Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa 2014r. W Przedszkolu nr 243 w miesiącach wrzesień – maj 2013/ 2014 r. przez powołany przez Dyrektora placówki zespół, przeprowadzona została.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa 2014r. W Przedszkolu nr 243 w miesiącach wrzesień – maj 2013/ 2014 r. przez powołany przez Dyrektora placówki zespół, przeprowadzona została."— Zapis prezentacji:

1

2 Warszawa 2014r.

3 W Przedszkolu nr 243 w miesiącach wrzesień – maj 2013/ 2014 r. przez powołany przez Dyrektora placówki zespół, przeprowadzona została ewaluacja wewnętrzna z zakresu: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej (pkt. 3 rozporządzenia) Przedmiot realizacji ewaluacji: Realizacja podstawy programowej. Cel ewaluacji: Ustalenie czy i w jakim stopniu dzieci nabywają umiejętności i wiadomości zgodnie z podstawa programową.

4 Po przeanalizowaniu przedmiotu ewaluacji postawiono pytania kluczowe: 1. Czy uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej? 2. Czy podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji? 3. Czy w placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz? 4. Czy wdrażane wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów? 5. Czy wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych? 6. Czy uczniowie odnoszą sukces na wyższym etapie kształcenia? 7. Czy programy realizowane w oddziałach przedszkolnych są zgodne z podstawą programową? 8. W jaki sposób nauczyciele planują realizację podstawy programowej w oddziałach przedszkolnych? 9. W jaki sposób nauczyciele diagnozują osiągnięcia i umiejętności dzieci? 10. Czy są formułowane i wdrażane wnioski z analizy osiągnięć dzieci zgodnie, a tym samym z efektywności realizacji podstawy. 11. W jaki sposób uczniowie i ich rodzice informowani są o wnioskach z analizy osiągnięć?

5 1. Analiza dokumentów, 2. Ankieta przeprowadzona wśród nauczycieli, 3. Wywiad z dyrektorem, wywiad z nauczycielami klas „0” i „I” W metodach korzystano z takich narzędzia jak: a. Arkusz monitoringu realizacji podstawy programowej, b. Arkusz monitoringu ramowego rozkładu dnia, c. Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli, d. Pytania do wywiadu z dyrektorem, e. Pytania do wywiadu z nauczycielkami klasy „0” i I” SP, f. Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli

6 Z analizy dokumentu- dzienników generalnie wynika, że dzieci nabywają wiedzie i umiejętności określone w podstawie programowej. W starszych grupach nie zostały zrealizowane jedynie następujące obszary;1.4,9.3, 10.3 13.5  wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach, a tak że, nie należy wyszydzać i szykanować innych;  wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także architekturą zieleni i architekturą wnętrz,  interesuje się urządzeniami technicznymi (np. używanymi w gospodarstwie  domowym), próbuje rozumieć, jak one działają, i zachowuje ostrożność przy korzystaniu z nich, wie, na czym polega pomiar długości, i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą;  W grupach młodszych należy zwiększyć realizację treści dotyczących 1.Poznawania i rozumienia siebie i swojego otoczenia – 3 latki 2. Wdrażania dzieci do troski o bezpieczeństwo własne i innych. 3. Treści patriotycznych, obywatelskich-3,4 latki 4. Treści z zakresu czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych – głównie - wdrożenie nawyku mycia zębów -4 latki

7  Nauczycielki starają się realizować podstawę programową zgodnie z zaleceniami. Niemniej jednak wymaga to przeanalizowania i poprawy.  W każdej z grup za dużo jest czasu na czynności samoobsługowe.  W grupach starszych troszkę zbyt mało czasu na zabawę.

8 Zalecane warunki realizacji podstawy Gr. IGr. IIGr. IIIGr. IV 1/5 czasu przeznaczonego na zabawę 60 min=1 godz. 50 min.55 min. Co najmniej 1/5 czasu przeznaczonego na pobyt na świeżym powietrzu 1.15 godz. 1.05 godz.60 min=1 godz. Najwyżej 1/5 czasu przeznaczonego na zajęcia dydaktyczne 20- 25 min.30 min.50 min. 2/5 czasu przeznaczonego na czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne 2.25 min.2,05min.2.30 min.2.15 min.

