Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRAWO WODNE radca prawny Jędrzej Klatka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRAWO WODNE radca prawny Jędrzej Klatka"— Zapis prezentacji:

1 PRAWO WODNE radca prawny Jędrzej Klatka J.Klatka@radca.prawny.com.pl
09:58 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

2 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy
OCHRONA WÓD Ochrona wód polega na zapewnieniu ich jak najlepszej jakości, w tym utrzymywanie ilości wody na poziomie zapewniającym ochronę równowagi biologicznej, w szczególności przez: 1) utrzymywanie jakości wód powyżej albo co najmniej na poziomie wymaganym w przepisach; 2) doprowadzanie jakości wód co najmniej do wymaganego przepisami poziomu, gdy nie jest on osiągnięty [art. 97 ust. 1 Prawa ochrony środowiska] 09:58 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

3 RODZAJE I WŁASNOŚĆ WÓD morskie śródlądowe morze terytorialne
morskie wody wewnętrzne powierzchniowe podziemne stojące płynące jeziora bezodpływowe cieki: rzeki i strumienie oraz kanały jeziora przepływowe sztuczne zbiorniki przepływowe zbiorniki bezodpływowe 09:58 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

4 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy
WŁASNOŚĆ WÓD woda w stanie wolnym nie jest rzeczą własność wody jest kategorią prawną prawa wodnego, odmienną od własności w rozumieniu art. 140 k.c. cywilistyczne określenie prawa własności w pełni odnosi się do gruntów pokrytych wodami [wyrok SN z r. II CK 146/04 LEX nr ] 09:58 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

5 OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA WODY
zachować i odtwarzać stan dna i brzegów utrzymywać w należytym stanie technicznym koryta cieków naturalnych oraz kanałów, będących w jego władaniu dbać o utrzymanie dobrego stanu wód regulować stan wód lub przepływów stosownie do możliwości zapewnić swobodny spływ wód powodziowych oraz lodów konserwować budowle regulacyjne współdziałać w odbudowywaniu ekosystemów zdegradowanych przez niewłaściwą eksploatację zasobów wodnych umożliwić wykonywanie obserwacji i pomiarów [art. 26 Prawa wodnego] 09:58 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

6 ZAKAZY DOT. WŁAŚCICIELA GRUNTU
 nie wolno grodzić nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu ani zakazywać lub uniemożliwiać przechodzenia przez ten obszar nie wolno zmieniać stanu wody na gruncie nie wolno odprowadzać wód oraz ścieków na sąsiednie grunty [art. 27 ust. 1 i 29 ust. 1 Prawa wodnego] 09:58 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

7 WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA
wody morza terytorialnego, morskie wody wewnętrzne, wszystkie oprócz rowów śródlądowe wody powierzchniowe płynące (cieki, kanały, źródła, jeziora przepływowe i sztuczne zbiorniki przepływowe), właściciel wody jest właścicielem gruntu pod wodą wody podziemne (wszystkie wody znajdujące się pod powierzchnią ziemi, w tym wody gruntowe) [art. 10 ust. 1a Prawa wodnego] 09:58 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

8 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy
WŁASNOŚĆ WÓD Płynące wody publiczne nie podlegają obrotowi cywilnoprawnemu [art. 10 ust. 3 Prawa wodnego] Sposoby dysponowania tymi wodami: pozwolenie wodnoprawne, [art. 122 Prawa wodnego] umowa o użytkowanie gruntów pod wodami, umowa użyczenia [art. 20 ust. 6a Prawa wodnego] 09:58 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

9 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy
WŁAŚCIWOŚĆ ORGANÓW Prawa właścicielskie w stosunku do wód stanowiących własność Skarbu Państwa wykonują: Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej marszałek województwa dyrektorzy parków narodowych Minister Gospodarki Morskiej [art. 11 ust. 1 Prawa wodnego] 09:58 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

10 WŁASNOŚĆ WŁAŚCIELA NIERUCHOMOŚCI
Częścią składową nieruchomości gruntowej są: jeziora nieprzepływowe, stawy, oczka wodne, studnie, rowy (sztuczne koryta o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m przy ich ujściu) właściciel nieruchomości jest właścicielem wody 09:58 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

11 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy
KORZYSTANIE Z WÓD używanie wód na potrzeby ludności oraz gospodarki [art. 31 ust. 1 Prawa wodnego] rodzaje korzystania z wód: powszechne zwykłe szczególne 09:58 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

