Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OCENA INFRASTRUKTURY ELEKTROENERGETYCZNEJ W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ Dr inż. Waldemar DOŁĘGA Instytut Energoelektryki Politechnika.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OCENA INFRASTRUKTURY ELEKTROENERGETYCZNEJ W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ Dr inż. Waldemar DOŁĘGA Instytut Energoelektryki Politechnika."— Zapis prezentacji:

1 OCENA INFRASTRUKTURY ELEKTROENERGETYCZNEJ W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ Dr inż. Waldemar DOŁĘGA Instytut Energoelektryki Politechnika Wrocławska 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27

2 Plan prezentacji 1.WPROWADZENIE 2.OBSZAR WYTWARZANIA 3.OBSZAR PRZESYŁU 4.OBSZAR DYSTRYBUCJI 3.WNIOSKI

3 Wprowadzenie  Poziom bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej  Jeden z najważniejszych czynników - stan techniczny infrastruktury elektroenergetycznej w obszarze: wytwarzania, przesyłu, dystrybucji.

4 Obszar wytwarzania  Moc zainstalowana elektrowni krajowych - 35950 MW (2010), w tym w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych - 32758 MW.  Wolumen krajowej produkcji energii elektrycznej brutto - 156342 GWh (2010) /wzrost o 3,6 % w stosunku do 2009 r./  Średnie roczne zapotrzebowanie na moc - 21405 MW (2010) /wzrost o 3,8 % w stosunku do 2009 r./  Maksymalne zapotrzebowanie na moc - 25449 MW (2010) /wzrost o prawie 3,5 % w stosunku do 2009 r./  Wzrostowa tendencja zapotrzebowania na energię elektryczną i jej krajowego zużycia – okres ostatnich lat.  Krótkotrwałe odwrócenie tego trendu - 2009 r. (zahamowanie tempa rozwoju gospodarczego kraju).  Aktualna prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną – wzrost w średniorocznym tempie na poziomie 1,6 % do 2030 r. do poziomu 210 TWh.

5 Obszar wytwarzania Tabela 1. Wybrane dane dotyczące funkcjonowania KSE w latach 2009-2010 20092010 Moc osiągalna elektrowni krajowych*34831 MW35537 MW Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych*26684 MW26136 MW Zapotrzebowanie na moc20621 MW21405 MW Maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc24593 MW (21.12.2009) 25449 MW (26.01.2010) Rezerwa mocy w dniu, w którym wystąpiło maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc 4861 MW3586 MW Minimalne krajowe zapotrzebowanie na moc16999 MW (10.07.2009) 17872 MW (25.06.2010) Rezerwa mocy w dniu, w którym wystąpiło minimalne krajowe zapotrzebowanie na moc 6974 MW4937 MW * dane na podstawie średnich rocznych wartości ze szczytu wieczornego z dni roboczych

6 Obszar wytwarzania  Wielkość mocy zainstalowanych w KSE - stosunkowo wysoki poziom.  Operator systemu przesyłowego (OSP) ma ograniczoną możliwość dysponowania źródłami wytwórczymi na skutek występowania ubytków mocy wynikających z remontów średnich, kapitalnych i awaryjnych. Wyraźny trend wzrostowy niedyspozycyjności o charakterze nieplanowym (awarie, remonty bieżące, warunki eksploatacyjne).  Relacja mocy dyspozycyjnej do mocy osiągalnej 73,5 % (2010).  Poziom rezerwy mocy dyspozycyjnej: kluczowy parametr planistyczny do oceny bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, umożliwia pokrycie wszystkich możliwych odchyleń od przyjętych założeń planistycznych.  Margines rezerwy wymagany przez OSP - min. 18 %. gwarantuje dla każdego szczytu dobowego nadwyżkę mocy w stosunku do zapotrzebowania.

