Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pomoc i integracja społeczna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pomoc i integracja społeczna"— Zapis prezentacji:

1 Pomoc i integracja społeczna
Projekty systemowe Ośrodki Pomocy Społecznej Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Olsztyn 2009

2 Powiatowe spotkanie informacyjne
Projekty systemowe OPS/PCPR Olsztyn 2009

3 Zakres prezentowanych zagadnień:
Projekt systemowy ROPS Zasady realizacji i finansowania projektów systemowych OPS i PCPR Sposób przygotowania projektów systemowych (7 kroków) Partnerstwo w projektach systemowych V. Narzędzia i instrumenty realizacji działań w projektach systemowych OPS/PCPR VI. Trudności w realizowaniu projektów systemowych VII. Problemy i wnioski wynikające z wdrażania projektów systemowych OPS i PCPR VIII. Pytania i odpowiedzi

4 Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.3 „Efektywnie, Fachowo, Skutecznie
Projekt Systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.3 „Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach„

5 „Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach„
Wspieramy Edukujemy Doradzamy Szkolenia dla kadr Doradztwo - mobilni eksperci (indywidualne i grupowe)

6 Założenia projektu systemowego ROPS w roku 2009
Doradztwo indywidualne i grupowe Kompleksowe moduły szkoleniowe (10) Seminarium

7 Kompleksowe moduły szkoleniowe w 2009 roku Projekt systemowy ROPS
Kontrakt socjalny jako narzędzie aktywnej integracji Program aktywności lokalnej jako narzędzie aktywnej integracji Narzędzia i instrumenty aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Narzędzia i instrumenty aktywnej integracji młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym Tworzenie i funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych Rozliczanie wydatków ponoszonych w trakcie realizacji projektów systemowych Cykl życia projektu planowanie pracy, zarządzanie oraz końcowe rozliczanie projektów systemowych Dobre praktyki w zakresie aktywizacji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem inicjatywy EQUAL Konstruowanie projektów systemowych w ramach Działania 7.1 PO KL – warsztaty Prawo zamówień publicznych w ramach EFS Seminarium „Dobre praktyki projektów systemowych wdrażanych przez ROPS”

8 Zasady realizacji oraz finansowania projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie

9 Zasady realizacji oraz finansowania projektów systemowych
Warunkiem udziału OPS i PCPR w projekcie systemowym jest spełnienie: wymogów merytorycznych wymogów organizacyjnych wymogów finansowych

10 Wymogi merytoryczne uczestnictwa OPS/PCPR w realizacji projektu
posiadanie przez powiat/gminę dokumentu programowego –powiatowej/gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych – powiat/gmina jest obowiązany przyjąć strategię rozwiązywania problemów społecznych nie później niż do 31 grudnia 2008 r. W przypadku nie zrealizowania w/w terminie wymogu posiadania strategii od r. OPS/PCPR traci możliwość realizacji projektu systemowego, co oznacza wygaśnięcie umowy ramowej o dofinansowanie. Jeżeli gmina/powiat stworzy stosowny dokument w terminie późniejszym, OPS/PCPR ma możliwość ponownej realizacji projektu systemowego, co oznacza ponowne zawarcie umowy od kolejnego roku kalendarzowego.

11 Wymogi organizacyjne OPS - osiągnięcie ustawowego standardu zatrudnienia pracowników socjalnych w gminie (1 pracownik socjalny na 2000 mieszkańców gminy, nie mniej niż 3 pracowników socjalnych w OPS); PCPR - zatrudnienie co najmniej 1 pracownika ds. niepełnosprawnych w powiecie; Gminy i powiaty zobowiązane są do zrealizowania obowiązku do 31 grudnia 2010r. W przypadku nie zrealizowania w/w terminie wymogu organizacyjnego OPS/PCPR traci możliwość realizacji projektu systemowego, co oznacza wygaśnięcie umowy ramowej o dofinansowanie. Jeżeli OPS/PCPR zrealizuje wymóg organizacyjny ma możliwość ponownego uczestnictwa w projekcie, co oznacza ponowne zawarcie umowy od kolejnego roku kalendarzowego.

12 Upowszechnienie pracy socjalnej
Należy pamiętać, że finansowanie pracowników socjalnych zatrudnionych decyzją IP musi być kontynuowane w 2009 i 2010r. Możliwe jest zatrudnienie w OPS pracowników socjalnych spełniających wymogi określone w przepisach o pomocy społecznej (do dnia 30 czerwca 2009 r. dopuszcza się (za zgodą IP) możliwość zatrudnienia osób nie spełniających wymogów pracownika socjalnego – o ile osoba ta podejmie przed upływem wskazanego terminu naukę celem uzyskania stosownych kwalifikacji)

13 Upowszechnienie pracy socjalnej
Zatrudnienie doradców osób niepełnosprawnych w PCPR - pracowników socjalnych ds. niepełnosprawnych lub innych pracowników (od osób zatrudnianych na tym stanowisku nie wymaga się dodatkowych kwalifikacji związanych z osobami niepełnosprawnymi). Jednak jeśli nie jest to pracownik socjalny, to powinna być to osoba posiadająca wykształcenie wyższe lub wyższe zawodowe na kierunkach pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, prawo, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie

14 Wymogi finansowe Wymogi finansowe (obligatoryjnie)
Posiadanie wkładu własnego, również w partnerstwach W roku 2009 OPS – 11%, PCPR – 13%

15 Wymagania odnośnie przygotowania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów systemowych PCPR
Wnioski należy przygotować w oparciu o zapisy znajdujące się w: Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL Planie działania na 2009 dla Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Systemie Realizacji PO KL (wytyczne: Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 –2013, Zasady finansowania PO KL ) Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Zasady Finansowania w ramach PO KL Dodatkowo: 1) Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 3) Przewodnik po kryteriach wyboru projektów w ramach PO KL 4) Podręcznik zarządzania projektami miękkimi 5) Strony internetowe: http.wrota.warmia.mazury.pl

16 Przygotowanie projektu
Etapy przygotowania projektu - potrzeby - cele - zadania/działania - koszty - oczekiwane rezultaty Projekt ≠ wniosek o dofinansowanie

