Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opis innowacji w Zespole Szkół Samorządowych w Rzykach w latach 2014 – 2016 Ewa Demczuk Program innowacji został Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opis innowacji w Zespole Szkół Samorządowych w Rzykach w latach 2014 – 2016 Ewa Demczuk Program innowacji został Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej."— Zapis prezentacji:

1 Opis innowacji w Zespole Szkół Samorządowych w Rzykach w latach 2014 – 2016
Ewa Demczuk Program innowacji został Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 18 czerwca 2014 i przyjęty do realizacji przez Kuratorium Małopolskie w dniu 02 września 2014 roku..

2 Teatralizacja w edukacji wczesnoszkolnej – wyzwalanie dziecięcej kreatywności
Tytuł innowacji

3 teatralizacja Rodzaj innowacji — metodyczno–organizacyjna
Zakres innowacji — klasa IIa SP grupa 18 uczniów. Inne klasy – uczestnictwo okazjonalne Termin realizacji — od września 2014r. przez dwa kolejne lata do końca pierwszego etapu edukacji,

4 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA INNOWACJI
Zakłada się, że edukacja wspomagana teatralizacją wpłynie na motywację i osiągnięcia szkolne uczniów w młodszym wieku szkolnym oraz rozwinie ich potencjał dywergencyjny/twórczy poprzez stymulację i modyfikację zachowania, myślenia, wyobraźni, zdolności oraz umiejętności twórczych. Planowaną innowację traktować należy jako szczególny środek strategii edukacyjnej mający na celu sprawdzenie przydatności teatralizacji, wprowadzonej do zajęć kształcenia zintegrowanego.

5 Terminologia – wyjaśnienie pojęć Teatralizacja, potencjał dywergencyjny
Teatralizację można zdefiniować jako zespół zintegrowanych i wielopłaszczyznowych działań edukacyjno-wychowawczych, których realizację warunkują trzy czynniki: percepcja, aktywność twórcza i wiedza oraz trzy metody: bezpośredni kontakt z dziełami teatralnymi, własna twórczość teatralna (tworzenie scenariuszy, projektowanie scenografii, kostiumów, przygotowanie rekwizytów, opracowanie choreografii itp.), a także aktywne nabywanie wiedzy przez zastosowanie różnorodnych technik inscenizacyjnych i dramowych oraz środków teatralnych do celów edukacyjnych

6 potencjał dywergencyjny/twórczy
Potencjał dywergencyjny ucznia– predyspozycje dziecka odpowiedzialne za twórczość - związane z rozwiązywaniem problemów otwartych, o wielu możliwych rozwiązaniach. Wskaźnikami potencjału dywergencyjnego/twórczego jest: płynność, giętkość, oryginalność oraz wrażliwość na problemy i elaboracja

7 Płynność Płynność jest rozumiana, jako zdolność do wytwarzania w krótkim czasie wielu słów, sentencji, idei, pomysłów i tym podobnych

8 Giętkość Giętkość myślenia można ująć, jako zdolność wytwarzania jakościowo różnych wytworów a także zmiany kierunku poszukiwań;

9 Oryginalność Oryginalność myślenia umożliwia dostrzeganie nowych, niezwykłych aspektów sytuacji, problemów, wychodzenia poza stereotypowe rozwiązania

10 Wrażliwość na problemy
Wrażliwość na problemy to zdolność wykrywania wad, luk, niedostatków oraz trudności występujących w różnych sytuacjach i działaniach ludzi;

11 Elaboracja Elaboracja - zdolność ekspresyjnego, wyczerpującego, pełnego szczegółów zamknięcia sytuacji problemowej.

12 Teatralizacja angażuje ucznia poznawczo, emocjonalnie i ruchowo, pozwalając na zdobywanie wiedzy o sobie, stawianie pytań, poszukiwanie odpowiedzi oraz konstruowanie wiedzy o świecie w kontekście interakcji społecznych.

