Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRAWO WODNE radca prawny Jędrzej Klatka 10:471Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRAWO WODNE radca prawny Jędrzej Klatka 10:471Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy."— Zapis prezentacji:

1 PRAWO WODNE radca prawny Jędrzej Klatka J.Klatka@radca.prawny.com.pl 10:471Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

2 OCHRONA WÓD Ochrona wód polega na zapewnieniu ich jak najlepszej jakości, w tym utrzymywanie ilości wody na poziomie zapewniającym ochronę równowagi biologicznej, w szczególności przez: 1) utrzymywanie jakości wód powyżej albo co najmniej na poziomie wymaganym w przepisach; 2) doprowadzanie jakości wód co najmniej do wymaganego przepisami poziomu, gdy nie jest on osiągnięty [art. 97 ust. 1 Prawa ochrony środowiska] 10:472Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

3 RODZAJE I WŁASNOŚĆ WÓD 10:47Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy3 morskieśródlądowe podziemnepowierzchniowe morze terytorialne morskie wody wewnętrzne płynące stojące jeziora bezodpływowe sztuczne zbiorniki przepływowe jeziora przepływowe zbiorniki bezodpływowe cieki: rzeki i strumienie oraz kanały

4 WŁASNOŚĆ WÓD woda w stanie wolnym nie jest rzeczą własność wody jest kategorią prawną prawa wodnego, odmienną od własności w rozumieniu art. 140 k.c. cywilistyczne określenie prawa własności w pełni odnosi się do gruntów pokrytych wodami [wyrok SN z 19.11.2004 r. II CK 146/04 LEX nr 271677] 10:47Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy4

5 OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA WODY zachować i odtwarzać stan dna i brzegów utrzymywać w należytym stanie technicznym koryta cieków naturalnych oraz kanałów, będących w jego władaniu dbać o utrzymanie dobrego stanu wód regulować stan wód lub przepływów stosownie do możliwości zapewnić swobodny spływ wód powodziowych oraz lodów konserwować budowle regulacyjne współdziałać w odbudowywaniu ekosystemów zdegradowanych przez niewłaściwą eksploatację zasobów wodnych umożliwić wykonywanie obserwacji i pomiarów [art. 26 Prawa wodnego] 10:47Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy5

6 ZAKAZY DOT. WŁAŚCICIELA GRUNTU nie wolno grodzić nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu ani zakazywać lub uniemożliwiać przechodzenia przez ten obszar nie wolno zmieniać stanu wody na gruncie nie wolno odprowadzać wód oraz ścieków na sąsiednie grunty [art. 27 ust. 1 i 29 ust. 1 Prawa wodnego] 10:47Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy6

7 WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA wody morza terytorialnego, morskie wody wewnętrzne, wszystkie oprócz rowów śródlądowe wody powierzchniowe płynące (cieki, kanały, źródła, jeziora przepływowe i sztuczne zbiorniki przepływowe), właściciel wody jest właścicielem gruntu pod wodą wody podziemne (wszystkie wody znajdujące się pod powierzchnią ziemi, w tym wody gruntowe) [art. 10 ust. 1a Prawa wodnego] 10:47Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy7

8 WŁASNOŚĆ WÓD Płynące wody publiczne nie podlegają obrotowi cywilnoprawnemu [art. 10 ust. 3 Prawa wodnego] Sposoby dysponowania tymi wodami: pozwolenie wodnoprawne, [art. 122 Prawa wodnego] umowa o użytkowanie gruntów pod wodami, umowa użyczenia [art. 20 ust. 6a Prawa wodnego] 10:47Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy8

9 WŁAŚCIWOŚĆ ORGANÓW Prawa właścicielskie w stosunku do wód stanowiących własność Skarbu Państwa wykonują: Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej marszałek województwa dyrektorzy parków narodowych Minister Gospodarki Morskiej [art. 11 ust. 1 Prawa wodnego] 10:47Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy9

10 WŁASNOŚĆ WŁAŚCIELA NIERUCHOMOŚCI Częścią składową nieruchomości gruntowej są: jeziora nieprzepływowe, stawy, oczka wodne, studnie, rowy (sztuczne koryta o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m przy ich ujściu) właściciel nieruchomości jest właścicielem wody 10:47Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy10

11 KORZYSTANIE Z WÓD używanie wód na potrzeby ludności oraz gospodarki [art. 31 ust. 1 Prawa wodnego] rodzaje korzystania z wód: 10:47Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy11 powszechnezwykłeszczególne