17 Krok pierwszy: Opis projektu identyfikacja problemu, wskazanie kwestii problemowych potwierdzonych danymi statystycznymi (źródło PUP, OPS, PCPR, GUS, i inne) charakterystyka, uzasadnienie potrzeb w zakresie aktywnej integracji: jakie problemy są nie rozwiązywane w związku z brakiem aktywnej integracji; jakie problemy są źle i/lub niewystarczająco rozwiązywane; jakie pojawiły się nowe zadania/wyzwania; czy dany problem jest możliwy do rozwiązania przy wykorzystaniu środków EFS

18 Opis projektu: zdefiniowanie celów szczegółowych projektu – na ile rzeczywistość zmieni się w wyniku jego realizacji; cele powinny ściśle wynikać ze zidentyfikowanych problemów i do nich się odnosić cele muszą być osiągalne w założonym czasie (SMART), realne, mierzalne, weryfikowalne celów nie może być wiele (od 1 do 3)

19 Opis projektu: Wskazanie na zgodność projektu z dokumentami strategicznymi: Plan działania na rok 2009 Program Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1, 7.1.2 gminna/powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznych; Strategia Polityki Społecznej Województwa Warmińsko – Mazurskiego do roku 2015 Strategia Rozwoju Społeczno –Gospodarczego Województwa Warmińsko – Mazurskiego do roku 2020 Polityki wspólnotowe: Równość szans (np. równy dostęp, wyrównanie szans na rynku pracy, itp.) Zrównoważony rozwój (np. rozwój społeczno – gospodarczy z poszanowaniem środowiska naturalnego, itp.) Rozwój lokalny (np. zmniejszenie zagrożenia wykluczenia społecznego, integracja społeczna Społeczeństwo informacyjne (np. doskonalenie kwalifikacji i dostosowanie do potrzeb rynku pracy, itp.) ***Należy wskazać obszary w jakich występuje spójność z dokumentami

20 Krok drugi: Grupa docelowa kim są uczestnicy projektu?
Jak duża jest to grupa? Jaką jej część jesteśmy w stanie objąć działaniami projektu? Jak więc wybierzemy tę część, jakimi kryteriami będziemy się posługiwać? Liczba uczestników jaka zostanie objęta wsparciem (ile osób objętych zostanie wsparciem w ramach kontraktów socjalnych, a ile w programie (PAL, integracji społecznej i zawodowej os. niepełnosprawnych) Liczba osób jaka będzie kontynuowała udział w projekcie Uzasadnienie wyboru grupy docelowej, w tym uzasadnieni dla osób, które będą kontynuowały udział w projekcie Proces rekrutacji uwzględniający, m. in.: Udział pracowników socjalnych w procesie rekrutacji (wywiady, rozmowy, spotkania z potencjalnymi uczestnikami) Lista osób rezerwowych; Zasadę równości szans; Deklaracje uczestników;

21 Grupa wsparcia OPS/PCPR
1. Bezrobotni (status zgodnie z PUP) 2. Nieaktywni zawodowo/lub 3. zatrudnionych zagrożonych wykluczeniem społecznym które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lat), korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej Wykluczenie społeczne: powody wymienione w art. 7 ustawy o pomocy społecznej; Korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej: od długotrwałego do korzystania na okoliczność uczestnictwa w projekcie); Osoby zatrudnione nie mogą stanowić więcej niż 50% grupy docelowej w projekcie, 4. Otoczenie osób wykluczonych społecznie (wyłącznie w powiązaniu z osobami pkt. 1-3)

22 Przykładowe grupy uczestników projektów
1. osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, w tym zaburzone psychicznie 2. osoby bezdomne 3. osoby po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej placówki penitencjarnej 4. osoby nieaktywne zawodowo z powodu opieki nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi 5. osoby uzależnione od alkoholu lub innych środków, poddające się procesowi leczenia lub będące po jego zakończeniu

23 Przykładowe grupy uczestników projektów
6. osoby z problemami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych lub dotyczących rodziny w kryzysie, zwłaszcza rodziny niepełnej lub wielodzietnej 7. osoby opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, schroniska dla nieletnich, itd. 8. uchodźcy, cudzoziemcy posiadający zgodę na pobyt tolerowany, zezwolenie na osiedlenie się, itd. Mający trudności z integracją społeczną i zawodową 9. młodzież w wieku od 15 do 25 roku życia pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym znajdująca się w rodzinach naturalnych, rodzinach zastępczych, oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych)

24 Grupa wsparcia OPS/PCPR
Otoczenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: członkowie rodziny uczestnika projektu (małżonek/małżonka, dzieci, rodzice), jeśli zamieszkują wspólnie i prowadzą wspólne gospodarstwo domowe; mieszkańcy i sąsiedzi zamieszkujący wspólnie w bloku, osiedlu, dzielnicy; osoby ze wspólnego środowiska pracy; osoby należące do tych samych kategorii społecznych, związane środowiskowo z klientem projektu (ale nie objęte wprost projektem) np. osoby niepełnosprawne, rodzice samotnie wychowujący dzieci; osoby z otoczenia nie są ujmowane wśród klientów wniosku o dofinansowanie;

25 W każdej kategorii mogą znaleźć się
Grupa wsparcia W każdej kategorii mogą znaleźć się osoby niepełnosprawne, w szczególności osoby z trwałą lub okresową niezdolnością do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy

26 ZAKOŃCZENIE UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM
Zakończenie przez daną osobę udziału w formach wsparcia przewidzianych w „indywidualnej ścieżce reintegracji”. 2. Zakończenie przez dana osobę udziału w formach wsparcia przed zakończeniem „ścieżki reintegracji” wskutek uzyskania zatrudnienia. 3. Wcześniejsze zakończenie udziału – w innym przypadku oznacza przerwanie udziału w projekcie (wydatki są do tej pory kwalifikowane)

27 Krok trzeci: Opis działań:
Opisać co kolejno musimy wykonać, aby zrealizować zamierzenia projekt (osiągnąć cele)? Opisać czynności i pogrupować je w zadania, a następnie podzadania Zachowanie chronologii zadań (kolejności zadań); Zachowanie spójność zapisów pomiędzy punktem 3.3; a harmonogramem i budżetem projektu. Wszystkie wydatki ujęte w budżecie powinny zostać uzasadnione w pkt. 3.3 „Działania„; Wskazanie informacji dotyczącej wartości dodanej projektu;

28 Wartość dodana Wartość dodana projektu wynika z ogólnego opisu projektu, a w szczególności z jego celów, działań i rezultatów jakie są planowane do osiągnięcia (punkt 3.1, 3.3 i 3.4).

