Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JAK PISAĆ PROJEKTY, GDZIE I KIEDY ZDOBYĆ ŚRODKI FINANSOWE, CZYLI…

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JAK PISAĆ PROJEKTY, GDZIE I KIEDY ZDOBYĆ ŚRODKI FINANSOWE, CZYLI…"— Zapis prezentacji:

1 JAK PISAĆ PROJEKTY, GDZIE I KIEDY ZDOBYĆ ŚRODKI FINANSOWE, CZYLI…
Prowadzący: Łukasz Gorczyński Data: OPOLE, 21 października 2014 r. Czas trwania: 4 godziny

2 SPOSOBÓW NA ZDOBYCIE KASY DLA MOJEJ ORGANIZACJI
50 SPOSOBÓW NA ZDOBYCIE KASY DLA MOJEJ ORGANIZACJI

3 NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA SZKOLENIA:
kompleksowe przedstawienie możliwości aplikowania o dotacje przydzielane w trybie ciągłym i z ograniczonym terminem aplikowania przybliżenie możliwych źródeł finansowania w przyszłości wskazanie alternatywnych sposobów pozyskiwania środków na działanie organizacji próba zmieszczenia się w czasie z opisaniem co najmniej 50% z 50 sposobów na zdobycie kasy dla organizacji ;) NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA SZKOLENIA:

4 KILKA SŁÓW O PROWADZĄCYM:
praca działalność społeczna wykształcenie doświadczenie z projektami

5 PROGRAM SZKOLENIA: ROZDZIAŁ I. KOŃCA NIE WIDAĆ
- aplikowanie o dotacje w trybie ciągłym ROZDZIAŁ II. CZAS GONI! - aplikowanie ograniczone terminowo ROZDZIAŁ III. Z WIDOKAMI NA PRZYSZŁOŚĆ - aplikowanie w przyszłości ROZDZIAŁ IV. PRZYJACIELE KRÓLIKA - konkursy pracownicze ROZDZIAŁ V. MOŻNA I TAK - konkursy indywidualne ROZDZIAŁ VI. RODZIAŁNIE TYLKO KASA SIĘ LICZY - inne formy wsparcia ROZDZIAŁ VII. PONAD GRANICAMI - konkursy międzynarodowe PROGRAM SZKOLENIA:

6 CO TO JEST DOTACJA?

7 Dotacja - wsparcie finansowe lub pozafinansowe dla osoby bądź organizacji, mające za zadanie realizację określonego celu (najczęściej społecznie użytecznego), które jest przyznawane przez określone podmioty (grantodawców).

8 Wsparcie przyznawane jest najczęściej w drodze konkursowej, a szczegółowe zasady przyznawania, wydatkowania i rozliczania dotacji/grantu określa regulamin danego konkursu.

9 Aplikacje są składane za pomocą formularzy wniosków o dofinansowanie.

10 SŁOWA KLUCZE REGULAMIN WNIOSEK

11 REGULAMIN – ELEMENTY Cele i priorytety konkursu.
- Czy zakres zadań planowanych do realizacji pokrywa się z celami i priorytetami konkursu? Podmioty uprawnione do aplikowania. - Czy reprezentowany przez nas podmiot jest wskazany, jako uprawniony do starania się o środki? Wysokość dotacji i udział środków własnych.

12 REGULAMIN – ELEMENTY Koszty kwalifikowane.
Jakie wydatki możemy zaplanować w ramach przyznanej dotacji? Koszty niekwalifikowane. Jakich wydatków nie możemy ponieść w ramach przyznanej dotacji? Czas realizacji projektu. - W jakim terminie projekt ma zostać zrealizowany?

13 REGULAMIN – ELEMENTY Sposób i termin złożenia wniosku.
Jak przygotować wniosek, gdzie i kiedy należy złożyć wniosek? Niezbędne załączniki do wniosku. Jakie dokumenty załączyć do wniosku? Ocena projektu.

14 REGULAMIN – ELEMENTY Podpisanie umowy i sposób przekazania środków.
W jakim terminie mamy szansę podpisać umowę i w jaki sposób będą nam przekazane środki? Sprawozdawczość projektu. Procedura archiwizacji dokumentów projektowych.

15 WNIOSEK – ELEMENTY Nazwa zadania. Miejsce wykonania zadania.
Cele zadania z uzasadnieniem: - przedstawienie diagnozy problemów/potrzeb na które odpowiada projekt, - wskazanie celu ogólnego i katalogu celów szczegółowych, których osiągnięcie przewiduje projekt

16 WNIOSEK – ELEMENTY Szczegółowy opis zadania.
Harmonogram planowanych działań uwzględniający: poszczególne etapy i terminy realizacji projektu, skalę, wymiar realizacji danego zadania. Zakładane rezultaty realizacji zadania z podziałem na: rezultaty twarde, rezultaty miękkie.

17 WNIOSEK – ELEMENTY Szczegółowy budżet projektu uwzględniający poszczególne kategorie wydatków. Uzasadnienie do wybranych pozycji budżetowych. Zasoby kadrowe wykorzystywane do realizacji projektu. Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji podobnych przedsięwzięć.

18 DOBRE PRAKTYKI Regulamin FIO
Poradnik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Instrukcja wypełniania oferty m. Warszawy

19 ŹRÓDŁA GANTODAWCZE PUBLICZNE KRAJOWE ZAGRANICZNE PRYWATNE

20 ZAKRES SZKOLENIA ŹRÓDŁA PRYWATNE

21 APLIKOWANIE O DOTACJE W TRYBIE CIĄGŁYM
ROZDZIAŁ I APLIKOWANIE O DOTACJE W TRYBIE CIĄGŁYM KOŃCA NIE WIDAĆ

22 SPOSÓB 1 Fundacja PGE - Energia z Serca

23 KTO Fundacja PGE - Energia z Serca powstała w 2011 roku (z inicjatywy Fundatora, którym jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.). Działalność rozpoczęła w 2012 roku. Celem działania Fundacji jest zapewnienie transparentności działań, uporządkowanie i wzmocnienie zaangażowania społecznego firmy oraz budowanie zaangażowania wśród wszystkich grup interesariuszy. W 2014 roku ramach działalności Fundacji został także wdrożony wolontariat pracowniczy w całej Grupie Kapitałowej PGE.

24 KTO MOŻE APLIKOWAĆ? Fundacja PGE udziela wsparcia osobom prawnym i organizacjom, które nie posiadają osobowości prawnej. Nie przyznaje darowizn osobom fizycznym, lecz jedynie podmiotom, które w ramach swoich działań statutowych świadczą pomoc i wsparcie osobom fizycznym. Wsparcie może zostać przyznane m.in. fundacjom i stowarzyszeniom.

25 NA JAKIE DZIAŁANIA MOŻNA OTRZYMAĆ WSPARCIE?
Działania Fundacji koncentrują się w szczególności na obszarach: nauka i edukacja lecznictwo i ochrona zdrowia pomoc społeczna sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych

26 NAUKA I EDUKACJA Przed wszystkim działania proekologiczne oraz akcje edukacyjne, które w szczególności zachęcają do ograniczenia zbędnego zużycia energii i promują jej poszanowanie.

27 LECZNICTWO I OCHORONA ZDROWIA
„Wspieramy osoby pokrzywdzone przez los, placówki ochrony zdrowia, stowarzyszenia wspierające, propagujemy zdrowy styl życia oraz właściwą rolę sportu i rekreacji”.

28 POMOC SPOŁECZNA „Działania jakie prowadzimy w tym obszarze są różnorodne, ale wszystkim przyświeca ten sam cel: chcemy wspierać najbardziej potrzebujących przedstawicieli społeczności lokalnych, grupy i jednostki zagrożone wykluczeniem społecznym”.