12 1. POWSZECHNE KORZYSTANIE podmiot: każda osoba fizyczna przedmiot: wody morskie oraz śródlądowe powierzchniowe wody publiczne uprawnienia: zaspakajanie potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego, sporty wodne, wypoczynek, turystyka, amatorski połów ryb, wydobywanie kamienia, żwiru i piasku w wyznaczonych miejscach 10:47Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy12

13 1. POWSZECHNE KORZYSTANIE c.d. nie daje prawa do wprowadzania ścieków ani wydobywania kamieni i żwiru z potoków górskich nie podlega opłatom nie wymaga żadnych pozwoleń 10:47Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy13

14 2. ZWYKŁE KORZYSTANIE podmiot: właściciel gospodarstwa domowego lub rolnego przedmiot: woda stojąca i woda w rowach objęta prawem własności gruntowej oraz woda podziemna Skarbu Państwa uprawnienia: zaspakajanie potrzeb gospodarstwa domowego lub rolnego 10:47Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy14

15 2. ZWYKŁE KORZYSTANIE c.d. nie daje prawa do poboru wody ani odprowadzania ścieków ponad 5 m 3 na dobę, nawadniania wodą podziemną ani wykonywania jakichkolwiek urządzeń wodnych (kanałów, rowów, zbiorników, stawów, przystani, kąpielisk itd. zob. art. 9 ust. 1 pkt. 19 Prawa wodnego) nie podlega opłatom nie wymaga żadnych pozwoleń 10:47Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy15

16 3. SZCZEGÓLNE KORZYSTANIE podmiot: adresat pozwolenia wodnopraw- nego przedmiot: korzystanie wykraczające poza powszechne i zwykłe uprawnienia: pobór i odprowadzanie wód i ścieków ponad 5 m 3 na dobę, piętrzenie wód, energetyka wodna, rybactwo [art. 37 Prawa wodnego] wymaga pozwolenia wodnoprawnego 10:47Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy16

17 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI WODNYMI 1) planowanie w gospodarowaniu wodami 2) pozwolenia wodnoprawne 3) opłaty i należności w gospodarce wodnej 4) kataster wodny 5) kontrola gospodarowania wodami [art. 2 ust. 2 prawa wodnego] 10:47Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy17

18 1. PLANOWANIE program wodno-środowiskowy kraju plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza krajowy plan ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdziałania skutkom suszy plan ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego warunki korzystania z wód regionu wodnego warunki korzystania z wód zlewni [art. 113 ust. 1 Prawa wodnego] program ograniczania odpływu azotu ze źródeł rolniczych [art. 47 ust. 7 Prawa wodnego] 10:47Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy18

19 2. POZWOLENIE WODNOPRAWNE jest specyficzną decyzją administracyjną która określa zakres i sposób szczególnego korzystania z wody albo zezwala na wykonanie urządzeń wodnych, regulację wód jest pozwoleniem emisyjnym jest wydawane na czas określony 10:47Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy19

20 WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO Do wniosku trzeba dołączyć: operat wodnoprawny często decyzję w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania opis zamierzonej działalności 10:47Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy20

21 ORGANY WŁAŚCIWE starosta marszałek województwa dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązkowe jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu 10:47Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy21

22 STRONY POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO wnioskodawca właściciel wody dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej właściciel urządzenia wodnego władający powierzchnią ziemi uprawniony do rybactwa 10:47Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy22

23 SPECYFIKA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO zwykła decyzja administracyjna jest trwała tzn. może zostać zmieniona jedynie na wniosek strony (art. 154 i 155 kpa) albo na skutek wznowienia postępowania uchylenie decyzji może nastąpić jedynie na drodze stwierdzenia jej nieważności w trybie art. 156 kpa pozwolenie wodnoprawne nie jest trwałe tzn. w każdym czasie może zostać zmienione albo całkowicie cofnięte, nawet bez odszkodowania, jeżeli „zmniejszą się naturalne zasoby wody” albo „będą tego wymagać warunki korzystania z regionu wodnego” 10:47Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy23

24 NASTĘPSTWO PRAWNE pozwolenie wodnoprawne dotyczy eksploatacji instalacji przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wymaga decyzji administra- cyjnej na zasadach określonych w art. 189 i 190 Prawa ochrony środowiska [art. 134 ust. 2 Prawa wodnego] pozwolenie wodnoprawne nie dotyczy eksploatacji instalacji Następca prawny zakładu, który uzyskał pozwolenie wodnoprawne, przejmuje prawa i obowiązki wynikające z tego pozwolenia [art. 134 ust. 1 Prawa wodnego] 10:47Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy24