29 Wartość dodana Przez wartość dodaną można rozumieć w szczególności:
osiągnięcie rezultatów innych niż rezultaty osiągane w ramach dotychczasowych działań realizowanych bez wsparcia EFS, które są mierzalne – należy wówczas wykazać związek między tymi rezultatami a dodatkowym wsparciem z EFS, osiągnięcie dodatkowych rezultatów, takich jak wyższe lub uzupełniające kwalifikacje, potwierdzone stosownym świadectwem lub dyplomem (jeżeli uzyskanie tych kwalifikacji nie jest przewidziane w projekcie tzn. nie jest elementem realizowanych w projekcie zadań i ich etapów, jak również ich wydanie nie zostało przewidziane w budżecie projektu), dostarczenie usług, które byłyby nieosiągalne bez wsparcia z EFS (nieuwzględnionych w dotychczas oferowanych w ramach środków publicznych),

30 Krok trzeci: Opis działań: Zadanie aktywna integracja:
Opis narzędzi aktywnej integracji: Kontraktów socjalnych (3 instrumenty) Programu aktywności lokalnej (3 instrumenty) Programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych (PCPR) - Wskazanie na prowadzenie konsultacji Powiatowym Urzędem Pracy (instrumenty aktywizacji zawodowej i edukacyjnej); Wskazanie informacji czy zadanie będzie rozliczane ryczałtem, czy nie; - stosowanie prawidłowej terminologii zgodnie z „Zasadami przygotowania..”

31 zatrudnienie dotychczasowych pracowników (wkład własny)
Krok trzeci: Opis działań: Zadanie praca socjalna: Opis działań: rekrutacja, świadczenie pracy socjalnej, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, itp.) zatrudnienie dotychczasowych pracowników (wkład własny) działania wynikające z dodatkowych zadań w ramach aktywnej integracji; zatrudnienie (kontynuacja zatrudnienia) dodatkowego pracownika socjalnego lub doradcy ds. niepełnosprawnych (PCPR) wyposażenie stanowiska pracy nowego pracownika (w przypadku zatrudnienia)

32 Krok trzeci: Opis działań:
Zadanie Działania o charakterze środowiskowym: spotkania, edukacja obywatelska, imprezy kulturalne, sportowe, itp. Imprezy o charakterze integracyjnym związane z realizacją np. PAL;

33 Świadczenia pieniężne i niepieniężne Zasiłki jako wkład własny
Krok trzeci: Opis działań: Zadanie zasiłki i pomoc w naturze: Świadczenia pieniężne i niepieniężne Zasiłki jako wkład własny

34 Wkład własny wnoszony przez OPS/PCPR w projektach w zakresie rozwoju form aktywnej integracji dotyczy: W przypadku PCPR prowadzących działania w formie umowy indywidualnej –środków budżetu JST na finansowanie zasiłków i pomocy w naturze, kosztów pracy socjalnej przez co rozumie się wydatki na świadczenia pieniężne oraz świadczenia niepieniężne służące wsparciu osoby w ramach zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego (wyliczanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej);

35 Wkład własny wnoszony przez OPS/PCPR w projektach w zakresie rozwoju form aktywnej integracji dotyczy: świadczeń pieniężnych oraz świadczeń niepieniężnych (zaliczonych do Działu 852, rozdział oraz rozdział 85295), stanowiących zadania własne jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli są adresowane do uczestników projektu - z wyjątkiem zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie (art. 36 pkt. 1 lit. d) ustawy o pomocy społecznej), który został zaliczony do instrumentów aktywnej integracji; świadczeń pieniężnych i niepieniężnych na usamodzielnianie osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno-wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby (zaliczonych do Działu 852, Rozdział oraz 85204) z wyjątkiem: pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomocy w uzyskaniu zatrudnienia, pomocy na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych (art. 36, pkt. 2 lit q ustawy o pomocy społecznej), które zostały zaliczone do instrumentów aktywnej integracji; świadczeń pieniężnych na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców (Dział 852, rozdział 85231), zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. g) ustawy o pomocy społecznej.

36 Krok trzeci: Opis działań: Zadanie prace społecznie użyteczne: realizacja PSU ze środków FP - skierowanie przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną (max. 10 godzin tygodniowo)

37 prowadzenie rachunku bankowego,
Krok trzeci: Opis działań: Zadanie zarządzanie projektem: prowadzenie rachunku bankowego, pomoc prawna z tytułu realizacji zamówień publicznych (procedura Pzp), prowadzenie księgowości, w tym sporządzanie wniosków o płatność, monitoring, sprawozdawczość, wynajem lokalu, zakup sprzętu biurowego, itp.

38 Krok trzeci: Opis działań: Zadanie promocja projektu:
opracowywanie, wydawanie, rozpowszechnianie ulotek, broszur (ilość i rodzaj), opracowanie i wykonanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych, wizualizacja projektu, konferencje, seminaria (liczba osób, informacje o działaniach np. wynajem sali, zapewnienie posiłku, wykładowców, itp.) prowadzenie strony internetowej

39 Krok czwarty: Rezultaty
jakie rezultaty – zarówno twarde i miękkie - przyniesie realizacja projektu? Rezultat twardy – ilościowy, łatwo weryfikowalny, np. liczba osób, itp. Rezultat miękki – jakościowy; też weryfikowalny ale przy zastosowaniu bardziej złożonych metod (np. zmiana postaw, zwiększenie wiary we własne możliwości) wskaźniki twarde: liczbę klientów pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach aktywnej integracji oraz liczbę klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi Wskaźniki rezultatów (miękkie i twarde) Opis sposobu w jaki rezultaty przyczynią się do osiągnięcia celów projektu; Wskazanie metod i narzędzi badania rezultatów (rezultaty miękkie przynajmniej 2 razy na początku i na końcu realizacji projektu);

