Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jakość handlowa artykułów rolno- spożywczych w województwie łódzkim w świetle wyników kontroli Inspekcji Handlowej w 2011r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jakość handlowa artykułów rolno- spożywczych w województwie łódzkim w świetle wyników kontroli Inspekcji Handlowej w 2011r."— Zapis prezentacji:

1 Jakość handlowa artykułów rolno- spożywczych w województwie łódzkim w świetle wyników kontroli Inspekcji Handlowej w 2011r.

2 Kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji, handlu i usług Kontrola wyrobów wprowadzanych do obrotu w zakresie zgodności z zasadniczymi lub innymi wymaganiami określonymi w przepisach odrębnych, z wyłączeniem produktów podlegających nadzorowi innych właściwych organów Kontrola produktów w rozumieniu ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275, z późn. zm.) w zakresie spełniania ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa Kontrola substancji chemicznych, ich mieszanin, wyrobów i detergentów przeznaczonych dla konsumentów, w zakresie określonym w przepisach o substancjach chemicznych i ich mieszaninach Kontrola produktów znajdujących się w obrocie handlowym lub przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu w tym w zakresie oznakowania i zafałszowań z wyłączeniem jakości handlowej art. rolono-spożywczych u producentów oraz kontroli jakości zdrowotnej środków spożywczych określonych w przepisach odrębnych Kontrola przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666) kontrola przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666) Podejmowanie mediacji w celu ochrony interesów i praw konsumentów Organizowanie i prowadzenie stałych polubownych sądów konsumenckich Prowadzenie poradnictwa konsumenckiego Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o Inspekcji Handlowej lub przepisach odrębnych 2.Ustawowe zadania Inspekcji Handlowej Ustawa o Inspekcji Handlowej z dnia 15 grudnia 2000 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219)

3 Ustawy o Inspekcji Handlowej nie stosuje się do: przedsiębiorców działających na terenach zamkniętych, podlegających ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Sprawiedliwości; przedsiębiorców produkujących energię lub prowadzących hurtowy i detaliczny handel energią; przedsiębiorców produkujących paliwa; banków oraz prowadzonej przez nie działalności bankowej; ubezpieczeń oraz działalności ubezpieczeniowej; usług pocztowych i telekomunikacyjnych; usług pośrednictwa finansowego; usług informatycznych; usług naukowo-badawczych; usług w zakresie edukacji; usług w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej; nawozów i środków wspomagających uprawę roślin. 3.Obszary wyłączone z ingerencji IH

4 a.rozporządzenia unijne, np.:  Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzonych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 191 z 28.05.2004 str. 1, z późn. zm.)  Rozporządzenie (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 01.02.2002 str. 1 z późn. zm.) 4.Podstawy kontroli w zakresie wymagań prawa żywnościowego.

5 5.Podstawy kontroli w zakresie wymagań prawa żywnościowego. b.uregulowani krajowe:  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.)  Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914z późn. zm.)  Rozporządzenia wydane na podstawie ww. ustaw określające sposób znakowania środków spożywczych, wymagania jakościowe jakie winny spełniać niektóre grupy towarowe, np. miody, dżemy, wyroby czekoladowe itp.

6 6.Podstawy kontroli w zakresie wymagań prawa żywnościowego. c.zmiany uregulowań dot. znakowani żywności. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (…) )Dz. U. L 304/18 z 22.11.2011)  12.12.2011r. – wejście w życie  13.12.2014r. – stosowania, z wyjątkiem art. 9 ust. 1 lit. L), który stosuje się od dnia 13 grudnia 2016r. i części B załącznika VI, którą stosuje się od dnia 1 stycznia 2014r.

7 922 – ogólna liczba przeprowadzonych kontroli 683 – liczba kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości 7.Ogólne wyniki kontroli w branży spożywczej (2011r.)

8 8.Wykres – wyniki kontroli w branży spożywczej

9 23.118 – liczba produktów ocenionych podczas kontroli w 2011r. 2.249 – liczba produktów zakwestionowanych 9.Ocena produktów

10 10.Wykres – liczba produktów ocenianych/zakwestionowanych

11 wyroby kulinarne - 30,9% pieczywo -22,0% wyroby cukiernicze -13,8% ryby i przetwory rybne - 11,1% mięso i przetwory mięsne - 9,9% wyroby garmażeryjne - 8,8% 11.Najczęściej kwestionowane artykuły spożywcze (2011r.)