13 Wprowadzenie do zajęć edukacyjnych elementów teatralizacyjnych w niezwykły sposób wzbogaci każdego ucznia, jego wyobraźnię, aktywność, kreatywność, otwartość i wiedzę.

14 W takim teatrze, który tworzą dzieci jest sporo miejsca na improwizację i niekonwencjonalność

15 SZKOŁA POWINNA BYĆ MIEJSCEM NAJLEPSZEJ ZABAWY i źródłem radości

16 Cele teoretyczno-poznawcze
koncentrują się na rozpoznaniu i opisie efektów rozwoju potencjalności dywergencyjnej (płynności, giętkości, oryginalności, wrażliwości na problemy i elaboracji) uczniów w młodszym wieku szkolnym pod wpływem teatralizacji.

17 Cele praktyczne odnoszą się do rekomendacji, jakie można sformułować dla nauczycieli klas najmłodszych szkoły podstawowej: wskazanie warunków pedagogicznych oraz metod wspomagania rozwoju potencjału twórczego dzieci w młodszym wieku szkolnym, wspomaganie dziecka w jego całościowym rozwoju, rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych uczniów, poprawa jakości pracy szkoły i podniesienie skuteczności kształcenia. modyfikacja programu w celu poprawy jakościowej realizacji podstawy programowej

18 CELE SZCZEGÓŁOWE rozwijanie aktywności twórczej i indywidualnych predyspozycji intelektualnych uczniów, rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i poczucia estetyki, rozwijanie zdolności twórczego myślenia i umiejętności wnioskowania motywowanie do zdobywania wiedzy i rozwijania swoich zainteresowań, rozwijanie umiejętności muzycznych i tanecznych, rozwijanie zdolności językowych, kształtowanie sprawności psychomotorycznej, kształtowanie postawy współdziałania zespołowego i wzajemnej odpowiedzialności, rozwijanie prawidłowych relacji interpersonalnych, doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela i podniesienie skuteczności kształcenia, opracowanie programu oddziaływań edukacyjnych uwzględniającego teatralizację zajęć kształcenia zintegrowanego, modyfikacja i opracowanie narzędzi diagnostycznych do pomiarów ilościowych i jakościowych potencjału twórczego dzieci.

19 Czas przeznaczony na innowacje
Zajęcia o charakterze dramy kreatywnej i edukacyjnej odbędą się w ramach obligatoryjnego czasu wyznaczonego przez plan nauczania na kształcenie zintegrowane – ok. 45 minut dziennie. Na realizację inscenizacji przewidziana jest 1 godzina tygodniowo, co w ciągu roku szkolnego daje około 35 godzin. Ponadto przewiduje się dodatkowe godziny (koło teatralne) przeznaczone m.in. na warsztaty teatralne, realizację spektakli (jasełka, teatrzyki dziecięce), uczestnictwo w spektaklach (cztery razy w roku) oraz przeglądach teatralnych.

20 KORZYŚCI PŁYNĄCE Z INNOWACJI Dla uczniów
możliwość odkrywania swoich talentów, poznanie ćwiczeń rozwijających kreatywność i twórcze myślenie, kształtowanie i utrwalanie prawidłowego zachowania i postaw, rozwijanie kompetencji kluczowych, m.in. w zakresie planowania i oceniania własnego uczenia się, porozumiewania się, przygotowania do publicznych wystąpień, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym i obcym, budowania więzi międzyludzkich, rozwiązywania konfliktów i problemów w sposób twórczy, podejmowania grupowych i indywidualnych decyzji, odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy, zaistnienie w środowisku lokalnym, poszerzenie własnych horyzontów myślowych, uzupełnienie i poszerzenie wiedzy z zakresu literatury dziecięcej, pokonanie przeciętności, rozwijanie swoich zainteresowań, pożyteczne spędzanie czasu, szansa dla WSZYSTKICH uczniów w klasie.

