Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jacek Andrzejewski Specjalista ds. Klientów Strategicznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jacek Andrzejewski Specjalista ds. Klientów Strategicznych"— Zapis prezentacji:

1 Jacek Andrzejewski Specjalista ds. Klientów Strategicznych
Zarządzanie należnościami. Jak minimalizować ryzyko przy nawiązaniu współpracy. Jacek Andrzejewski Specjalista ds. Klientów Strategicznych

2 BIG InfoMonitor S.A. – obszar działania
ustalamy i weryfikujemy wiarygodność finansową przedsiębiorców i konsumentów. skutecznie mobilizujemy dłużników do spłaty zaległych płatności; wspieramy procesy minimalizowania ryzyka finansowego oraz odzyskiwania należności naszych Klientów. Realizujemy to poprzez gromadzenie i dostarczanie wiarygodnych informacji gospodarczych oraz udostępnianie unikalnych danych bankowych o wywiązywaniu się z zobowiązań finansowych prowadzimy Rejestr Dłużników BIG;

3 BIG InfoMonitor S.A. – podstawy prawne
Ustawa o BIG* - Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 530) Ustawa określa zasady i tryb postępowania z informacjami gospodarczymi dotyczącymi wiarygodności płatniczej dotyczących przedsiębiorców i konsumentów Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) Regulamin zarządzania danymi z dnia 29 września 2010 r. Działamy pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki

4 Jesteśmy częścią sektora bankowego
BIG InfoMonitor w Polsce: przekazuje (poprzez BIK) informacje o dłużnikach wprost do sektora bankowego umożliwia firmom jednoczesny dostęp do unikalnych i największych zasobów: Łącznie 5,9 mln danych o zaległych długach! Biuro Informacji Kredytowej S.A. (dane bankowe) Rejestr Dłużników BIG (dane z różnych sektorów gospodarki) Związek Banków Polskich (dane bankowe)

5 Czym jest Informacja Gospodarcza (IG) ???
Informacja gospodarcza to: Informacja o terminowym spłacaniu zobowiązań płatniczych (informacja pozytywna) Informacja o niespłaconych długach (informacja negatywna) Informacja o posłużeniu się podrobionym lub cudzym dokumentem

6 Warunki przekazania IG wynikających z określonego stosunku prawnego
Do przekazania IG do BIG są uprawnione podmioty funkcjonujące na rynku z wyjątkiem konsumentów Zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym Łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika, będącego konsumentem, wobec wierzyciela wynosi co najmniej 200 zł, zaś dłużnika będącego przedsiębiorcą co najmniej 500 zł Od terminu płatności upłynęło co najmniej 60 dni Upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi do rąk własnych wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do BIG

7 Warunki przekazania IG potwierdzonych tytułem wykonawczym
W tym przypadku do przekazania dłużników do BIG są uprawnione wszystkie podmioty funkcjonujące na rynku, w tym konsumenci Wierzytelność została potwierdzona tytułem wykonawczym Kwota i okres zaległości są bez znaczenia Upłynęło co najmniej 14 dni od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi do rąk własnych wezwania do zapłaty zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do BIG

8 Jak przebiega wymiana informacji gospodarczych?

9 Informacje do BIG przekazują m. in.
Banki spółdzielcze Telekomy Dostawcy energii Firmy leasingowe Firmy pożyczkowe Wierzyciele wtórni (firmy windykacyjne) Przedsiębiorstwa (sektor MŚP) Samorządy (dłużników alimentacyjnych) Firmy ubezpieczeniowe Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe Osoby fizyczne, jeśli posiadają tytuł wykonawczy

10 Trzy obszary funkcjonowania BIG
1.Analiza ryzyka 2.Miękka windykacja 3.Ocena wiarygodności finansowej 1. Analiza ryzyka - Udostępnianie Informacji gospodarczych zawartych w Rejestrze Dłużników (także dane BIK S.A i ZBP) 2. Miękka windykacja – Narzędzia udostępnione przez BIG InfoMonitor 3. Ocena Wiarygodności Finansowej - Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo

