Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Płock, październik 2014 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Płock, październik 2014 roku"— Zapis prezentacji:

1 Płock, październik 2014 roku
Zmiany w prawie oświatowym w 2014 roku Płock, październik 2014 roku

2 Struktura prezentacji
tematyka spraw zawartych w nowych aktach prawnych (przykłady) najistotniejsze zmiany wymagające bezzwłocznego wdrażania zapisy, które powodują konieczność wprowadzenia zmian w statutach

3 Tematyka spraw zawartych w nowych aktach prawnych

4 Tematyka spraw zawartych w nowych aktach prawnych:
kształcenie, wychowanie i opieka podstawy programowe dla przedszkola i szkoły podstawowej (poz. 803)  ramowe plany nauczania (poz. 251) klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego (poz. 1140) indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne i indywidualne nauczanie (poz. 1157)  pomoc finansowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (poz. 1024)

5 Tematyka spraw zawartych w nowych aktach prawnych:
kształcenie, wychowanie i opieka wyjazdy terapeutyczno – edukacyjne (poz.1098) wymagania dotyczące wychowawców wypoczynku art.92a (poz. 538) organizowanie nauki religii i etyki (poz. 478)  organizacja olimpiad, turniejów i konkursów (poz. 1290) wspomaganie dzieci Polaków za granicą i dzieci migrantów (poz. 608) organizacja krajoznawstwa i turystyki (poz. 1150)

6 Tematyka spraw zawartych w nowych aktach prawnych:
organizacja placówek i zasad ich działania baza danych oświatowych (poz. 1149) dokumentacja przebiegu nauczania (poz. 1170)  dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników (poz. 909) dotacje celowe na wyposażenie szkół w podręczniki (poz. 902) podręczniki i programy nauczania – UoSO (poz poz. 811) program „Owoce w szkole” (poz. 1151)

7 Tematyka spraw zawartych w nowych aktach prawnych:
pragmatyka zawodowa nauczycieli egzaminatorzy – wynagrodzenie (poz. 378) egzaminatorzy (program szkolenie + ewidencja) (poz. 675) asystent nauczyciela – UoSO (poz. 642)  akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli (poz. 840) kwalifikacje nauczycieli szkół artystycznych (poz. 784)

8 Zmiany wymagające bezzwłocznego wdrażania

9 1. Dokumentacja przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzaje tej dokumentacji

10 obowiązuje od 3 września 2014 r.
Dokumentacja Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1170) obowiązuje od 3 września 2014 r.

11 Dokumentacja w dziennikach zajęć i dziennikach lekcyjnych odnotowane będą  adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów (§ 10 ust.2) w dzienniku zajęć przedszkola odnotowana będzie obecność dziecka na zajęciach w danym dniu oraz godziny przyprowadzania i odbierania dziecka (odstąpiono od odnotowywania obecności dziecka na poszczególnych godzinach zajęć) (§ 3 ust.2)

12 Dokumentacja księgi arkuszy ocen układane będą w porządku alfabetycznym uczniów, którzy w danym roku szkolnym ukończyli lub opuścili szkołę (§ 16 ust.2 i 3) odstąpiono od wypełniania arkusza ocen uczniowi lub słuchaczowi, który opuścił szkołę przed ukończeniem jednego roku nauki (w przypadku szkoły policealnej dla młodzieży i szkoły dla dorosłych co najmniej przed ukończeniem jednego semestru) – w tych przypadkach wydaje się zaświadczenie o przebiegu nauczania (§ 15 ust.6 i 7)

13 Dokumentacja rozszerzono zakres dokumentacji przebiegu nauczania, są to: uchwały rady dotyczące skrócenia lub przedłużenia okresu nauki (§ 18 pkt 1 lit. b i c) zezwolenia dyrektora na spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza szkołą (§ 18 pkt 2 lit. b i c) zaświadczenie o przebiegu nauczania (§ 18 pkt 4) uregulowano kwestie bezpłatnego wglądu do dziennika elektronicznego dla rodziców uczniów w zakresie dotyczącym ich dzieci (§ 22 ust. 3 pkt 5)

14 2. Warunki i sposób organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach

15 Obowiązuje od 1 września 2014 r.
Religia i etyka Rozrządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2014 r., poz. 478) Obowiązuje od 1 września 2014 r.

16 Religia i etyka życzenie rodziców ucznia lub ucznia pełnoletniego o uczęszczaniu na lekcje religii będzie wyrażane w formie pisemnego oświadczenia (oświadczenie takie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmienione) (§ 1 ust. 2) zapewnienie udziału w zajęciach z religii uczniom, którzy należą do  niewielkich liczebnie kościołów lub  związków wyznaniowych  (może być mniej niż 7 osób) (§ 2 ust. 2)

17 Religia i etyka zapewnienie każdemu uczniowi, którego rodzice lub sami uczniowie wyrażą takie życzenie, zajęcia z etyki w oparciu o programy dopuszczone do użytku w szkole (§ 3 ust. 1), zajęcia z etyki lub religii (określonego wyznania) są organizowane nawet dla jednego ucznia uczniowie korzystający z nauki religii lub etyki organizowanej przez organy prowadzące szkoły otrzymują ocenę z religii lub etyki na świadectwie wydawanym przez szkołę, do której uczęszczają, na podstawie zaświadczenia katechety lub nauczyciela etyki (§ 9 ust. 4)

18 3. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych

19 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2014 r., poz. 803) Obowiązuje od 1 września 2014 r.