21 korzyści Dla nauczycieli:
możliwość pracy nowymi metodami z wykorzystaniem nowych form organizacyjnych, poszerzenie swojego warsztatu pracy, satysfakcja i zadowolenie z pracy, zwiększenie swojego doświadczenia zawodowego, realizacja swoich pasji, promocja nauczyciela w środowisku, podbudowanie swojego autorytetu, chęć dotrzymania kroku zmianom zachodzącym w otoczeniu.

22 Korzyści Dla szkoły: poprawa jakości pracy szkoły w zakresie realizacji podstawy programowej, poszerzenie oferty edukacyjnej, promocja szkoły w środowisku lokalnym, nawiązanie lepszej współpracy z rodzicami, nawiązanie współpracy z innymi instytucjami kulturalno-oświatowymi w środowisku lokalnym, pozyskiwanie nowych kontaktów i znajomości, poczucie zadowolenia ze zrobienia czegoś więcej niż przeciętność.

23 Korzyści Dla rodziców:
radość z wszechstronnego rozwoju dziecka, możliwość aktywnej współpracy ze szkołą, zagospodarowanie dzieciom wolnego czasu, możliwość uczestniczenia w interesujących i bezpłatnych zajęciach.

24 Planowane działania Cykl innowacyjny będzie trwał od września 2014 r. do czerwca 2016 r. Zajęcia o charakterze dramy kreatywnej i edukacyjnej odbędą się w ramach obligatoryjnego czasu wyznaczonego przez plan nauczania na kształcenie zintegrowane – ok. 45 minut dziennie. Ponadto przewiduje się dodatkowe godziny (koło teatralne) przeznaczone m.in. na warsztaty teatralne, realizację inscenizacji, uczestnictwo w spektaklach (cztery razy w roku) oraz przeglądach teatralnych. Spotkania koła teatralnego planowane są jeden raz w tygodniu po 1. godzinie dydaktycznej (45 min.) w ramach zajęć pozalekcyjnych.

25 Przebieg i planowane działania
W podjętej innowacji zakłada się zastosowanie dramy oraz inscenizacji związanej z adaptacją tekstów literatury dziecięcej. Zajęcia będą odbywać się w klasie oraz na zajęciach dodatkowych na bazie akcesoriów scenicznych, rekwizytów, kostiumów i środków dydaktycznych służących rozwijaniu umiejętności w obrębie kompetencji kluczowych i w oparciu o założenia teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Praca uczniów będzie przebiegała w specjalnych centrach ekspresji – dramy kreatywnej, teatru, piosenki i tańca.

26 I Centrum teatru Przygotowanie i prezentacje pięciu spektakli - trzech spektakli teatru dla dzieci (inscenizacja literatury dziecięcej, spektakl profilaktyczny i terapeutyczny) oraz dwóch spektakli obrzędowych wg autorskich scenariuszy, we współpracy z nauczycielką j. polskiego – Małgorzatą Wójcik , nauczycielem j. angielskiego - Danutą Saferną, plastyki – Grzegorzem Smazą, muzyki - Markiem Bakalarskim, świetlicy szkolnej – Jarosławem Szklarczykiem oraz pedagoga szkolnego – Kararzyną Dusik-Szlósarczyk. Planowane są prezentacje dla szkoły i przedszkola w Rzykach, dla rodziców i mieszkańców wsi, udział w konkursach i przeglądach teatralnych.

27 Dla dzieci w młodszym wieku szkolnym kreacja teatralna aktora – amatora jest nową jakością doświadczania siebie

28 II Centrum dramy kreatywnej
- realizacja różnych technik dramy na zajęciach kształcenia zintegrowanego odp. Ewa Demczuk i języka angielskiego – odp. Danuta Saferna: pantomima, nauczyciel w roli, gorące krzesło, konferencja prasowa, tunel myśli, zamiana ról, rzeźba, gry symulacyjne, rola na papierze, improwizacja, zmiana kształtu i ducha, żywy obraz i inne.