40 Potencjał i zarządzanie projektem
Krok piąty: Potencjał i zarządzanie projektem Opis doświadczenia beneficjenta w realizacji podobnych przedsięwzięć; Opis dot. spełnienia wymogów: organizacyjnych (pkt.3.3), merytorycznych (pkt. 3.1), finansowych (pkt. 3.3); Opis zaplecza technicznego jakie będzie wykorzystywane przy realizacji projektu systemowego; Opis struktury zarządzania (czytelne zasady, zakres obowiązków, podstawa zatrudnienia); Wskazanie na stosowanie procedur postępowania Pzp; Wskazanie na nawiązanie współpracy z powiatowym urzędem pracy; Opis roli partnera/partnerów; Opis personelu merytorycznego (doświadczenie, podstawa zatrudnienia);

41 Krok szósty: Budżet projektu
Zastanowić się nad kosztami poszczególnych zadań i personelem odpowiedzialnym za ich wykonanie Budżetowanie zadań - opisać koszty zadań i niezbędnych inwestycji w projekcie Prawidłowe jednostki miary Prawidłowa metodologia kosztów pośrednich; Uzasadnienia cross-financingu

42 Czy harmonogram działań jest racjonalny
Krok siódmy: Harmonogram projektu Czy harmonogram działań jest racjonalny Opis działań w poszczególnych etapach wskazanie ilości etatów/czasu poświęconego na realizację poszczególnych zadań przez zaangażowany personel; wypełnianie wszystkich pól w Harmonogramie realizacji projektu w pozycji „Liczba uczestników". W przypadku, gdy we wskazanych zadaniach, nie jest przewidziane uczestnictwo osób objętych wsparciem, w puste pola, w pozycji „Liczba uczestników" należy wpisać „0„; zaznaczanie okresu realizacji w poszczególnych pozycjach harmonogramu realizacji;

43 Sposób realizacji zadań w ramach projektu systemowego
PCPR/OPS może realizować projekt systemowy: samodzielnie (bez udziału partnerów), w partnerstwie jedn. samorządu terytorialnego (porozumienie, umowa, uchwała, statut) w partnerstwie JST z jednostkami innymi niż JST

44 Współdziałanie kilku podmiotów Przekazanie realizacji
Projekty partnerskie Współdziałanie kilku podmiotów w realizacji projektu PPP Wspólna realizacja Przekazanie realizacji Partnerska (wspólna) realizacja zadań Zakup usług od innego podmiotu Zlecenie zadania publicznego podmiotowi Inicjatywa lokalna

45 Projekty partnerskie Możliwe są trzy formy partnerstw:
Partnerstwo jednostek publicznych (JST) Partnerstwo organizacji niepublicznych Partnerstwo jednostek publicznych i niepublicznych Podstawy prawne Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Ustawa o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym; Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zmiany po KRM);

46 Projekty partnerskie Art. 28a. 1. W celu wspólnej realizacji projektów, o których mowa w art. 28 ust. 1, w zakresie określonym przez instytucję zarządzającą, mogą być tworzone partnerstwa, przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, zwany dalej „projektem partnerskim”, na warunkach określonych w porozumieniu lub umowie partnerskiej lub na podstawie odrębnych przepisów. 2. Projekt partnerski jest realizowany na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie zawartej z beneficjentem działającym w imieniu i na rzecz partnerów w zakresie określonym porozumieniem lub umową partnerską. 3. W przypadku projektów partnerskich, porozumienie lub umowa partnerska określa w szczególności zadania partnerów, zasady wspólnego zarządzania projektem oraz sposób przekazywania przez beneficjenta środków finansowych na pokrycie niezbędnych kosztów ponoszonych przez partnerów na realizację zadań w ramach projektu.

47 Projekty partnerskie 4.W przypadku projektów partnerskich realizowanych na podstawie umowy partnerskiej, podmiot o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, ubiegający się o dofinansowanie, dokonuje wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, w szczególności jest zobowiązany do: 1) ogłoszenia otwartego naboru partnerów w dzienniku ogólnopolskim lub lokalnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej nej; w ogłoszeniu powinien być wskazany termin co najmniej 21 dni na zgłoszenie partnerów; 2) uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, oferowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, współpracę z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu; 3) podania do publicznej wiadomości informacji o stronach umowy o partnerstwie oraz zakresu zadań partnerów

48 Umowa (lub porozumienie) musi zawierać :
•cel partnerstwa, •obowiązki partnera wiodącego (lidera projektu –wnioskodawcy –PCPR/OPS), •zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją projektu, •plan finansowy w podziale na partnerów oraz zasady zarządzania finansowego •zasady komunikacji i przepływu informacji w partnerstwie •zasady podejmowania decyzji w partnerstwie •sposób monitorowania i kontroli projektu

49 PARTNERSTWO ZADANIOWE Z POWIATOWYM URZĘDEM PRACY
Niezależnie od sposobu realizacji zadań w ramach projektu, OPS/PCPR jest zobowiązane zainicjować zawiązanie partnerstwa zadaniowego z właściwym powiatowym urzędem pracy w zakresie realizacji zadań na rzecz aktywnej integracji.