9  Z ankiety dla nauczycieli wynika, że w przedszkolu 2 razy w roku monitoruje się osiągnięcia uczniów, poprzez zastosowanie kart obserwacji w młodszych grupach, w starszych diagnoz.  Nauczycielki robią podsumowania, wyciągają wnioski, wskazują na obszary, umiejętności i sprawności wymagające ćwiczeń u danego dziecka.  Potwierdza to również w wywiadzie Dyrektor Przedszkola Nr 243.

10  Wnioski wynikające zmonitorowania osiągnięć uczniów wdrażane są do dalszej pracy dydaktycznej nauczyciela, a także do pracy z dzieckiem w domu dla rodzica, co przyczynia się do wzrostu efektu uczenia widocznego w II obserwacji czy diagnozie.  Potwierdza to również Dyrektor Przedszkola Nr 243.

11  Analiza osiągnięć uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny potwierdza skuteczność podejmowanych działań dydaktyczno – wychowawczych.  Nauczycielki kl. ”I „ i kl. „0” w swojej wypowiedzi określiły, że przedszkole przygotowuje dzieci do dalszej edukacji na poziomie zadawalającym i wysokim.  Nie występuje ocena niska, aczkolwiek inaczej oceniony został stopień przyswojenia podstawy u dzieci w kasie „0”, a inaczej w klasie ‘I”.

12 W klasie pierwszej skuteczność oddziaływań i realizacji podstawy programowej oceniona została wysoko w większości obszarów- 11. Zadawalająca w następujących -4:  1)1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłym i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.  2)3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.  3)11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń  4)15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. W klasie „0” sytuacja jest odmienna. W 7 obszarach realizacja podstawy programowej oceniona została jako wysoka. Zadawalająca w następujących 8 obszarach:  1)3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.  2)4.Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.  3)5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.  4)6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.  5)7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem  6)10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.  7)12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.  8)14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

13 Stopień realizacji podstawy programowej w przedszkolu przyczynia się w dużym stopniu do sukcesów dzieci w szkole.  Dzieci uczęszczające do klasy „I” znają reguły właściwego zachowania się w nowym miejscu, chętnie ustalają nowe zasady i przestrzegają ich. Charakteryzują się wysokim stopniem uspołecznienia, wysokim poziomem przygotowania do nauki czytania i pisania – duży stopień rozwoju słuchu fonematycznego, analiza i synteza słuchowa. Na wysokim poziomie jest również rozwój artystyczny.  Dzieci uczęszczające do klasy „0” wiedzą jak bezpiecznie bawić się w sali i na boisku, znają zasady bezpiecznego zachowania się w grupie. Ponadto absolwenci przedszkola szybko nawiązują kontakt z wychowawcą, są otwarci i chętni do podejmowania nowych działań. Dzieci są rozśpiewane, lubią zabawy ruchowo- muzyczne, chętnie wykonują prace plastyczne. Starannie rysują po śladzie, wyodrębniają głoski w prostych wyrazach. Nauczycielki wypowiedziały się, iż dzieci z przedszkola przychodzą do szkoły dobrze przygotowane, co ułatwia wychowawcy dalszą z nimi pracę wychowawczo-dydaktyczną. 

14  Programy realizowane w oddziałach przedszkolnych zgodne są z podstawą programową.  Posiadają pozytywna ocenę nauczyciela dyplomowanego.  Są dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci, dla których są przeznaczone.  Stanowa opis sposoby realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego określonej w rozporządzeniu ( Dz.U. z 2009r. Nr 4 poz.17)  Zawierają;  -szczegółowe cele kształcenia i wychowania,  - treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie  programowej wychowania przedszkolnego  - sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem  możliwości indywidualnej pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci,  - metody przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia  nauki w szkole – diagnoza przedszkolna.  Są poprawne pod względem merytorycznym i dydaktycznym

15  Nauczyciele planują realizację podstawy programowej ujmując działania w planach miesięcznych. Systematycznie uwzględniają w nich podstawę programową oraz zalecane warunki jej realizacji - ramowy rozkład dnia w każdej z grup – dzienniki. Wychowawczynie wskazały również, że uwzględniają program wychowawczy przedszkola oraz realizowany projekt. Plany oraz ich realizację dostosowują do możliwości i potrzeb dzieci. Do realizacji podstawy wykorzystują różnorodne zajęcia, zabawy dydaktyczne, konkursy, uroczystości i akcje przedszkolne. Dyrektor podejmuje różnorodne działania dla rozwijania kreatywności u nauczycieli takie jak :Szkolenia, warsztaty, szkolenia i zajęcia otwarte i koleżeńskie Rady Pedagogiczne szkoleniowe przedszkolne oraz międzyprzedszkolne  Prenumeratę czasopism i literatury fachowej, Dostęp do komputera i portali dla nauczycieli Zakup pomocy, Codzienna obserwacji z wnioskami i zaleceniami dla nauczycieli.  Niemnie jednak w planach miesięcznych jest za mało pracy indywidualnej z dzieckiem.  Analiza planów miesięcznych wskazuje również na brak kontaktu z muzyką poważną w wykonaniu na żywo i tym samym poznania w rzeczywistości instrumentów do jej wykonywania. Za mało jest kontaktu ze sztuką – np., obrazem, rzeźbą. Należy również zwiększyć ilość działań dzieci o charakterze majsterkowania.