29 Co to jest drama? Drama jest specyficzną formą artystyczną zbliżoną do teatru. Wykorzystuje jego techniki i środki. Jest jednak formą przede wszystkim improwizowaną. Szczególnie sprawdza się w pracy z najmłodszymi latkami, gdzie nie ogranicza działania, pozwala rozbudzić wyobraźnię, wykreować postać..

30 Drama – Tunel myśli, rola na papierze

31 Żywy obraz - balet

32 Pantomima – głaszczę malutkiego kotka

33 W dramie rozwijana jest:
wyobraźnia, mowa, emocje i sposoby panowania nad nimi, intelekt.

34 Gorące krzesło, Konferencja prasowa

35 Poza - rakieta

36 Płaszcz eksperta – jest to strategia polegająca na rozwiązywaniu problemów poprzez wchodzenie w role ekspertów: pedagogów, lekarzy, ekonomistów itp..

37 Śledzenie myśli – polega na zastanowieniu się, o czym może myśleć w danym momencie osoba będąca w roli.

38 Tunel myśli

39 Pantomima – szukam przyjaciela wśród zwierząt

40 Podnoszę bardzo ciężki kamień Podrzucam ogromną piłkę

41 Rola na papierze

42 Rola na papierze

43 Żywy obraz - balet

44 Przestrzeń pomiędzy – dzieci przedstawiają wzajemne relacje za pomocą odległości np. miłość, szacunek, gniew.

45 Zatrzymywanie dramy – Co teraz robisz. , Dlaczego to robisz
Zatrzymywanie dramy – Co teraz robisz?, Dlaczego to robisz?, Co chcesz osiągnąć? , Jakie masz zasady?

46 III Centrum piosenki i tańca
– śpiew, pantomima, ruch sceniczny i taniec. Realizacja zadań w tym centrum przygotuje grupy wokalne i taneczne do muzyczno-ruchowej ilustracji realizowanych spektakli teatralnych. Odp. Jarosław Szklarczyk, Marek Bakalarski, Ewa Demczuk.

47 Ważnym uzupełnieniem form ekspresyjnych będą:
formy odbiorcze - uwzględnia się tu przede wszystkim oglądanie przedstawień, szczególnie w bezpośrednim kontakcie aktor – widz. Odp. wychowawcy współpracujących klas i uczący w klasie realizującej program innowacji nauczyciele. formy popularyzacyjne – Szkolny Festiwal Talentów, dyskusje pospektaklowe - kanwą będą obejrzane i realizowane przedstawienia , spotkania z aktorem, pisanie recenzji, projektowanie plakatów teatralnych, kostiumów, scenografii itp. odp. nauczyciele j. polskiego, plastyki, autorka innowacji – Ewa Demczuk

48 EWALUACJA – odp. Ewa Demczuk
Ewaluacja będzie przeprowadzana po ukończeniu realizacji innowacji pedagogicznej przez nauczyciela prowadzącego. Do zebrania informacji i opracowania wyników przeprowadzonej innowacji a także sprawdzenia skuteczności wprowadzonego programu teatralizacji oraz popularyzacji przedsięwzięcia zostaną wykorzystane następujące narzędzia i procedury: Arkusze diagnostyczne, Arkusze obserwacyjne, Ankiety dla rodziców, Opinie uczniów, Testy i zadania myślenia dywergencyjnego, Sprawdziany, Karty pracy, Zapis fotograficzny i filmowy zajęć, Prezentacje filmowe na stronie internetowej szkoły, Arkusze obserwacji uczestniczących, Port-folio prac uczniów, Konspekty zajęć, Publikacje w czasopismach naukowych i pedagogicznych, Prezentacje na szkoleniach, warsztatach, konferencjach dla nauczycieli kształcenia zintegrowanego, Scenariusze teatralne i dramowe, Dokumentacja przebiegu nauczania.

49 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Opis innowacji w Zespole Szkół Samorządowych w Rzykach w latach 2014 – 2016 Ewa Demczuk Program innowacji został Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google