Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

C E L E 2 3 0 1 Kielce 26 - 28.09. 2013 r. XXIII Konferencja Szkoleniowa SDSiZ RP : SDSiZ RP K I.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "C E L E 2 3 0 1 Kielce 26 - 28.09. 2013 r. XXIII Konferencja Szkoleniowa SDSiZ RP : SDSiZ RP K I."— Zapis prezentacji:

1 C E L E 2 3 0 1 Kielce 26 - 28.09. 2013 r. XXIII Konferencja Szkoleniowa SDSiZ RP : SDSiZ RP K I

2 Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach

3  Wykluczenie społeczne najczęściej kojarzy się ludziom z bezrobociem, biedą, niepełnosprawnością, patologią społeczną.  Drugim skojarzeniem jest odizolowanie jednostki, wyłączenie jej ze społeczeństwa i brak akceptacji w środowisku.

4  Definicja przyjęta w Narodowej Strategii Integracji Społecznej dla Polski*:  „Wykluczenie społeczne to brak lub ograniczenie możliwości uczestnictwa, wpływania i korzystania z podstawowych instytucji publicznych i rynków, które powinny być dostępne dla wszystkich”, czyli jest to ”sytuacja uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca jednostce lub grupie zgodne z prawem pełnienie ról społecznych, korzystanie z dóbr publicznych i infrastruktury społecznej, gromadzenie zasobów i zdobywanie dochodów w godny sposób”  *Frąckiewicz L., Wykluczenie społeczne w skali makro i mikroregionalnej., [w:]red. Frąckiewicz L., Wykluczenie społeczne.,  Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2005, s. 11

5  losowe – wywołane przez różnego typu losowe zdarzenia w życiu człowieka, np. wypadki, choroby, rozwody, klęski żywiołowe  subiektywne – odnoszą się do małej zaradności i aktywności ludzi, niskich kwalifikacji i niskiego poziomu wykształcenia, niechęci do pracy, uzależnienia od zasiłków i pomocy społecznej, patologii społecznej  strukturalne – wynikają z zewnętrznych przyczyn gospodarczych, np. z bezrobocia, niskich wynagrodzeń, wysokich cen

6  osoby niepełnosprawne,  osoby chore psychicznie,  uzależnieni,  długotrwale bezrobotni,  opuszczający zakłady karne i poprawcze,  kobiety samotnie wychowujące dzieci,  ofiary patologii życia rodzinnego,  osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,  starsze osoby samotne,  bezdomni,  dzieci i młodzież ze środowisk zaniedbanych oraz wychowujące się poza rodziną,  osoby będące imigrantami oraz członkowie mniejszości narodowych

7  Pośród wielu instytucji zajmujących się niwelowaniem procesu wykluczenia i przeciwdziałaniem marginalizacji społecznej, ważną rolę odgrywają Ochotnicze Hufce Pracy

8  OHP realizują zadania z zakresu kształcenia i wychowania, a także doradztwa i pośrednictwa.  Młodzież OHP objęta jest kompleksowym wsparciem doradców, liderów i pośredników, którzy w swojej pracy wykorzystują dostępne narzędzia rynku pracy, np. IPK, IPD, KZZ-M, KZZ-D.

9  Hufce Pracy  Obecnie na terenie woj. świętokrzyskiego funkcjonują 4 Hufce Pracy i 1 Środowiskowy Hufiec Pracy, które zapewniają uczestnikom możliwość realizacji obowiązku szkolnego z jednoczesnym przygotowaniem zawodowym. Młodzież ( w wieku 15-18 lat) kształci się w Zasadniczych Szkołach Zawodowych i Gimnazjach z klasami przysposabiającymi do pracy w zawodach: kucharz małej gastronomii, murarz, ślusarz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz, sprzedawca, krawiec, ogrodnik, lakiernik, technolog robót wykończeniowych, betoniarz-zbrojarz, rzeźnik-wędliniarz, monter instalacji sanitarnych, posadzkarz.

10  W roku szkolnym 2012/2013 liczba uczestników Hufców Pracy wynosiła:  - Środowiskowy Hufiec Pracy w Jędrzejowie - 121 osób  - Hufiec Pracy w Kielcach – 267 osób  - Hufiec Pracy w Końskich – 140 osób  - Hufiec Pracy w Pińczowie – 140 osób  - Hufiec Pracy w Skarżysku-Kamiennej – 151 osób  - Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Starachowicach – 216 osób

11 Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Realizuje zadania z zakresu aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oraz w zakresie świadczenia usług edukacyjnych na lokalnym rynku pracy - w szczególności dla młodzieży w wieku 15-25 lat

12  Mobilne Centrum Informacji Zawodowej Mobilne Centrum Informacji Zawodowej  Celem działania jest zwiększenie dostępu do usług informacji i poradnictwa zawodowego dla młodzieży mieszkającej z dala od większych miast, wyposażenie jej w informację, wiedzę i we wszechstronne umiejętności radzenia sobie w sytuacji dynamicznych zmian społecznych i gospodarczych.

13  Młodzieżowe Centra Kariery Młodzieżowe Centra Kariery MCK świadczą swoje usługi przede wszystkim w formie stacjonarnej i są ukierunkowane w głównej mierze na promocję postaw przedsiębiorczych w ramach wspierania młodych ludzi w procesie planowania kariery zawodowej. Od 2009 r. istnieją również 3 Młodzieżowe Centra Kariery utworzone w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14  Młodzieżowe Biuro Pracy  Podstawowym zadaniem MBP jest prowadzenie pośrednictwa pracy oraz pomoc młodzieży poszukującej pracy w znalezieniu zatrudnienia odpowiadającego ich przygotowaniu zawodowemu, możliwościom i oczekiwaniom. Ponadto współpraca z wojewódzkimi i rejonowymi urzędami pracy, jak również pomoc pracodawcom w doborze wykwalifikowanych pracowników podczas organizowanych giełd i targów pracy.