12 12.Stwierdzone nieprawidłowości: zafałszowanie niewłaściwa jakość nieprawidłowe oznakowanie przekroczony termin przydatności do spożycia bądź data minimalnej trwałości uchybienia w zakresie uwidaczniania cen posługiwanie się wagami z nieaktualnymi cechami legalizacji nieprzestrzeganie warunków przechowywania niewłaściwy stan sanitarno - porządkowy

13 sery dojrzewające – tłuszcz mleczny zastąpiono w ponad 90% tłuszczem roślinnym pizze – do ich wytworzenia stosowano produkty seropodobne zamiast sera dojrzewającego mięso mielone i mięsne potrawy gastronomiczne – cielęcinę, wołowinę zastępowano tańszymi gatunkami mięsa np. wieprzowiną przetwory mięsne, których nazwy wprowadzają w błąd konsumenta, np.:  parówki wieprzowe cienkie deklarowano jako cielęce,  Parówki zawierające w składzie 4% cielęciny oferowano jako cielęce,  Marmoladki deklarowane jako „bez konserwantów” – zawierały środki konserwujące. 13.Zafałszowanie – 27 przypadków w 2011r.

14 a)produkty zepsute np.: ‐spleśniała rolada ustrzycka ‐śmierdząca pasztetowa ‐sfermentowane suszone BIO morele b)obniżony udział głównych składników np.: ‐mięsa w bigosie ‐ryby w konserwie c)niewłaściwe parametry chemiczne np.: ‐podwyższona zawartość tłuszczu w przetworach mięsnych, w mięsie mielonym ‐zawyżona zawartość kwasu sorbowego w śliwkach suszonych ‐Obecność ekwiwalentów tłuszczu kakaowego w czekoladzie d)zwiększony udział procentowy glazury w rybach mrożonych 14.Niewłaściwa jakość

15 15.Niewłaściwa jakość

16 16.Niewłaściwa jakość

17 17.Uchybienia w oznakowaniu produktów 6.640 produktów oceniono pod kątem prawidłowości oznakowania 502 produkty były niewłaściwie oznakowane

18 18.Wykres – niezgodne oznakowanie produktów

19 brak wykazu składników brak nazwy produktu bądź zastosowanie nazwy nieadekwatnej do jego składu brak terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości 19.Przyczyny kwestionowania oznaczeń artykułów rolno-spożywczych w opakowaniach jednostkowych

20 20.Uchybienia w oznakowaniu produktów

21 brak w miejscu sprzedaży  pieczywa – nazwy, masy, danych producenta  wędlin – wykazu składników  drobiu – daty ważności, kategorii, stanu w którym mięso wprowadza się do obrotu, numeru rejestracyjnego rzeźni lub zakładu rozbioru  jaj – klasy wagowej, klasy jakości, daty ważności, metody chowu. 21.Przyczyny kwestionowania oznaczeń artykułów rolno-spożywczych oferowanych do sprzedaży luzem

22 nieprzestrzeganie przepisów o cenach posługiwanie się wagami z nieaktualnymi, nieczytelnymi cechami legalizacji niewłaściwe warunki przechowywania nieprawidłowy stan sanitarno-porządkowy 22.Inne nieprawidłowości ujawnione w trakcie kontroli produktów żywnościowych

23 294 żądania usunięcia uchybień 277 decyzji wycofujących towary z obrotu bądź nakazujące usunięcie uchybień 583 mandaty karne na kwotę 113.570 zł 23.Działania Inspekcji Handlowej w toku kontroli (2011r.)

24 82 decyzje nakładające kary pieniężne 18 wniosków o ukaranie sprawców wykroczeń do Wydziałów Karnych Sądów Rejonowych 8 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia występku 24.Postępowanie poinspekcyjne (2011r.)

25 25. Porady i instruktaże

26 26.Cel kontroli Eliminowanie z obrotu towarów o niewłaściwej jakości w tym zafałszowanych, nieprawidłowo oznaczonych.


Pobierz ppt "Jakość handlowa artykułów rolno- spożywczych w województwie łódzkim w świetle wyników kontroli Inspekcji Handlowej w 2011r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google