25 KAZUS Z EGZAMINU RADCOWSKIEGO Do Kancelarii zgłosił się klient, który zamierza kupić udziały i nieruchomość Spółki prowadzącej oczyszczalnię ścieków. Przedstawił do oceny projekt umowy kupna-sprzedaży udziałów, która zawierała między innymi następujące postanowienie: „Zbywca niniejszym przenosi na Nabywcę pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód numer X wydane przez Y w dniu 2 maja 2005 r.” Oceń projekt umowy. Czy przed podpisaniem umowy klient powinien jeszcze coś zrobić ? 10:47Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy25

26 ROZWIĄZANIE KAZUSU Wymienione zdanie należy usunąć z projektu umowy, bowiem praw i obowiązków publicznoprawnych wynikających z decyzji administracyjnych nie można przenosić w drodze czynności cywilnoprawnych. Oczyszczalnia ścieków jest instalacją. Dlatego prawa i obowiązki wynikające z pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód nie przejdą z mocy samego prawa na Nabywcę udziałów, który jest następcą prawnym zakładu, który uzyskał pozwolenie wodnoprawne. Zgodnie bowiem z art. 134 Prawa wodnego „Następca prawny zakładu, który uzyskał pozwolenie wodnoprawne, przejmuje prawa i obowiązki wynikające z tego pozwolenia, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Jeżeli pozwolenie wodnoprawne dotyczy eksploatacji instalacji, przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia następuje na zasadach określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska.” Klient, jako „zainteresowany nabyciem tytułu prawnego” do instalacji oczyszczalni ścieków powinien wystąpić z wnioskiem o przeniesienie na niego praw i obowiązków wynikających z pozwolenia na wprowadzanie ścieków do wód. [art. 190 ust. 1 Prawa ochrony środowiska]. Przeniesienie tych praw i obowiązków nastąpi w drodze decyzji, a nie umowy. 10:47Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy26

27 3. OPŁATY I NALEŻNOŚCI pobór i odprowadzanie ścieków podlega opłatom za korzystanie ze środowiska za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i urządzeń wodnych Skarbu Państwa płaci się należności 10:47Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy27

28 4. KATASTER WODNY jest systemem informacyjnym o gospodarowaniu wodami zawiera informacje o granicach zlewni i dorzeczy, ilości, jakości i poborze wód, źródłach zanieczyszczeń, wydanych pozwoleniach wodnoprawnych prowadzi Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i dyrektorzy Zarządów Regionalnych [art. 153 Prawa wodnego] 10:47Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy28

29 5. KONTROLA GOSPODAROWANIA WODAMI kontroluje Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz dyrektorzy zarządów regionalnych SANEPID kontroluje wodę pitną i kąpieliska Inspekcja Ochrony Środowiska kontroluje ochronę wód przed `zanieczyszczeniem [art. 156 Prawa wodnego] starosta lub marszałek mogą unieruchomić zakład do czasu usunięcia zaniedbań [ art. 162 ust.2 Prawa wodnego] 10:47Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy29

30 OCHRONA WÓD jakościowa ochrona przed zanieczyszczeniem poprzez: zakaz wprowadzania ścieków do wód podziemnych i stojących zakaz wprowadzania odpadów do wód zakaz mycia pojazdów nad brzegami wód powierzchniowych ilościowa oszczędne wykorzystywanie wód, przeciwdziałanie marnotrawstwu wody 10:47Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy30

31 OCHRONA WÓD PRZED ZANIECZYSZCZENIEM wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi są obowiązani zapewnić ochronę wód przed zanieczyszczeniem [art. 42 ust. 1 Prawa wodnego] zakład odprowadzający ścieki nie może być oddany do eksploatacji bez równoczesnego oddania do eksploatacji urządzeń zabezpieczających wody przed zanieczyszczeniem [art. 42 ust. 2 Prawa wodnego] 10:47Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy31

32 OBOWIĄZEK BUDOWY KANALIZACJI I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW na wyznaczonych przez wojewodę terenach o wystarczająco gęstej zabudowie (tzw. aglomeracja) powyżej 2.000 mieszkańców powinny być wyposażone w systemy kanalizacji sanitarnej zakończone oczyszczalniami ścieków [art. 43 ust. 1 Prawa wodnego] 10:47Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy32

33 OBSZAR OCHRONNY ZBIORNIKA WÓD ŚRÓDLĄDOWYCH rozporządzenie dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej na podstawie planu gospodarowania wodami dorzecza może wprowadzać ograniczenia i zakazy korzystania z gruntów i użytkowania wody dla ochrony wód w zbiornikach koniecznych dla zaspokojenia przyszłych potrzeb (np. zakaz wznoszenia obiektów budowlanych) 10:47Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy33