20 Podstawa programowa wprowadzenie bezpłatnej nauki języka obcego dla wszystkich dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego dzięki dodaniu w podstawie programowej nowego obszaru „Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym” nauka języka obcego może być realizowana już od roku szkolnego /2015, a obowiązkowo dla dzieci pięcioletnich od roku szkolnego /2016, dla wszystkich dzieci od 1 września 2017 r.

21 Podstawa programowa w podstawie programowej dodano też obszar umożliwiający naukę w przedszkolu języka mniejszości narodowych, języka etnicznego i języka regionalnego umożliwienie nauki języka obcego dzieciom z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne

22 4. Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne i indywidualne nauczanie

23 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowanie przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014 r., poz. 1157) Obowiązuje od 8 września 2014 r.

24 Indywidualne dyrektor placówki może zwiększyć liczbę godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego i nauczania indywidualnego (za zgodą organu prowadzącego) w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia dyrektor placówki może (na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia) zmniejszyć tygodniowy wymiar zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego i nauczania indywidualnego

25 Indywidualne nauczanie indywidualne będzie można przerwać w ciągu 14 dni od złożenia przez rodziców wniosku z zaświadczeniem lekarskim, w którym lekarz wyrazi opinię, że stan zdrowia dziecka umożliwia mu naukę normalnym trybem możliwość prowadzenia indywidualnego przygotowania przedszkolnego przez dwóch nauczycieli możliwość realizacji nauczania indywidualnego (na etapie szkoły i przedszkola) przez nauczycieli zatrudnionych w innych placówkach niż ta, do której dziecko jest zapisane

26 5. ramowe plany nauczania (poz. 251)
dodano ramowe plany nauczania dla kl. VI szkoły podstawowej dla dorosłych (zał. nr 14) 6. egzaminy zewnętrzne (Dz. U. z 2013 r., poz. 520) sprawdzian w klasie VI szkoły podstawowej egzamin gimnazjalny egzamin maturalny obowiązuje od 1 września 2014 r.

27 Konieczność wprowadzenia zmian w statutach szkół

28 „Art. 60. Statut szkoły lub placówki publicznej powinien określać w szczególności: nazwę i typ szkoły lub placówki oraz ich cele i zadania; organ prowadzący szkołę lub placówkę; organy szkoły lub placówki oraz ich kompetencje; organizację szkoły lub placówki; zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki; (uchylony); prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły.”

29 uchylić w statucie szkoły zapisy dotyczące zasad rekrutacji uczniów
Zgodnie z art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7) uchylono w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz z póżn. zm.) w art. 60 w ust. 1 pkt 6, mówiący o tym, że statut szkoły lub placówki publicznej powinien określać w szczególności: „ 6) zasady rekrutacji uczniów”

30 zmienić zapisy dotyczące zasad organizacji nauki religii i etyki (Dz. U. z 2014 r., poz. 478 – § 1 pkt 1) np. określić wzór druku oświadczenia o chęci uczestniczenia w tych zajęciach, formy opieki dla uczniów nie uczestniczących w żadnych z zajęć określić zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 642 – art.1 pkt 3) wydłużenie czasu pracy świetlicy liczebność grup (oddziały masowe, specjalne, integracyjne) świetlica w gimnazjum

31 wprowadzić zapisy dotyczące zakresu obowiązków asystenta nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 642 – art. 1 pkt 1) wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wspiera wychowawcę świetlicy jest zatrudniony na zasadach określonych w Kodeksie pracy wprowadzić zapisy dotyczące terminu przechowywania w szkole prac kontrolnych słuchaczy szkół dla dorosłych (Dz. U. z 2014 r., poz – § 18 pkt 3)

32 Dla przypomnienia 

33 zmiany postanowień statutu szkoły są wprowadzane w drodze uchwały rady szkoły lub rady pedagogicznej, a nie w formie aneksu, co w praktyce szkolnej często się zdarza w przypadku, gdy liczba i jakość wprowadzanych zmian powoduje „nieczytelność” statutu, zasadnym jest uchwalenie tekstu jednolitego, przyjmuje się przy tym następujące reguły: zachowuje się pierwotną numerację tekstu statutu i uwzględnia numerację dodaną uchwałami wprowadzającymi zmiany w miejsce przepisu uchylonego wpisuje się oznaczenie uchylonej jednostki redakcyjnej oraz słowo „uchylony”

34 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Płock, październik 2014 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google