29 SPORT „W ramach działań Fundacji PGE nasze działania skierowane są przede wszystkim do dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. Jesteśmy partnerem Olimpiad Specjalnych oraz aktywnie wspieramy aktywność sportową (w różnych dyscyplinach) wśród najmłodszych”.

30 WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Do 5 tysięcy euro. Powyżej 5 tysięcy euro.

31 JAK APLIKOWAĆ Należy zapoznać się ze Statutem Fundacji PGE oraz Zasadami przyznawania darowizn. Należy wypełnić Wniosek o dofinansowanie i dołączyć do wniosku wszystkie wymagane dokumenty. Dostarczenie dokumentów do Biura Fundacji. Dokumenty należy dostarczyć pocztą tradycyjną na adres Fundacji PGE.

32 TERMINY Nadesłane wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z kolejnością nadesłania. Pierwszy etap oceny, to ocena formalna wniosku, której dokonują pracownicy Biura Fundacji. Kolejny etap to rozpatrzenie dokumentów podczas posiedzenia Zarządu Fundacji. Jeżeli wnioskowana kwota przekracza 5000 Euro, wniosek musi zostać pozytywnie zaopiniowany również przez Radę Fundacji.

33 TERMINY Po zaakceptowaniu wniosku, Beneficjent zostaje pisemnie poinformowany o pozytywnej decyzji, a wnioskowana kwota zostaje przelana na wskazane konto w ciągu 30 dni od daty podjęcia uchwały.

34 TERMINY Jeżeli kwota przekracza 5000 Euro, dodatkowo musi zostać podpisana Umowa o darowiznę, w której określone są zasady przyznania i wydatkowania środków. ! Wnioskodawca każdorazowo zobowiązuje się rozliczyć z przyznanej darowizny, w tym celu powinien skontaktować się bezpośrednio z Biurem Fundacji PGE w celu wyznaczenia terminu i ustalenia szczegółów.

35 STATUT (WYŚWIETLIĆ)

36 REGULAMIN (WYŚWIETLIĆ) (ZWRÓCIĆ UWAGĘ PKT 10)

37 WNIOSEK (WYŚWIETLIĆ) (OMÓWIĆ ZAŁĄCZNIKI) (KRS WYSZUKIWARKA)

38 ROZLICZENIE (WYŚWIETLIĆ)

39 SPOSÓB 2 Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

40 OPIS Fundacja PGNiG SA im. Ignacego Łukasiewicza została powołana w listopadzie 2004 roku przez PGNiG SA - jedynego założyciela i donatora. Zakres działalności Fundacji PGNiG SA obejmuje szeroko rozumiane wspieranie kultury i dziedzictwa narodowego, działania na rzecz nauki i edukacji w zakresie nauk podstawowych i technicznych, sportu, z uwzględnieniem rywalizacji jako narzędzia wychowawczego dzieci i młodzieży oraz ochrona zdrowia

41 KTO MOŻE APLIKOWAĆ? Dofinansowaniem przekazywane jest podmiotom nieprowadzącym działalności gospodarczej celem osiągnięcia zysku, w szczególności takim jak: fundacje, stowarzyszenia, szkoły, młodzieżowe kluby sportowe, biblioteki, szpitale, jednostki samorządu terytorialnego.

42 NA JAKIE DZIAŁANIA MOŻNA OTRZYMAĆ WSPARCIE?
Fundacja finansuje lub współfinansuje projekty zgodnie z celami określonymi w statucie Fundacji, tj. promocja i wspieranie: kultury jako dziedzictwa narodowego, szczególnych osiągnięć w zakresie nauk podstawowych i technicznych, ochrony zabytków przemysłu gazowniczego i muzeów, sportu, z uwzględnieniem rywalizacji sportowej jako narzędzia wychowawczego dzieci i młodzieży, ochrony zdrowia.

43 NA JAKIE DZIAŁANIA NIE MOŻNA OTRZYMAĆ WSPARCIA?
Fundacja nie dofinansowuje projektów: realizowanych dla osiągnięcia zysku, o charakterze politycznym, wydawniczych, polegających na pokryciu kosztów bieżącej działalności Wnioskodawcy, polegających na pokryciu kosztów remontów i wyposażenia pomieszczeń, o charakterze inwestycji budowlanych, zakupu nieruchomości, zakupu środków transportu.

44 JAK APLIKOWAĆ? Wnioski o dofinansowanie należy składać na formularzu „Wniosek o dofinansowanie”. Wnioskodawca składający wniosek o dofinansowanie projektu musi posiadać rachunek bankowy (wyjaśnić dlaczego – bo możliwość odpisu podatkowego).

45 ZAŁĄCZNIKI aktualny odpis z KRS lub innej ewidencji, w której podmiot jest zarejestrowany, statut, zaświadczenie o nadaniu nr NIP, zaświadczenie o nadaniu nr REGON, kosztorys projektu sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do wniosku, ewentualnie pełnomocnictwo do podpisania umowy darowizny albo dotacji oraz fakultatywnie rekomendację podmiotu z Grupy Kapitałowej PGNiG (spółka zależna, oddział PGNiG SA), na którego obszarze działania realizowany będzie projekt, o którym mowa w pkt. I.2. (rekomendacje należy dołączyć tylko w przypadku wcześniejszej współpracy z podmiotem GK PGNiG).

46 TERMINY Wnioski rozpatrywane są raz na dwa miesiące, począwszy od stycznia.

47 TERMINY Termin składania wniosków upływa 15 dnia każdego parzystego miesiąca kalendarzowego tj. 15 lutego, 15 kwietnia, 15 czerwca, 15 sierpnia, 15 października, 15 grudnia. O zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia kompletu dokumentów na adres biura Fundacji osobiście, za pośrednictwem kuriera lub pocztą (nie decyduje data stempla pocztowego).

48 OCENA Zarząd Fundacji przy rozpatrywaniu wniosków bierze pod uwagę przede wszystkim: cel przedsięwzięcia i jego zgodność z celami statutowymi Fundacji, zakres projektu, w tym ustalenie czy realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania problemów społecznych w zakresie: kultury jako dziedzictwa narodowego, szczególnych osiągnięć w zakresie nauk podstawowych i technicznych, ochrony zabytków przemysłu gazowniczego i muzeów, sportu, z uwzględnieniem rywalizacji sportowej jako narzędzia wychowawczego dzieci i młodzieży, ochrony zdrowia.

49 OCENA możliwości finansowe Fundacji w stosunku do wartości projektu,
dotychczasową współpracę z Wnioskodawcą, w tym spełnienie obowiązków przekazania raportów i rozliczeń z realizacji projektów finansowanych przez Fundację, obiektywną możliwość realizacji projektu, kompletność i wiarygodność dokumentacji załączonej do Wniosku.

50 DOFINANSOWANIE Nie ma określonej dolnej i górnej granicy dofinansowania.

51 WYDATKI KWALIFIKOWANE
Wydatki kwalifikowane zatwierdzane przez Fundację przy rozliczeniu dofinansowania projektu to: rzeczywiście poniesione przez organizację po podpisaniu Umowy, do zakończenia projektu, niezbędne dla realizacji projektu, tj. poniesione w celu jego realizacji, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa; w wysokości rynkowej, tj. w wysokości nie większej niż średnie ceny obowiązujące na rynku w momencie ich poniesienia; uwzględnione w kosztorysie projektu, o którym mowa w II dziale ust 3.5. Wydatki związane z personelem i administracją niezbędne do realizacji projektu uznane są za kwalifikowane, o ile nie przekraczają 10% wartości przyznanego dofinansowania.

52 REGULAMIN (WYŚWIETLIĆ)

53 WNIOSEK (WYŚWIETLIĆ)

54 SPOSÓB 3 Fundacja PZU

55 OPIS Fundacja PZU od 2004 roku realizuje działania filantropijne Grupy PZU, które są elementem jej strategii zaangażowania społecznego. Celem Fundacji jest: promowanie edukacji dzieci i młodzieży, wspieranie talentów oraz wyrównywanie szans osób z różnych względów upośledzonych, a także zwiększanie dostępu do dóbr kultury i życia społecznego, czyli szeroko rozumiany rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

56 KTO MOŻE APLIKOWAĆ? O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, tj. organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną.

