Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biblioteka+.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biblioteka+."— Zapis prezentacji:

1 Biblioteka+

2 Biblioteka+ Czym jest Program Biblioteka + jest wieloletnim programem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie i wdrożenie programu Biblioteka + jest Instytut Książki. Program to odpowiedź na potrzebę radykalnej poprawy stanu bibliotek publicznych w Polsce. Głównymi beneficjentami programu są biblioteki gminne, ze szczególnym uwzględnieniem gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miejskich do 15 tys. mieszkańców. Program rozpocznie się w 2009 roku.

3 Biblioteka+ Cele strategiczne
Przekształcenie bibliotek w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury i informacji oraz ośrodki życia społecznego. Wprowadzenie systemu certyfikującego dla bibliotek gminnych.

4 Biblioteka+ Cele operacyjne
Istotne wzmocnienie lokalowe bibliotek. Uzyskanie przez bibliotekarzy nowych kompetencji zawodowych. Zmiany legislacyjne umożliwiające bibliotekom uzyskanie szerokopasmowego dostępu do Internetu o wysokim standardzie. Dostarczenie bibliotekom nowoczesnego systemu komputerowego zarządzania zbiorami.

5 Biblioteka+ Zakres Stworzenie jednolitego, ogólnopolskiego, centralnego systemu komputerowego umożliwiającego zarządzanie zbiorami bibliotecznymi, wymianę informacji o księgozbiorach i wypożyczeniach pomiędzy samymi bibliotekami oraz zdalny dostęp poprzez Internet dla czytelników (MAK+) Internetyzacja bibliotek Szkolenie bibliotekarzy w zakresie nowych kompetencji Uruchomienie programu dofinansowania modernizacji i rozbudowy bibliotek

6 Certyfikat Biblioteka+

7 Certyfikat Biblioteka+
Biblioteka spełniająca kryteria nowoczesnej gminnej biblioteki publicznej będzie mogła otrzymać „Certyfikat Biblioteki +” przyznawany przez zespół certyfikacyjny powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Certyfikat obowiązywał będzie przez 5 lat i będzie odnawialny. O otrzymanie certyfikatu w imieniu bibliotek gminnych będą mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego.

8 Certyfikat Biblioteka+
Certyfikat Biblioteki+ opracowuje zespół konsultacyjny pod kierownictwem pani Ewy Kobierskiej-Maciuszko, dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Zespół określi kryteria modelowej biblioteki gminnej, a także przygotuje podręcznik zawierający optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe dla małych bibliotek.

9 Zespół konsultacyjny Barbara Budyńska, kierownik Pracowni Bibliotekoznawstwa w Instytucie Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej, nauczyciel w Zakładzie Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej BN (ZEBiD). Anna Hallay, informatyk-starszy administrator sieci w Centrum NUKAT BUW, menedżer bazy NUKAT Agnieszka Kasprzyk, bibliotekarz-asystent naukowy w Centrum NUKAT   Ewa Kobierska-Maciuszko, dyrektor BUW, kierująca Zespołem Teresa Szymorowska, dyrektor Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, przewodnicząca Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych  Adam Twarowski, informatyk – administrator sieci w Oddziale Komputeryzacji BUW

10 Certyfikat Biblioteka+
Dla kogo (1) Dla biblioteki gminnej, która: dysponuje lokalem, spełniającym odpowiednie standardy w zakresie dostępności, jakości technicznej, bezpieczeństwa, itp. dysponuje szerokopasmowym dostępem do sieci i odpowiednim sprzętem, pozwalającym na wykorzystywanie nowoczesnego systemu bibliotecznego obsługuje i udostępnia zasoby informacyjne przy wykorzystaniu nowoczesnego systemu bibliotecznego oraz innych nowoczesnych narzędzi informacyjnych zatrudnia odpowiednio wykształconych pracowników, dysponujących umiejętnościami w zakresie skutecznej obsługi biblioteczno-informacyjnej i edukacyjnej użytkowników

