Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewa Demczuk OPIS INNOWACJI W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W RZYKACH W LATACH 2014 – 2016 Program innowacji został Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewa Demczuk OPIS INNOWACJI W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W RZYKACH W LATACH 2014 – 2016 Program innowacji został Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej."— Zapis prezentacji:

1 Ewa Demczuk OPIS INNOWACJI W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W RZYKACH W LATACH 2014 – 2016 Program innowacji został Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 18 czerwca 2014 i przyjęty do realizacji przez Kuratorium Małopolskie w dniu 02 września 2014 roku..

2 Tytuł innowacji TEATRALIZACJA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ – WYZWALANIE DZIECIĘCEJ KREATYWNOŚCI

3  Rodzaj innowacji — metodyczno–organizacyjna  Zakres innowacji — klasa IIa SP grupa 18 uczniów. Inne klasy – uczestnictwo okazjonalne  Termin realizacji — od września 2014r. przez dwa kolejne lata do końca pierwszego etapu edukacji, TEATRALIZACJA

4  Zakłada się, że edukacja wspomagana teatralizacją wpłynie na motywację i osiągnięcia szkolne uczniów w młodszym wieku szkolnym oraz rozwinie ich potencjał dywergencyjny/twórczy poprzez stymulację i modyfikację zachowania, myślenia, wyobraźni, zdolności oraz umiejętności twórczych.  Planowaną innowację traktować należy jako szczególny środek strategii edukacyjnej mający na celu sprawdzenie przydatności teatralizacji, wprowadzonej do zajęć kształcenia zintegrowanego. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA INNOWACJI

5  Teatralizację można zdefiniować jako zespół zintegrowanych i wielopłaszczyznowych działań edukacyjno-wychowawczych, których realizację warunkują trzy czynniki: percepcja, aktywność twórcza i wiedza oraz trzy metody: bezpośredni kontakt z dziełami teatralnymi, własna twórczość teatralna (tworzenie scenariuszy, projektowanie scenografii, kostiumów, przygotowanie rekwizytów, opracowanie choreografii itp.), a także aktywne nabywanie wiedzy przez zastosowanie różnorodnych technik inscenizacyjnych i dramowych oraz środków teatralnych do celów edukacyjnych TERMINOLOGIA – WYJAŚNIENIE POJĘĆ TEATRALIZACJA, POTENCJAŁ DYWERGENCYJNY

6  Potencjał dywergencyjny ucznia– predyspozycje dziecka odpowiedzialne za twórczość - związane z rozwiązywaniem problemów otwartych, o wielu możliwych rozwiązaniach.  Wskaźnikami potencjału dywergencyjnego/twórczego jest: płynność, giętkość, oryginalność oraz wrażliwość na problemy i elaboracja POTENCJAŁ DYWERGENCYJNY/TWÓRCZY

7 PŁYNNOŚĆ Płynność jest rozumiana, jako zdolność do wytwarzania w krótkim czasie wielu słów, sentencji, idei, pomysłów i tym podobnych

8 Giętkość myślenia można ująć, jako zdolność wytwarzania jakościowo różnych wytworów a także zmiany kierunku poszukiwań; GIĘTKOŚĆ

9 ORYGINALNOŚĆ Oryginalność myślenia umożliwia dostrzeganie nowych, niezwykłych aspektów sytuacji, problemów, wychodzenia poza stereotypowe rozwiązania

10 Wrażliwość na problemy to zdolność wykrywania wad, luk, niedostatków oraz trudności występujących w różnych sytuacjach i działaniach ludzi; WRAŻLIWOŚĆ NA PROBLEMY

11 ELABORACJA Elaboracja - zdolność ekspresyjnego, wyczerpującego, pełnego szczegółów zamknięcia sytuacji problemowej.

12 TEATRALIZACJA ANGAŻUJE UCZNIA POZNAWCZO, EMOCJONALNIE I RUCHOWO, POZWALAJĄC NA ZDOBYWANIE WIEDZY O SOBIE, STAWIANIE PYTAŃ, POSZUKIWANIE ODPOWIEDZI ORAZ KONSTRUOWANIE WIEDZY O ŚWIECIE W KONTEKŚCIE INTERAKCJI SPOŁECZNYCH.