34 STREFA OCHRONNA UJĘCIA WODY rozporządzenie Dyrektora RZGW na wniosek i koszt właściciela ujęcia wody ochrona bezpośrednia zakaz wstępu osób trzecich ogrodzony teren z nieruchomości wolno korzystać tylko w celach związanych z eksploatacją ujęcia wody ochrona pośrednia gdy od granicy tego obszaru do ujęcia woda przepływa < 25 lat zakaz wprowadzania ścieków do wód lub ziemi zakaz lokalizowania zakładów przemysłowych 10:47Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy34

35 POWÓDŹ takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub na morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia [art. 9 ust. 1 pkt. 10 Prawa wodnego] 10:47Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy35

36 OCHRONA PRZED POWODZIĄ właściciele mają obowiązek utrzymywania budowli lub murów tworzących brzeg wody studium ochrony przeciwpowodziowej sporządzone przez Dyrektora RZGW wyznacza granice zasięgu wód powodziowych oraz obszary bezpośredniego i potencjalnego zagrożenia powodzią [art. 79 Prawa wodnego] 10:47Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy36

37 obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym służy do przepuszczania wód powodziowych wznoszenie obiektów budowlanych i sadzenie drzew jest zabronione obszar potencjalnego zagrożenia powodzią tereny zagrożone w razie uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych lub przelania się wody przez ich koronę zakazy może wprowadzić Dyrektor RZGW 10:47Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy37

38 KOMPETENCJE DYREKTORA RZGW NA WYPADEK POWODZI może nakazać opróżnienie zbiornika piętrzącego wodę po uzgodnieniu z wojewodą w ciągu 6 godzin bez odszkodowania może czasowo nakazać ograniczenie poboru wód lub odprowadzania ścieków – podczas stanu klęski żywiołowej [art. 87 i 88 Prawa wodnego] 10:47Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy38

39 SPÓŁKA WODNA pisemne porozumienie co najmniej 3 osób fizycznych lub prawnych nabywają osobowość prawną z chwilą uprawomocnienia się decyzji starosta o zatwierdzeniu ich statutu są zarejestrowanie w katastrze wodnym, a nie w KRS mają walne zgromadzenie, zarząd i komisję rewizyjną 10:47Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy39

40 CELE SPÓŁKI WODNEJ wykonywanie, utrzymywanie oraz eksploatacja urządzeń służących do: 1)zapewnienia wody dla ludności, w tym uzdatniania i dostarczania wody; 2)ochrony wód przed zanieczyszczeniem, w tym odprowadzania i oczyszczania ścieków; 3)ochrony przed powodzią; 4)melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych; 5)wykorzystywania wody do celów przeciwpożarowych; 6)utrzymywania wód [art. 164 ust. 3 Prawa wodnego] 10:47Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy40

41 ZWIĄZEK WAŁOWY mogą być tworzone do wykonywania i utrzymywania wałów przeciwpowodziowych wraz z urządzeniami wodnymi stanowiącymi ich wyposażenie [art. 164 ust. 10 Prawa wodnego] do związków spółek wodnych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spółek wodnych 10:47Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy41

42 ORGANY ADMINISTRACJI WODNEJ Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Geologiczny 10:47Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy42

43 KAZUS Z EGZAMINU RADCOWSKIEGO Hodowca karpi otrzymał pozwolenie wodnoprawne na pobór 87 m 3 wody na dobę do swoich stawów hodowlanych. Następnie otrzymał decyzję zmniejszającą dopuszczalny pobór wody do 64 m 3 wody na dobę z powodu suszy i skarg osób korzystających z wody w dolnym biegu rzeki, za stawami hodowlanymi. Ograniczenie pobranej wody o 23 m 3 wody na dobę zmusi hodowcę karpi do ograniczenia hodowli i przyniesie mu wymierne straty. Przyszedł do Kancelarii ze zleceniem dochodzenia odszkodowania powołując się na zasadę ochrony praw nabytych, o której przeczytał w gazecie. Jakiej porady prawnej udzielisz ? 10:47Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy43

44 ROZWIĄZANIE KAZUSU Pozwolenie wodnoprawne nie jest typową decyzją administracyjną, bo nawet, gdy jest ostateczne, nie charakteryzuje się trwałością, tzn. może być w każdym czasie uchylone albo zmienione – za odszkodowaniem albo nawet bez odszkodowania. Zgodnie z art. 136 ust. 1 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne można ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli zasoby wód podziemnych uległy zmniejszeniu w sposób naturalny, a także gdy wynika to z warunków korzystania z wód regionu wodnego. Należy więc odpowiedzieć, że nie ma szans na uzyskanie odszkodowania. 10:47Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy44