11 Certyfikat Biblioteka+
Dla kogo (2) dysponuje odpowiednio pozyskiwanymi i administrowanymi środkami na utrzymanie lokalu, wyposażenia i zasobów informacyjnych drukowanych i elektronicznych zapewnia wygodny i jednakowy dostęp do informacji oraz pomoc w jej uzyskaniu każdemu użytkownikowi bez względu na wiek, płeć, przynależność etniczną i wyznaniową itp., w tym również użytkownikom z różnymi rodzajami niepełnosprawności stanowi lokalny węzeł ogólnopolskiej sieci informacyjnych centrów gminnych zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego do roku 2013

12 zespołu konsultacyjnego
Harmonogram prac zespołu konsultacyjnego Do końca lutego: I posiedzenie zespołu, rozdział zadań Marzec do 24 kwietnia: Zbieranie wniosków i opinii z bibliotek, praca nad zawartością I wersja robocza przedstawiona IK 24 kwietnia przedstawienie wstępnych założeń na Konferencji Dyrektorów WBP w Warszawie Maj do końca czerwca: Korekta wersji roboczej Konsultacje w środowisku bibliotekarskim Wersja ostateczna Druk, sieć

13 MAK+

14 MAK+ - geneza Biblioteka Narodowa zaprzestała prac nad przeniesieniem MAK-a 4.3 na inny system operacyjny. Instytut Książki podpisał z BN umowę o wykorzystaniu know-how dotyczącego MAK-a 4.3 podczas tworzenia nowego oprogramowania dla bibliotek.

15 MAK+ - założenia Program będzie pracował w architekturze klient-serwer. Dostęp do baz/y danych będzie się odbywał poprzez przeglądarkę internetową. Powstanie centralny system informatyczny (baza danych), zawierający kopię katalogu głównego oraz katalogu haseł wzorcowych.

16 MAK+ - organizacja systemu

17 MAK+ funkcjonalność MAK+ został podzielony na trzy podstawowe moduły, z których każdy obejmuje swoim działaniem odpowiednią grupę użytkowników. Pierwszy moduł jest przeznaczony do obsługi czynności związanych z katalogowaniem i zarządzaniem księgozbiorem bibliotecznym. Drugi moduł skupia w sobie narzędzia służące do obsługi wypożyczeń, obejmując m. in. zakresem działania wypożyczenia między biblioteczne. Trzeci moduł to oparte na protokole http narzędzie skierowane do internautów.

18 MAK+ funkcjonalność

19 MAK+ struktura lokalna

20 Faza 1 MAK+ KG & KHW Zasilenie MAK-a+ przez KG i KHW Katalog lokalny

21 Faza 1,5 MAK+ KG & KHW KG & KHW KG & KHW Zasilanie KG i KHW Katalog
lokalny KG & KHW Zasilanie KG i KHW wpisami z bibliotek gminnych Katalog lokalny

22 Faza 2 MAK+ Przeszukiwanie KG & KHW KG & KHW KG & KHW Katalog lokalny

23 Faza 2,5 MAK+ Przeszukiwanie, rezerwacja, etc. KG & KHW KG & KHW
Katalog lokalny Przeszukiwanie, rezerwacja, etc. KG & KHW Katalog lokalny

24 MAK+ - harmonogram I kwartał 2009: Faza projektowania - projekt systemu MAK+ na podstawie dokonanej analizy. W pracach uczestniczą pracownicy Instytutu Książki, Biblioteki Narodowej oraz specjaliści zewnętrzni. Do końca 2009: Faza programowania, testów, pisania poprawek, testów, pisania kolejnych poprawek, testów itd.

25 MAK+ - harmonogram cd. Początek 2010: Rozpoczęcie wdrożenia .
Koniec 2011: Zakończenie wdrożenia we wszystkich bibliotekach objętych programem (około 2300 bibliotek).