12 1. POWSZECHNE KORZYSTANIE
podmiot: każda osoba fizyczna przedmiot: wody morskie oraz śródlądowe powierzchniowe wody publiczne uprawnienia: zaspakajanie potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego, sporty wodne, wypoczynek, turystyka, amatorski połów ryb, wydobywanie kamienia, żwiru i piasku w wyznaczonych miejscach 09:58 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

13 1. POWSZECHNE KORZYSTANIE c.d.
nie daje prawa do wprowadzania ścieków ani wydobywania kamieni i żwiru z potoków górskich nie podlega opłatom nie wymaga żadnych pozwoleń 09:58 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

14 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy
2. ZWYKŁE KORZYSTANIE podmiot: właściciel gospodarstwa domowego lub rolnego przedmiot: woda stojąca i woda w rowach objęta prawem własności gruntowej oraz woda podziemna Skarbu Państwa uprawnienia: zaspakajanie potrzeb gospodarstwa domowego lub rolnego 09:58 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

15 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy
2. ZWYKŁE KORZYSTANIE c.d. nie daje prawa do poboru wody ani odprowadzania ścieków ponad 5 m3 na dobę, nawadniania wodą podziemną ani wykonywania jakichkolwiek urządzeń wodnych (kanałów, rowów, zbiorników, stawów, przystani, kąpielisk itd. zob. art. 9 ust. 1 pkt. 19 Prawa wodnego) nie podlega opłatom nie wymaga żadnych pozwoleń 09:58 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

16 3. SZCZEGÓLNE KORZYSTANIE
podmiot: adresat pozwolenia wodnopraw-nego przedmiot: korzystanie wykraczające poza powszechne i zwykłe uprawnienia: pobór i odprowadzanie wód i ścieków ponad 5 m3 na dobę, piętrzenie wód, energetyka wodna, rybactwo [art. 37 Prawa wodnego] wymaga pozwolenia wodnoprawnego 09:58 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

17 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI WODNYMI
  1)   planowanie w gospodarowaniu wodami   2)   pozwolenia wodnoprawne   3)   opłaty i należności w gospodarce wodnej   4)   kataster wodny   5)   kontrola gospodarowania wodami [art. 2 ust. 2 prawa wodnego] 09:58 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

18 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy
1. PLANOWANIE  program wodno-środowiskowy kraju plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza krajowy plan ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdziałania skutkom suszy plan ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego warunki korzystania z wód regionu wodnego warunki korzystania z wód zlewni [art. 113 ust. 1 Prawa wodnego] program ograniczania odpływu azotu ze źródeł rolniczych [art. 47 ust. 7 Prawa wodnego] 09:58 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

19 2. POZWOLENIE WODNOPRAWNE
jest specyficzną decyzją administracyjną która określa zakres i sposób szczególnego korzystania z wody albo zezwala na wykonanie urządzeń wodnych, regulację wód jest pozwoleniem emisyjnym jest wydawane na czas określony 09:58 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

20 WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO
Do wniosku trzeba dołączyć: operat wodnoprawny często decyzję w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania opis zamierzonej działalności 09:58 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

21 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy
ORGANY WŁAŚCIWE starosta marszałek województwa dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązkowe jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu 09:58 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

22 STRONY POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO
wnioskodawca właściciel wody dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej właściciel urządzenia wodnego władający powierzchnią ziemi uprawniony do rybactwa 09:58 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

23 SPECYFIKA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO
zwykła decyzja administracyjna pozwolenie wodnoprawne jest trwała tzn. może zostać zmieniona jedynie na wniosek strony (art. 154 i 155 kpa) albo na skutek wznowienia postępowania uchylenie decyzji może nastąpić jedynie na drodze stwierdzenia jej nieważności w trybie art. 156 kpa nie jest trwałe tzn. w każdym czasie może zostać zmienione albo całkowicie cofnięte, nawet bez odszkodowania, jeżeli „zmniejszą się naturalne zasoby wody” albo „będą tego wymagać warunki korzystania z regionu wodnego” 09:58 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

24 NASTĘPSTWO PRAWNE pozwolenie wodnoprawne dotyczy eksploatacji instalacji pozwolenie wodnoprawne nie dotyczy eksploatacji instalacji przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wymaga decyzji administra-cyjnej na zasadach określonych w art. 189 i 190 Prawa ochrony środowiska [art. 134 ust. 2 Prawa wodnego] Następca prawny zakładu, który uzyskał pozwolenie wodnoprawne, przejmuje prawa i obowiązki wynikające z tego pozwolenia [art. 134 ust. 1 Prawa wodnego] 09:58 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

