; _customers.Remove(newCustomer)Usunięcie elementu: nazwa_zmiennej.Remove(nazwa_elementu) ; _customers.Remove(newCustomer)

27 27 z 28 Tablice  Definiowanie: Dim nazwa() As Typ  Ustawianie wartości komórek: Podczas definiowania: Dim nazwa() As Typ = {wartości} ;Podczas definiowania: Dim nazwa() As Typ = {wartości} ; Dim friends() As String = {"Jonathan", "Richard", "Thearon"} Dim friends() As String = {"Jonathan", "Richard", "Thearon"} Po deklaracji: nazwa(numer) = wartość ; friends(5) = "Zita"Po deklaracji: nazwa(numer) = wartość ; friends(5) = "Zita"  Zmienianie wielkości tablicy: Z usuwaniem wartości: ReDim nazwa(nowa_wielkość)Z usuwaniem wartości: ReDim nazwa(nowa_wielkość) Z zachowaniem wartości: ReDim Preserve nazwa(nowa_wielkość)Z zachowaniem wartości: ReDim Preserve nazwa(nowa_wielkość) Przykład: ReDim Preserve friends(6)Przykład: ReDim Preserve friends(6)

28 28 z 28 Tablice - Hashtables  Definiowanie: Dim nazwa As New Hashtable()  Ustawianie wartości komórek: zmienna.Add(klucz, wartość) ; EmailHashtable.Add(newCustomer.Email, newCustomer) EmailHashtable.Add(newCustomer.Email, newCustomer)  Usuwanie: zmienna.Remove(klucz)


Pobierz ppt "Microsoft Visual Basic.NET Michał Kuciapski Uniwersytet Gdański część 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google