Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w prawie oświatowym w 2014 roku Płock, październik 2014 roku 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w prawie oświatowym w 2014 roku Płock, październik 2014 roku 1."— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w prawie oświatowym w 2014 roku Płock, październik 2014 roku 1

2 Struktura prezentacji  tematyka spraw zawartych w nowych aktach prawnych (przykłady)  najistotniejsze zmiany wymagające bezzwłocznego wdrażania  zapisy, które powodują konieczność wprowadzenia zmian w statutach 2

3 Tematyka spraw zawartych w nowych aktach prawnych 3

4 Tematyka spraw zawartych w nowych aktach prawnych: ► kształcenie, wychowanie i opieka − podstawy programowe dla przedszkola i szkoły podstawowej (poz. 803)  − ramowe plany nauczania (poz. 251) − klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego (poz. 1140) − indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne i indywidualne nauczanie (poz. 1157)  − pomoc finansowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (poz. 1024) 4

5 Tematyka spraw zawartych w nowych aktach prawnych:  kształcenie, wychowanie i opieka − wyjazdy terapeutyczno – edukacyjne (poz.1098) − wymagania dotyczące wychowawców wypoczynku art.92a (poz. 538) − organizowanie nauki religii i etyki (poz. 478)  − organizacja olimpiad, turniejów i konkursów (poz. 1290) − wspomaganie dzieci Polaków za granicą i dzieci migrantów (poz. 608) − organizacja krajoznawstwa i turystyki (poz. 1150) 5

6 Tematyka spraw zawartych w nowych aktach prawnych: ► organizacja placówek i zasad ich działania − baza danych oświatowych (poz. 1149) − dokumentacja przebiegu nauczania (poz. 1170)  − dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników (poz. 909) − dotacje celowe na wyposażenie szkół w podręczniki (poz. 902) − podręczniki i programy nauczania – UoSO (poz. 290 + poz. 811) − program „Owoce w szkole” (poz. 1151) 6

7 Tematyka spraw zawartych w nowych aktach prawnych: ► pragmatyka zawodowa nauczycieli − egzaminatorzy – wynagrodzenie (poz. 378) − egzaminatorzy (program szkolenie + ewidencja) (poz. 675) − asystent nauczyciela – UoSO (poz. 642)  − akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli (poz. 840) − kwalifikacje nauczycieli szkół artystycznych (poz. 784) 7

8 Zmiany wymagające bezzwłocznego wdrażania 8

9 1. Dokumentacja przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzaje tej dokumentacji 9

10 Dokumentacja Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1170) obowiązuje od 3 września 2014 r. 10

11 Dokumentacja  w dziennikach zajęć i dziennikach lekcyjnych odnotowane będą adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów (§ 10 ust.2)  w dzienniku zajęć przedszkola odnotowana będzie obecność dziecka na zajęciach w danym dniu oraz godziny przyprowadzania i odbierania dziecka (odstąpiono od odnotowywania obecności dziecka na poszczególnych godzinach zajęć) (§ 3 ust.2) 11

12 Dokumentacja  księgi arkuszy ocen układane będą w porządku alfabetycznym uczniów, którzy w danym roku szkolnym ukończyli lub opuścili szkołę (§ 16 ust.2 i 3)  odstąpiono od wypełniania arkusza ocen uczniowi lub słuchaczowi, który opuścił szkołę przed ukończeniem jednego roku nauki (w przypadku szkoły policealnej dla młodzieży i szkoły dla dorosłych co najmniej przed ukończeniem jednego semestru) – w tych przypadkach wydaje się zaświadczenie o przebiegu nauczania (§ 15 ust.6 i 7) 12

13 Dokumentacja  rozszerzono zakres dokumentacji przebiegu nauczania, są to: uchwały rady dotyczące skrócenia lub przedłużenia okresu nauki (§ 18 pkt 1 lit. b i c) zezwolenia dyrektora na spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza szkołą (§ 18 pkt 2 lit. b i c) zaświadczenie o przebiegu nauczania (§ 18 pkt 4)  uregulowano kwestie bezpłatnego wglądu do dziennika elektronicznego dla rodziców uczniów w zakresie dotyczącym ich dzieci (§ 22 ust. 3 pkt 5) 13

14 2. Warunki i sposób organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach 14

15 Religia i etyka Rozrządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2014 r., poz. 478) Obowiązuje od 1 września 2014 r. 15

16 Religia i etyka  życzenie rodziców ucznia lub ucznia pełnoletniego o uczęszczaniu na lekcje religii będzie wyrażane w formie pisemnego oświadczenia (oświadczenie takie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmienione) (§ 1 ust. 2)  zapewnienie udziału w zajęciach z religii uczniom, którzy należą do niewielkich liczebnie kościołów lub związków wyznaniowych (może być mniej niż 7 osób) (§ 2 ust. 2) 16

17 Religia i etyka  zapewnienie każdemu uczniowi, którego rodzice lub sami uczniowie wyrażą takie życzenie, zajęcia z etyki w oparciu o programy dopuszczone do użytku w szkole (§ 3 ust. 1), zajęcia z etyki lub religii (określonego wyznania) są organizowane nawet dla jednego ucznia  uczniowie korzystający z nauki religii lub etyki organizowanej przez organy prowadzące szkoły otrzymują ocenę z religii lub etyki na świadectwie wydawanym przez szkołę, do której uczęszczają, na podstawie zaświadczenia katechety lub nauczyciela etyki (§ 9 ust. 4) 17