57 JAK UZYSKAĆ WSPARCIE Podstawą ubiegania się o dotację jest złożenie prawidłowo wypełnionego formularza wniosku dotacyjnego, przesłanego pocztą lub dostarczonego osobiście do Biura Fundacji w dwóch egzemplarzach wraz załącznikami – aktualnym odpisem KRS (nie starszym niż 3 miesiące) oraz kopią statutu.

58 NA JAKIE DZIAŁANIA MOŻNA OTRZYMAĆ WSPARCIE?
Zarząd analizuje wniosek pod kątem zgodności z celami statutowymi Fundacji, a następnie podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji. Fundacja ceni innowacyjność i trwałość podejmowanych działań, a także możliwość kontynuowania ich w przyszłości. (WYŚWIETLIĆ STATUT)

59 WYSOKOŚĆ DOTACJI Organizacja może ubiegać się o dotację w dowolnej wysokości. Jeżeli kwota wnioskowana przekracza złotych, zgodnie ze Statutem Fundacji, wniosek dotacyjny kierowany jest do rozpatrzenia przez Radę Fundacji PZU.

60 REALIZACJA PROJEKTU W przypadku pozytywnie rozpatrzonego wniosku, organizacja otrzymuje dotację na podstawie umowy, która określa warunki wykorzystania środków przekazanych w ramach dotacji. W czasie trwania projektu, organizacja która otrzymała dotację, ma obowiązek prowadzenia dokumentacji rachunkowej i fotograficznej lub filmowej z działań realizowanych w ramach projektu. Po zakończeniu projektu, organizacja przedkłada sprawozdanie końcowe, składające się z części merytorycznej, raportu medialnego i sprawozdania finansowego w terminie określonym w umowie.

61 FORMULARZ WNIOSKU (WYŚWIETLIĆ FORMULARZ WNIOSKU)

62 ROZLICZENIE (WYŚWIETLIĆ) (UWAGA - OBSZERNE)

63 SPOSÓB 4 Fundacja im. dr M. Kantona - Bank Pekao SA

64 OPIS Bank prowadzi działalność charytatywną poprzez Fundację Bankową im. dr Mariana Kantona. Fundacja działa od 1997 roku. W ciągu tego okresu na cele charytatywne przekazała około 11 milionów złotych.

65 NA JAKIE DZIAŁANIA MOŻNA OTRZYMAĆ WSPARCIE?
Zakres działalności charytatywnej i społecznej Fundacji obejmuje wspieranie działań w zakresie: oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół, popularyzowania wiedzy bankowej, niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, realizacji projektów i działalności organizacji charytatywnych, upowszechniania kultury.

66 WNIOSEK (WYŚWIETLIĆ)

67 SPOSÓB 5 Fundacja Orlen - Dar Serca

68 OPIS Fundacja ORLEN – DAR SERCA została powołana przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Istnieje od 20 sierpnia 2001 roku. Misja: prowadzenie działań o dużej wartości dodanej służących wyrównywaniu szans dzieci pozbawionych naturalnej opieki rodzicielskiej; aktywne partnerstwo z lokalnymi społecznościami, realizowane poprzez stymulowanie i wspieranie młodych ludzi w procesie edukacji, zaangażowanie w projekty na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

69 NA JAKIE DZIAŁANIA MOŻNA OTRZYMAĆ WSPARCIE?
Fundacja wspiera działania z zakresu: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; działalności charytatywnej; podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalności na rzecz mniejszości narodowych; ochrony i promocji zdrowia; działania na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

70 NA JAKIE DZIAŁANIA MOŻNA OTRZYMAĆ WSPARCIE?
Fundacja wspiera działania z zakresu: krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; upowszechniania kultury fizycznej i sportu; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; ratownictwa i ochrony ludności; pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; promocji i organizacji wolontariatu; działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, w zakresie określonym w pkt 1-18.

71 JAK APLIKOWAĆ? Należy wypełnić wniosek. (WYŚWIETLIĆ WNIOSEK)

72 SPOSÓB 6 Kopex - Fundusz Celowy Darowizn

73 OPIS (WYŚWIETLIĆ WYCINEK PRASOWY)

74 NA JAKIE DZIAŁANIA MOŻNA OTRZYMAĆ WSPARCIE?
W pierwszej kolejności dofinansowanie otrzymują organizacje, które: Swoją działalność opierają na wolontariacie Prowadzą działalność dłużej niż 1rok Cele organizacji oparte są na fundamencie wartości Służą wsparciem przede wszystkim wobec osób wykluczonych (bezdomnych, uzależnionych) oraz dzieci z ubogich rodzin

75 JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK? Organizacje społeczne, które chcą uzyskać wsparcie, powinny zwrócić się z prośbą o darowiznę do Zarządu Kopex SA w formie wypełnionego wniosku, który należy złożyć w dziale CSR Kopex SA. Kontakt: Nina Krystoń,

76 TERMINY Wnioski o dotację niezależnie od wnioskowanej kwoty można składać na bieżąco.

77 WNIOSEK (WYŚWIETLIĆ WNIOSEK)

78 SPOSÓB 7 Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

79 OPIS Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej wspiera relacje między Polakami i Niemcami. Przez ponad 20 lat istnienia FWPN dofinansowała prawie 15 tysięcy wspólnych projektów i współtworzyła tym samym podstawy zasad porozumienia polsko-niemieckiego. Głównym zadaniem Fundacji jest wspieranie wartościowych inicjatyw polsko-niemieckich, m.in. projektów o charakterze edukacyjnym poszerzających wiedzę o Polsce i Niemczech, współpracy naukowej, a także projektów artystycznych i literackich.

80 NA JAKIE DZIAŁANIA MOŻNA OTRZYMAĆ WSPARCIE?
FWPN wspiera finansowo projekty realizowane w ramach współpracy instytucji polskich i niemieckich oraz uczestniczy merytorycznie lub organizacyjnie w wybranych przedsięwzięciach.

81 NA JAKIE DZIAŁANIA MOŻNA OTRZYMAĆ WSPARCIE?
Przy podejmowaniu decyzji o wsparciu projektu Zarząd FWPN bierze pod uwagę ogólne kryteria oceny merytorycznej, które wynikają ze statutu i misji FWPN: Czy projekt wpływa na podnoszenie jakości relacji polsko-niemieckich (dotyczy ważnych, aktualnych tematów i problemów, znajduje przełożenie na postrzeganie Polski w Niemczech lub Niemiec w Polsce)? Czy projekt niweluje deficyty w relacjach polsko-niemieckich (dotyczy obszarów / tematów / środowisk do tej pory ze sobą nie związanych / nie współpracujących)? Czy tematyka projektu jest ważna dla Polski i Niemiec, także w kontekście europejskim (czy chodzi o ważne europejskie, krajowe, regionalne zagadnienia)?

82 NA JAKIE DZIAŁANIA MOŻNA OTRZYMAĆ WSPARCIE?
W swojej działalności dotacyjnej FWPN określiła następujące priorytety: Społeczeństwo, gospodarka, środowisko Edukacja Media, opinia publiczna Nauka Kultura

83 TERMINY Wnioski o dotację niezależnie od wnioskowanej kwoty można składać na bieżąco, jednak nie później niż 4 miesiące przed terminem rozpoczęcia projektu.

84 KWOTY Wniosek do zł (2.500 €) można składać na bieżąco pod warunkiem, że poprzedni projekt, na który wnioskodawca otrzymał dotację do zł (2.500 €), został zakończony. Wniosek powyżej zł (2.500 €) można składać nie częściej niż raz na 3 miesiące.