50 Partnerstwo OPS/PCPR z PUP
podpisane porozumienie z PUP – 46,5% inna nawiązana współpraca z PUP - 50% brak informacji – 3,5% Formy współpracy: Wymiana informacji i wzajemna pomoc Współpraca w zakresie prac społecznie użytecznych Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych * Dane na podstawie ankiet (77 - OPS, 9 – PCPR)

51 Partnerstwo OPS/PCPR z PUP
Bariery utrudniające współpracę z PUP przy wdrażaniu projektów systemowych: Brak dotychczasowej praktyki w zakresie współpracy Brak doświadczeń w tworzeniu partnerstwa

52 PARTNERSTWO ZADANIOWE Z PUP
PUP - zadania w zakresie polityki rynku pracy (ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) OPS/PCPR – zadania w zakresie pomocy społecznej (ustawa o pomocy społecznej) Możliwość realizacji działań szkoleniowych w ramach projektów z zakresu pomocy i integracji społecznej przez OPS/PCPR wynika bezpośrednio z dokumentów programowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

53 Fakultatywna – chyba że IP określi inaczej
Obowiązkowa (Zasady) – w przypadku objęcia projektem zarejestrowanych bezrobotnych Obowiązek ustawowy (również dla PUP - w przypadku skierowania przez PUP do OPS) Podstawa prawna: art. 50 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia…

54 Sposób współpracy z PUP (art. 50)
Bezrobotnym, będącym w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49) korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej, PUP powinien: przedstawić propozycję zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, odbycia przygotowania zawodowego dorosłych, zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych lub skierować do uczestnictwa w: kontrakcie socjalnym (aktywizacyjnym) indywidualnym programie usamodzielnienia lokalnym programie pomocy społecznej uczestnictwa w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego

55 Sposób współpracy z PUP
Porozumienie OPS – PUP określa w szczególności: zasady współpracy w zakresie procedur postępowania z klientami w tym: zasady wzajemnej wymiany informacji o klientach i realizowanych działaniach; procedurę w zakresie współpracy w realizacji art. 50 ust. 2 ustawy zasady współpracy w zakresie realizacji i finansowania prac społecznie użytecznych zasady współpracy w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego

56 Sposób współpracy z PUP
Wyrejestrowany bezrobotny w projekcie OPS: Po 30 dniach od dnia podpisania kontraktu socjalnego – ubezpieczenie zdrowotne przez OPS Wysokość składki wynosi 39,96 zł Koszt kwalifikowalny w zadaniu „Aktywna integracja” – w ramach ryczałtu - finansowany: z dotacji na projekt jako wkład własny (od r. – zadanie własne gminy) Konieczność ubezpieczenia zdrowotnego przez OPS – zawsze w przypadku skierowanych do kontraktu socjalnego bezrobotnych (z art. 49) Możliwość ubezpieczenia zdrowotnego przez wójta/burmistrza – w przypadku braku możliwości ubezpieczenia przez PUP i OPS (inni bezrobotni niż art. 49 lub w PAL)

57 Sposób współpracy z PUP
Po zakończeniu projektu – możliwa ponowna rejestracja w PUP jako osoba w szczególnej sytuacji na rynku pracy – do art. 49 Zasiłek okresowy (lub inny) dla wyrejestrowanych z PUP uczestników projektu OPS – nie musi być z tytułu bezrobocia art. 73 a – prace społecznie użyteczne – finansowane przez PUP również gdy osoba jest wyrejestrowana z PUP i skierowana do projektu OPS

58 Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy
Powiatowy Urząd Pracy Musi przedstawić propozycję zatrudnienia, szkolenia, stażu, subsydiowanego zatrudnienia na wniosek OPS Może zostać skierowany do uczestnictwa w kontrakcie socjalnym Ewentualny powrót do PUP jako osoba należąca do grup będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy Podjęcie kontraktu: skreślenie z rejestru bezrobotnych uzyskanie ubezpieczenia w OPS/PCPR Aktywizacja społeczno/zawodowa (aktywna integracja)

59 Partnerstwo zadaniowe z PUP
Sposób postępowania w przypadku działań szkoleniowych organizowanych przez OPS/PCPR wobec osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Program aktywności lokalnej OPS/PCPR informuje PUP o działaniach aktywizujących, planowanych wobec osoby bezrobotnej (lub grupy osób) 2. Informacja powinna zawierać m.in. dane personalne osoby oraz nr PESEL; Nazwę projektu; Opis planowanych działań w zakresie aktywnej integracji, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów aktywizacji zawodowej; Dane bezpośredniego realizatora zajęć; Miejsce prowadzenia zajęć; Termin udziału osoby bezrobotnej w projekcie (data rozpoczęcia i zakończenia) Harmonogram zajęć przewidzianych w ramach projektu, w szczególności w części związanej z aktywizacją zawodową;

60 Partnerstwo zadaniowe z PUP
Sposób postępowania w przypadku działań szkoleniowych organizowanych przez OPS/PCPR wobec osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP 3. PUP otrzymaną informację o wskazanych osobach bezrobotnych analizuje obowiązek wynikający z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i możliwości udziału w projekcie; 4. W przypadku nałożenia się terminów udziału osoby bezrobotnej w projekcie OPS/PCPR i działań zaplanowanych przez PUP wybór działań aktywizacyjnych należy do osoby bezrobotnej; 5. OPS/PCPR informuje osoby bezrobotne przed rozpoczęciem udziału w projekcie o: Konieczności pisemnego poinformowania PUP o udziału w szkoleniu organizowanego przez OPS/PCPR (wraz z harmonogramem planowanych zajęć, w przypadku nie przekazania tych informacji przez OPS/PCPR); Konieczności okresowego zgłaszania przez osobę bezrobotną braku gotowości do podjęcia pracy; Zobowiązaniu OPS/PCPR do niezwłocznego informowania PUP, w sytuacji, jeśli osoba bezrobotna przerwie swój udział w projekcie;

61 Partnerstwo zadaniowe z PUP
Sposób postępowania w przypadku działań szkoleniowych organizowanych przez OPS/PCPR wobec osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP 6. Osoba bezrobotna zgłasza PUP brak gotowości do podjęcia pracy przez okres do 10 dni i jednocześnie informuje o podjęciu szkolenia organizowanego przez inny podmiot (7 dni): - OPS/PCPR może w przypadku osób korzystających z pomocy społecznej przekazać informacji do PUP dotyczące oświadczeń osób biorących udział w projekcie EFS; - bezrobotna nie jest pozbawiona swojego statusu nie jest skreślana z rejestru, o ile przed upływem okresu 30 dni zgłosi kolejny okres braku gotowości do podjęcia pracy; - OPS/PCPR jest zobowiązany do przypominania o tym obowiązku osobom biorącym udział w projekcie;