7 Obszar wytwarzania  Systematyczny spadek nadwyżki mocy bezpośrednio dostępnej dla OSP.  Niekorzystne zjawisko - znacznie szybszy spadek nadwyżki mocy w okresie letnim  Przyczyny: rosnący zakres prac modernizacyjno-remontowych w elektrowniach (dostosowanie do wymagań ekologicznych), ograniczenia w wyprowadzeniu mocy z niektórych elektrowni (zmniejszona dopuszczalna obciążalność linii przesyłowych w warunkach wysokich temperatur otoczenia), wzrost wielkości mocy niedostępnej dla produkcji energii elektrycznej ze względów ekonomicznych lub technologicznych.  Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w normalnych warunkach obciążenia nie jest zagrożone (stan obecny).  Wystarczający, wyższy od wymaganego poziom rezerw mocy dostępnych dla OSP z punktu widzenia bezpieczeństwa funkcjonowania KSE.  W ostatnim okresie nie zanotowano ograniczeń w poborze mocy ani wyłączeń odbiorców, spowodowanych brakiem mocy wytwórczych w KSE.  Lokalne okresowe niedobory energii elektrycznej (okresy zapotrzebowania szczytowego) obszary zasilania zlokalizowane w znacznej odległości od systemowych źródeł wytwórczych duże nasilenia remontów planowych jednostek wytwórczych, wystąpienie nietypowych warunków pogodowych.

8 Obszar wytwarzania  Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej ulegnie pogorszeniu na skutek możliwego niedoboru mocy w KSE (stan przyszły, szczególnie po 2015 r.).  Przyczyny: dostosowanie jednostek wytwórczych do rosnącego prognozowanego zapotrzebowania na moc, wymiana starych i wyeksploatowanych mocy wytwórczych, spełnienie wymogów środowiskowych.  Spełnienie wymogów środowiskowych – zobowiązania wynikające z Pakietu Klimatyczno- Energetycznego obowiązki redukcji emisji CO 2, ograniczenie emisji innych zanieczyszczeń do atmosfery (SO 2, NO x, itp.).  Wymagania ekologiczne po 2015 r. – przewidywane dalsze zaostrzenie. Brak długich okresów przejściowych (dostosowawczych) - konieczność wycofania z eksploatacji wielu obecnie pracujących bloków energetycznych lub przy wystąpieniu o derogacje ich eksploatacji tylko w ograniczonym zakresie.  Majątek trwały elektrowni i elektrociepłowni - przestarzały i mocno wyeksploatowany.  Większość jednostek wytwórczych pochodzi z okresu 1966-1985 (21000 MW).  W ostatnich 20 latach oddano do użytkowania jednostki o łącznej mocy ok. 7000 MW oraz zmodernizowano znaczną część istniejących bloków w elektrowniach zawodowych uzyskując m.in.: przedłużenie żywotności urządzeń, poprawę sprawności wytwarzania oraz znaczną redukcję emisji SO 2, NO x i pyłu.  Obecnie 45 % wszystkich urządzeń wytwarzających energię elektryczną ma ponad 30 lat, a prawie 77 % ma ponad 20 lat.  Elektrownie są zamortyzowane w 80%, a nieraz nawet w 100%.

9 Obszar wytwarzania  Wiek, stan techniczny i stopień wyeksploatowania mocy wytwórczych: jedna z głównych przyczyn coraz mniejszej nadwyżki mocy dyspozycyjnych w stosunku do zapotrzebowania szczytowego, bardzo poważny problem dla prawidłowego funkcjonowania KSE.  Proces starzenia się jednostek wytwórczych oraz konieczność spełnienia unijnych wymagań dotyczących ograniczenia emisji CO 2 i innych zanieczyszczeń (SO 2, NO x, itp.) powoduje, że wyeksploatowane bloki energetyczne w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych będą wycofywane lub poddawane modernizacji.  Harmonogram planowanych wycofań i modernizacji w latach 2012- 2020 obejmuje łącznie odpowiednio ponad 5000 MW i 13400 MW.  W okresie po 2015 r. w sytuacji braku inwestycji w nowe moce wytwórcze mogą wystąpić poważne problemy z niedoborem mocy wytwórczych w KSE, którego nie będą w stanie wyrównać ograniczone możliwości importowe. Nastąpi dramatyczny spadek mocy dyspozycyjnej w KSE.

10 Obszar wytwarzania Tabela 2. Planowane wycofania i modernizacje w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych w latach 2012-2020 w MWe RokWycofaniaModernizacje 20125692817 20132562100 20141521913 20154912475 20161732948 20174901180 201812091482 2019106427 202020113

11 Obszar wytwarzania  Plany inwestycyjne dotyczące systemowych jednostek węglowych mogą zostać ograniczone lub zrealizowane z opóźnieniem.  Przyczyny: ograniczony poziom środków finansowych wytwórców, niepewność w obszarze wymagań środowiskowych, wydłużające się okresy uzyskiwania odpowiednich uzgodnień, pozwoleń, opinii i decyzji formalno-prawnych, brak mocy wytwórczych u dostawców urządzeń, ograniczone możliwości biur konstrukcyjnych, itp.  Praktyka stosowana przez przedsiębiorstwa energetyczne - wstrzymywanie się z podjęciem ostatecznych decyzji dotyczących realizacji inwestycji w nowe moce wytwórcze oraz wyboru technologii węglowych lub gazowych.