85 KWOTY Maksymalna kwota dotacji wynosi 80.000 PLN lub 20.000 EUR.
Dotacja nie może stanowić więcej niż 60% kosztów projektu.

86 JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK? Wniosek o dotację należy wypełnić i przesłać za pomocą Internetowego Systemu Obsługi Wniosków (ISOW). Wysłanie wniosku za pomocą ISOW jest równoznaczne ze złożeniem wniosku. Podpis elektroniczny nie jest wymagany.

87 PRZEKAZANIE ŚRODKÓW Ważne: min. 20 % dotacji może być wypłacone dopiero po rozliczeniu całego projektu.

88 SPOSÓB 8 Narodowy Bank Polski

89 OPIS W ramach działalności edukacyjnej Narodowy Bank Polski opracowuje i realizuje szereg działań, których celem jest przybliżenie społeczeństwu nie tylko zasad funkcjonowania i roli banku centralnego, ale też przekazanie szeroko rozumianej wiedzy ekonomicznej. Poprzez media, szkolenia, publikacje, konkursy, NBP podejmuje działania służące upowszechnieniu tematyki ekonomicznej, zrozumieniu zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej, promocji przedsiębiorczości.

90 KTO MOŻE APLIKOWAĆ? O dofinansowanie ubiegać się mogą następujące podmioty prawa polskiego: osoby prawne, inne jednostki organizacyjne, w tym szkoły i inne placówki oświatowe.

91 NA JAKIE DZIAŁANIA MOŻNA OTRZYMAĆ WSPARCIE?
Obszary tematyczne, w ramach których można składać wnioski o dofinansowanie: inflacja, stabilność systemu finansowego, funkcje i zadania NBP, rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych (zwłaszcza wśród ludzi młodych oraz po 45 roku życia).Zarządzanie przedsiębiorstwem, gospodarowanie budżetem domowym, zapobieganie wykluczeniu finansowemu, pieniądz, strefa euro, gospodarka rynkowa, instytucje i usługi finansowe, nowe horyzonty myśli ekonomicznej.

92 NA JAKIE DZIAŁANIA MOŻNA OTRZYMAĆ WSPARCIE?
NBP nie określa zamkniętego katalogu typów działań, na jakie można uzyskać dofinansowanie. Dofinansowywane są działania takie jak: konkursy, olimpiady, zajęcia pozalekcyjne, szkolenia, konkursy, konferencje i inne przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym.

93 NA JAKIE DZIAŁANIA MOŻNA OTRZYMAĆ WSPARCIE?
Szczegółowe zagadnienia tematyczne wyodrębnione w ramach każdego z obszarów znajdują się w załączniku Priorytetowe obszary edukacji ekonomicznej NBP. (ZAŁĄCZNIK - ZWŁASZCZA BUDŻET DOMOWY)

94 DOFINANSOWANIE NBP udziela dofinansowania na realizację projektu, ale nie finansuje projektów w 100%. Wymagany jest wkład własny Wnioskodawcy, ale nie ma określonej jego wysokości.

95 DOFINANSOWANIE Maksymalna wartość wnioskowanego dofinansowania na jeden projekt to zł. Minimalna wartość wnioskowanego dofinansowania nie została określona.

96 KOSZTY KWALIFIKOWANE koszty merytorycznego przygotowania i realizacji projektu edukacyjnego – przez koszty te należy rozumieć m.in.: koszty osobowe związane z koordynowaniem projektu, jego rozliczeniem, honoraria autorskie, koszty administracyjne, koszty nagród, koszty przeprowadzenia ewaluacji; koszty produkcyjne – m.in.: koszty druku, papieru, składu, łamania, montażu, koszty techniczne; koszty informacyjne – m.in.: koszty działań związanych z informowaniem o projekcie edukacyjnym oraz upowszechnianiem jego rezultatów.

97 TERMINY Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony jest przez Narodowy Bank Polski w trybie ciągłym. Wnioskodawca składa wniosek przygotowany na formularzu wniosku wraz z preliminarzem wydatków projektu w wersji papierowej oraz elektronicznej w terminie co najmniej 90 dni przed datą rozpoczęcia projektu we właściwym terytorialnie dla siedziby Wnioskodawcy Oddziale Okręgowym NBP.

98 SPOSÓB 9 Fundacja mBanku

99 OPIS Fundacja powstała w 1994 roku jako Fundacja BRE Banku i jedna z pierwszych fundacji korporacyjnych w środowisku bankowym. Misją mFundacji jest wspieranie programów służących podnoszeniu poziomu edukacji.

100 NA JAKIE DZIAŁANIA MOŻNA OTRZYMAĆ WSPARCIE?
Rada Fundacji wyznaczyła kierunek działań Fundacji mBanku na lata – W centralnym punkcie strategii znajdują się działania na rzecz edukacji matematycznej.

101 SPOSÓB PRZEKAZANIA DOTACJI
W przypadku podjęcia decyzji o udzieleniu wsparcia finansowego o wartości jednorazowo równej bądź nie przekraczającej kwoty 5000 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych), Zarząd mFundacji przesyła do wnioskującego list, w którym wskazuje warunki, na jakich udzielane jest wsparcie, zwany dalej „Listem”. Przyjmuje się, że wnioskujący, który dotację przyjął, tym samym zobowiązał się do przyjęcia warunków zawartych w Liście. W przeciwnym razie wnioskujący zobowiązany jest do pisemnej odmowy przyjęcia „Listu” i dokonania zwrotu przyznanej mu kwoty w terminie 30 dni od jej przekazania.

102 SPOSÓB PRZEKAZANIA DOTACJI
W przypadku podjęcia decyzji o udzieleniu wsparcia o wartości jednorazowo przekraczającej kwotę 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), Zarząd mFundacji, przesyła do wnioskującego projekt umowy, zwanej dalej „Umową”.

103 WNIOSEK (WYŚWIETLIĆ WNIOSEK)

104 SPOSÓB 10 Fundacja im. Stefana Batorego - Dla Białorusi

105 OPIS Fundacja im. Stefana Batorego, założona w 1988 roku przez George'a Sorosa, amerykańskiego finansistę i filantropa, oraz grupę przywódców polskiej opozycji demokratycznej lat 80-tych, jest niezależną, niedochodową organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego. Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego – społeczeństwa ludzi świadomych swoich praw i obowiązków, angażujących się w sprawy swojej społeczności lokalnej, swojego kraju i społeczności międzynarodowej.

106 KTO MOŻE OTRZYMAĆ DOTACJĘ?
Dotacje przeznaczone są przede wszystkim dla białoruskich organizacji obywatelskich. Dotacje mogą otrzymać też inne podmioty, jeśli planowane przez nie działania są istotne dla wyżej opisanych celów programu.

107 NA JAKIE DZIAŁANIA MOŻNA OTRZYMAĆ WSPARCIE?
Celem programu jest wspieranie inicjatyw obywatelskich, służących budowaniu społeczeństwa otwartego oraz przygotowaniu demokratycznych przemian na Białorusi.

108 NA JAKIE DZIAŁANIA MOŻNA OTRZYMAĆ WSPARCIE?
Dotacji udziela się na przedsięwzięcia dotyczące: pobudzania aktywności obywatelskiej, rozwijania samorządności i samoorganizacji (także poprzez działania edukacyjne i kulturalne oraz inicjatywy młodzieżowe); ochrony praw człowieka, świadczenia pomocy prawnej, przeciwdziałania dyskryminacji, upowszechniania postaw tolerancji; prowadzenia niezależnych badań i analiz; poszerzania dostępu do informacji, rozwijania mediów tradycyjnych i społecznościowych.