62 Partnerstwo zadaniowe z PUP
Sposób postępowania w przypadku działań szkoleniowych organizowanych przez OPS/PCPR wobec osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP 7. PUP przez okres udziału bezrobotnego w projekcie organizowanym przez OPS/PCPR: Nie wzywa bezrobotnego do siedziby urzędu i nie obejmuje tej osoby działaniami aktywizującymi, które kolidowałyby z działaniami realizowanymi w projekcie; Informuje bezrobotnego o aktualnych ofertach pracy; Informuje bezrobotnego o ofertach pracy po zakończonym udziale w projekcie; Otrzymuje od bezrobotnego kolejne zgłoszenie lub zgłoszenia braku gotowości do podjęcia pracy - w przypadku projektów przekraczających 30 dni (przesyłanie lub przekazywanie osobiście albo poprzez realizatora);

63 Partnerstwo zadaniowe z PUP
Sposób postępowania w przypadku działań szkoleniowych organizowanych przez OPS/PCPR wobec osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP 8. OPS/PCPR w okresie udziału osoby bezrobotnej w projekcie: Niezwłocznie informuje PUP w przypadku, gdy osoba przerwie udział w projekcie lub zakończy udział przed planowanym zakończeniem; Koordynuje składanie przez bezrobotnych indywidualnych oświadczeń o braku gotowości do podjęcia pracy i przekazuje zbiorczo do PUP, jednocześnie przypomina osobom o upływie terminu ważności oświadczeń (10 dni); Informuje PUP o zakończeniu udziału osoby bezrobotnej w projekcie;

64 Projekt systemowy w Poddziałaniu 7.1.2, 7.1.1
Rozwój form aktywnej integracji Rozwój i upowszechnianie pracy socjalnej Programy aktywności lokalnej Program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych Praca socjalna Kontrakt socjalny

65 Narzędzia Aktywnej Integracji
Kontrakt socjalny. Wysokość wsparcia w zakresie aktywnej integracji w wysokości do PLN przeciętnie na jednego odbiorcę (wraz z otoczeniem); Program aktywności lokalnej. Wysokość wsparcia w zakresie aktywnej integracji w wysokości do z PLN na jednego odbiorcę (wraz z otoczeniem); Program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Wysokość wsparcia w zakresie aktywnej integracji wynosi do PLN na jednego odbiorcę (wraz z otoczeniem); oraz do PLN w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności.

66 Narzędzia Aktywnej Integracji

67 Instrumenty aktywnej integracji
Aktywizacja zdrowotna Instrumenty aktywnej integracji Aktywizacja zawodowa Aktywizacja edukacyjna Aktywizacja społeczna

68 V. Instrumenty realizacji projektu
Obowiązek zastosowania trzech instrumentów aktywnej integracji; Nie uruchomiono: zajęć z reintegracji zawodowej u pracodawcy (zapis przewidziano w ustawie o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych; Możliwości stosowania instrumentów aktywizacji zawodowej wyłącznie w pakiecie z instrumentami aktywizacji społecznej, edukacyjnej lub zdrowotnej; Obowiązek konsultacji z PUP w przypadku kształcenia ustawicznego mającego na celu uzyskanie kwalifikacji zawodowych lub zdobywania kluczowych kompetencji zawodowych; Koszty ubezpieczenia zdrowotnego uczestników; Koszty wyżywienia uczestników oraz koszty dojazdów na zajęcia; (w przypadku osób niepełnosprawnych również ich opiekunów);

69 Instrumenty aktywnej integracji
Aktywizacja zawodowa Instrumenty aktywnej integracji Instrumenty aktywizacji zawodowej: - uczestnictwo w zajęciach Centrum Integracji Społecznej - uczestnictwo w zajęciach Klubu Integracji Społecznej - dofinansowanie usamodzielnienia ekonomicznego lub zmiany miejsca zamieszkania - usługi wspierające aktywizację zawodową; doradca zawodowy, trener pracy

70 Instrumenty aktywnej integracji
Aktywizacja zdrowotna Instrumenty aktywnej integracji Instrumenty aktywizacji zdrowotnej: - skierowanie i sfinansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia - skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej dla rodzin lub osób - skierowanie i sfinansowanie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, o którym mowa w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - skierowanie i sfinansowanie programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego w przypadku osób uzależnionych od alkoholu, w rozumieniu przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - skierowanie i sfinansowanie programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej, dla osób uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii - sfinansowanie części kosztów turnusów rehabilitacyjnych, zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych, zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych

71 Instrumenty aktywnej integracji
Aktywizacja edukacyjna Instrumenty aktywnej integracji Instrumenty aktywizacji edukacyjnej: - skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia ogólnego na poziomie podstawowym, gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym - skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach kształcenia ustawicznego mających na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego - skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych umożliwiających aktywizację zawodową. - organizacja i sfinansowanie usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. brokera edukacyjnego). - sfinansowanie kosztów czesnego, w przypadku podjęcia nauki na poziomie wyższym przez osoby opuszczające placówki opiekuńczo – wychowańcze lub inne formy opieki zastępczej

72 Instrumenty aktywnej integracji
Aktywizacja społeczna Instrumenty aktywizacji społecznej: - organizowanie i finansowanie uczestnictwa w ośrodkach dziennego wsparcia, świetlicach i klubach, o których mowa w przepisach pomocy społecznej oraz przepisach o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - koszty vouchera (talonu) na samodzielny zakup usług społecznych dokonywanego przez osobę będącą stroną kontraktu socjalnego lub inną formą - objętą działaniami aktywnej integracji jako działanie służące usamodzielnieniu klienta pomocy społecznej. - organizacja i finansowanie usług wspierających osoby niepełnosprawne, w tym tłumacz osoby głuchoniemej, przewodnik osoby niewidomej, asystent osoby niepełnosprawnej, asystent personalny lub osobisty osoby niepełnosprawnej - organizacja i finansowanie usług wspierających animację lokalną, w tym np. animator lokalny, lider klubu integracji społecznej, streetworker - organizacja i finansowanie usług wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych, w tym np. asystent rodzinny - pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych (art. 36, pkt. 2 lit q ustawy o pomocy społecznej), osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze - organizacja i koszty wolontariatu - organizacja i finansowanie uczestnictwa w grupach i klubach samopomocowych, w tym kosztów osoby prowadzącej klub lub grupę - organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych, w tym kosztów osoby prowadzącej klub lub grupę - organizacja i finansowanie poradnictwa specjalistycznego, interwencji kryzysowej oraz udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach służące przywróceniu samodzielności życiowej, w tym powrotu na rynek pracy - organizacja i finansowanie poradnictwa i wsparcia indywidualnego i grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych umożliwiających powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową

73 V. Instrumenty realizacji projektu
Działania towarzyszące - sfinansowaniu może także podlegać: koszt opieki nad dzieckiem lub osobą zależną (na czas realizacji zajęć) poniesiony przez beneficjenta koszt pobytu dziecka w świetlicach, klubach oraz zorganizowanych formach wypoczynku dla dzieci i młodzieży Koszty ubezpieczenia zdrowotnego Koszty dojazdów uczestników projektu, a w przypadku niepełnosprawnych uczestników ich opiekunów Koszt wyżywienia uczestników a w przypadku niepełnosprawnych uczestników ich opiekunów V. Instrumenty realizacji projektu

74 Zmiany w Zasadach… ZAKRES ZMIAN:
aktualizacja zmian wynikających ze zmiany ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy usunięcie „reintegracji zawodowej u pracodawcy” kwalifikowalność uczestników projektu – na podstawie innych dokumentów niż tylko wywiad środowiskowy WTZ jako 1 instrument – wystarczy zwiększenie liczby uczestników podstawa wsparcia dla osób przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych: indywidualny program usamodzielnienia lub indywidualny plan pracy

75 Zmiany w Zasadach… koszty zorganizowania zajęć z dziećmi lub osobami zależnymi pomoc udzielana w formie rzeczowej może stanowić wydatek w ramach cross – financingu koszty ubezpieczenia zdrowotnego

76 Zmiany w Zasadach… ZAKRES ZMIAN:
możliwość skorzystania z różnych instrumentów AI z różnych katalogów konieczność zastosowania innych niż zatrudnieniowe w przypadku zastosowania usług wspierających aktywizację zawodową lub dofinansowania usamodzielnienia ekonomicznego lub zmiany miejsca zamieszkania współpraca OPS z PUP – obowiązkowa w przypadku: osób bezrobotnych z art. 49 ustawy korzystających z OPS skierowanych przez PUP do kontraktu w OPS osób w kontraktach z EFS

77 Problemy i wnioski z realizacji projektów systemowych PCPR
Trudności w realizacji projektów zróżnicowane interpretacje zapisów dokumentów programowych problemy ze zdefiniowaniem oraz doborem odpowiednich instrumentów aktywnej integracji tworzeniem i wdrażaniem programów aktywności lokalnej (nie realizowanie PAL) problemy związane z zatrudnianiem personelu do projektu rozróżnienie kosztów pośrednich i bezpośrednich w projekcie

78 Problemy i wnioski z realizacji projektów systemowych PCPR
Trudności w określeniu zakresu merytorycznego projektu Wynagrodzenia osób zajmujących się realizacją projektu Wkład własny do projektu – wysokość, źródła, sposoby dokumentowania Koszty pośrednie – niewłaściwa metodologia Problemy interpretacyjne z definicją partnerstwa

79 Problemy i wnioski z realizacji projektów systemowych PCPR
Stosowanie nieprawidłowej terminologii dotyczącej instrumentów aktywnej integracji; Nieprawidłowe określanie instrumentów aktywnej integracji (np. kursy jako instrument aktywizacji zawodowej); Stosowanie wyższości instrumentów aktywizacji zawodowej nad instrumentami aktywizacji społecznej; Brak partnerstw z urzędami pracy (brak konsultacji); Nieprawidłowe określanie rezultatów projektu; Brak efektów projektu np. IPD, zrealizowanie kontraktów socjalnych; Brak wskazania zgodności z dokumentami strategicznymi (np. Strategią Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Województwa do Warmińsko – Mazurskiego do roku 2020, Strategią Polityki Społecznej Województwa Warmińsko – Mazurskiego do roku 2015, gminnej lub powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych);

80 Brak informacji dotyczących personelu merytorycznego;
Brak zatrudnienia w PCPR pracowników socjalnych/doradców ds. osób niepełnosprawnych Nieprawidłowy opis procesu rekrutacji (brak listy rezerwowej, stosowanie ogłoszeń jako jednej metody informowania o projekcie, przyjmowanie kryterium kolejność zgłoszeń) ; Wskazywanie bardzo ogólnych informacji o roli partnera, w przypadku realizowania projektu w partnerstwie (np. nie wskazywanie informacji o partnerze w pkt. 3.3 wniosku, harmonogramie realizacji projektu);

81 Dobre praktyki EQUAL

82 Dobre Praktyki EQUAL Tytuł projektu: „Profesjonalna mama – program integracji zawodowej matek dzieci niepełnosprawnych” Program: SPO RZL Partnerzy projektu: Fundacja Pomocy Dzieciom „Jaś i Małgosia”. Dzienne Centrum Aktywności Społecznej – otwarte przez Fundacje centrum podnoszenia kwalifikacji osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Głównym celem działalności DCAS jest aktywizacja zawodowa. Całkowity czas trwania projektu: r. – r. Charakterystyka grupy Beneficjentów Ostatecznych Grupą beneficjentów, do której adresowany był projekt „Profesjonalna mama” były kobiety pozostające bierne zawodowo z powodu posiadania niepełnosprawnego dziecka i konieczności opieki nad nim. Kryterium decydującym o wyborze danej uczestniczki było posiadanie niepełnosprawnego dziecka oraz brak zatrudnienia. Projekt adresowany był do kobiet w różnym wieku i o różnym poziomie wykształcenia.