11 Analiza Ryzyka

12 Korzyści Zabezpieczenie poziomu płynności finansowej
Zabezpieczanie się przed nieuczciwymi kontrahentami Zabezpieczenie się przed nietrafionymi decyzjami biznesowymi Minimalizacja ryzyka zawieranych transakcji Budowanie relacji długofalowych z kontrahentami Budowanie zaufanego portfela swoich kontrahentów

13 BIG InfoMonitor wydał 8 mln raportów w 2011 r.
Źródło: BIG InfoMonitor

14 Sprawdzanie kontrahenta w BIG
Sprawdzanie wiarygodności kontrahenta Raport o Przedsiębiorcy/ Raport o Konsumencie zawiera informacje z Rejestru Dłużników BIG, rozszerzony o dane z sektora bankowego - Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich). Monitorowanie kontrahenta Informacja o każdej zmianie w Rejestrze Dłużników BIG, dotyczącej wprowadzanych informacji o przedsiębiorcy zgłoszonym do monitorowania. Monitorowanie swojej firmy Informacja o każdej zmianie z Rejestru Dłużników BIG, dotyczącej wprowadzonej informacji gospodarczej o Twojej firmie.

15 Rodzaje raportów Raport o Konsumencie - zawiera informacje gospodarcze o konsumencie, jego zobowiązaniach oraz źródle pochodzenia informacji, pochodzące z wszystkich sektorów gospodarki Raport o Przedsiębiorcy – zawiera informacje gospodarcze o przedsiębiorcy, jego zobowiązaniach oraz źródle pochodzenia informacji, pochodzące z wszystkich sektorów gospodarki Raport o Dokumencie – zawiera informacje gospodarcze dotyczące posłużenia się cudzym lub podrobionym dokumentem Raport o Sobie – zawiera informacje czy podmiot występujący do BIG o taki raport widnieje w Rejestrze Dłużników BIG Raport z Rejestru Zapytań – zawiera informacje, kto w przeciągu ostatnich 12 miesięcy pytał o dany podmiot i jakie informacje otrzymał.

16 Miękka windykacja

17 Korzyści Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności
Szybki, nisko kosztowy proces odzyskiwania należności Nieskomplikowany proces odzyskiwania należności (inaczej niż w przypadku twardej windykacji-postępowanie sądowe).

18 Obszar windykacyjny: Pieczęć prewencyjna
Klauzula z logo i informacją o współpracy BIG InfoMonitor Wezwanie do zapłaty Wpis dłużnika do Rejestru Dłużników BIG Powiadomienie dłużnika o wpisie do Rejestrze Dłużników BIG

19 Efektywność miękkiej windykacji - doświadczenia
Proces 1: część dłużników spłaca zaległe zobowiązania już po otrzymaniu wezwania z informacją o zamiarze umieszczenia jego danych w rejestrze BIG (25 % – 35 %). Proces 2: część dłużników reguluje zobowiązania po umieszczeniu informacji w Rejestrze Dłużników BIG (10% - 20 %). Proces 3: ostatnim etapem jest wysłanie powiadomienia o umieszczeniu danych osoby lub firmy w Rejestrze Dłużników BIG (10 % - 15 % skuteczności)

20 Ocena wiarygodności finansowej

21 Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
Jako jedyny na rynku wydawany jest w oparciu o trzy bazy danych: Rejestr Dłużników BIG; bazy Biura Informacji Kredytowej; System BANKOWY REJESTR Związku Banków Polskich

22 Program Firma Wiarygodna Finansowo
Program Firma Wiarygodna Finansowo jest przedsięwzięciem podjętym przez BIG InfoMonitor we współpracy z BIK i ZBP; Jest realizowany dla rzetelnych firm i solidnych przedsiębiorców, którzy w biznesie kierują się zasadami fair play; Dzięki certyfikacji wiarygodności finansowej buduje wzajemne zaufanie pomiędzy przedsiębiorcami; Skupia firmy, które weryfikują i uznają wiarygodność swoich kontrahentów oraz akceptują Deklarację Uczestnika Programu.