25 KAZUS Z EGZAMINU RADCOWSKIEGO
Do Kancelarii zgłosił się klient, który zamierza kupić udziały i nieruchomość Spółki prowadzącej oczyszczalnię ścieków. Przedstawił do oceny projekt umowy kupna-sprzedaży udziałów, która zawierała między innymi następujące postanowienie: „Zbywca niniejszym przenosi na Nabywcę pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód numer X wydane przez Y w dniu 2 maja 2005 r.” Oceń projekt umowy. Czy przed podpisaniem umowy klient powinien jeszcze coś zrobić ? 09:58 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

26 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy
ROZWIĄZANIE KAZUSU Wymienione zdanie należy usunąć z projektu umowy, bowiem praw i obowiązków publicznoprawnych wynikających z decyzji administracyjnych nie można przenosić w drodze czynności cywilnoprawnych. Oczyszczalnia ścieków jest instalacją. Dlatego prawa i obowiązki wynikające z pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód nie przejdą z mocy samego prawa na Nabywcę udziałów, który jest następcą prawnym zakładu, który uzyskał pozwolenie wodnoprawne. Zgodnie bowiem z art. 134 Prawa wodnego „Następca prawny zakładu, który uzyskał pozwolenie wodnoprawne, przejmuje prawa i obowiązki wynikające z tego pozwolenia, z zastrzeżeniem ust Jeżeli pozwolenie wodnoprawne dotyczy eksploatacji instalacji, przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia następuje na zasadach określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska.” Klient, jako „zainteresowany nabyciem tytułu prawnego” do instalacji oczyszczalni ścieków powinien wystąpić z wnioskiem o przeniesienie na niego praw i obowiązków wynikających z pozwolenia na wprowadzanie ścieków do wód. [art. 190 ust. 1 Prawa ochrony środowiska]. Przeniesienie tych praw i obowiązków nastąpi w drodze decyzji, a nie umowy. 09:58 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

27 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy
3. OPŁATY I NALEŻNOŚCI pobór i odprowadzanie ścieków podlega opłatom za korzystanie ze środowiska za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i urządzeń wodnych Skarbu Państwa płaci się należności 09:58 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

28 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy
4. KATASTER WODNY jest systemem informacyjnym o gospodarowaniu wodami zawiera informacje o granicach zlewni i dorzeczy, ilości, jakości i poborze wód, źródłach zanieczyszczeń, wydanych pozwoleniach wodnoprawnych prowadzi Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i dyrektorzy Zarządów Regionalnych [art. 153 Prawa wodnego] 09:58 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

29 5. KONTROLA GOSPODAROWANIA WODAMI
kontroluje Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz dyrektorzy zarządów regionalnych SANEPID kontroluje wodę pitną i kąpieliska Inspekcja Ochrony Środowiska kontroluje ochronę wód przed `zanieczyszczeniem [art. 156 Prawa wodnego] starosta lub marszałek mogą unieruchomić zakład do czasu usunięcia zaniedbań [art. 162 ust.2 Prawa wodnego] 09:58 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

30 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy
OCHRONA WÓD jakościowa ilościowa ochrona przed zanieczyszczeniem poprzez: zakaz wprowadzania ścieków do wód podziemnych i stojących zakaz wprowadzania odpadów do wód zakaz mycia pojazdów nad brzegami wód powierzchniowych oszczędne wykorzystywanie wód, przeciwdziałanie marnotrawstwu wody 09:58 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

31 OCHRONA WÓD PRZED ZANIECZYSZCZENIEM
wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi są obowiązani zapewnić ochronę wód przed zanieczyszczeniem [art. 42 ust. 1 Prawa wodnego] zakład odprowadzający ścieki nie może być oddany do eksploatacji bez równoczesnego oddania do eksploatacji urządzeń zabezpieczających wody przed zanieczyszczeniem [art. 42 ust. 2 Prawa wodnego] 09:58 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

32 OBOWIĄZEK BUDOWY KANALIZACJI I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
na wyznaczonych przez wojewodę terenach o wystarczająco gęstej zabudowie (tzw. aglomeracja) powyżej mieszkańców powinny być wyposażone w systemy kanalizacji sanitarnej zakończone oczyszczalniami ścieków [art. 43 ust. 1 Prawa wodnego] 09:58 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

33 OBSZAR OCHRONNY ZBIORNIKA WÓD ŚRÓDLĄDOWYCH
rozporządzenie dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej na podstawie planu gospodarowania wodami dorzecza może wprowadzać ograniczenia i zakazy korzystania z gruntów i użytkowania wody dla ochrony wód w zbiornikach koniecznych dla zaspokojenia przyszłych potrzeb (np. zakaz wznoszenia obiektów budowlanych) 09:58 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