83 pozwalającego na sprawny powrót na rynek pracy.
Dobre Praktyki EQUAL „Profesjonalna mama – program integracji zawodowej matek dzieci niepełnosprawnych” Główne cele projektu Głównym celem projektu była aktywizacja zawodowa matek dzieci niepełnoprawnych. Osiągniecie tego celu miało być możliwe dzięki przeprowadzeniu szkoleń z zakresu własnej działalności gospodarczej, elastycznych form pracy oraz aktywizacji zawodowej. Zakładano podniesienie zdezaktualizowanych kwalifikacji zawodowych uczestniczek projektu. Dodatkowym celem było również zapewnienie wsparcia psychologicznego pozwalającego na sprawny powrót na rynek pracy. Opis podejmowanych działań Projekt polegał na przeprowadzeniu szkoleń on-line dla matek dzieci niepełnosprawnych, które pozostają bierne zawodowo. Szkolenia obejmowały tematykę elastycznych form zatrudnienia (telepracy), rozwijania własnej działalności gospodarczej oraz szeroko pojętej aktywizacji zawodowej. Przeprowadzano indywidualne doradztwo psychologiczne oraz prawne.

84 Do mierzalnych rezultatów projektu zaliczono następujące wskaźniki:
Dobre Praktyki EQUAL „Profesjonalna mama – program integracji zawodowej matek dzieci niepełnosprawnych” Rezultaty projektu Do mierzalnych rezultatów projektu zaliczono następujące wskaźniki: Liczbę uczestniczek szkolenia; liczbę kobiet, które będą kontynuowały Edukację; liczbę kobiet, które podjęły pracę w formie telepracy. Do rezultatów „miękkich” projektu należeć przełamanie niechęci do wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji, podniesienie atrakcyjności i jakości oferty szkoleniowej, dostosowanie jej do specyficznych potrzeb uczestniczek projektu, poprawa zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych.

85 Dobre Praktyki EQUAL „Praca w posagu”- model wychodzenia z bezrobocia rodzinnego na wsi
Projekt: „Praca w posagu”- model wychodzenia z bezrobocia rodzinnego na wsi Cel: stworzenie modelowych rozwiązań mogących być skutecznym narzędziem aktywizacji zawodowej grup dotkniętych bezrobociem rodzinnym i pokoleniowym, występującym powszechnie na obszarach wiejskich Pomorza Zachodniego. promowanie równouprawnienia i przeciwdziałaniem dyskryminacji na rynku pracy, poprzez: przeciwdziałanie barierom braku kwalifikacji i niskiego poziomu wykształcenia, wynikających m.in. z utrudnionego dostępu na wsi do informacji, edukacji i usług instytucji rynku pracy, niedostosowania wymienionych usług do rzeczywistych potrzeb oraz z braku pozytywnych wzorców rodzinnych i środowiskowych związanych z kształceniem i pracą, powodujących bezradność i apatię; zmianę negatywnego nastawienia pracodawców do zatrudniania osób ze wsi popegeerowskiej, W celu opracowania instrumentów kompleksowego oddziaływania na rodzinę zagrożoną dziedziczeniem bezrobocia, Partnerstwo tworzyło system współdziałania instytucji lokalnych i regionalnych (samorządy, przedsiębiorcy, lokalni liderzy, organizacje pozarządowe itp.). Uczestnicy projektu: rodziny z 4 powiatów zachodniopomorskiego, z terenów o wysokiej stopie bezrobocia

86 Dobre Praktyki EQUAL „Praca w posagu”- model wychodzenia z bezrobocia rodzinnego na wsi
Działania: Animator Pracy - osoba bezpośrednio współpracująca z rodziną i ułatwiająca jej reintegrację na rynku pracy. Podejmowane przez niego działania wpływały na zmniejszanie dystansu pomiędzy instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej, a rodziną. Zadania animatora: wsparcie rodzin w procesie określania własnych potrzeby, oczekiwań i możliwości. dobór szkoleń, umożliwiających uczestnikom zdobycie konkretnych umiejętności zawodowych. oddziaływanie bezpośrednie na rodziny, tworzenie lokalnych Klubów Wsparcia Koleżeńskiego. Aktywne działanie przyczyniło się do upowszechnienia informacji o usługach, lobbing na rzecz projektu, a także zmiana nastawienia środowiska oraz stereotypowego obrazu pracownika z regionu popegeerowskiego. Trwałym rezultatem Partnerstwa: wypracowany model efektywnej integracji zawodowej osób z rodzin zagrożonych bezrobociem pokoleniowym, angażujący w proces udzielania pomocy środowisko lokalne. W modelu tym osoby objęte wsparciem traktowane były podmiotowo - decydowały o formie swojej reintegracji zawodowej, a działania służące poprawie indywidualnej sytuacji były pożyteczne również dla społeczności lokalnej. Praca z całymi rodzinami pozwoliła na wypromowanie dobrych wzorców, rozbudzenie osobistego zaangażowania i poczucia odpowiedzialności za stworzenie w rodzinach atmosfery sprzyjającej powodzeniu wysiłków podjętych przez bliskich. Powstanie Zespołów koordynacyjnych (przedstawiciele władz lokalnych, przedsiębiorcy, duchowni, i inni)

87 Dobre Praktyki EQUAL W trosce o kobiety mieszkające na wsi
Temat : warunki życia i pracy kobiet mieszkających na wsi Cel projektu: promocja programów, które czynią warunki życia i pracy na wsi bardziej atrakcyjnymi Grupy docelowe: kobiety mieszkające na wsi Skład partnerstwa: agencja rozwoju gospodarczego, organizacje pozarządowe. Partnerstwo Ponadnarodowe tworzą ponadto partnerstwa z Niemiec, Belgii, Grecji, Włoch, Holandii, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.

88 Dobre Praktyki EQUAL W trosce o kobiety mieszkające na wsi
Sposoby realizacji: Przeprowadzenie badań dotyczących potrzeb i oczekiwań kobiet Opracowanie materiałów szkoleniowych Organizowanie seminariów i wyjazdów studyjnych

89 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dziękujemy za uwagę Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Siedziba Projektu Systemowego “Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach” ul. Głowackiego 28 Olsztyn Tel. (0-89) , (0-89) Aneta Andrzejewska tel. (089) Grażyna Dziadowicz – Kulka tel. (089) Seweryn Żaworonek tel. (089) Tomasz Ciesielski tel. (089)


Pobierz ppt "Pomoc i integracja społeczna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google