109 TERMINY Wnioski przyjmowane są na bieżąco i rozpatrywane w ciągu ok. 3 miesięcy.

110 APLIKOWANIE OGRANICZONE TERMINOWO
ROZDZIAŁ II APLIKOWANIE OGRANICZONE TERMINOWO CZAS GONI!

111 SPOSÓB 11 Fundacja Górażdże - Aktywni w Regionie

112 OPIS Fundacja GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie rozpoczęła działalność na początku 2012 roku. Jej założycielami są trzy spółki wchodzące w skład Grupy Górażdże: Górażdże Cement SA, Górażdże Kruszywa sp. z o.o. i Górażdze Beton Sp. z o.o. Celem powołania Fundacji jest stałe wspieranie lokalnych społeczności, mieszkańców miast i gmin, na terenie których prowadzą swoją działalność Fundatorzy czyli spółki Grupy Górażdże, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców województwa opolskiego oraz gmin sąsiadujących z Górażdże Cement SA.

113 KTO MOŻE APLIKOWAĆ? organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 z 2003 r. poz. 873 z późn. zm., z 2010 r. z późn. zm.); osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

114 KTO MOŻE APLIKOWAĆ? jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje podległe organom samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności: placówki wychowawczo-oświatowe, szkoły oraz zespoły szkół, organizacje sportowe, ośrodki nauki, kultury, sztuki oraz inne podmioty, jak np. podmioty lecznicze. W/w podmioty muszą mieć siedzibę oraz prowadzić swoją statutową działalność na terenie województwa opolskiego lub miejscowości i gmin, gdzie zlokalizowane są zakłady produkcyjne Grupy Górażdże.

115 NA JAKIE DZIAŁANIA MOŻNA OTRZYMAĆ WSPARCIE?
ochrona środowiska, ochrona biologicznej różnorodności, nauka i oświata, kultura i sztuka (w tym ochrona zabytków, dóbr kultury i tradycji), kultura fizyczna i sport amatorski, ze szczególnym uwzględnieniem sportu dzieci i młodzieży, działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych, ochrona i promocja zdrowia, pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, i) pomoc społeczna oraz szeroko pojęta dobroczynność.

116 NA JAKIE DZIAŁANIA MOŻNA OTRZYMAĆ WSPARCIE?
W 2014 roku Fundacja wyznacza wiodące obszary przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie: ochrona opolskiej kultury, sztuki i architektury ze szczególnym uwzględnieniem projektów łączących nowoczesność ze sztuką tradycyjną rozwój i promocja Regionu, wspieranie szczególnie wartościowych projektów związanych ze sportem amatorskim.

117 KWOTY WSPARCIA Maksymalna kwota Grantu uzależniona jest od typu Projektu: Projekt Mały: do zł Projekt Duży: powyżej zł do zł (brak naboru) Projekt Specjalny: powyżej zł (brak naboru)

118 SPOSÓB APLIKOWANIA Warunkiem uzyskania Grantu jest:
złożenie przez Wnioskodawcę poprawnego pod względem formalnym wniosku o jego przyznanie; uzyskanie odpowiedniej liczby punktów w ramach oceny merytorycznej wniosku, to jest sprawdzania spełniania kryteriów przyznawania Grantów przez Projekt; pozytywne zaopiniowanie wniosków o Grant duży i specjalny przez Radę Programową lub podjęcie odpowiedniej uchwały przez Radę Fundatorów zgodnie ze Statutem Fundacji.

119 SPOSÓB APLIKOWANIA Wniosek kompletny o przyznanie Grantu powinien być złożony na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 lub nr 2 do Regulaminu (dostępnym na stronie internetowej Fundacji) i doręczony w formie papierowej na adres pocztowy: Fundacja GÓRAŻDŻE – Aktywni w Regionie Chorula, ul. Cementowa 1 Górażdże lub elektronicznej na adres owy Fundacji Przez formę elektroniczną należy rozumieć „scan” wniosku grantowego wraz z załącznikami przesłany na w/w adres owy.

120 ZAŁĄCZNIKI aktualny wypis z KRS – u lub innego właściwego rejestru lub ewidencji nie starszy niż trzy miesiące lista sponsorów, którzy wniosą wkład finansowy, usługowy lub rzeczowy do Projektu lub lista podmiotów, do których o dofinansowanie Projektu Wnioskodawca się zwrócił lub planuje się zwrócić, w przypadku szkoły: decyzja gminy o powołaniu szkoły oraz stosowne pełnomocnictwo dyrektora szkoły do zawierania umów i reprezentacji szkoły lub akt przekazania obowiązków, statut organizacji pozarządowej, instytucji lub inna podstawa prawna działania, inne dokumenty wskazane we Wniosku

121 OCENA MERYTORYCZNA (REGULAMIN Ocena merytoryczna)

122 TERMINY wnioski o Grant mały do zł – nabór prowadzony jest przez Fundację od r. do r. wnioski o Granty duże i specjalne - nabór prowadzony jest przez Fundację raz w roku w terminie od r. do r.

123 CZAS REALIZACJI GRANTU
Grant powinien być zrealizowany zgodnie z harmonogramem określonym w Umowie. Przedłużenie terminu realizacji może nastąpić w szczególnych przypadkach wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Fundacji.

124 SPOSÓB 12 Fundacja BZ WBK - Tu mieszkam, tu zmieniam

125 OPIS Fundacja BZ WBK powstała w 1997 roku jako Fundacja „Pomoc Ludziom” przy Banku Zachodnim S.A. Po połączeniu Banku Zachodniego z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym, Fundacja zaistniała pod nową nazwą – Fundacja Banku Zachodniego WBK.

126 OPIS KONKURSU Konkurs grantowy wspierający inicjatywy, które przyczyniają się do pozytywnych zmian w społeczności lokalnej.

127 KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI
Instytucje i organizacje pozarządowe, działające niekomercyjnie, mające osobowość prawną (fundacje, stowarzyszenia, szkoły, gminy, domy kultury, parafie itp.)

128 CELE I MOŻLIWE OBSZARY WSPARCIA
zagospodarowanie lokalnej przestrzeni publicznej, poprawa jej estetyki, czystości, funkcjonalności, poprawa jakości życia, zwiększenie zaangażowania społecznego w kulturę i sztukę, ochrona zabytków, pielęgnowanie i tworzenie miejsc pamięci, upamiętnienie i popularyzacja postaci, które wywarły pozytywny wpływ na lokalne środowisko, ochrona środowiska naturalnego, budowa wspólnot międzypokoleniowych, współpraca między organizacjami.

129 KWOTY DOFINANSOWANIA 20.000 zł – 15 grantów, 10.000 zł – 30 grantów,
5.000 zł – 100 gratów, 2.500 – 160 nagród.

130 TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
23 listopada 2014 r.

131 JAK APLIKOWAĆ? Wnioski składa się poprzez aplikację na stronie fundacja.bzwbk.pl (WYŚWIETLIĆ INSTRUKCJĘ)

132 SPOSÓB 13 Fundacja Aviva - To dla mnie ważne

133 OPIS Fundacja Aviva została założona w 2009 roku, aby wspierać ważne cele społeczne. W pierwszym etapie działania Fundacji z jej wsparcia korzystali polscy sportowcy przygotowujący się do Igrzysk Paraolimpijskich Londyn W 2014 roku Fundacja zainaugurowała konkurs grantowy „To dla mnie ważne”.

134 NA JAKIE DZIAŁANIA MOŻNA OTRZYMAĆ WSPARCIE?
Celem Konkursu jest wsparcie inicjatyw społecznych pomagających rodzicom w wychowaniu małych dzieci w wieku od 0 do 13.

135 PODMIOTY UPRAWNIONE Beneficjentami mogą być stowarzyszenia, fundacje, jednostki samorządu terytorialnego, lub inne podmioty posiadające osobowość prawną, realizujące działania o charakterze społecznym.