12 Obszar wytwarzania  Brak realizacji lub opóźnienie deklarowanego planu inwestycyjnego.  Skutki: planowany ubytek mocy w KSE nie będzie w wystarczającym stopniu skompensowany uruchamianiem nowych źródeł wytwórczych, wystąpienie deficytów mocy, zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.  Konieczne jest podjęcie intensywnych działań zmierzających do rozpoczęcia inwestycji w nowe moce wytwórcze, którym powinien towarzyszyć rozwój inwestycji sieciowych, szczególnie linii przesyłowych i połączeń międzysystemowych.  Prawidłowa praca KSE - interwencyjne źródła energii likwidują czasowe niedobory mocy czynnej i biernej wynikające z określonego układu sieci przesyłowej, warunków jej pracy i nieprzewidywalnego charakteru pracy farm wiatrowych.  Konieczna jest budowa elastycznych interwencyjnych źródeł wytwórczych opartych głównie na turbinach gazowych, zdolnych do dostosowania obciążenia do charakterystyki pracy turbin wiatrowych.

13 Obszar przesyłu  Krajowa sieć przesyłowa (KSP) jest przystosowana do typowych warunków zapotrzebowania na energię elektryczną i realizacji wewnętrznych zadań przesyłowych w stanach normalnych (stan obecny).  Brak zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej (stan obecny).  Lokalne zagrożenia - trudności z zasilaniem w ekstremalnych warunkach atmosferycznych.  W przyszłości w kontekście prognozowanego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną obecna infrastruktura przesyłowa będzie niewystarczająca.  Zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej (stan przyszły).  Przyczyny: niedostateczny poziom mocy w KSE w źródłach krajowych i dostępnych poprzez połączenia międzysystemowe, nierównomierne rozłożenie źródeł i odbiorów przy braku odpowiednich zdolności przesyłowych sieci.  Zapewnienie niezawodności dostaw energii elektrycznej wymaga realizacji inwestycji polegających na: rozbudowie i modernizacji sieci przesyłowej, sieci dystrybucyjnej 110 kV w obszarze dużych aglomeracji miejskich, umożliwiających zwiększenie możliwości eksportowo-importowych KSE.  Potrzeba rozbudowy i modernizacji infrastruktury sieciowej wiąże się: z intensywnym rozwojem źródeł odnawialnych, planowanym rozwojem energetyki jądrowej koniecznością budowy nowoczesnych ekologicznych konwencjonalnych źródeł wytwórczych.

14 Obszar przesyłu Tabela 3. Dane charakteryzujące elektroenergetyczne sieci przesyłowe i dystrybucyjne (stan na dzień 1.01.2010) Długość linii elektroenergetycznych napowietrznych Wyszczególnienie2009 NN+WN45914 km 750 kV114 km 400 kV5261 km 220 kV (w tym OSD*)8004 km (85 km) 110 kV (w tym OSD*)32535 km (32471 km) SN234404 km 40-60 kV24 km 30 kV3416 km 15-20 kV229557 km Poniżej 15 kV1407 km nn290360 km Razem wszystkie napięcia570678 km Długość linii kablowych NN+WN147 km SN67565 km 30-60 kV175 km 15-20 kV59325 km nn137725 km Razem wszystkie napięcia205437 km Liczba stacji o górnym napięciu 400 i 750 kV33 220 kV69 110 kV1391 SN244410 Razem wszystkie napięcia245903

15 Obszar przesyłu  Duże zagrożenia dla stabilnej pracy KSE wynikają bezpośrednio z: małej gęstości sieci i jednostek wytwórczych w niektórych częściach kraju, ograniczonych możliwości obciążenia linii w wyższych temperaturach otoczenia, rosnącego zakresu prac remontowych i inwestycyjnych w sieciach, dużej awaryjności na skutek anomalii pogodowych, nadmiernego wzrostu napięć w sieci przesyłowej oraz sieci 110 kV, ograniczenia importu energii elektrycznej z systemów elektroenergetycznych państw sąsiednich, wzrostu obciążenia w okresie letnim.  Zagrożenia te potęgują się w przypadku nałożenia się na siebie wielu niekorzystnych czynników obejmujących: skrajnie wysokie zapotrzebowanie na moc, anomalie pogodowe, wyłączenie dużej liczby elementów sieci lub jednostek wytwórczych czy oddziaływanie przepływów mocy z krajów sąsiednich.  Ograniczona przepustowość linii przesyłowych w wyższych temperaturach otoczenia - poważne zagrożenie dla stabilnej pracy KSE w warunkach zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną.  Wiek, stan techniczny i stopień wyeksploatowania sieci przesyłowych.  W odniesieniu do linii napowietrznych: mniej niż 10 lat - tylko 20% linii 400 kV i niespełna 1% linii 220 kV, mniej niż 25 lat - 58% linii 400 kV i 11% linii 220 kV, powyżej 35 lat - 10% linii 400 kV i aż 74% linii 220 kV.

