Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Darmowy podręcznik –zadania nauczyciela bibliotekarza

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Darmowy podręcznik –zadania nauczyciela bibliotekarza"— Zapis prezentacji:

1 Darmowy podręcznik –zadania nauczyciela bibliotekarza
Lucyna Brymora Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie 30 września 2014

2 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014, poz.811)

3 Art. 22ac ustawy o systemie oświaty
ust.  1. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół. ust. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do szkół dla dorosłych.

4 Ustawa z  dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) Art. 9. Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, o którym mowa w art. 22ac ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów uzyskują, począwszy od roku szkolnego: 1) 2014/2015 – uczniowie klasy I szkoły podstawowej; 2) 2015/2016 – uczniowie klas II i IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum; 3) 2016/2017 – uczniowie klas III i V szkoły podstawowej oraz klasy II gimnazjum; 4) 2017/2018 – uczniowie klasy VI szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjum.

5 Definicje: zmiana art.3 ustawy o systemie oświaty
podręcznik - należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego; materiał edukacyjny - należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną; materiał ćwiczeniowy - należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

6 Art. 22ad ust. 1 -  Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I-III zapewnia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Podręczniki te stają się własnością organu prowadzącego szkołę podstawową z dniem ich przekazania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

7 Art. 22ae ust. 1 Wyposażenie:
1) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe, dla klas I-III, 2) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dla klas IV-VI, 3) gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące te szkoły.

8 Art. 22ae ust. 5. Dotacja celowa jest przyznawana na wyposażenie:
1) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, dla klas I-III - do wysokości 25 zł na ucznia; 2) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w materiały ćwiczeniowe dla klas I-III - do wysokości 50 zł na ucznia; 3) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki lub materiały edukacyjne dla klas IV-VI - do wysokości 140 zł na ucznia; 4) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w materiały ćwiczeniowe dla klas IV-VI - do wysokości 25 zł na ucznia; 5) gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie gimnazjum w podręczniki lub materiały edukacyjne - do wysokości 250 zł na ucznia; 6) gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie gimnazjum w materiały ćwiczeniowe - do wysokości 25 zł na ucznia.

9 Art. 22aj ustawy o systemie oświaty
1. W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne. 2. Czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje dyrektor szkoły.

10 Art. 22ak, ust. 1. Szkoła podstawowa i gimnazjum nieodpłatnie:
1) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, lub 2) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną, lub 3) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.

11 Art. 22ak, ust. 2. ustawy o systemie oświaty
Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów.

12 Art. 22ak, ust. 3. ustawy o systemie oświaty
W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła podstawowa i gimnazjum może żądać od rodziców ucznia zwrotu: 1) kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego lub 2) kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I-III szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 22ad ust. 1, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra.

13 Art. 22ak, ust. 4 i 5 ustawy o systemie oświaty
Kwota zwrotu, o której mowa w ust. 3 pkt. 2, stanowi dochód budżetu państwa. W przypadku gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego: 1) podręczniki zapewnione przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o których mowa w art. 22ad ust. 1, lub zakupione z dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3, lub 2) materiały edukacyjne zakupione z dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3 - dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tego ucznia, z których uczeń korzysta, stają się własnością organu prowadzącego szkołę, do której uczeń przechodzi.

14 Przykłady regulaminów – niewłaściwe zapisy
Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom po zawarciu umowy przez rodzica umowy użyczenia podręcznika, której jeden podpisany egzemplarza na czas użyczenia przechowuje sie w bibliotece szkolnej. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Wpłaty dokonuje się w sekretariacie szkoły. Przepisy umowy użyczenia stosuje się odpowiednio. Przepis nie ma zastosowania, w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.

15 Przykłady regulaminów – właściwe zapisy
Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne) mające postać papierową. Rodzice zobowiązani są do podpisania na Karcie Wypożyczeń odbioru podręcznika (materiałów edukacyjnych). Karta Wypożyczeń Podręczników stanowi załącznik nr 2 regulaminu. Szkoła podstawowa przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. Rodzice zobowiązani są do podpisania na Karcie Wypożyczeń (?) odbioru materiałów ćwiczeniowych.

16 OŚWIADCZENIE Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/-łam się z Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych uczniom i zobowiązuję się do jego przestrzegania oraz ponoszenia odpowiedzialności materialnej za spowodowane szkody. ! Zgoda rodzica na przetwarzanie/wykorzystanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ! (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 j. t. z późn. zm.)

17 Co robi nauczyciel bibliotekarz ?
Wypożyczanie ≠ udostępnianie Wprowadza do zbiorów - Przykładowe oznaczenia Podręcznik „Nasz Elementarz” Podręcznik cz.1: Podręcznik cz.2: Podręcznik cz.3: Podręcznik cz.4: 1/P. 1 – / P. 1 – / P. 1 – /P. 1 – 4 2/P. 1 – /P. 1 – /P. 1 – /P. 1 – 4 * Wyjaśnienie oznaczenia: 1/P. 1 – 1 1/ – numer kolejny z inwentarza P. – podręcznik 1 – 1 - klasa 1, część 1

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Darmowy podręcznik –zadania nauczyciela bibliotekarza"

Podobne prezentacje


Reklamy Google