Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk, tel.: (058) 320 55 90 EGZAMIN MATURALNY W 2015 ROKU PRZEPROWADZANY WEDŁUG NOWYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk, tel.: (058) 320 55 90 EGZAMIN MATURALNY W 2015 ROKU PRZEPROWADZANY WEDŁUG NOWYCH."— Zapis prezentacji:

1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk, tel.: (058) 320 55 90 EGZAMIN MATURALNY W 2015 ROKU PRZEPROWADZANY WEDŁUG NOWYCH ZASAD O K E Gdańsk

2 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk, tel.: (058) 320 55 90 O K E Gdańsk Informatory Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach

3 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk, tel.: (058) 320 55 90 O K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Deklaracja w części ustnej z: - języka polskiego - języka obcego nowożytnego - języka mniejszości narodowej (absolwenci takich szkół) w części pisemnej z: - języka polskiego na poziomie podstawowym - języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym - matematyki na poziomie podstawowym - języka mniejszości narodowej (absolwenci takich szkół) - wybranego przedmiotu dodatkowego (rozszerzony) Zdający deklaruje przystąpienie do egzaminu w części obowiązkowej z następujących przedmiotów:

4 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk, tel.: (058) 320 55 90 O K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Deklaracja - języka angielskiego - języka francuskiego - języka hiszpańskiego - języka niemieckiego - języka rosyjskiego - języka włoskiego. Zdający deklaruje przystąpienie do egzaminu maturalnego z jednego z następujących języków obcych nowożytnych:

5 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk, tel.: (058) 320 55 90 O K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Deklaracja Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego jest zdawany w części ustnej i w części pisemnej z tego samego języka.

6 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk, tel.: (058) 320 55 90 O K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Deklaracja - biologii - fizyki - chemii - wiedzy o społeczeństwie - filozofii - geografii - historii - języka mniejszości etnicznej - matematyki - języka obcego nowożytnego - języka polskiego - informatyki - historii muzyki - historii sztuki - języka regionalnego - języka mniejszości narodowej - języka łacińskiego i kultury antycznej Dodatkowo zdający ma prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w części pisemnej z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów:

7 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk, tel.: (058) 320 55 90 O K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Deklaracja wstępna Uczeń składa wstępną pisemną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w macierzystej szkole do 30 września 2014 roku. Osoba składająca deklarację wstępną i/lub ostateczną otrzymuje od dyrektora szkoły jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia.

8 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk, tel.: (058) 320 55 90 O K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Deklaracja Opcje wyboru języka obcego nowożytnego na egzaminie maturalnym:

9 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk, tel.: (058) 320 55 90 O K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Deklaracja  Egzamin maturalny z informatyki Zdający jest zobowiązany wybrać środowisko komputerowe wraz z językiem programowania i programem użytkowym posiadanym przez szkołę. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 czerwca 2014 roku o egzaminie maturalnym z informatyki w 2015 r.

10 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk, tel.: (058) 320 55 90 O K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Deklaracja  Egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych nauczanych w językach obcych Absolwenci oddziałów dwujęzycznych, którzy byli nauczani matematyki lub przedmiotu (biologia, chemia, fizyka, geografia, historia) z listy przedmiotów do wyboru w języku obcym będącym drugim językiem nauczania, mogą rozwiązywać zadania egzaminacyjne dodatkowo w tym języku.

11 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk, tel.: (058) 320 55 90 O K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Deklaracja Absolwenci liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2014/2015, wypełniają i składają deklarację L_1a będącą załącznikiem do Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 dla uczniów liceów ogólnokształcących, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2014/2015

12 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk, tel.: (058) 320 55 90 O K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Deklaracja Zdający dokładnie wpisuje swoje dane  nazwisko  imię/imiona  datę urodzenia  miejsce urodzenia  numer PESEL  dane teleadresowe (w tym adres e-mail)

13 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk, tel.: (058) 320 55 90 O K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Deklaracja W deklaracji należy podać  wybrany obowiązkowy język obcy nowożytny  przedmioty dodatkowo wybrane  środowisko komputerowe, język programowania, program użytkowy z informatyki  zgoda (lub jej brak) na przekazanie wyników do rekrutacji

14 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk, tel.: (058) 320 55 90 O K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Deklaracja ostateczna Każdą zmianę w deklaracji należy potwierdzić swoim podpisem. Na deklaracji podaje się liczbę wprowadzonych zmian i to, których punktów zmiany dotyczyły.