34 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy
STREFA OCHRONNA UJĘCIA WODY rozporządzenie Dyrektora RZGW na wniosek i koszt właściciela ujęcia wody ochrona bezpośrednia ochrona pośrednia zakaz wstępu osób trzecich ogrodzony teren z nieruchomości wolno korzystać tylko w celach związanych z eksploatacją ujęcia wody gdy od granicy tego obszaru do ujęcia woda przepływa < 25 lat zakaz wprowadzania ścieków do wód lub ziemi zakaz lokalizowania zakładów przemysłowych 09:58 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

35 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy
POWÓDŹ takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub na morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia [art. 9 ust. 1 pkt. 10 Prawa wodnego] 09:58 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

36 OCHRONA PRZED POWODZIĄ
właściciele mają obowiązek utrzymywania budowli lub murów tworzących brzeg wody studium ochrony przeciwpowodziowej sporządzone przez Dyrektora RZGW wyznacza granice zasięgu wód powodziowych oraz obszary bezpośredniego i potencjalnego zagrożenia powodzią [art. 79 Prawa wodnego] 09:58 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

37 obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią
obszar potencjalnego zagrożenia powodzią między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym służy do przepuszczania wód powodziowych wznoszenie obiektów budowlanych i sadzenie drzew jest zabronione tereny zagrożone w razie uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych lub przelania się wody przez ich koronę zakazy może wprowadzić Dyrektor RZGW 09:58 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

38 KOMPETENCJE DYREKTORA RZGW NA WYPADEK POWODZI
może nakazać opróżnienie zbiornika piętrzącego wodę po uzgodnieniu z wojewodą w ciągu 6 godzin bez odszkodowania może czasowo nakazać ograniczenie poboru wód lub odprowadzania ścieków – podczas stanu klęski żywiołowej [art. 87 i 88 Prawa wodnego] 09:58 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

39 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy
SPÓŁKA WODNA pisemne porozumienie co najmniej 3 osób fizycznych lub prawnych nabywają osobowość prawną z chwilą uprawomocnienia się decyzji starosta o zatwierdzeniu ich statutu są zarejestrowanie w katastrze wodnym, a nie w KRS mają walne zgromadzenie, zarząd i komisję rewizyjną 09:58 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

40 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy
CELE SPÓŁKI WODNEJ wykonywanie, utrzymywanie oraz eksploatacja urządzeń służących do: 1) zapewnienia wody dla ludności, w tym uzdatniania i dostarczania wody; 2) ochrony wód przed zanieczyszczeniem, w tym odprowadzania i oczyszczania ścieków; 3) ochrony przed powodzią; 4) melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych; 5) wykorzystywania wody do celów przeciwpożarowych; 6) utrzymywania wód [art. 164 ust. 3 Prawa wodnego] 09:58 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

41 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy
ZWIĄZEK WAŁOWY mogą być tworzone do wykonywania i utrzymywania wałów przeciwpowodziowych wraz z urządzeniami wodnymi stanowiącymi ich wyposażenie [art. 164 ust. 10 Prawa wodnego]  do związków spółek wodnych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spółek wodnych 09:58 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

42 ORGANY ADMINISTRACJI WODNEJ
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Geologiczny 09:58 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

43 KAZUS Z EGZAMINU RADCOWSKIEGO
Hodowca karpi otrzymał pozwolenie wodnoprawne na pobór 87 m3 wody na dobę do swoich stawów hodowlanych. Następnie otrzymał decyzję zmniejszającą dopuszczalny pobór wody do 64 m3 wody na dobę z powodu suszy i skarg osób korzystających z wody w dolnym biegu rzeki, za stawami hodowlanymi. Ograniczenie pobranej wody o 23 m3 wody na dobę zmusi hodowcę karpi do ograniczenia hodowli i przyniesie mu wymierne straty. Przyszedł do Kancelarii ze zleceniem dochodzenia odszkodowania powołując się na zasadę ochrony praw nabytych, o której przeczytał w gazecie. Jakiej porady prawnej udzielisz ? 09:58 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

44 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy
ROZWIĄZANIE KAZUSU Pozwolenie wodnoprawne nie jest typową decyzją administracyjną, bo nawet, gdy jest ostateczne, nie charakteryzuje się trwałością, tzn. może być w każdym czasie uchylone albo zmienione – za odszkodowaniem albo nawet bez odszkodowania. Zgodnie z art. 136 ust. 1 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne można ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli zasoby wód podziemnych uległy zmniejszeniu w sposób naturalny, a także gdy wynika to z warunków korzystania z wód regionu wodnego. Należy więc odpowiedzieć, że nie ma szans na uzyskanie odszkodowania. 09:58 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