13 WPROWADZENIE DO ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ELEMENTÓW TEATRALIZACYJNYCH W NIEZWYKŁY SPOSÓB WZBOGACI KAŻDEGO UCZNIA, JEGO WYOBRAŹNIĘ, AKTYWNOŚĆ, KREATYWNOŚĆ, OTWARTOŚĆ I WIEDZĘ.

14 W TAKIM TEATRZE, KTÓRY TWORZĄ DZIECI JEST SPORO MIEJSCA NA IMPROWIZACJĘ I NIEKONWENCJONALNOŚĆ

15 SZKO Ł A POWINNA BY Ć MIEJSCEM NAJLEPSZEJ ZABAWY I Ź RÓD Ł EM RADO Ś CI

16  koncentrują się na rozpoznaniu i opisie efektów rozwoju potencjalności dywergencyjnej (płynności, giętkości, oryginalności, wrażliwości na problemy i elaboracji) uczniów w młodszym wieku szkolnym pod wpływem teatralizacji. CELE TEORETYCZNO-POZNAWCZE

17  odnoszą się do rekomendacji, jakie można sformułować dla nauczycieli klas najmłodszych szkoły podstawowej:  wskazanie warunków pedagogicznych oraz metod wspomagania rozwoju potencjału twórczego dzieci w młodszym wieku szkolnym,  wspomaganie dziecka w jego całościowym rozwoju,  rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych uczniów,  poprawa jakości pracy szkoły i podniesienie skuteczności kształcenia.  modyfikacja programu w celu poprawy jakościowej realizacji podstawy programowej CELE PRAKTYCZNE

18  rozwijanie aktywności twórczej i indywidualnych predyspozycji intelektualnych uczniów,  rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i poczucia estetyki,  rozwijanie zdolności twórczego myślenia i umiejętności wnioskowania  motywowanie do zdobywania wiedzy i rozwijania swoich zainteresowań,  rozwijanie umiejętności muzycznych i tanecznych,  rozwijanie zdolności językowych,  kształtowanie sprawności psychomotorycznej,  kształtowanie postawy współdziałania zespołowego i wzajemnej odpowiedzialności,  rozwijanie prawidłowych relacji interpersonalnych,  doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela i podniesienie skuteczności kształcenia,  opracowanie programu oddziaływań edukacyjnych uwzględniającego teatralizację zajęć kształcenia zintegrowanego,  modyfikacja i opracowanie narzędzi diagnostycznych do pomiarów ilościowych i jakościowych potencjału twórczego dzieci. CELE SZCZEGÓŁOWE

19  Zajęcia o charakterze dramy kreatywnej i edukacyjnej odbędą się w ramach obligatoryjnego czasu wyznaczonego przez plan nauczania na kształcenie zintegrowane – ok. 45 minut dziennie. Na realizację inscenizacji przewidziana jest 1 godzina tygodniowo, co w ciągu roku szkolnego daje około 35 godzin. Ponadto przewiduje się dodatkowe godziny (koło teatralne) przeznaczone m.in. na warsztaty teatralne, realizację spektakli (jasełka, teatrzyki dziecięce), uczestnictwo w spektaklach (cztery razy w roku) oraz przeglądach teatralnych. CZAS PRZEZNACZONY NA INNOWACJE

20  możliwość odkrywania swoich talentów,  poznanie ćwiczeń rozwijających kreatywność i twórcze myślenie,  kształtowanie i utrwalanie prawidłowego zachowania i postaw,  rozwijanie kompetencji kluczowych, m.in. w zakresie planowania i oceniania własnego uczenia się, porozumiewania się, przygotowania do publicznych wystąpień, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym i obcym, budowania więzi międzyludzkich, rozwiązywania konfliktów i problemów w sposób twórczy, podejmowania grupowych i indywidualnych decyzji, odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy,  zaistnienie w środowisku lokalnym,  poszerzenie własnych horyzontów myślowych,  uzupełnienie i poszerzenie wiedzy z zakresu literatury dziecięcej,  pokonanie przeciętności,  rozwijanie swoich zainteresowań,  pożyteczne spędzanie czasu,  szansa dla WSZYSTKICH uczniów w klasie. KORZYŚCI PŁYNĄCE Z INNOWACJI DLA UCZNIÓW