15 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk, tel.: (058) 320 55 90 O K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Deklaracja ostateczna Zdający składa deklarację ostateczną przystąpienia do egzaminu maturalnego w macierzystej szkole do 7 lutego 2015 roku.

16 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk, tel.: (058) 320 55 90 Serwis dla ucznia Egzamin maturalny na dotychczasowych zasadach O K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach

17 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk, tel.: (058) 320 55 90 O K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Dostosowania Możliwe sposoby dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego określa Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym ( Opublikowany na stornie internetowej CKE i komisji okręgowych.)

18 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk, tel.: (058) 320 55 90 O K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Dostosowania Zdający:  przedkłada dyrektorowi szkoły dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu razem z deklaracją do 30 września 2014 r.  Dokumentacja może być uzupełniona do 7 lutego 2015 r. Ostateczny termin złożenia dokumentów upływa 7 lutego 2015 roku. Wyjątek stanowią absolwenci chorzy lub niesprawni czasowo, którzy zaświadczenie o stanie zdrowia mogą złożyć w terminie późniejszym.

19 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk, tel.: (058) 320 55 90 O K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Dostosowania Sposób lub sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu do potrzeb i możliwości absolwenta wskazuje rada pedagogiczna, wybierając spośród możliwych sposobów dostosowania warunków i form wymienionych w komunikacie dyrektora CKE.

20 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk, tel.: (058) 320 55 90 O K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Dostosowania Absolwenci, którzy w roku szkolnym 2014/2015 byli objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na: trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej, sytuację kryzysową lub traumatyczną, mogą przystąpić do egzaminu w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

21 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk, tel.: (058) 320 55 90 O K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Dostosowania Absolwent niesłyszący jest zwolniony z części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego.

22 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk, tel.: (058) 320 55 90 O K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Laureaci Zwolnienie laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku z: przedmiotu obowiązkowego w części ustnej przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej – na poziomie podstawowym przedmiotu dodatkowego w części ustnej przedmiotu dodatkowego w części pisemnej – na poziomie rozszerzonym przedmiotu dodatkowego, którym jest język obcy nowożytny będącego drugim językiem nauczania i zdawanym w części ustnej i w części pisemnej – na poziomie dwujęzycznym (w cz. ustnej i cz. pisemnej)

23 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk, tel.: (058) 320 55 90 O K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Laureaci Zwolnienie laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej Gdy zdający uzyska tytuł laureata lub finalisty z innego przedmiotu niż zadeklarowany, może dokonać zmiany wyboru przedmiotu (lub w przypadku języka obcego poziomu egzaminu), składając dyrektorowi szkoły wniosek dotyczący tych zmian nie później niż do 20 kwietnia 2015 roku. (Załącznik L_20. Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego…)

24 Lp.Nazwa olimpiadyZwolnienie z przedmiotu 1. Olimpiada Biologicznabiologia 2. Olimpiada Chemicznachemia 3. Olimpiada Filozoficznafilozofia 4. Olimpiada Fizycznafizyka i astronomia 5. Olimpiada Geograficznageografia 6. Olimpiada Historycznahistoria 7. Olimpiada Artystyczna historia muzyki historia sztuki 8. Olimpiada Informatycznainformatyka 9. Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiegojęzyk angielski 10. Olimpiada Języka Francuskiegojęzyk francuski 11. Olimpiada Języka Hiszpańskiegojęzyk hiszpański 12. Olimpiada Języka Łacińskiego język łaciński i kultura antyczna 13. Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiegojęzyk niemiecki 14. Olimpiada Literatury i Języka Polskiegojęzyk polski 15. Olimpiada Języka Rosyjskiegojęzyk rosyjski 16. Olimpiada Matematycznamatematyka 17. Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnymwiedza o społeczeństwie 24 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk, tel.: (058) 320 55 90 Egzamin maturalny na dotychczasowych zasadach