136 DOFINANSOWANIE W ramach Konkursu Organizator przewidział Granty na łączną kwotę nie przekraczającą zł (dwustu tysięcy złotych). Kwota jednego Grantu nie może przekroczyć zł (pięćdziesięciu tysięcy złotych).

137 TERMINY Wnioski przyjmowane są od 15 września do 14 listopada 2014.

138 JAK APLIKOWAĆ? Wnioski składa się przez Internet.

139 SPOSÓB 14 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności - Równać Szanse Regionalny Konkurs Grantowy

140 OPIS Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży rozpoczęła realizację Programu "Równać Szanse" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w 2001 roku.

141 OPIS Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności została założona przez Polsko- Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości, utworzony na mocy ustawy „O popieraniu demokracji w Europie Wschodniej” (SEED Act), uchwalonej w roku przez Kongres USA. Fundacja, kierowana przez niezależną Radę Dyrektorów, rozpoczęła swoją działalność w 2000 roku z podwójną misją: wspierania procesu konsolidacji polskich przemian zapoczątkowanych w 1989 roku, a także dzielenia się polskimi doświadczeniami w zakresie transformacji z innymi krajami postkomunistycznymi.

142 OPIS Celem Programu "Równać szanse" jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości. Ma bowiem takie samo prawo, jak jego rówieśnik z dużej aglomeracji, by spróbować odnieść sukces na miarę własnych możliwości oraz by jak najlepiej wykorzystać szanse, które przyniesie mu życie. Programem „Równać Szanse” objęci są młodzi ludzi w wieku lat z miejscowości, w których mieszka nie więcej niż 20 tys. osób.

143 PODMIOTY UPRAWNIONE Organizacje pozarządowe, biblioteki gminne, domy kultury i grupy nieformalne. Dotyczy tylko podmiotów ze wsi i miast do 20 tys. mieszkańców.

144 DOFINANSOWANIE Formy wsparcia dla organizacji wnioskującej:
dotacje do zł przyznawane na realizację min. 6-miesięcznych projektów; szkolenia i doradztwo dla koordynatorów projektów.

145 TERMINY Termin rejestracji wniosków - do 6 listopada 2014 r. do godz

146 JAK APLIKOWAĆ? Wnioski należy składać korzystając z elektronicznego systemu naboru wniosków znajdującego się na stronie internetowej.

147 APLIKOWANIE W PRZYSZŁOŚCI
ROZDZIAŁ III APLIKOWANIE W PRZYSZŁOŚCI Z WIDOKAMI NA PRZYSZŁOŚĆ

148 SPOSÓB 15 SPOSÓB 16 SPOSÓB 17 FUNDACJA PZU - Z PZU po lekcjach
FUNDACJA PZU - Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU

149 OPIS Fundacja PZU od 2004 roku realizuje działania filantropijne Grupy PZU, które są elementem jej strategii zaangażowania społecznego. Celem Fundacji jest: promowanie edukacji dzieci i młodzieży, wspieranie talentów oraz wyrównywanie szans osób z różnych względów upośledzonych, a także zwiększanie dostępu do dóbr kultury i życia społecznego, czyli szeroko rozumiany rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

150 KTO MOŻE APLIKOWAĆ? O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, tj. organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną.

151 NA JAKIE DZIAŁANIA MOŻNA OTRZYMAĆ WSPARCIE?
Fundacja prowadzi trzy programy dotacyjne: „Z PZU po lekcjach” „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU” „PZU z kulturą”

152 Z PZU PO LEKCJACH Wbrew pozorom, dzieci nudzą się nie tylko w czasie deszczu. Kłopotem w małych miastach i na wsiach jest brak ciekawych zajęć pozaszkolnych dla dzieci. W ramach konkursu „Z PZU po lekcjach” chcemy wesprzeć organizacje, które organizują ciekawe i pożyteczne zajęcia dodatkowe dla dzieci. Konkurs ogłaszany jest raz do roku i pokrywa się z rokiem szkolnym – trwa od września do czerwca.

153 MŁODZI NIEPEŁNOSPRAWNI – SPRAWNI Z PZU
Celem konkursu jest dofinansowanie działań, które służą zwiększeniu samodzielności i aktywności niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. O nasze dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje, które realizują projekty polegające na organizowaniu zajęć edukacyjnych, warsztatów terapii zajęciowej, wycieczek, a także na prowadzeniu profesjonalnych i efektywnych działań służących przygotowaniu do życia dzieci i młodzież niepełnosprawną.

154 PZU Z KULTURĄ Dofinansowujemy organizacje, które promują aktywność dzieci i młodzieży w zakresie szeroko pojętej kultury i sztuki. Wspieramy pomysły na interesujące i rozwijające wyjazdy połączone z wizytami w muzeach, teatrach, galeriach, kinach. Konkurs ogłaszany jest raz w roku.

155 SPOSÓB 18 Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy

156 OPIS Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy powstała w 125. rocznicę otwarcia Banku Handlowego w Warszawie S.A. Za jej pośrednictwem Citi Handlowy realizuje ogólnopolskie i lokalne programy będące wyrazem społecznej odpowiedzialności Banku.

157 NA JAKIE DZIAŁANIA MOŻNA OTRZYMAĆ WSPARCIE?
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. Finansowane są warsztaty, szkolenia, konkursy i olimpiady

158 PODMIOTY UPRAWNIONE W ramach Programu udzielane są dofinansowania instytucjom non- profit.

159 SPOSÓB 19 Fundacja BZ WBK - Bank Dziecięcych Uśmiechów

160 OPIS Program Bank Dziecięcych Uśmiechów (BDU) jest programem mikro- grantowym stworzonym z myślą o instytucjach i organizacjach społecznych pracujących na co dzień z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych lub ubogich.

161 NA JAKIE DZIAŁANIA MOŻNA OTRZYMAĆ WSPARCIE?
Organizacje ubiegające się o mikro granty w programie BDU mogą złożyć wniosek na dowolny projekt, który według nich najlepiej odpowiada na potrzeby dzieci. Zadania mogą dotyczyć różnych dziedzin – od kultury i dziedzictwa narodowego, poprzez nauki ścisłe i techniczne, środowisko naturalne, zdrowie i aktywność fizyczną aż do wyrównujących szansę zajęć edukacyjnych lub profilaktycznych.

162 PODMIOTY UPRAWNIONE W programie grantowym BDU mogą wziąć udział placówki statutowo zajmujące się opieką nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, ubogich lub bezrobotnych oraz instytucje wspierające takie placówki: organizacje pozarządowe, świetlice środowiskowe, urzędy gminne, szkoły.

163 DOFINANSOWANIE Maksymalna kwota grantu, o którą można się ubiegać w ramach niniejszego programu wynosi 5 tys. zł.

164 SPOSÓB 20 Fundacja BZ WBK - Bank Ambitnej Młodzieży

165 OPIS Program Bank Ambitnej Młodzieży (BAM) ma na celu uświadomienie młodym ludziom, że od wykształcenia, inicjatywy, aktywności i działalności społecznej zależy nie tylko ich własna przyszłość, ale także przyszłość lokalnego środowiska, narodu i państwa polskiego.

166 NA JAKIE DZIAŁANIA MOŻNA OTRZYMAĆ WSPARCIE?
Fundacja wspiera inicjatywy realizowane w ramach głównych obszarów tematycznych: rozwój i edukacja, aktywność gospodarcza, społeczna, obywatelska, kultura, historia i dziedzictwo narodowe.

167 PODMIOTY UPRAWNIONE Granty przyznawane są tylko tym instytucjom lub organizacjom społecznym, które zajmują się pracą z młodzieżą lub na rzecz młodzieży.