18 3. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych 18

19 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2014 r., poz. 803) Obowiązuje od 1 września 2014 r. 19

20 Podstawa programowa  wprowadzenie bezpłatnej nauki języka obcego dla wszystkich dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego dzięki dodaniu w podstawie programowej nowego obszaru „Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym”  nauka języka obcego może być realizowana już od roku szkolnego 2014/2015, a obowiązkowo dla dzieci pięcioletnich od roku szkolnego 2015/2016, dla wszystkich dzieci od 1 września 2017 r. 20

21 Podstawa programowa  w podstawie programowej dodano też obszar umożliwiający naukę w przedszkolu języka mniejszości narodowych, języka etnicznego i języka regionalnego  umożliwienie nauki języka obcego dzieciom z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne 21

22 4. Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne i indywidualne nauczanie 22

23 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowanie przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014 r., poz. 1157) Obowiązuje od 8 września 2014 r. 23

24 Indywidualne  dyrektor placówki może zwiększyć liczbę godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego i nauczania indywidualnego (za zgodą organu prowadzącego)  w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia dyrektor placówki może (na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia) zmniejszyć tygodniowy wymiar zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego i nauczania indywidualnego 24

25 Indywidualne  nauczanie indywidualne będzie można przerwać w ciągu 14 dni od złożenia przez rodziców wniosku z zaświadczeniem lekarskim, w którym lekarz wyrazi opinię, że stan zdrowia dziecka umożliwia mu naukę normalnym trybem  możliwość prowadzenia indywidualnego przygotowania przedszkolnego przez dwóch nauczycieli  możliwość realizacji nauczania indywidualnego (na etapie szkoły i przedszkola) przez nauczycieli zatrudnionych w innych placówkach niż ta, do której dziecko jest zapisane 25

26 5. ramowe plany nauczania 5. ramowe plany nauczania (poz. 251)  dodano ramowe plany nauczania dla kl. VI szkoły podstawowej dla dorosłych (zał. nr 14) 6. egzaminy zewnętrzne 6. egzaminy zewnętrzne (Dz. U. z 2013 r., poz. 520)  sprawdzian w klasie VI szkoły podstawowej  egzamin gimnazjalny  egzamin maturalny  obowiązuje od 1 września 2014 r. 26

27 Konieczność wprowadzenia zmian w statutach szkół 27

28 „ Art. 60. 1.Statut szkoły lub placówki publicznej powinien określać w szczególności: 1)nazwę i typ szkoły lub placówki oraz ich cele i zadania; 2)organ prowadzący szkołę lub placówkę; 3)organy szkoły lub placówki oraz ich kompetencje; 4)organizację szkoły lub placówki; 5)zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki; 6)(uchylony); 7)prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły.” 28

29  uchylić w statucie szkoły zapisy dotyczące zasad rekrutacji uczniów Zgodnie z art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7) uchylono w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z póżn. zm.) w art. 60 w ust. 1 pkt 6, mówiący o tym, że statut szkoły lub placówki publicznej powinien określać w szczególności: „ 6) zasady rekrutacji uczniów” 29

30  zmienić zapisy dotyczące zasad organizacji nauki religii i etyki (Dz. U. z 2014 r., poz. 478 – § 1 pkt 1) np. określić wzór druku oświadczenia o chęci uczestniczenia w tych zajęciach, formy opieki dla uczniów nie uczestniczących w żadnych z zajęć  określić zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 642 – art.1 pkt 3) − wydłużenie czasu pracy świetlicy − liczebność grup (oddziały masowe, specjalne, integracyjne) − świetlica w gimnazjum 30

31  wprowadzić zapisy dotyczące zakresu obowiązków asystenta nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 642 – art. 1 pkt 1)  wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze  wspiera wychowawcę świetlicy  jest zatrudniony na zasadach określonych w Kodeksie pracy  wprowadzić zapisy dotyczące terminu przechowywania w szkole prac kontrolnych słuchaczy szkół dla dorosłych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1170 – § 18 pkt 3) 31

32 Dla przypomnienia Dla przypomnienia 32

33 ► zmiany postanowień statutu szkoły są wprowadzane w drodze uchwały rady szkoły lub rady pedagogicznej, a nie w formie aneksu, co w praktyce szkolnej często się zdarza ► w przypadku, gdy liczba i jakość wprowadzanych zmian powoduje „nieczytelność” statutu, zasadnym jest uchwalenie tekstu jednolitego, przyjmuje się przy tym następujące reguły: − zachowuje się pierwotną numerację tekstu statutu i uwzględnia numerację dodaną uchwałami wprowadzającymi zmiany − w miejsce przepisu uchylonego wpisuje się oznaczenie uchylonej jednostki redakcyjnej oraz słowo „uchylony” 33

34 Dziękuję za uwagę 34


Pobierz ppt "Zmiany w prawie oświatowym w 2014 roku Płock, październik 2014 roku 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google