25 POMOCE Przybory pomocniczePrzedmiot długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentemwszystkie przedmioty linijkamatematyka, geografia cyrkielmatematyka odtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami historia muzyki słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób język polski karta wybranych wzorów i stałych fizykochemicznychchemia, biologia, fizyka wybrane wzory matematyczne + uzupełnieniematematyka … kalkulator prosty chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka lupageografia, historia Każdy zdający może korzystać Każdy zdający powinien mieć Informacja z Komunikatu dyrektora CKE dotyczącego egzaminu maturalnego w 2013/2014 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk, tel.: (058) 320 55 90 Egzamin maturalny na dotychczasowych zasadach O K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach

26 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk, tel.: (058) 320 55 90 O K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Organizacja egzaminu Na każdy egzamin zdający ma obowiązek zgłosić się punktualnie, zgodnie z harmonogramem. Zdający ma obowiązek mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem. W przypadku osób skierowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną do szkoły innej niż macierzysta zdający powinien mieć do okazania również świadectwo ukończenia szkoły.

27 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk, tel.: (058) 320 55 90 DATAGODZINA 9:00GODZINA 14:00 4 majajęzyk polski PPwiedza o tańcu PP, PR 5 majamatematyka PPjęzyk łaciński i kultura antyczna PP, PR 6 majajęzyk angielski PPjęzyk angielski PR, DWJ 7 majajęzyk polski PRbiologia PP, PR 8 majamatematyka PRwiedza o społeczeństwie PP, PR 11 majafizyka i astronomia PP, PRfilozofia PP, PR 12 majajęzyk niemiecki PPjęzyk niemiecki PR, DWJ 13 majageografia PP, PRhistoria muzyki PP, PR 14 majajęzyk rosyjski PPjęzyk rosyjski PP, DWJ 15 majachemia PP, PRhistoria sztuki PP, PR 18 majajęzyk francuski PPjęzyk francuski PR, DWJ 19 majainformatyka PP, PRhistoria PP, PR 20 majajęzyk hiszpański PPjęzyk hiszpański PR, DWJ 21 majajęzyk włoski PPjęzyk włoski PR, DWJ 22 majajęzyki mniejszości narodowej PP język kaszubski PP, PR języki mniejszości narodowej PR 22 maja, od godz. 9:00 obędzie się również egzamin z przedmiotów zdawanych w językach obcych Egzamin maturalny na dotychczasowych zasadach O K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Komunikat dyrektora CKE z 3.07.2014 r.

28 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk, tel.: (058) 320 55 90 O K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Część ustna egzaminu

29 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk, tel.: (058) 320 55 90 O K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Czas trwania egzaminu

30 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk, tel.: (058) 320 55 90 O K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Czas trwania egzaminu  Część ustna: język polski - 15’ (przygotowanie do 15’) język obcy nowożytny - 15’ język obcy nowożytny jako dodatkowy na „poziomie dwujęzycznym” – 15’

31 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk, tel.: (058) 320 55 90 O K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Organizacja egzaminu Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany egzamin maturalny, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych i przyborów pomocniczych innych niż wskazane przez dyrektora Komisji Centralnej ani korzystać z nich w tej sali. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU Nr 83, poz. 562) z późniejszymi zmianami

32 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk, tel.: (058) 320 55 90 O K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Organizacja egzaminu naklejka z kodem kreskowym zdającego dysleksja PESEL zdającego trzycyfrowy kod Wzór arkusza z ubiegłych lat

33 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk, tel.: (058) 320 55 90 O K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Organizacja egzaminu naklejka z kodem kreskowym zdającego PESEL zdającego trzycyfrowy kod na odwrocie karty Wzór karty odpowiedzi z ubiegłych lat

34 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk, tel.: (058) 320 55 90 O K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Unieważnienie egzaminu  W przypadku: stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego wniesienia lub korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w informacji dyrektora Komisji Centralnej zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa egzamin tego zdającego i unieważnia jego egzamin maturalny z danego przedmiotu odpowiednio w części ustnej lub części pisemnej.