45 ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
ustawa z r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków [t. j. Dz. U r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi [Dz. U r. Nr 61 poz. 417] 09:58 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

46 ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
jest zadaniem własnym gminy może być realizowane przez: przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie wójta, burmistrza lub Prezydenta miasta, gminną jednostkę organizacyjną, związek komunalny gmin albo w oparciu o porozumienie gmin 09:58 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

47 ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ
działalność polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody, prowadzoną przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne [art. 2 pkt. 21 ustawy] 09:58 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

48 ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
działalność polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków, prowadzoną przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne; [art. 2 pkt. 20 ustawy] 09:58 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

49 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy
OBOWIĄZKI GMIN W ZAKRESIE ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW zatwierdzanie Taryfy, uchwalanie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (prawo miejscowe), ustalanie wieloletnich planów rozwoju sieci, informowanie mieszkańców o jakości wody, wydawanie zezwoleń dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych 09:58 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

50 TREŚĆ REGULAMINU DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
minimalny poziom świadczonych usług; warunki i tryb zawierania umów; sposób rozliczeń w oparciu o taryfę; warunki przyłączania do sieci; sposób dokonywania odbioru przyłącza; sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów wody i ścieków; sposoby załatwiania reklamacji [art. 19 ust. 2 ustawy] 09:58 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

51 TARYFA OPŁAT ZA WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przedstawia z wyprzedzeniem wójtowi (burmistrzowi, Prezydentowi miasta) wniosek o zatwierdzenie Taryfy wraz z kalkulacją umożliwiającą osiągnięcie niezbędnych przychodów (tj. przychodów zapewniających ciągłość świadczenia usług z uwzględnieniem uzasadnionych kosztów, związanych z ujęciem i poborem wody, eksploatacją, utrzymaniem i rozbudową urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, oraz osiągnięcie zysku) [art. 24 ust. 2 w związku z art. 2 pkt. 2 ustawy] 09:58 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

52 TARYFA OPŁAT ZA WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
Rada gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf albo o odmowie zatwierdzenia taryf [art. 24 ust. 5 ustawy] Rada gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. [art. 24 ust. 6 ustawy] 09:58 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

53 OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEGO
nieprzerwana dostawa wody odpowiedniej jakości pod odpowiednim ciśnieniem ciągły i niezawodny odbiór ścieków utrzymywanie sieci wodociągowej aż do zaworu głównego za wodomierzem utrzymywanie sieci kanalizacyjnej bez przyłączy opracowanie projektu Taryfy i planów wieloletnich zawieranie umów 09:58 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

54 UMOWA O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
nazwana, wzajemna, odpłatna forma pisemna dla celów dowodowych określa: warunki świadczenia usług sposób i terminy rozliczeń prawa i obowiązki stron warunki usuwania awarii; procedury i warunki kontroli okres obowiązywania umowy odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunki wypowiedzenia 09:58 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

55 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy
ZAKAZY DOT. ŚCIEKÓW Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych Zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych: odpadów stałych, odpadów płynnych niemieszających się z wodą, substancji palnych i wybuchowych, substancji żrących i toksycznych, odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków zawierających drobnoustroje chorobotwórcze [art. 9 ustawy] 09:58 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

56 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA
przestępstwem jest wprowadzanie ścieków do kanalizacji bez umowy ( zł grzywny zł nawiązki za każdy miesiąc) wykroczeniem jest pobór wody bez umowy, zrywanie plomb i utrudnianie kontroli (5 000 zł grzywny zł nawiązki za każdy miesiąc) karą pieniężną (15 % rocznego obrotu) jest zagrożone stosowanie niezatwierdzonej Taryfy 09:58 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

57 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy
NASTĘPNY WYKŁAD 28 lipca 2008 opłaty za korzystanie ze środowiska administracyjne kary pieniężne rozkładanie na raty i umarzanie kar i opłat Proszę przynieść Prawo ochrony środowiska Proszę przygotować rozwiązania kazusów z egzaminu radcowskiego opublikowanych na 09:58 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

58 radca prawny Jędrzej Klatka
Dziękuję za uwagę radca prawny Jędrzej Klatka Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy


Pobierz ppt "PRAWO WODNE radca prawny Jędrzej Klatka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google