23 Deklaracja Uczestnika Programu
1) Przestrzegam prawa i zasad odpowiedzialnego biznesu; 2) Płacę w terminie; 3) Nie mam zaległości płatniczych figurujących w rejestrach dłużników; 4) Uważnie zarządzam swoją płynnością finansową; 5) Dbam o pozytywną historię kredytową mojej firmy; 6) Nie zadłużam się ponad miarę; 7) Staram się wypracować zysk z moich działań; 8) Zapewniam moim pracownikom odpowiednie warunki pracy i płacy; 9) Dbam o reputację i markę mojej firmy; 10) Dążę do współpracy tylko z firmami wiarygodnymi finansowo; 11) Honoruję certyfikaty wydane w ramach Programu Firma Wiarygodna Finansowo.

24 Korzyści z wynikające z posiadania Certyfikatu
Pomaga uzyskiwać przewagę w działaniach handlowych, pozyskiwać nowych partnerów biznesowych oraz budować przewagę konkurencyjną; Jest istotnym narzędziem, pomocnym w negocjacjach handlowych, wzmacniającym pozycję firmy na rynku – partnerzy biznesowi/klienci mogą 24h, 7 dni w tygodniu, zweryfikować ważność i aktualność Certyfikatu (wystarczy dostęp do Internetu); Wyróżnia firmę wśród innych przedsiębiorców i podnosi jej prestiż – wiarygodność finansowa potwierdzona nie tylko przez innych przedsiębiorców, ale również przez banki, jest niezawodną rekomendacją, budującą zaufanie do firmy; To szansa na rozwój i wzmocnienie pozycji firmy na rynku.

25 Raporty i analizy BIG

26 Badamy zadłużenie Polaków i przedsiębiorców
BIG InfoMonitor prowadzi działalność edukacyjną, w ramach której m.in. wydaje dwa raporty, które ukazują się kwartalnie i dotyczą zadłużenia konsumentów oraz opinii przedsiębiorców (TNS Polska) 26

27 Profil klienta podwyższonego ryzyka
Średnie zaległe zadłużenie wobec banków, firm pożyczkowych, telekomunikacyjnych oraz firm dostarczających usługi masowe wynosi 16 561zł; W porównaniu z raportem z listopada minionego roku średnie zaległe zadłużenie wzrosło o 84 złote. Jest więc zaledwie o 0,5% większe niż cztery miesiące temu.

28 Liczba klientów podwyższonego ryzyka
Liczba klientów podwyższonego ryzyka wzrosła o ponad 74 tys. osób i obecnie wynosi osób; Po ponad półrocznej stabilizacji liczby niesolidnych płatników ponownie grupa ta zaczyna wyraźnie rosnąć; W ciągu ostatnich 12 miesięcy liczba nierzetelnych dłużników wzrosła o ponad 430 tysięcy osób.

29 Łączna kwota zaległych płatności
Od ostatniego badania, kwota zaległych płatności powiększyła się o 1,4 miliarda złotych; W ciągu ostatnich 12 miesięcy łączna kwota zaległych zobowiązań klientów podwyższonego ryzyka powiększyła się o 27% (7,54 miliarda złotych); Rok temu przeterminowane zadłużenie wynosiło ponad 28 miliardów złotych, czyli tyle samo ile teraz wynosi zadłużenie 9 regionów spośród 16 województw.