35 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk, tel.: (058) 320 55 90 O K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Unieważnienie egzaminu  W przypadku: stwierdzenia podczas sprawdzania arkusza egzaminacyjnego niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia część pisemną egzaminu maturalnego z danego przedmiotu tego zdającego. Zdający, któremu unieważniono egzamin, nie ma prawa przystąpić do egzaminu w terminie poprawkowym!

36 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk, tel.: (058) 320 55 90 O K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Zgłaszanie zastrzeżeń Absolwent może w terminie 2 dni od daty egzaminu maturalnego w części ustnej lub w pisemnej z danego przedmiotu zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia. Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania.

37 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk, tel.: (058) 320 55 90 O K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Egzamin w terminie dodatkowym W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych możliwe jest przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym: 1-17 czerwca. W przypadku części ustnej z j. polskiego: od 8 do 13 czerwca. Najpóźniej w dniu danego egzaminu zdający (lub jego rodzice) składają udokumentowany wniosek dyrektorowi szkoły. Dokładny terminarz egzaminów przedstawiony jest w komunikacie dyrektora CKE z 3.07.2014

38 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk, tel.: (058) 320 55 90 Serwis dla ucznia 38 Egzamin maturalny na dotychczasowych zasadach O K E Gdańsk

39 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk, tel.: (058) 320 55 90 O K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Uzyskanie świadectwa dojrzałości Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym.

40 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk, tel.: (058) 320 55 90 O K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Uzyskanie świadectwa dojrzałości Świadectwo dojrzałości lub zaświadczenie o uzyskanych wynikach zdający otrzymają 30 czerwca 2015 roku w macierzystej szkole. Zdający otrzymuje wraz ze świadectwem jego odpis. (Wzór świadectwa z ubiegłych lat)

41 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk, tel.: (058) 320 55 90 O K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Wyniki na świadectwie dojrzałości Wyniki na świadectwie dojrzałości z każdego przedmioty w części ustnej będą przedstawiane w procentach, zaś wyniki w części pisemnej - w procentach i na skali centylowej. Wyjątek stanowią wyniki z dodatkowych zadań rozwiązywanych w języku obcym, których wyniki będą podawane wyłącznie w procentach.

42 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk, tel.: (058) 320 55 90 O K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Wgląd do pracy egzaminacyjnej Na wniosek zdającego sprawdzony i oceniony arkusz egzaminacyjny jest udostępniany zdającemu do wglądu w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku. Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej www.oke.gda.pl

43 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk, tel.: (058) 320 55 90 O K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Egzamin w terminie poprawkowym  Zdający, który: - przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych (ustnych i pisemnych) i żaden jego egzamin nie został unieważniony - nie zdał wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo pisemnej może w terminie 7 dni od daty ogłoszeniu wyników egzaminu (nie później niż 7 lipca 2015 r.) złożyć do dyrektora szkoły wniosek o przystąpienie do egzaminu z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik L_18a).

44 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk, tel.: (058) 320 55 90 O K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Egzamin w terminie poprawkowym  Część pisemna egzaminu w macierzystej szkole 25 sierpnia 2015 roku, godz. 9:00  Część ustna egzaminu w macierzystej szkole 24-28 sierpnia 2015 roku

45 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk, tel.: (058) 320 55 90 O K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Podwyższanie wyniku  Zdający może w kolejnych sesjach podwyższać wynik egzaminu maturalnego z przedmiotów, które już zdawał.  Zdający może w kolejnych sesjach zdawać egzamin z innych przedmiotów dodatkowych.

46 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk, tel.: (058) 320 55 90 O K E Gdańsk Egzamin maturalny w 2015 r. na nowych zasadach Zdanie egzaminu maturalnego Zdający, który nie zdał egzaminu maturalnego, może przez 5 lat od daty pierwszego egzaminu ponownie przystępować do egzaminu z niezdanych przedmiotów. Po 5 latach niezdanego egzaminu trzeba ponownie przystąpić do wszystkich egzaminów.

47 Powodzenia na egzaminie! 47 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk, tel.: (058) 320 55 90 O K E Gdańsk


Pobierz ppt "Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk, tel.: (058) 320 55 90 EGZAMIN MATURALNY W 2015 ROKU PRZEPROWADZANY WEDŁUG NOWYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google