26 MAK+ - współpraca z WBP Wdrożenie systemu MAK+ będzie się odbywało przy współpracy z Wojewódzkimi Bibliotekami Publicznymi. Instytut Książki planuje pokryć koszty zatrudnienia oraz podróży osób odpowiedzialnych za wdrożenia w każdym województwie . Współpraca ta jest również niezbędna dla późniejszego nadzoru oraz wsparcia dla użytkowników końcowych.

27 MAK+ - zadania współpracownika
Instalacji oraz konfiguracji systemu po stronie biblioteki gminnej dokona wyznaczony do tego zadania pracownik biblioteki wojewódzkiej. Do jego zadań należeć będzie: instalacja i konfiguracja serwera aplikacji oraz lokalnej bazy danych import danych oraz ich konwersja (we wpółpracy z IK) administracja systemu w obrębie biblioteki przydzielanie i zarządzanie kontami użytkowników systemu przydzielanie uprawnień konserwacja systemu przeszkolenie pracowników biblioteki pod kątem sprawnej obsługi systemu

28 MAK+ - cele strategiczne
Docelowo system będzie pozwalał na przeszukiwanie zasobów wszystkich księgozbiorów bibliotek gminnych w Polsce oraz na dokonywanie wszelkich operacji związanych z katalogowaniem, zamawianiem, wypożyczaniem czy też zwrotem książek lub innych materiałów. Instytut Książki zobowiązuje się do administrowania systemem oraz do rozwoju oprogramowania MAK+ w oparciu o sytuację na światowym rynku oprogramowania dla bibliotek i potrzeby środowiska bibliotekarskiego.

29 Internetyzacja

30 Internetyzacja Na podstawie praktyki innych krajów europejskich należy przyjąć, że biblioteka gminna powinna dysponować łączem internetowym o przepustowości minimum 2 Mbit/s do danej jednostki („na wejściu”) i 1 Mbit/s od danej jednostki („na wyjściu”). Spełnienie tego wymogu jest konieczne dla realizowania wizji biblioteki nowoczesnej, będącej miejscem dostępu do współczesnego świata multimediów dla każdego zainteresowanego mieszkańca gminy.

31 Zmiana Rozporządzenia MI
(1) Internetyzacja Zmiana Rozporządzenia MI Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do Ustawy telekomunikacyjnej Artykuł 81 określa listę jednostek uprawnionych do korzystania z tzw. usługi powszechnej - zestawu usług telekomunikacyjnych, jakie powinny być dostępne dla wszystkich użytkowników końcowych stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych na terytorium RP, z zachowaniem wymaganej jakości i po przystępnej cenie. Jednostkami uprawnionymi według art. 81 ustawy są także biblioteki publiczne. Ustawa Prawo telekomunikacyjne art. 81 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

32 Zmiana Rozporządzenia MI
(1) Internetyzacja Zmiana Rozporządzenia MI Zmiana rozporządzenia polega na zwiększeniu wymaganej przepływności łącza dla jednostek uprawnionych, a więc również bibliotek publicznych Dotychczas minimalna wymagana przepływność wynosiła 256 kbit/s do jednostki uprawnionej (na tzw. „wejściu”) i 64 kbit (na tzw. „wyjściu”). Sugerowana w projekcie zmiany rozporządzenia przepływność to co najmniej 2 Mbit/s do jednostki uprawnionej i 1 Mbit/s od jednostki uprawnionej. 256 kb/s 64 kb/s 2 Mb/s 1 Mb/s

33 Zmiana Rozporządzenia MI
(1) Internetyzacja Zmiana Rozporządzenia MI W przypadku bibliotek przepływność 2Mb/s pozwala na zrealizowanie wizji biblioteki nowoczesnej, będącej miejscem dostępu do współczesnego świata multimediów. Jest również wystarczająca do optymalnego wykorzystywania przygotowywanego w ramach Biblioteki+ ogólnopolskiego komputerowego programu katalogowego MAK+.