15  Punkty Pośrednictwa Pracy Punkty Pośrednictwa Pracy  6 jednostek utworzonych w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  PPP wykonują zadania w szczególności w zakresie pozyskiwania ofert pracy od Pracodawców, ewidencjonowania osób poszukujących pracy i oferowanie zatrudnienia.

16  Ośrodki Szkolenia Zawodowego Ośrodki Szkolenia Zawodowego 3 jednostki utworzone w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udzielające młodzieży wszechstronnego wsparcia w zakresie możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz przekwalifikowania się, doskonalenia zawodowego, podnoszenia i uzupełniania kwalifikacji zawodowych.

17  Kluby Pracy OHP Kluby Pracy OHP  Realizują zadania z zakresu poradnictwa i doradztwa dla młodzieży bezrobotnej oraz uczącej się. Działania Klubów Pracy dokonywane są poprzez indywidualne poradnictwo zawodowe oraz grupowe zajęcia warsztatowe aktywnego poszukiwania pracy.

18  Grupa NEET ( ang. Not in employment, education or training): „bez nauki, pracy czy szkolenia”, w tym:  *osadzeni w Areszcie Śledczym  *uzależnieni od alkoholu oraz od substancji psychoaktywnych  *niepełnosprawni intelektualnie

19  * osadzeni w Areszcie Śledczym i byli więźniowie - są dyskryminowani na rynku pracy z uwagi na sam fakt wejścia w przeszłości w konflikt z prawem* - po powrocie do życia na wolności często doświadczają braku wsparcia ze strony rodziny - niejednokrotnie są uzależnieni od nałogów - w wielu sytuacjach nie umieją radzić sobie z negatywnymi emocjami i agresją, co powoduje lub nasila konflikty z najbliższym otoczeniem ** - często nie posiadają ukształtowanego społecznie nawyku pracy (syndrom „wyuczonej bezradności”)

20  *Uzależnieni od alkoholu oraz substancji psychoaktywnych  Dotykają ich problemy społeczne w postaci: - izolacji społecznej - zaburzeń życia rodzinnego - współuzależnienia bliskich - ubóstwo - bezdomność i włóczęgostwo - problemy zdrowotne - problemy na rynku pracy - problemy psychologiczne o charakterze emocjonalnym**

21  *niepełnosprawni ruchowo i intelektualnie  Bariery stanowiące istotną przeszkodę dla właściwego funkcjonowania osób niepełnosprawnych: - nadmierna troska bliskich = uniemożliwienie pełnego usamodzielnienia się osoby niepełnosprawnej (efekt „życia pod kloszem”) - brak wiary we własne siły - obawa przed utratą świadczeń - znikoma ilość ofert pracy dla niepełnosprawnych - brak skutecznej pomocy instytucjonalnej ( np. brak należytego wsparcia finansowego )

22 - warsztaty aktywnego poszukiwania pracy w formie pełnej (40 godz.) prowadzone według podręcznika „Szukam pracy” - warsztaty aktywnego poszukiwania pracy w formie skróconej - zajęcia aktywizacyjne - grupowe spotkania informacyjne - konsultacje indywidualne

23  Kluby Pracy zorganizowały dla osadzonych:  w 2012 r. – 6 warsztatów aktywnego poszukiwania pracy w formie pełnej dla 62 osadzonych  w 2013 r. - 8 warsztatów dla 58 osadzonych  Dla osób uzależnionych od alkoholu zorganizowano 2 warsztaty dla 20 osób (2013 r.)  Dla osób z upośledzeniem intelektualnym prowadzone są cyklicznie spotkania grupowe.

24  W I półroczu 2013 r. Kluby Pracy objęły konsultacjami indywidualnymi:  400 osób uczących się  370 osób bezrobotnych i poszukujących pracy W zajęciach warsztatowych uczestniczyły:  762 osoby uczące się  435 osób bezrobotnych i poszukujących pracy  W 2012 r. – 1795 osób uczących  - 1330 osób bezrobotnych i poszukujących pracy

25  Areszt Śledczy w Kielcach  Świętokrzyski Klub Abstynentów „Raj”  Kielecki Dom pod Fontanną  Ośrodek Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych „San Damiano” w Chęcinach  Ośrodek dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych w Pałęgach

26  Hostel dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Pałęgach  Środowiskowy Dom Samopomocy w Mniowie  Specjalny Ośrodek dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju  Schronisko dla Nieletnich w Gackach Leszczach  III LO im. C.K.Norwida z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach

27 2012W tym NEETI półrocze 2013W tym NEET CEiPM29 7741955183653267 W tym: Młodzieżowe Centra Kariery i Mobilne Centrum Informacji Zawodowej 15 57299810 1512250 Młodzieżowe Biuro Pracy 40444452030413 Punkty Pośrednictwa Pracy w ramach „OHP jako realizator usług rynku pracy” 29183461249228 Młodzieżowe Centra Kariery w ramach „OHP jako realizator usług rynku pracy” 401718215125 Kluby Pracy 3125681859326

28  *D.Kukla, Ł.Bednarczyk „Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka” Wybrane aspekty, 2010 r.  **WUP w Łodzi „Poradnik dla osób poszukujących pracy. Problemy grup zagrożonych wykluczeniem społecznym”, 2012 r.  Zasoby internetowe ŚWK OHP

29  Dziękuję za uwagę  Agnieszka Serek


Pobierz ppt "C E L E 2 3 0 1 Kielce 26 - 28.09. 2013 r. XXIII Konferencja Szkoleniowa SDSiZ RP : SDSiZ RP K I."

Podobne prezentacje


Reklamy Google