16 Obszar przesyłu  Wiek i stan techniczny sieci przesyłowych powoduje dużą awaryjność tych sieci, szczególnie w warunkach coraz częstszych ostatnio anomalii pogodowych.  Działania OSP w celu poprawy stanu technicznego linii przesyłowych modernizacja polegającą na podwyższaniu lub wymianie wybranych słupów, regulacji zwisów i wymianie przewodów fazowych na nowe o zwiększonej przepustowości.  Ograniczenie importu energii elektrycznej z systemów Europy Zachodniej jest spowodowane: ograniczonymi zdolnościami przesyłowymi transgranicznych połączeń międzysystemowych przepływami kołowymi mocy, wywołanymi przez elektrownie wiatrowe zlokalizowane na terenie północnych Niemiec.  Bariera dla wymiany energii elektrycznej z zagranicą i ograniczenie wykorzystania połączeń transgranicznych do importu energii w sytuacjach, gdy nie ma możliwości pokrycia zapotrzebowania ze źródeł krajowych.

17 Obszar przesyłu  Wzrost obciążenia w okresie letnim ogranicza możliwość wykonywania remontów w tym okresie, wpływa na obniżenie rezerw w innych okresach roku.  Stała tendencja w ostatnich kilku latach: znacznie wyższy od przeciętnego wzrost zapotrzebowania na moc czynną w okresie letnim, koncentracja zapotrzebowania w niektórych dużych aglomeracjach miejskich (warszawskiej, wrocławskiej, poznańskiej). znacznie wyższy wzrost zapotrzebowania na moc bierną (stwarza trudności w dotrzymaniu wymaganych poziomów napięcia w sieci przesyłowej).  W okresach letnich mogą pojawić się problemy z dostawami energii elektrycznej do tych rejonów kraju w których występuje duża przewaga odbioru nad lokalną generacją.

18 Obszar przesyłu  Największe zagrożenie wystąpienia rozległej awarii sieciowej, w przypadku nałożenia się skrajnie niekorzystnych warunków pracy sieci przesyłowej, dotyczy północnej części KSE.  Przyczyny: duże przesyły mocy czynnej i biernej z centrum w kierunku północnym. mniejsza w stosunku do południowej części KSE liczba źródeł wytwórczych, mniejsza gęstość sieci w tym obszarze,  Wystąpienie awarii może spowodować tam utratę stabilności napięciowej na znacznym obszarze.  Zagrożenia w strukturze zasilania dotyczą dużych aglomeracji miejskich. możliwość utraty zasilania aglomeracji warszawskiej w wyniku kaskadowego wyłączenia zasilających ją elementów sieci przesyłowej możliwość utraty zasilania aglomeracji wrocławskiej i poznańskiej w wyniku wyłączenia elementów sieci przesyłowej.  Konieczność rozbudowy sieci przesyłowej wynika z prognoz dotyczących wzrostu zapotrzebowania odbiorców na moc i energię elektryczną, wymagań odbiorców w zakresie pewności zasilania oraz inwestycji koniecznych do przyłączenia i wyprowadzenia mocy z nowych jednostek wytwórczych.  Konieczność rozbudowy transgranicznych połączeń międzysystemowych ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej oraz likwidację barier swobodnego handlu energią na rynku wewnętrznym i międzynarodowym.