34 (2) Internetyzacja Rozporządzenie MSWiA
Odrębne rozporządzenie MSWiA określa także procedurę przepływu środków pieniężnych na wydatki związane przyłączeniem do sieci. Biblioteki publiczne mogą się ubiegać na podstawie art. 100 ustawy Prawo telekomunikacyjne o sfinansowanie ze specjalnej rezerwy celowej w budżecie państwa przyłączenia do sieci szerokopasmowego Internetu. Rozporządzenie powyższe jest rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

35 (2) Internetyzacja Rozporządzenie MSWiA
Procedura przyznania dotacji: Aby otrzymać dofinansowanie na przyłączenie łącza jednostka uprawniona prowadzi dokumentację wydatków na łącze na podstawie umów lub umów przedwstępnych z operatorem sieci (np. TP SA). Następnie przekazuje je swojemu organizatorowi tj. jednostce samorządu terytorialnego (w przypadku biblioteki gminnej – gminie), która sporządza zbiorczy wniosek dla wszystkich zgłoszonych jednostek uprawnionych i przesyła go wojewodzie. Ten dokonuje oceny zbiorczego wniosku o udzielenie dotacji i sporządza zestawienie wniosków kwalifikowanych, po czym przekazuje je MSWiA.

36 (2) Internetyzacja Rozporządzenie MSWiA
MSWiA sporządza plan podziału środków z rezerwy celowej na udzielenie dotacji określający kwoty środków finansowych, które mają być przekazane wojewodom w celu udzielenia dotacji jednostkom samorządu terytorialnego. Plan ten MSWiA przekazuje do MF, a do wojewodów przesyła wyciąg z tego planu. Wojewodowie po jego otrzymaniu sporządzają wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej w kwocie przewidzianej w wyciągu z planu podziału i przekazują go do MF. MF dokonuje zwiększenia wydatków w budżecie wojewody na podstawie wniosku i planu, a wojewoda po tym zwiększeniu dzieli kwotę dotacji na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego.

37 (2) Internetyzacja Rozporządzenie MSWiA
Niestety z powyższego mechanizmu korzysta stosunkowo niewiele jednostek uprawnionych i jednostek samorządu terytorialnego. Kroki zachęcające samorządy do korzystania z mechanizmu podjęły zarówno MSWiA oraz UKE, jak i IK oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, realizująca w Polsce Program Rozwoju Bibliotek.

38 (3) Internetyzacja Konferencja Ministra MKiDN
8 kwietnia 2009 r. odbyła się konferencja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przedstawicielka TPSA p. Grażyna Piotrowska-Oliwa zapowiedziała gotowość TPSA do zapewnienia wszystkim bibliotekom i ich filiom dostępu do szerokopasmowego Internetu za pomocą łącz stałych lub radiowych (w technologii CDMA).

39 Szkolenie bibliotekarzy

40 Szkolenia W ramach programu Biblioteka+ Instytut Książki przygotowuje program grantowy na szkolenia w zakresie nowych kompetencji. Dotacje będą przekazywane wojewódzkim bibliotekom publicznym, na organizację szkoleń dla wszystkich bibliotek gminnych w danym województwie. Ta część programu jest realizowana w ścisłej współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Szkolenia przeprowadzane w ramach dotacji Instytutu Książki i szkolenia w ramach Programu Rozwoju Bibliotek będą się wzajemnie uzupełniały.