45 ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ustawa z 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków [t. j. Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi [Dz. U. 2007 r. Nr 61 poz. 417] 10:47Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy45

46 ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW jest zadaniem własnym gminy może być realizowane przez: przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie wójta, burmistrza lub Prezydenta miasta, gminną jednostkę organizacyjną, związek komunalny gmin albo w oparciu o porozumienie gmin 10:47Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy46

47 ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ działalność polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody, prowadzoną przez przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne [art. 2 pkt. 21 ustawy] 10:47Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy47

48 ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW działalność polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków, prowadzoną przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne; [art. 2 pkt. 20 ustawy] 10:47Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy48

49 OBOWIĄZKI GMIN W ZAKRESIE ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW zatwierdzanie Taryfy, uchwalanie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (prawo miejscowe), ustalanie wieloletnich planów rozwoju sieci, informowanie mieszkańców o jakości wody, wydawanie zezwoleń dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych 10:47Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy49

50 TREŚĆ REGULAMINU DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW minimalny poziom świadczonych usług; warunki i tryb zawierania umów; sposób rozliczeń w oparciu o taryfę; warunki przyłączania do sieci; sposób dokonywania odbioru przyłącza; sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów wody i ścieków; sposoby załatwiania reklamacji [art. 19 ust. 2 ustawy] 10:47Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy50

51 TARYFA OPŁAT ZA WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przedstawia z wyprzedzeniem wójtowi (burmistrzowi, Prezydentowi miasta) wniosek o zatwierdzenie Taryfy wraz z kalkulacją umożliwiającą osiągnięcie niezbędnych przychodów (tj. przychodów zapewniających ciągłość świadczenia usług z uwzględnieniem uzasadnionych kosztów, związanych z ujęciem i poborem wody, eksploatacją, utrzymaniem i rozbudową urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, oraz osiągnięcie zysku) [art. 24 ust. 2 w związku z art. 2 pkt. 2 ustawy] 10:47Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy51

52 TARYFA OPŁAT ZA WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW Rada gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf albo o odmowie zatwierdzenia taryf [art. 24 ust. 5 ustawy] Rada gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. [art. 24 ust. 6 ustawy] 10:47Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy52

53 OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEGO nieprzerwana dostawa wody odpowiedniej jakości pod odpowiednim ciśnieniem ciągły i niezawodny odbiór ścieków utrzymywanie sieci wodociągowej aż do zaworu głównego za wodomierzem utrzymywanie sieci kanalizacyjnej bez przyłączy opracowanie projektu Taryfy i planów wieloletnich zawieranie umów 10:47Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy53

54 UMOWA O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW nazwana, wzajemna, odpłatna forma pisemna dla celów dowodowych określa: warunki świadczenia usług sposób i terminy rozliczeń prawa i obowiązki stron warunki usuwania awarii; procedury i warunki kontroli okres obowiązywania umowy odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunki wypowiedzenia 10:47Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy54

55 ZAKAZY DOT. ŚCIEKÓW Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych Zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych: odpadów stałych, odpadów płynnych niemieszających się z wodą, substancji palnych i wybuchowych, substancji żrących i toksycznych, odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków zawierających drobnoustroje chorobotwórcze [art. 9 ustawy] 10:47Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy55

56 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA przestępstwem jest wprowadzanie ścieków do kanalizacji bez umowy (10 000 zł grzywny + 1000 zł nawiązki za każdy miesiąc) wykroczeniem jest pobór wody bez umowy, zrywanie plomb i utrudnianie kontroli (5 000 zł grzywny + 1000 zł nawiązki za każdy miesiąc) karą pieniężną (15 % rocznego obrotu) jest zagrożone stosowanie niezatwierdzonej Taryfy 10:47Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy56

57 NASTĘPNY WYKŁAD 28 lipca 2008 opłaty za korzystanie ze środowiska administracyjne kary pieniężne rozkładanie na raty i umarzanie kar i opłat Proszę przynieść Prawo ochrony środowiska Proszę przygotować rozwiązania kazusów z egzaminu radcowskiego opublikowanych na www.aplikanci.com 10:47Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy57

58 Dziękuję za uwagę radca prawny Jędrzej Klatka J.Klatka@radca.prawny.com.pl Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy58


Pobierz ppt "PRAWO WODNE radca prawny Jędrzej Klatka 10:471Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google