Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WNIOSKI O ODZNACZENIA PAŃSTWOWE I RESORTOWE Informacje nt

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WNIOSKI O ODZNACZENIA PAŃSTWOWE I RESORTOWE Informacje nt"— Zapis prezentacji:

1 WNIOSKI O ODZNACZENIA PAŃSTWOWE I RESORTOWE Informacje nt
WNIOSKI O ODZNACZENIA PAŃSTWOWE I RESORTOWE Informacje nt. trybu składania wniosków znajdują się na stronie internetowej KO w Zakładce: Dla Nauczycieli pod tytułem: Nagrody i odznaczenia Delegatura w Płocku

2 Informacja o trybie składania wniosków o nadanie medalu KEN Termin składania wniosków - do 7 marca każdego roku kalendarzowego Podstawa prawna: - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz. U. z 2000 r., Nr 99, poz. 1073, Dz. U. z 2010 r. Nr 63, poz. 392) Delegatura w Płocku

3 3). Wniosek należy wypełnić w 2 egzemplarzach 4)
3) Wniosek należy wypełnić w 2 egzemplarzach 4) Całość wniosku musi zmieścić się na jednej kartce 5) Do wniosków nie należy dołączać dodatkowych pism 6) Wzór wniosku zamieszczony jest w załączniku 7) Dodatkowe wskazówki zamieszczone są w załączniku i zaznaczone zostały kolorem niebieskim Do wniosku o nadanie Medalu KEN „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” - nie załącza się!!! Wnioski o Medal KEN dla nauczycieli powinny zawierać w uzasadnieniu pozytywną opinię rady pedagogicznej. Delegatura w Płocku

4 Informacja o trybie składania wniosków
o nadanie orderów i odznaczeń państwowych Termin składania wniosków do 10 stycznia każdego roku kalendarzowego (decyduje data wpływu do Delegatury) Delegatura w Płocku

5 Podstawa prawna: 1) ustawa z dnia 16 października 1992 r
Podstawa prawna: 1) ustawa z dnia 16 października 1992 r., o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 1992 r. Nr 90, poz.450 z późn. zm.), 2) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004 r., Nr 277, poz z poźn. zm), 3)ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2000 r., Nr 50, poz. 580, z późn. zm.), 4) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2003 r., Nr 198, poz z późn. zm.). Delegatura w Płocku

6 Uwaga! Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. wprowadziło nowy wzór wniosku o nadanie orderu – odznaczenia oraz nowy wzór notatki zawierającej zestawienie nazwisk osób proponowanych do orderów. Składane wnioski o ordery i odznaczenia państwowe dla nauczycieli powinny zawierać w uzasadnieniu pozytywną opinię rady pedagogicznej Delegatura w Płocku

7 3). Wniosek należy wypełnić w 2 egzemplarzach 4)
3) Wniosek należy wypełnić w 2 egzemplarzach 4) Nie można zmieniać rozmiaru rubryk 5) Zwrócić szczególną uwagę na uzasadnienie 7) W treści uzasadnienia nie należy zamieszczać życiorysów i przebiegu pracy zawodowej 6) Do wniosków nie należy dołączać dodatkowych pism 8) Do wniosku należy dołączyć „zapytanie o udzielenie informacji o osobie UWAGA: z odpowiednio wypełnionym drukiem zapytania do KRK występuje tylko! osoba upoważniona z Ministerstwa Edukacji Narodowej Delegatura w Płocku

8 Informacja o trybie składania wniosków o przyznanie nagrody MEN oraz nagrody MKO Termin składania wniosków do 6 czerwca każdego roku kalendarzowego (decyduje data wpływu do Delegatury) Delegatura w Płocku

9 Podstawa prawna: - art. 49 ust
Podstawa prawna: - art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U r. poz. 191); - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. nr 131, poz. 1078); Delegatura w Płocku

10 Do nagrody może zostać zgłoszony nauczyciel, który: przepracował w szkole co najmniej 2 lata, posiada wyróżniającą ocenę pracy, spełnia odpowiednio kryteria wymienione w § 2 pkt 3 ww. rozporządzenia. Z wnioskiem o przyznanie nagrody MEN lub MKO występuje: dyrektor szkoły – dla nauczyciela zatrudnionego w szkole (po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez radę pedagogiczną), organ prowadzący szkołę – dla dyrektora szkoły. Wniosek należy wypełnić według wzoru znajdującego się na stronie Kuratorium i wydrukować dwustronnie na 1 kartce. Wniosek należy złożyć w 2 egzemplarzach. Delegatura w Płocku


Pobierz ppt "WNIOSKI O ODZNACZENIA PAŃSTWOWE I RESORTOWE Informacje nt"

Podobne prezentacje


Reklamy Google