19 Obszar przesyłu  Rozbudowa i modernizacja sieci przesyłowej powinna być ukierunkowana na: stworzenie warunków bezpiecznej pracy KSE, zwiększenie pewności zasilania obszarów dużych aglomeracji miejskich, wzmocnienie roli systemu przesyłowego w KSE, zwiększanie możliwości ruchowych w KSE, zwiększenie zdolności regulacji napięć, wyprowadzenie mocy z przyłączonych źródeł, rozbudowę połączeń transgranicznych.  Niezbędne działania: znaczna rozbudowa strukturalna sieci przesyłowej, strukturalne zmiany układów zasilania w newralgicznych obszarach kraju, umożliwienie współpracy ze sobą źródeł energii o zróżnicowanej technologii wytwarzania i różnych parametrach ich pracy zdjęcie funkcji przesyłowych z sieci dystrybucyjnej 110 kV.

20 Obszar przesyłu  Przyjęty przez OSP plan modernizacji i rozbudowy uwzględnia: przyłączenie do sieci przesyłowej nowych źródeł konwencjonalnych, planowane likwidacje-wycofania z pracy części jednostek wytwórczych, przyłączenie do sieci odnawialnych źródeł energii o mocach wynikających z celów Pakietu Klimatyczno – Energetycznego przewidywane lokalizacje elektrowni jądrowych na obszarze kraju.  Szacowane nakłady na zamierzenia dotyczące rozbudowy i modernizacji sieci przesyłowych ujęte w opracowanym przez PSE Operator S.A. Planie Zamierzeń Inwestycyjnych w latach 2012-2016 wynoszą 8,9 mld zł.  W planie przyjęto bardzo słuszną koncepcję rozwoju sieci 400 kV na trasach już istniejących linii 220 kV. Przyjęcie takiej koncepcji pozwala uproszczenie i ograniczenie czynności administracyjnych i prawnych potrzebnych do przeprowadzenia modernizacji sieci przesyłowych, co ułatwi i przyspieszy ten proces.  W planie podjęto decyzję o rozbudowie sieci 400 kV i 220 kV w lokalizacjach o zwiększonej generacji wiatrowej (północno-zachodnia Polska). Szacowane nakłady inwestycyjne do roku 2016 wyniosą 1,2 mld zł.  W planie rozwoju KSE na lata 2010-2025, PSE Operator S.A. zadeklarował przeznaczenie na inwestycje kwoty 18 mld zł.  Inwestycje mają głównie na celu: połączenie KSE z systemem litewskim za pomocą połączenia synchronicznego LIT-POL Link, ułatwienie przyłączania źródeł generacji wiatrowej w północno-zachodniej części kraju, ograniczenie niekorzystnego wpływu generacji wiatrowej w Niemczech na krajową sieć przesyłową (instalacja przesuwników fazowych).

21 Obszar przesyłu  Realne możliwości budowy nowych linii przesyłowych muszą uwzględniać długotrwałość procesu inwestycyjnego.  Długi okres potrzebny do uzyskania odpowiednich uzgodnień, pozwoleń, opinii i decyzji formalno-prawnych wraz z pozyskaniem prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane związane z budową linii przesyłowej.  Istniejące regulacje prawne dotyczące przygotowania i realizacji liniowych inwestycji infrastrukturalnych utrudniają realizację procesu inwestycyjnego stwarzając bariery i utrudnienia prawne, administracyjne i społeczne.  Konieczne jest wprowadzenie regulacji dotyczących przygotowania i realizacji liniowych inwestycji infrastrukturalnych likwidujących te bariery i utrudnienia.  Rozbudowa sieci przesyłowych o strategicznym znaczeniu z punktu widzenia bezpieczeństwa elektroenergetycznego powinna być dodatkowo wspierana finansowo przez państwo w ramach stworzonych specjalnych systemów lub funduszy wspierających.

22 Obszar dystrybucji  Sieć dystrybucyjna przystosowana jest do występujących obecnie typowych warunków zapotrzebowania na energię elektryczną i realizacji zadań w stanach normalnych.  Istnieją lokalne zagrożenia, które mogą powodować trudności z zasilaniem w ekstremalnych warunkach atmosferycznych, szczególnie w zimie.  W kontekście prognozowanego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną w przyszłości, konieczności poprawy jakości i niezawodności dostawy energii do odbiorców końcowych oraz intensywnego rozwoju odnawialnych źródeł obecna infrastruktura dystrybucyjna wymaga rozbudowy i gruntownej modernizacji w obszarze sieci 110 kV i sieci SN.  Minimalny program inwestycyjny w obszarze infrastruktury dystrybucyjnej wymaga budowy ok. 4000 km linii 110 kV i 163 stacji 110 kV oraz modernizacji ok. 250000 km linii oraz 95000 stacji w sieciach dystrybucyjnych SN.  Duże zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej wynikają bezpośrednio z: wieku, stanu technicznego i stopnia wyeksploatowania sieci dystrybucyjnych oraz dużej ich awaryjności na skutek anomalii pogodowych.