41 Szkolenia Struktura programu
Program grantowy na realizację szkoleń będzie działał na podobnych zasadach jak inne Programy MKiDN i będzie miał charakter konkursu wniosków Na przełomie maja i czerwca zostaną ogłoszone regulamin konkursu na organizację szkoleń. Regulamin będzie zawierał: a) cele b) rodzaj kwalifikujących się zadań c) kryteria oceny wniosków d) terminy naboru wniosków e) wymagane warunki finansowe i organizacyjne f) warunki rozliczenia g) zobowiązania wnioskodawcy Nabory: do 30 września, do 30 listopada (w latach2009 – 2011)

42 Mechanizm finansowy (1)
Szkolenia Mechanizm finansowy (1) 2009 IX X XI XII 2010 I WBP Do 30 IX IK sprawdza wniosek pod względem formalnym Komitet IK podejmuje decyzję o przyznaniu dotacji Podpisanie umowy z WBP Wniosek prawidłowy Po oszacowaniu potrzeb szkoleniowych w zakresie nowych kompetencji WBP wypełnia wniosek o przyznanie dotacji na szkolenia dla bibliotek gminnych w swoim województwie Wniosek nieprawidłowy Wniosek prawidłowy Wniosek zostaje odesłany do WBP; WBP ponownie składa wniosek IK sprawdza wniosek pod względem formalnym Do 30 XI

43 Mechanizm finansowy (2)
Szkolenia Mechanizm finansowy (2) 2010 I II III IV V VI VII VIII IX X IX XII 2011 I Szkolenia bibliotek gminnych WBP Zakończenie realizacji szkoleń przez WBP w danym roku budżetowym Rozliczenie dotacji przez WBP WBP rozpoczyna realizację szkoleń dla gminnych bibliotek publicznych zgodnie z zapisem umowy

44 Warunki organizacyjne
Szkolenia Warunki organizacyjne Zgodnie z założeniami programu, w latach 2010, 2011 i 2012 ma zostać przeszkolony co najmniej 1 bibliotekarz z każdej biblioteki w gminie wiejskiej, wiejsko-miejskiej i miejskiej do 15 tys. mieszkańców (chodzi o biblioteki główne), przy czym w każdym roku liczba przeszkolonych ma wynosić ok. 1/3 kwalifikujących się osób. Realizacja zadania odbywać się będzie na terenie województwa wnioskodawcy. Podmiotem szkolącym mogą być: (1) pracownicy wojewódzkich bibliotek publicznych, (2) trenerzy z firm szkoleniowych, (3) lub inne osoby posiadające potwierdzone dokumentem kwalifikacje.

45 Szkolenia Zakres Szkolenia w ramach programu Biblioteka + obejmą m.in.: Rozwój osobistych kompetencji menedżerskich i przywódczych (komunikacja interpersonalna, automotywacja, umiejętność skupiania społeczności, PR, asertywność, sztuka prezentacji, zarządzanie czasem, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, relacje z klientem, sposoby pozyskiwania klientów biblioteki itp.); Rozwój zawodowy  (potrzeba tworzenia nowoczesnej biblioteki, planowanie pracy biblioteki, tworzenie wieloletniej strategii biblioteki w oparciu o potrzeby społeczności lokalnej, pozyskiwanie środków pozabudżetowych, umiejętności IT, obsługa programu MAK+,  itp.).

46 Infrastruktura

47 Infrastruktura Program Biblioteka+ zakłada wsparcie finansowe modernizacji budynków i pomieszczeń bibliotek oraz budowy nowych budynków bibliotecznych. Jest to odpowiedź na jeden z najbardziej palących problemów bibliotek gminnych w Polsce (zwłaszcza bibliotek wiejskich).

48 Stan bibliotek publicznych
Infrastruktura Stan bibliotek publicznych Według danych Biblioteki Narodowej z ostatnich lat: około 34 % budynków bibliotek ocenia się jako prowizorycznie przystosowane do pełnienia funkcji biblioteki; 15 % jako całkowicie nieprzystosowane; w 2006 r. tylko 15 % bibliotek publicznych było dostosowanych do obsługi osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

49 Infrastruktura Struktura programu
Program poprawy infrastruktury architektonicznej bibliotek będzie odbywał się w trybie konkursu wniosków (podobnie jak przy innych programach resortowych i europejskich). Zadania objęte dofinansowaniem: budowa nowego budynku biblioteki rozbudowa, przebudowa lub nadbudowa istniejącego budynku biblioteki podnosząca standard obiektu modernizacja istniejących pomieszczeń biblioteki podnosząca standard obiektu adaptacja budynku lub pomieszczeń na potrzeby biblioteki Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków będą gminy wiejskie, wiejsko-miejskie i miejskie do 15 tys. mieszkańców.

