Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lucyna Brymora Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie 30 września 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lucyna Brymora Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie 30 września 2014."— Zapis prezentacji:

1 Lucyna Brymora Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie 30 września 2014

2 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014, poz.811)

3 Art. 22ac ustawy o systemie oświaty  ust. 1. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół.  ust. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do szkół dla dorosłych.

4  Art. 9. Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, o którym mowa w art. 22ac ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów uzyskują, począwszy od roku szkolnego:  1) 2014/2015 – uczniowie klasy I szkoły podstawowej;  2) 2015/2016 – uczniowie klas II i IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum;  3) 2016/2017 – uczniowie klas III i V szkoły podstawowej oraz klasy II gimnazjum;  4) 2017/2018 – uczniowie klasy VI szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjum.

5  podręcznik - należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego;  materiał edukacyjny - należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;  materiał ćwiczeniowy - należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

6 Art. 22ad ust. 1 - Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I-III zapewnia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Podręczniki te stają się własnością organu prowadzącego szkołę podstawową z dniem ich przekazania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

7  1) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe, dla klas I-III,  2) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dla klas IV-VI,  3) gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące te szkoły.

8  1) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, dla klas I-III - do wysokości 25 zł na ucznia;  2) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w materiały ćwiczeniowe dla klas I-III - do wysokości 50 zł na ucznia;  3) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki lub materiały edukacyjne dla klas IV-VI - do wysokości 140 zł na ucznia;  4) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w materiały ćwiczeniowe dla klas IV-VI - do wysokości 25 zł na ucznia;  5) gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie gimnazjum w podręczniki lub materiały edukacyjne - do wysokości 250 zł na ucznia;  6) gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie gimnazjum w materiały ćwiczeniowe - do wysokości 25 zł na ucznia.

9 1. W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne. 2. Czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje dyrektor szkoły.

10  1) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, lub  2) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną, lub  3) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.

11 Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów.

12 W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła podstawowa i gimnazjum może żądać od rodziców ucznia zwrotu:  1) kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego lub  2) kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I-III szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 22ad ust. 1, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra.

13  Kwota zwrotu, o której mowa w ust. 3 pkt. 2, stanowi dochód budżetu państwa.  W przypadku gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego:  1) podręczniki zapewnione przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o których mowa w art. 22ad ust. 1, lub zakupione z dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3, lub  2) materiały edukacyjne zakupione z dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3 - dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tego ucznia, z których uczeń korzysta, stają się własnością organu prowadzącego szkołę, do której uczeń przechodzi.

14  Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom po zawarciu umowy przez rodzica umowy użyczenia podręcznika, której jeden podpisany egzemplarza na czas użyczenia przechowuje sie w bibliotece szkolnej.  W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Wpłaty dokonuje się w sekretariacie szkoły. Przepisy umowy użyczenia stosuje się odpowiednio. Przepis nie ma zastosowania, w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.

15  Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne) mające postać papierową. Rodzice zobowiązani są do podpisania na Karcie Wypożyczeń odbioru podręcznika (materiałów edukacyjnych). Karta Wypożyczeń Podręczników stanowi załącznik nr 2 regulaminu.  Szkoła podstawowa przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. Rodzice zobowiązani są do podpisania na Karcie Wypożyczeń (?) odbioru materiałów ćwiczeniowych.

16 OŚWIADCZENIE Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/-łam się z Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych uczniom i zobowiązuję się do jego przestrzegania oraz ponoszenia odpowiedzialności materialnej za spowodowane szkody. ! Zgoda rodzica na przetwarzanie/wykorzystanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ! (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 j. t. z późn. zm.)

17  Wypożyczanie ≠ udostępnianie  Wprowadza do zbiorów - Przykładowe oznaczenia Podręcznik „Nasz Elementarz” Podręcznik cz.1: Podręcznik cz.2: Podręcznik cz.3: Podręcznik cz.4: 1/P. 1 – 1 1/ P. 1 – 2 1/ P. 1 – 3 1/P. 1 – 4 2/P. 1 – 1 2/P. 1 – 2 2/P. 1 – 3 2/P. 1 – 4 * Wyjaśnienie oznaczenia: 1/P. 1 – 1 1/ – numer kolejny z inwentarza P. – podręcznik 1 – 1 - klasa 1, część 1

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Lucyna Brymora Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie 30 września 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google