168 DOFINANSOWANIE Maksymalna kwota, o którą można się ubiegać w ramach programu wynosi 15 tys. zł.

169 SPOSÓB 21 Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego

170 OPIS Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego została powołana przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Misją jest tworzenie przyjaznego, bezpiecznego i inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci i młodzieży, które z racji miejsca zamieszkania i sytuacji materialnej rodziny mają utrudniony dostęp do podstawowych dóbr edukacji, nauki, kultury. Głównym działaniem BGK jest konkurs grantowy Na dobry początek!

171 NA JAKIE DZIAŁANIA MOŻNA OTRZYMAĆ WSPARCIE?
Celem konkursu grantowego Na dobry początek! jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

172 PODMIOTY UPRAWNIONE O dofinansowanie projektów edukacyjnych dla dzieci w wieku lat mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury i biblioteki publiczne z siedzibą na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

173 DOFINANSOWANIE Można wygrać dotacje w wysokości od 3 do 10 tys. zł na przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci, zakup pomocy dydaktycznych, zakup sprzętu lub wyposażenia związanego z realizowanym projektem (do 10% kwoty dofinansowania), porady specjalistyczne dla dzieci oraz warsztaty dla rodziców. Wymagany jest wkład własny wnioskodawcy w wysokości 10% dofinansowania.

174 SPOSÓB 22 Fundacja Orange - Akademia Orange

175 OPIS Celem programu grantowego Akademia Orange jest promowanie nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży poprzez wspieranie innowacyjnych projektów edukacyjnych, które w nowatorski i atrakcyjny sposób zachęcają do zdobywania wiedzy oraz uczestnictwa w kulturze.

176 SPOSÓB 23 Fundacja Orange - Program Dotacji

177 OPIS Ideą programu jest transfer doświadczeń i kompetencji między dotychczasowymi partnerami Fundacji a organizacjami, które chcą realizować projekty przy ich wsparciu w dziedzienie kultury i edukacji.

178 SPOSÓB 24 Fundacja Tesco - Pracownia Talentów

179 OPIS Założeniem akcji jest wspieranie ciekawych inicjatyw społecznych we współpracy z samorządami lokalnymi, przedstawicielami organizacji pozarządowych, a także różnego typu jednostkami administracji publicznej. Program ma na celu wzmocnienie relacji mieszkańców regionu i przedstawicieli społeczności lokalnych, inspirowanie do kreatywności, poszukiwania nowych rozwiązań, współdziałania na gruncie lokalnym, a także promocję osiągnięć i inicjatyw z regionu.

180 SPOSÓB 25 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności - Przemiany w regionie RITA

181 OPIS Celem Programu jest wsparcie demokratycznych i wolnorynkowych przemian w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej; przede wszystkim poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie. Wysokość standardowego dofinansowania jednego projektu wynosi od do zł.

182 SPOSÓB 26 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności - Równać Szanse Ogólnopolski Konkurs Grantowy

183 OPIS Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności została założona przez Polsko- Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości, utworzony na mocy ustawy „O popieraniu demokracji w Europie Wschodniej” (SEED Act), uchwalonej w roku przez Kongres USA. Fundacja, kierowana przez niezależną Radę Dyrektorów, rozpoczęła swoją działalność w 2000 roku z podwójną misją: wspierania procesu konsolidacji polskich przemian zapoczątkowanych w 1989 roku, a także dzielenia się polskimi doświadczeniami w zakresie transformacji z innymi krajami postkomunistycznymi.

184 OPIS Celem konkursu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do mieszkańców) poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych. O dotacje do zł na działania trwające 15 miesięcy mogą ubiegać się organizacje pozarządowe z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

185 SPOSÓB 27 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności - Działaj Lokalnie

186 OPIS „Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości.

187 WNIOSEK (WYŚWIETLIĆ)

188 SPOSÓB 28 Provident - Wokół nas

189 OPIS Przedmiotem Programu są inicjatywy mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i finansowemu rodzin oraz poprawę dostępu do edukacji. Program jest realizowany i/lub koordynowany przez pracowników i Doradców Klienta Organizatora, a beneficjentem są lokalne społeczności, w których działa Organizator. Projekty są zgłaszane w 3 kategoriach: edukacja, kultura i sztuka, wyrównywanie szans.

190 SPOSÓB 29 Velux Foundations

191 OPIS W 1971 roku Villum Kann Rasmussen założył pierwszą fundację charytatywną VELUX o nazwie Villum Kann Rasmussen Fonden, natomiast kolejną - VELUX Fonden, powołał do istnienia w 1981 roku.

192 NA JAKIE DZIAŁANIA MOŻNA OTRZYMAĆ WSPARCIE?
Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dotacje Fundacji VELUX na projekty z zakresu ochrony socjalnej, niwelowania różnic społecznych wśród dzieci i młodzieży, jak również aktywności zapobiegającym wykluczeniu społecznemu np. działalności informacyjnej, szkoleniowej, edukacyjnej. Fundacje mogą wesprzeć również projekty poświęcone aktywizacji osób młodych (do 25 roku życia) z problemami na rynku pracy, w tym np. programy pomagające zdobyć dodatkowe kwalifikacje. Innym obszarem może być rozwój i reformy systemów opieki społecznej oraz szkolnictwa np. tworzenie instytucji modelowych czy poprawa funkcjonowania szkół. Dotacje przyznawane mogą być na inwestycje infrastrukturalne.

193 DOFINANSOWANIE Dofinansowanie Fundacji VELUX może wynieść nawet 100 proc. kosztów projektu, poza kosztami podatku VAT-u, które organizacja musi pokryć z własnych środków lub innego źródła finansowania. Projekt może trwać od 2 do 5 lat. Minimalna wartość dotacji to 1,2 mln złotych, zaś maksymalna to nawet 6 mln zł. Rozpatrywane będą tylko w wnioski od organizacji, które mają udokumentowane doświadczenie w realizacji podobnych lub zbliżonych projektów.

194 SPOSÓB 30 Fundacja BOŚ

195 OPIS Fundacja BOŚ to pierwsza fundacja banku działającą na rzecz ochrony środowiska, promowania ekologii oraz zrównoważonego rozwoju.

196 NA JAKIE DZIAŁANIA MOŻNA OTRZYMAĆ WSPARCIE?
Programy realizowane w Fundacji podzielone są na trzy nurty: prozdrowotny „Aktywnie po zdrowie”, proekologiczny „Przyroda u Twoich Drzwi” i wspierający wolontariat pracowniczy w BOŚ Banku.

197 SPOSÓB 31 Danone - podziel się posiłkiem

198 OPIS W 2003 roku firma Danone zainicjowała program społeczny Podziel się Posiłkiem, by walczyć z niedożywieniem dzieci w Polsce.

199 NA JAKIE DZIAŁANIA MOŻNA OTRZYMAĆ WSPARCIE?
W ramach programu co roku przekazywane są dotacje pieniężne w wysokości do zł na wsparcie realizacji najciekawszych projektów, które zakładają łączenie dożywiania dzieci z edukacją z zakresu prawidłowego żywienia i ekologii.

200 SPOSÓB 32 Fundusz Małych Grantów Europy Centralnej

201 OPIS "Jako centrum handlowe bliskie mieszkańcom chcemy pomóc także w odmienianiu ich codzienności. W tym celu powołaliśmy Fundusz Małych Grantów Europy Centralnej. Dzięki mikrowsparciu finansowemu chcemy dać szansę na realizację małych projektów odmieniających rzeczywistość mieszkańców Gliwic, Zabrza i powiatu gliwickiego" - mówi Monika Magner, dyrektor Europy Centralnej. Wysokość dofinansowania - do 2 tysięcy.

202 SPOSÓB 33 Pasaż Tesco - Poznaj swojego sąsiada

203 OPIS Założeniem akcji jest wspieranie ciekawych inicjatyw społecznych we współpracy z samorządami lokalnymi, przedstawicielami organizacji pozarządowych, a także różnego typu jednostkami administracji publicznej. Program ma na celu wzmocnienie relacji mieszkańców regionu i przedstawicieli społeczności lokalnych, inspirowanie do kreatywności, poszukiwania nowych rozwiązań, współdziałania na gruncie lokalnym, a także promocję osiągnięć i inicjatyw z regionu.