50 Rządowy program wieloletni
Infrastruktura Rządowy program wieloletni Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyraził wolę uruchomienia specjalnego wieloletniego programu rządowego wspierającego inwestycje w infrastrukturę bibliotek. Pozwoli to na stabilne finansowanie programu infrastrukturalnego w kolejnych latach.

51 Ogłoszenie regulaminu i formularza wniosku
Infrastruktura Harmonogram (2009) Ogłoszenie regulaminu: przełom maja i czerwca Termin naboru: do 30 IX Ogłoszenie wyników naboru: do 30 IX 2009 VI IX X XI XII 2010 I Wniosek jest sprawdzany pod względem formalnym Do 30 XI Ogłoszenie regulaminu i formularza wniosku Uprawniona gmina składa wniosek do operatora programu (IK) Komitet powołany przez MKiDN podejmuje decyzję o przyznaniu dotacji Podpisanie umowy z gminą. Uruchomienie finansowania Nabory odbędą się jeszcze w roku 2010 i Powyższy harmonogram może ulec zmianie w momencie podjęcia decyzji o ustanowieniu wieloletniego programu rządowego.

52 Współpraca z WBP

53 Współpraca z WBP Program Biblioteka+ można przeprowadzić wyłącznie przy wsparciu lokalnych partnerów. Stąd ścisła współpraca Instytutu Książki z wojewódzkimi bibliotekami publicznymi, które sprawują merytoryczny nadzór nad bibliotekami gminnymi. Wojewódzkie biblioteki publiczne pełnią w programie Biblioteka+ ważną rolę doradczą. Są także realizatorami części szkoleniowej programu Biblioteki+.

54 Koordynator regionalny
Współpraca z WBP Koordynator regionalny Instytut Książki poprosił dyrektorów WBP o wyznaczenie pracowników, którzy będą pełnili rolę koordynatorów regionalnych programu Biblioteka+. Zadaniem koordynatorów jest informowanie o Bibliotece+ w danym województwie oraz koordynacja działań WBP mających na celu wystąpienie do IK o środki na szkolenia bibliotekarzy gminnych w zakresie nowych kompetencji.

55 Koordynator Zakres współpracy (1)
Informowanie o szczegółach programu Biblioteka+: Poinformowanie bibliotek gminnych o programie Biblioteka+. Bieżące informowanie mediów lokalnych o programie oraz o innych programach MKiDN lub IK wspierających biblioteki. Pozostawanie w stałym kontakcie, odpowiadanie na ich pytania i wątpliwości, ew. pośredniczenie w ich kontaktach z IK. Bieżące monitorowanie stanu zaawansowania programu Biblioteka+ w województwie, raportowanie.

56 Koordynator Zakres współpracy (2)
Rola koordynatora przy organizacji szkoleń z dotacji IK: Zbadanie zapotrzebowania bibliotek gminnych w województwie na szkolenia oferowane przez program Biblioteka+. Opracowanie wniosku do IK o dotację na szkolenia dla bibliotek gminnych. Nadzorowanie szkoleń dofinansowanych przez IK (opracowanie harmonogramu szkoleń, nadzorowanie prawidłowości przeprowadzania szkoleń, rozliczenie z IK).