16  Nauczycielki 2 razy w roku podsumowują karty obserwacji dzieci w grupach młodszych oraz wykonują diagnozy w grupach starszych.

17 Wnioski z analizy osiągnięć dzieci wdrażane są do dalszej pracy w przedszkolu, a także w domu co przyczynia się do efektywności realizacji podstawy, widocznej w efektach drugiej obserwacji czy diagnozy. Dzieci tego potrzebujące, objęte są opieką logopedy lub pedagoga.

18 Rodzice są informowani o wnioskach poprzez rozmowę w czasie spotkań indywidualnych z nauczycielami oraz podsumowująco całej grupy, na zebraniu.

19  Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzić można, że:  Przedszkolaki nabywają w bardzo dużym stopniu wiedze i umiejętności określone w podstawie programowej.  Podstawa programowa w większości realizowana jest z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów realizacji. Ta kwesta w niewielkim zakresie wymaga ulepszenia.  W placówce monitoruje się i analizuję osiągnięcia każdego z przedszkolaków, formułując wnioski i zalecenia do pracy z każdym dzieckiem. Podejmuję się prace indywidualną i współpracę z rodzicami oraz specjalistami.  Wdrażane wnioski przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i sukcesów edukacyjnych, nabywaniu i usprawnianiu funkcji, umiejętności, sprawności.

20  Wyniki analizy osiągnięć, przedszkolaków, w tym tych, które ukończyły u nas etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych dydaktyczno – wychowawczych.  Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia.  Programy realizowane w oddziałach przedszkolnych są zgodne z podstawa programową.  Nauczyciele planują realizacje podstawy programowej opracowując plany miesięczne oraz organizując działanie dzieci zgodnie z ramowym rozkładem dnia.  Rodzice są zapoznawani z wnioskami z obserwacji i diagnozy.

21  Należy przeanalizować ramowy rozkład dnia w każdej z grup i zmodyfikować w ilościach czasowych, dotyczących działań samoobsługowych i organizacyjnych, aby w pełni uwzględniał on zalecane warunki realizacji podstawy.  W planach miesięcznych należy zaplanować większą ilość pracy indywidualnej z dziećmi, w każdym palnie powinien również być zapis wskazujący na kompatybilność z programem wychowawczym i projektem.  Do pełnej realizacji podstawy brakuje kontaktu z „żywym” wykonaniem muzyki klasycznej, kontaktu ze wytworami sztuki artystycznej oraz działań o charakterze majsterkowania. Do realizacji tego należy zorganizować osoby, warunki, pomoce.

22  W przyszłym roku szkolnym należy szerzej zrealizować treści z obszarów:  1) 4 Poznawania i rozumienia siebie i swojego otoczenia.  2) 6 Wdrażania dzieci do troski o bezpieczeństwo własne i innych.  3)15 Treści patriotycznych, obywatelskich.  4) 2Treści z zakresu czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych – głównie - wdrożenie nawyku mycia zębów.

23  Dążąc do podnoszenia efektywności realizacji podstawy należy wzbogacić i uatrakcyjnić, pełniejszą realizację niektórych obszarów. Warto również przeanalizować metody i formy pracy z dziećmi w obszarach opanowanych w opinii nauczycieli SP w stopniu zadawalającym. Są to:  1)3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.  2)4.Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.  3)5.Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.  4)6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.  5)7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem  6)10.Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.  7)12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.  8)14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.  * - kolor czerwony oznacza nr obszaru w podstawie programowej.

24 Opracowała: Edyta Olędzka Warszawa 2014r.


Pobierz ppt "Warszawa 2014r. W Przedszkolu nr 243 w miesiącach wrzesień – maj 2013/ 2014 r. przez powołany przez Dyrektora placówki zespół, przeprowadzona została."

Podobne prezentacje


Reklamy Google