204 SPOSÓB 34 Kierunek FIO

205 NA JAKIE DZIAŁANIA MOŻNA OTRZYMAĆ WSPARCIE?
Dotacje można przeznaczyć na dofinansowanie dwóch rodzajów projektów:Na realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego; Na rozwój młodej organizacji pozarządowej lub innego podmiotu uprawnionego do wnioskowania zarejestrowanego na terenie woj. opolskiego.

206 ROZDZIAŁ IV KONKURSY PRACOWNICZE PRZYJACIELE KRÓLIKA

207 SPOSÓB 35 Capgemini - Inwestujemy w dobre pomysły

208 NA JAKIE DZIAŁANIA MOŻNA OTRZYMAĆ WSPARCIE?
Program grantowy "Inwestujemy w dobre pomysły" wspiera społeczne inicjatywy pracowników ze wszystkich biur Capgemini w Polsce. W ramach programu pracownicy mogą otrzymać dofinansowanie na zgłoszone przez siebie projekty społeczne, których beneficjentami jest szeroko rozumiana społeczność lokalna (np. przedszkole, dom dziecka, klub seniora, schronisko dla zwierząt).

209 SPOSÓB 36 Provident - Tak pomagam

210 NA JAKIE DZIAŁANIA MOŻNA OTRZYMAĆ WSPARCIE?
Program wolontariatu pracowniczego "Tak! Pomagam" to konkurs na projekty o tematyce wolontariackiej zgłaszane i realizowane przez pracowników i doradców klienta Providenta. Dwa razy do roku firma ogłasza konkurs, w którym najlepsze ze zgłoszonych projektów otrzymują grant na ich realizację, a także ubezpieczenie OC i NNW oraz pomoc organizacyjną. Na realizację zwycięskich projektów, w każdej edycji programu firma przeznacza ponad 75 tys. złotych.

211 SPOSÓB 37 Coca-cola

212 SPOSÓB 38 Opus

213 KONKURSY INDYWIDUALNE
ROZDZIAŁ V KONKURSY INDYWIDUALNE MOŻNA I TAK

214 SPOSÓB 39 Lider Animator

215 NA JAKIE DZIAŁANIA MOŻNA OTRZYMAĆ WSPARCIE?
Konkurs ma na celu zwiększenie aktywności fizycznej Polaków poprzez wyszukiwanie i propagowanie liderów aktywności fizycznej oraz finansowe wsparcie realizacji ich projektów. Konkurs skierowany jest do lokalnych animatorów aktywności fizycznej i sportu realizujących różnego rodzaju programy zajęć rekreacyjnych, programy szkolne i imprezy sportowe. Najlepsze projekty są honorowane grantami pieniężnymi w wysokości od PLN do PLN przeznaczonymi na rozpoczęcie, rozszerzenie lub kontynuowanie działalności.

216 SPOSÓB 40 Zrób to z Lenovo

217 NA JAKIE DZIAŁANIA MOŻNA OTRZYMAĆ WSPARCIE?
Konkurs dla osób aktywnych. Zwycięzca konkursu Zrób to z Lenovo otrzymuje złotych na realizację swoich projektów.

218 SPOSÓB 41 Zwykły bohater

219 NA JAKIE DZIAŁANIA MOŻNA OTRZYMAĆ WSPARCIE?
Zwykły Bohater to akcja prowadzona przez Bank BPH wspólnie z TVN oraz Onet. Nagradzani są ludzie, którzy zachowali się fair, wykazali się inicjatywą albo odwagą w niesieniu pomocy innym. Nagrody – po złotych i 6 x zł.

220 ROZDZIAŁ VI INNE FORMY WSPARCIA NIE TYLKO KASA SIĘ LICZY

221 SPOSÓB 42 Office365 dla ngo

222 OPIS W 2013 roku firma Microsoft wprowadziła usługę bezpłatnego pakietu Office 365 dla organizacji pozarządowych, które spełniają kryteria programu wsparcia technologicznego. Specjalna edycja aplikacji Office dla organizacji non-profit zapewnia dostęp do zawsze aktualnej usługi w chmurze.

223 SPOSÓB 43 Technologie.org.pl

224 OPIS Fundacja TechSoup prowadzi program, dzięki któremu polskie organizacje pozarządowe mogą skorzystać ze specjalnej oferty taniego oprogramowania i sprzętu sieciowego. Program wspiera organizacje pozarządowe umożliwiając dostęp do oprogramowania i sprzętu sieciowego za jedynie symboliczną opłatę administracyjną lub znacznie zredukowaną cenę rynkową, obniżając w ten sposób koszt infrastruktury technologicznej.

225 SPOSÓB 44 Szkoła trenerów - ECO21

226 OPIS Projekt eco21.pl jest realizowany przez Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM w Katowicach. Celem jest stworzenie ogólnopolskiej kadry trenerów partycypacji, którzy będą przygotowani do prowadzenia nie tylko szkoleń, ale i angażujących społeczności lokalne warsztatów.

227 SPOSÓB 45 Wolontariat ASF

228 OPIS Wolontariat trwający 12 miesięcy. Projekty, w których mogą pracować wolontariusze, związane są z miejscami pamięci narodowej, ośrodkami edukacyjnymi oraz grupami ludzi wymagającymi różnorodnej pomocy. W czasie trwania wolontariatu ASF organizuje seminaria dla wolontariuszy, które umożliwiają lepsze poznanie innych uczestników programu pracujących w danym kraju, a także pomaga w aklimatyzacji i stanowi atrakcyjną ofertę szkoleń i wymiany myśli na tematy bliskie organizacji. Kraje - Niemcy, Wielka Brytania.

229 SPOSÓB 46 Inwestycjawkadry

230 OPIS Baza ofert szkoleniowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). (WYŚWIETLIĆ STRONĘ)

231 KONKURSY MIĘDZYNARODOWE
ROZDZIAŁ VII KONKURSY MIĘDZYNARODOWE PONAD GRANICAMI

232 SPOSÓB 47 Erasmus+

233 OPIS Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Największy nacisk w programie został położony na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy. W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

234 SPOSÓB 48 Fundusz Wyszehradzki

235 OPIS Celem Funduszu jest wspierania współpracy krajów z Grupy Wyszehradzkiej, czyli Czech, Węgier, Polski i Słowacji oraz integrację tych państw z Unią Europejską.

236 NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?
współpraca kulturalna (np. festiwale, publikacje) współpraca naukowa i badania naukowe (np. konferencje, publikacje, badania) edukacja (np. seminaria, szkoły letnie) wymiana młodzieży (np. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne dla młodzieży i dzieci) współpraca transgraniczna (np. projekty dwóch państw, które znajdują się na granicy, w odległości 50 km od granicy) promocja turystyki (np. przewodniki, prezentacje, targi)

237 SPOSÓB 49 Obywatele dla Demokracji

238 OPIS Celem programu zaplanowanego na lata jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w budowaniu sprawiedliwości społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju. Operatorem jest Fundacja im. Stefana Batorego.

239 SPOSÓB 50 Europa dla Obywateli

240 OPIS Program „Europa dla Obywateli” stanowi wsparcie dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego, władz samorządowych i organizacji eksperckich prowadzących działania promujące aktywne obywatelstwo, organizujących debaty i przedsięwzięcia służące refleksji nad obywatelstwem europejskim i demokracją, wspólnymi wartościami, historią i kulturą.

241 KONIEC Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "JAK PISAĆ PROJEKTY, GDZIE I KIEDY ZDOBYĆ ŚRODKI FINANSOWE, CZYLI…"

Podobne prezentacje


Reklamy Google