57 Partnerzy programu Biblioteka+
Biblioteka Narodowa jest centralną biblioteką państwa. Wypełniając zadania dużej biblioteki naukowej o profilu humanistycznym, pozostaje zarazem głównym archiwum piśmiennictwa narodowego i krajowym ośrodkiem informacji bibliograficznej o książce, znaczącą placówką naukową, a także ważnym ośrodkiem metodycznym dla innych bibliotek w Polsce. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek. Jest to fundacja celowa, założona przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, wybraną jako polski partner do realizacji programu „Global Libraries” stworzonego przez Fundację Billa i Melindy Gatesów. W dniu 20 czerwca 2008 roku minister Bogdan Zdrojewski zawarł z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności porozumienie o współpracy. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jest samorządną organizacją pożytku publicznego o charakterze fachowym i poznawczym, zrzeszającą osoby związane zawodowo lub naukowo ze sprawami bibliotekarstwa i informacji naukowej w Polsce.

58 Kontakt Osoby odpowiedzialne: Elżbieta Kalinowska tel: wew. 104 Piotr Kieżun tel: wew. 102 Instytut Książki Oddział w Warszawie Pl. Defilad 1, IX piętro, pok Warszawa tel: fax:

59 „Infrastruktura bibliotek”

60 Infrastruktura bibliotek Zakres
„Infrastruktura Bibliotek” jest jednorocznym programem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który poprzedza przygotowywany przez Instytut Książki wieloletni program Biblioteka+ i umożliwia gminnym bibliotekom publicznym uzyskanie wsparcia finansowego na poprawę infrastruktury architektonicznej bibliotek już w 2009 roku.

61 Infrastruktura bibliotek Rodzaj zadań
Remont, modernizacja, adaptacja nieruchomości w celu stworzenia dostępnej użytkownikom przestrzeni (funkcjonalnej, przyjaznej i estetycznej), w której będzie można zainstalować i udostępniać nowoczesny sprzęt komputerowy. Zakup wyposażenia służącego wykorzystaniu i udostępnianiu sprzętu komputerowego (np. meble, urządzenia peryferyjne).

62 Infrastruktura bibliotek Przykładowe koszty
Ocieplenie budynku. Modernizacja ogrzewania / instalacja ogrzewania centralnego (gazowego – w tym piec i komin, bądź elektrycznego, bądź z sieci CO, bądź inne rozwiązanie). Wymiana / uszczelnienie okien. Modernizacja sieci elektrycznej, w tym zwiększenie jej mocy, związana np. z instalacją sprzętu IT. Naprawa schodów zewnętrznych / podjazdu prowadzącego do biblioteki, naprawa / wymiana drzwi wejściowych (zadanie musi być realizowane w sposób, który umożliwi korzystanie z placówki osobom starszym oraz niepełnosprawnym). Inne modernizacje umożliwiające uzyskanie dostępu do biblioteki i jej zasobów osobom starszym, niepełnosprawnym ruchowo, niewidomym bądź niedowidzącym. Renowacja / wymiana podłóg (wykładzina, panele, itp.). Adaptacja przestrzeni na potrzeby rodziców i dzieci (kącik zabaw, kącik do karmienia). Zakup mebli.

63 Infrastruktura bibliotek Warunki finansowe
Minimalna kwota wnioskowana wynosi zł Maksymalna kwota wnioskowana jest uzależniona od liczby placówek biblioteki jakie będą objęte planowaną inwestycją. W przypadku jednej placówki jest to kwota zł, każda kolejna zwiększa dopuszczalną maksymalną kwotę o zł. Niezależnie od liczby zaangażowanych placówek sumaryczna wnioskowana kwota nie może przekroczyć zł.

64 Infrastruktura bibliotek Termin naboru
Wniosek musi zostać dostarczony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do 1 czerwca 2009 roku. W przypadku wysłania wniosku pocztą decyduje data stempla pocztowego.

65 Infrastruktura bibliotek Kontakt
Regulamin programu jest dostępny na stronie: Do programu „Infrastruktura bibliotek” obowiązkowe będzie złożenie aplikacji poprzez system Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta (EBOI) uruchomiony 5 maja: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Łukasz Gajewski Wydział Programów Ministra Departament Mecenatu Państwa (22)


Pobierz ppt "Biblioteka+."

Podobne prezentacje


Reklamy Google