30 Badanie opinii publicznej - wiedza Polaków o działalności BIGów

31 Kiedy jesteśmy weryfikowani w BIG?
Niemal trzy czwarte Polaków (74%) zdaje sobie sprawę z bycia weryfikowanym na listach BIG w momencie ubiegania się o kredyt lub pożyczkę. Jedynie 11% Polaków nie wie czy w ogóle jest sprawdzane w rejestrach dłużników

32 Dane o sobie Zaledwie jedna czwarta (24%) Polaków wie, że może sprawdzić, jakie informacje o nim przechowywane są w rejestrach Biur Informacji Gospodarczej. Wiedzy na ten temat nie ma przeszło trzy czwarte Polaków.

33 Obalamy mity na temat BIG-ów
Biura Informacji Gospodarczej (rejestry dłużników) to podmioty prywatne, spółki akcyjne. Nie ma w Polsce państwowych podmiotów gromadzących i udostępniających dane o zadłużeniu konsumentów i przedsiębiorców Dane o zadłużeniu konsumenta lub przedsiębiorcy są usuwane z BIG-u w momencie całkowitej spłaty zadłużenia – nie ma możliwości trafienia do BIG-u „na zawsze” Informacje o zadłużeniu nie trafiają do BIG-ów automatycznie – podstawą współpracy z BIG jest podpisanie z nim umowy BIG i BIK to dwa odrębne podmioty działające w oparciu o inne regulacje prawne. BIK gromadzi informacje z całego sektora bankowego i buduje historię kredytową klientów banków, BIG-i gromadzą głównie informacje negatywne z pozostałych sektorów gospodarki. Konsumenci mogą pytać w BIG tylko o zadłużenie przedsiębiorców (np. mogą sprawdzić pracodawcę lub dewelopera)

34 Dziękuję za uwagę Jacek Andrzejewski

35 BIG InfoMonitor w mediach

36 Rynek wierzytelności i BIG
Źródło: Prognoza własna BIG InfoMonitor, Kredyt Inkaso, ERIF BIG, KRD BIG, DGP, IBnGR

37 Wierzytelności wtórne
ok.80% rynku to niespłacone kredyty bankowe Źródło: IBnGR, 2010

38 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej
25,71 22,19 20,7 21,06 10,34 3,81 1,44 7,28 14,89 9,28 13,52 13,37 6,98 13,34 11,34 11,51 5,36 -20 -10 10 20 30 W ciągu ostatnich trzech miesięcy główny indeks BIG spadł o 6,15 pkt.; Obecny poziom wskaźnika jest najniższy od blisko 2,5 roku czyli od pierwszej fali kryzysu gospodarczego. Warto jednak zwrócić uwagę, że firmy były równie sceptyczne w ocenie sytuacji w pierwszych miesiącach minionego roku.

39 Firmom zależy na wiarygodności
odpowiedzi w % Dobra kondycja i wysoka wiarygodność finansowa przedsiębiorstwa jest w Polsce czynnikiem wpływającym na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Mojej firmie bardzo zależy na posiadaniu opinii wiarygodnej finansowo i reputacji solidnego kontrahenta. Wiarygodności finansowa mojej firmy zależy od tego, czy nasi kontrahenci regulują w terminie faktury. W jakim stopniu się Pan(i) zgadza, bądź nie zgadza z następującymi stwierdzeniami? Ogółem N=409 TNS OBOP czerwiec/lipiec’ 2011r.

40 Terminowość regulowania zobowiązań
Firma respondenta Klienci respondenta Średnia ilość dni przeterminowanej płatności 10 dni 26 dni Średnia ilość dni przeterminowanej płatności zdecydowaną większość płaci terminowo 5 dni 11 dni 15 dni 18 dni 42 dni 15 dni 20 dni 32 dni 42 dni 58 dni znaczną część płaci terminowo część płaci przed, część po znaczną część płaci po terminie zdecydowaną większość płaci po terminie (po lewej) Czy Pana(i) firma płaci swe zobowiązania w terminach wskazanych na fakturach? Ile dni po terminie wskazanym na fakturze dokonują Państwo płatności? Ogółem N=409 (po prawej) Czy klienci / kontrahenci płacą swe zobowiązania w terminach wskazanych przez Państwa na fakturach? Ile dni po terminie wskazanym na fakturze klienci / kontrahenci dokonują płatności? Ogółem N=409