21  możliwość pracy nowymi metodami z wykorzystaniem nowych form organizacyjnych,  poszerzenie swojego warsztatu pracy,  satysfakcja i zadowolenie z pracy,  zwiększenie swojego doświadczenia zawodowego,  realizacja swoich pasji,  promocja nauczyciela w środowisku,  podbudowanie swojego autorytetu,  chęć dotrzymania kroku zmianom zachodzącym w otoczeniu. KORZYŚCI DLA NAUCZYCIELI:

22  poprawa jakości pracy szkoły w zakresie realizacji podstawy programowej,  poszerzenie oferty edukacyjnej,  promocja szkoły w środowisku lokalnym,  nawiązanie lepszej współpracy z rodzicami,  nawiązanie współpracy z innymi instytucjami kulturalno- oświatowymi w środowisku lokalnym,  pozyskiwanie nowych kontaktów i znajomości,  poczucie zadowolenia ze zrobienia czegoś więcej niż przeciętność. KORZYŚCI DLA SZKOŁY:

23  radość z wszechstronnego rozwoju dziecka,  możliwość aktywnej współpracy ze szkołą,  zagospodarowanie dzieciom wolnego czasu,  możliwość uczestniczenia w interesujących i bezpłatnych zajęciach. KORZYŚCI DLA RODZICÓW:

24  Cykl innowacyjny będzie trwał od września 2014 r. do czerwca 2016 r. Zajęcia o charakterze dramy kreatywnej i edukacyjnej odbędą się w ramach obligatoryjnego czasu wyznaczonego przez plan nauczania na kształcenie zintegrowane – ok. 45 minut dziennie. Ponadto przewiduje się dodatkowe godziny (koło teatralne) przeznaczone m.in. na warsztaty teatralne, realizację inscenizacji, uczestnictwo w spektaklach (cztery razy w roku) oraz przeglądach teatralnych. Spotkania koła teatralnego planowane są jeden raz w tygodniu po 1. godzinie dydaktycznej (45 min.) w ramach zajęć pozalekcyjnych. PLANOWANE DZIAŁANIA

25  W podjętej innowacji zakłada się zastosowanie dramy oraz inscenizacji związanej z adaptacją tekstów literatury dziecięcej. Zajęcia będą odbywać się w klasie oraz na zajęciach dodatkowych na bazie akcesoriów scenicznych, rekwizytów, kostiumów i środków dydaktycznych służących rozwijaniu umiejętności w obrębie kompetencji kluczowych i w oparciu o założenia teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Praca uczniów będzie przebiegała w specjalnych centrach ekspresji – dramy kreatywnej, teatru, piosenki i tańca. PRZEBIEG I PLANOWANE DZIAŁANIA

26  Przygotowanie i prezentacje pięciu spektakli - trzech spektakli teatru dla dzieci (inscenizacja literatury dziecięcej, spektakl profilaktyczny i terapeutyczny) oraz dwóch spektakli obrzędowych wg autorskich scenariuszy, we współpracy z nauczycielką j. polskiego – Małgorzatą Wójcik, nauczycielem j. angielskiego - Danutą Saferną, plastyki – Grzegorzem Smazą, muzyki - Markiem Bakalarskim, świetlicy szkolnej – Jarosławem Szklarczykiem oraz pedagoga szkolnego – Kararzyną Dusik-Szlósarczyk. Planowane są prezentacje dla szkoły i przedszkola w Rzykach, dla rodziców i mieszkańców wsi, udział w konkursach i przeglądach teatralnych. I CENTRUM TEATRU

27 DLA DZIECI W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM KREACJA TEATRALNA AKTORA – AMATORA JEST NOWĄ JAKOŚCIĄ DOŚWIADCZANIA SIEBIE

28  - realizacja różnych technik dramy na zajęciach kształcenia zintegrowanego odp. Ewa Demczuk i języka angielskiego – odp. Danuta Saferna: pantomima, nauczyciel w roli, gorące krzesło, konferencja prasowa, tunel myśli, zamiana ról, rzeźba, gry symulacyjne, rola na papierze, improwizacja, zmiana kształtu i ducha, żywy obraz i inne. II CENTRUM DRAMY KREATYWNEJ

29 CO TO JEST DRAMA? Drama jest specyficzną formą artystyczną zbliżoną do teatru. Wykorzystuje jego techniki i środki. Jest jednak formą przede wszystkim improwizowaną. Szczególnie sprawdza się w pracy z najmłodszymi 5 - 10 latkami, gdzie nie ogranicza działania, pozwala rozbudzić wyobraźnię, wykreować postać..