23 Obszar dystrybucji  Majątek sieci dystrybucyjnych jest przestarzały i mocno wyeksploatowany, a stopień zamortyzowania w 2010 r. wynosił 30%. Przy czym jego wartość księgowa, w związku z restrukturyzacją elektroenergetyki, była kilka razy przeszacowywana.  Największy stopień zużycia mają stacje 110 kV/SN i sieci dystrybucyjne SN na obszarach wiejskich, które wymagają pilnej modernizacji w zakresie zapewniającym odpowiednią jakość dostarczanej energii elektrycznej dla odbiorców końcowych.  Ograniczona przepustowość sieci 110 kV ma ścisły związek z jej wiekiem, stanem technicznym i stopniem wyeksploatowania oraz brakiem wymaganych inwestycji zapobiegających postępującej dekapitalizacji majątku sieciowego.  Na skutek niewystarczającej termicznej obciążalności linii 110 kV występują m.in.: ograniczone możliwości dostarczenia energii do dużych aglomeracji miejskich (warszawska, poznańska). przeciążenia w obszarze sieci 110 kV które wpływają negatywnie na pracę sieci przesyłowej.  Niekorzystnym zjawiskiem w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej jest bardzo niski poziom inwestycji, realizowanych przez operatorów systemów dystrybucyjnych, związanych z budową nowych linii 110 kV, co skutkuje niską dynamiką przyrostu długości tych linii (3,6% w ciągu ostatnich 15 lat).  Konieczne jest wprowadzenie postanowień w istniejących regulacjach prawnych, które będą stymulowały operatorów systemów dystrybucyjnych do inwestycji w rozbudowę sieci dystrybucyjnych SN i 110 kV.

24 Wnioski  Analiza i ocena stanu infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej wykazała brak obecnie zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w normalnych warunkach obciążenia i duże prawdopodobieństwo jego wystąpienia w przyszłości (po 2015 r.) w warunkach prognozowanego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną.  Podstawowe czynniki wpływające na narastanie zagrożeń bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej to szybki wzrost ubytków mocy dyspozycyjnej w sektorze wytwórczym spowodowany wycofywaniem wyeksploatowanych jednostek wytwórczych, realizacją programów modernizacyjnych i regulacjami ekologicznymi oraz niewystarczający stan infrastruktury sieciowej, szczególnie sieci przesyłowych i dystrybucyjnych 110 kV.  Brak lub opóźnienie inwestycji w nowe moce wytwórcze i infrastrukturę sieciową może prowadzić do drastycznego niedoboru energii elektrycznej dla odbiorców końcowych w przyszłości (po 2015 r.) i przynieść negatywne skutki dla całej gospodarki.

25 Wnioski  Obowiązujące regulacje prawne w obszarze rozwoju i modernizacji infrastruktury wytwórczej i sieciowej są niewystarczające i nieskuteczne. Niedostateczne są warunki dla budowy nowych źródeł wytwórczych i ograniczone możliwości budowy nowych linii elektroenergetycznych zarówno przesyłowych jak i dystrybucyjnych.  W obszarze infrastruktury wytwórczej należy wprowadzić program dla budowy nowych mocy wytwórczych zawierający: pakiet rozwiązań ułatwiających podejmowanie decyzji inwestycyjnej, ułatwienia proceduralno-prawne, pozyskiwanie kapitału i realizację inwestycji.  W obszarze infrastruktury sieciowej należy wprowadzić specustawę kompleksowo regulującą infrastrukturalne inwestycje o znaczeniu ponad lokalnym - ustawę o korytarzach przesyłowych oraz rozwiązania stymulujące operatorów systemów dystrybucyjnych do inwestycji w rozbudowę sieci dystrybucyjnych.  Przyjęcie właściwych regulacji w obszarze infrastruktury wytwórczej i sieciowej pozwoli usunąć istniejące bariery w realizacji inwestycji związanych z budową nowych jednostek wytwórczych oraz rozbudową i modernizacją sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, rozwiązać istniejące problemy oraz znacząco poprawić i przyśpieszyć proces realizacji tych inwestycji.

26 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "OCENA INFRASTRUKTURY ELEKTROENERGETYCZNEJ W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ Dr inż. Waldemar DOŁĘGA Instytut Energoelektryki Politechnika."

Podobne prezentacje


Reklamy Google