41 Sprawdzanie wiarygodności kontrahenta
Tak, każdego nowego kontrahenta Zawsze Klienci respondenta Firma respondenta Bardzo często Tak, wybranych kontrahentów Od czasu do czasu Bardzo rzadko Nie Nigdy (po lewej) Czy rozpoczynając współpracę z nowym klientem, kontrahentem sprawdzają Państwo jego wiarygodność i wypłacalność? Ogółem N=409 (po prawej) Jak często kontrahenci wymagają od Państwa firmy potwierdzenia wiarygodności finansowej? Ogółem N=409

42 Czym jest Biuro Informacji Gospodarczej
Biuro Informacji Gospodarczej (BIG) to: instytucja, która przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze. Nazwa zwyczajowa funkcjonująca w Polsce to: „rejestr dłużników”

43 Dane, które składają się na informację gospodarczą
O przedsiębiorcy: nazwa firmy siedziba i adres KRS NIP REGON imiona i nazwiska wspólników i członków zarządu przedmiot działalności O konsumencie: imiona i nazwisko adres PESEL seria i nr dowodu osobistego

44 Monitorowanie kontrahentów
Biuro Informacji Gospodarczych w zakresie usług prewencyjnych oprócz udostępniania raportów na temat wiarygodności płatniczej, świadczy również usługę monitorowania. Możliwe jest monitorowanie: Stanu informacji gospodarczych o przedsiębiorcy – informacja o każdej zmianie w Rejestrze Dłużników BIG, dotyczącej wprowadzonych danych o przedsiębiorcy przekazanym do monitorowania. Pozwala to zaprzestać współpracy z przedsiębiorcą, któremu pogorszyła się sytuacja finansowa. Stanu informacji gospodarczych dotyczących własnej firmy - informacja o każdej zmianie w Rejestrze Dłużników BIG, dotyczącej wprowadzonej informacji gospodarczej o naszej firmie

45 „Miękka windykacja” – wpisywanie dłużnika do BIG
„Miękka windykacja” – łagodny sposób odzyskiwania należności, którego głównym narzędziem jest wpisanie dłużnika do rejestru jednego z trzech Biur Informacji Gospodarczej. Narzędzia pomagające w egzekwowaniu należności Formularz wezwania do zapłaty z ostrzeżeniem o wpisie do BIG Pieczątka do wykorzystania na własnych dokumentach finansowych z informacją o możliwości umieszczenia dłużnika w rejestrze Naklejki informujące o współpracy z BIG Umieszczenie IG o niespłaconych zobowiązaniach dłużnika w BIG Powiadomienie o umieszczeniu IG w BIG wysłane do dłużnika

46 Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo, to nowe narzędzie dla przedsiębiorców, za pomocą którego można potwierdzać własną wiarygodność finansową. Certyfikat jest elementem Programu Firma Wiarygodna Finansowo, którego celem jest promocja rzetelnych i solidnych firm. Firma, która chce przystąpić do Programu i ubiegać się o Certyfikat musi działać co najmniej od 6 miesięcy. Zostanie sprawdzona pod kątem nieposiadania zaległości płatniczych w Rejestrze Dłużników BIG, BIK oraz ZBP. Każda certyfikowana firma otrzymuje pakiet on-line, za pomocą którego może promować swoją wiarygodność. Pakiet zawiera gotowe do wykorzystania piliki graficzne z logo Programu Firma Wiarygodna Finansowo.

47


Pobierz ppt "Jacek Andrzejewski Specjalista ds. Klientów Strategicznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google