30 DRAMA – TUNEL MYŚLI, ROLA NA PAPIERZE

31 ŻYWY OBRAZ - BALET

32 PANTOMIMA – GŁASZCZĘ MALUTKIEGO KOTKA

33 W dramie rozwijana jest: wyobraźnia, mowa, emocje i sposoby panowania nad nimi, intelekt.

34 Gorące krzesło, Konferencja prasowa

35 POZA - RAKIETA

36 Płaszcz eksperta – jest to strategia polegająca na rozwiązywaniu problemów poprzez wchodzenie w role ekspertów: pedagogów, lekarzy, ekonomistów itp..

37 ŚLEDZENIE MYŚLI – POLEGA NA ZASTANOWIENIU SIĘ, O CZYM MOŻE MYŚLEĆ W DANYM MOMENCIE OSOBA BĘDĄCA W ROLI.

38 TUNEL MYŚLI

39 PANTOMIMA – SZUKAM PRZYJACIELA WŚRÓD ZWIERZĄT

40 Podnoszę bardzo ciężki kamień Podrzucam ogromną piłkę

41 ROLA NA PAPIERZE

42

43 ŻYWY OBRAZ - BALET

44 PRZESTRZEŃ POMIĘDZY – DZIECI PRZEDSTAWIAJĄ WZAJEMNE RELACJE ZA POMOCĄ ODLEGŁOŚCI NP. MIŁOŚĆ, SZACUNEK, GNIEW.

45 ZATRZYMYWANIE DRAMY – CO TERAZ ROBISZ?, DLACZEGO TO ROBISZ?, CO CHCESZ OSIĄGNĄĆ?, JAKIE MASZ ZASADY?

46  – śpiew, pantomima, ruch sceniczny i taniec. Realizacja zadań w tym centrum przygotuje grupy wokalne i taneczne do muzyczno-ruchowej ilustracji realizowanych spektakli teatralnych. Odp. Jarosław Szklarczyk, Marek Bakalarski, Ewa Demczuk. III CENTRUM PIOSENKI I TAŃCA

47  formy odbiorcze - uwzględnia się tu przede wszystkim oglądanie przedstawień, szczególnie w bezpośrednim kontakcie aktor – widz. Odp. wychowawcy współpracujących klas i uczący w klasie realizującej program innowacji nauczyciele.  formy popularyzacyjne – Szkolny Festiwal Talentów, dyskusje pospektaklowe - kanwą będą obejrzane i realizowane przedstawienia, spotkania z aktorem, pisanie recenzji, projektowanie plakatów teatralnych, kostiumów, scenografii itp. odp. nauczyciele j. polskiego, plastyki, autorka innowacji – Ewa Demczuk WAŻNYM UZUPEŁNIENIEM FORM EKSPRESYJNYCH BĘDĄ:

48 Ewaluacja będzie przeprowadzana po ukończeniu realizacji innowacji pedagogicznej przez nauczyciela prowadzącego. Do zebrania informacji i opracowania wyników przeprowadzonej innowacji a także sprawdzenia skuteczności wprowadzonego programu teatralizacji oraz popularyzacji przedsięwzięcia zostaną wykorzystane następujące narzędzia i procedury:  Arkusze diagnostyczne,  Arkusze obserwacyjne,  Ankiety dla rodziców,  Opinie uczniów,  Testy i zadania myślenia dywergencyjnego,  Sprawdziany,  Karty pracy,  Zapis fotograficzny i filmowy zajęć,  Prezentacje filmowe na stronie internetowej szkoły,  Arkusze obserwacji uczestniczących,  Port-folio prac uczniów,  Konspekty zajęć,  Publikacje w czasopismach naukowych i pedagogicznych,  Prezentacje na szkoleniach, warsztatach, konferencjach dla nauczycieli kształcenia zintegrowanego,  Scenariusze teatralne i dramowe,  Dokumentacja przebiegu nauczania. EWALUACJA – ODP. EWA DEMCZUK

49 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ewa Demczuk OPIS INNOWACJI W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W RZYKACH W LATACH 2014 – 2016 Program innowacji został Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google