Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

J. Wilkin - Ekonomia Polityka monetarna Wykład 11 WNE UW Jerzy Wilkin.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "J. Wilkin - Ekonomia Polityka monetarna Wykład 11 WNE UW Jerzy Wilkin."— Zapis prezentacji:

1 J. Wilkin - Ekonomia Polityka monetarna Wykład 11 WNE UW Jerzy Wilkin

2 J. Wilkin - Ekonomia Pieniądz i jego funkcje Pieniądz – powszechny ekwiwalent towarów i usług. Kategoria ekonomiczna, w której możemy wyrazić wartość wszelkich towarów i usług. Pieniądz był jednym z największych wynalazków ludzkości Pieniądz może być efektem ewolucji stosunków wymiany bądź kategorią wykreowaną (ustanowioną) przez władze państwowe Podstawowe funkcje pieniądza: -środek wymiany -środek płatniczy -środek gromadzenia skarbu (środek tezauryzacji) -narzędzie rachunku ekonomicznego, miernik wartości

3 J. Wilkin - Ekonomia Ewolucja form i roli pieniądza „Pieniądz wyłonił się ze świata towarów; pierwotny pieniądz był jednym z towarów” – np.. skóry, płótno, kruszec Pieniądz kruszcowy i jego zalety Pieniądz abstrakcyjny i nominalistyczna teoria pieniądza. Oderwanie wartości nominalnej od wartości substancji materialnej pieniądza Pieniądz papierowy związany z kruszcami – pieniądz papierowy nie związany z kruszcami – pieniądz bezgotówkowy – pieniądz elektroniczny

4 J. Wilkin - Ekonomia Nominalna i realna wartość pieniądza Nominalna wartość pieniądza wyznaczona jest przez jego emitenta, najczęściej władzę państwową bądź działający w imieniu państwa bank centralny Realna wartość pieniądza zależy od jego siły nabywczej, czyli relacji miedzy wartością nominalną a poziomem cen Deprecjacja pieniądza to proces spadku siły nabywczej pieniądza, a więc jego wartości realnej

5 J. Wilkin - Ekonomia Makroekonomiczna rola pieniądza Najważniejsza makroekonomiczna funkcja pieniądza polega na jego wpływie na poziom cen i tempo inflacji Wielkość pieniądza w obiegu ma też pośredni wpływ na inne wielkości makroekonomiczne, jak tempo wzrostu gospodarczego i stopę bezrobocia W skali gospodarki możemy określić: a) popyt na pieniądz, b) podaż pieniądza i c) poziom cen

6 J. Wilkin - Ekonomia Agregaty pieniężne M0 – baza monetarna, ilość pieniądza gotówkowego M1 – pieniądz transakcyjny: -Gotówka -Czeki podróżne -Wkłady bankowe na żądanie -Inne depozyty, na które można wystawiać czeki M2 – wszystkie składniki M1 plus wkłady oszczędnościowe ludności M3 – wszystkie składniki M2 plus duże wkłady depozytowe, oszczędności przedsiębiorstw i wkłady dewizowe

7 J. Wilkin - Ekonomia Równanie I. Fishera i ilościowa teoria pieniądza M * V = P * T Gdzie: M – ogólna wielkość pieniądza w obiegu, np. w mld zł, mld $ itp. V – szybkość obiegu pieniądza (np. w roku) P – średni poziom cen T – rzeczowy wolumen towarów

8 J. Wilkin - Ekonomia Funkcje banku centralnego Emisja pieniądza gotówkowego „Bank banków” Kontrola funkcjonowania systemu bankowego Zarządzanie rezerwą dewizową państwa Kontrola kursu dewizowego

9 J. Wilkin - Ekonomia Instrumenty polityki monetarnej Emisja pieniądza gotówkowego Ustalanie stopy rezerw obowiązkowych banków Centralizacja rezerw gotówkowych Ustalanie podstawowych stóp procentowych Operacje „otwartego rynku”

10 J. Wilkin - Ekonomia Znaczenie niezależności banku centralnego i sposoby zapewnienia tej niezależności Zapis konstytucyjny Sposób powoływania prezesa banku centralnego Sposób wyłaniania Rady Polityki Pieniężnej Sposoby kształtowania emisji pieniądza: według reguł i według zasad polityki dyskrecjonalnej

11 J. Wilkin - Ekonomia Inflacja Inflacja, jako zjawisko pieniężne Inflacja: złożony proces makroekonomiczny, przejawiający się wzrostem poziomu cen i spadku siły nabywczej pieniądza Stopa inflacji – stopa wzrostu ogólnego poziomu cen

12 J. Wilkin - Ekonomia Rodzaje inflacji Inflacja wg źródeł powstawania: -inflacja kosztowa (cost-push inflation) -inflacja popytowa (demand-pull inflation) Inflacja wg form przejawiania się: -inflacja cenowa (typowa dla gospodarki rynkowej) -inflacja ukryta (typowa dla gospodarki planowej) Inflacja wg tempa wzrostu cen: -inflacja pełzająca (do 10% rocznie) -inflacja umiarkowana (10-20% rocznie) -Inflacja wysoka (np.. 30-50% rocznie) -inflacja galopująca (do kilkuset procent) -hiperinflacja – niekontrolowana inflacja dochodząca do tysięcy procent rocznie

13 J. Wilkin - Ekonomia Wskaźniki cen – wskaźniki inflacji CPI (consumer price index) – wskaźnik cen konsumpcyjnych PPI (producer price index) – wskaxnik cen hurtowych GDP deflator – wskaźnik korygujący produkt krajowy brutto ze względu na inflację = PKB nominalny/PKB realny

14 J. Wilkin - Ekonomia Procesy inflacyjne w okresie transformacji Liberalizacja cen i przejście od inflacji ukrytej do inflacji cenowej Sposoby walki z inflacją w okresie transformacji: -ograniczenie płac w sektorze publicznym -stabilizacja kursu dewizowego -ograniczanie wydatków państwa -demonopolizacja i wzrost konkurencji -„twarde ograniczenia budżetowe” -kontrola emisji pieniądza; uniezależnienie banku centralnego

15 J. Wilkin - Ekonomia Inflacja a bezrobocie Tzw. klasyczna (krótkookresowa) krzywa Phillipsa Bezrobocie naturalne i bezrobocie koniunkturalne Długookresowa krzywa Phillipsa – ujęcie monetarystyczne

16 J. Wilkin - Ekonomia Pytania do wykładu 11 Wyjaśnij dlaczego pieniądz można uznać za jeden z największych wynalazków ludzkości. Opisz główne funkcje jakie spełnia pieniądz; Na czym polega makroekonomiczna rola pieniądza? Uzasadnij znaczenie niezależności banku centralnego Jakie instrumenty polityki antyinflacyjnej może wykorzystać bank centralny? Jakie zależności makroekonomiczne ilustruje tzw. krzywa Phillipsa?


Pobierz ppt "J. Wilkin - Ekonomia Polityka monetarna Wykład 11 WNE UW Jerzy Wilkin."

Podobne prezentacje


Reklamy Google