Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agnieszka Leszczyńska Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 132 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agnieszka Leszczyńska Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 132 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”"— Zapis prezentacji:

1 Agnieszka Leszczyńska Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Działanie 132 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”

2 Podstawy prawne:  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW),  Ustawa z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

3 Działanie 132 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” Celem działania jest:  Poprawa jakości produkcji i produktów rolnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi,  Zwiększenie spożycia żywności wysokiej jakości,  Wsparcie rolników wytwarzających żywność wysokiej jakości.

4 Działanie 132 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” Systemy Jakości objęte pomocą I.Systemy Wspólnotowe: a)System Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych (ChNP- ChOG) w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006; b)System Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności (GTS) w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006; c)Produkcja ekologiczna w rozumieniu rozporządzenia Rady (EWG) nr 834/2007.

5 Działanie 132 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” II. Systemy Krajowe : a)Integrowana produkcja (IP) w rozumieniu ustawy o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94 z późn. zm.) b)„Jakość Tradycja” (KE w czerwcu 2009r. wyraziła zgodę na wprowadzenie do PROW nowego systemu jakości żywności) c)Inne systemy krajowe (obecnie o podobne wsparcie ubiega się system produkcji wołowiny „Quality Meat Program”-QMP)

6 Działanie 132 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” Instytucje uczestniczące w działaniu: MRiRW – instytucja nadzorująca ARiMR – instytucja płatnicza  centrala - koordynacja, wypłata środków  oddziały regionalne – obsługa wniosków i wydawanie decyzji

7 Działanie 132 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” Beneficjent Producent rolny - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która została wpisana do ewidencji producentów oraz wytwarza produkty uczestniczące w systemach jakości żywności, 1)wpisany do ewidencji producentów w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76 z późn. zm.),

8 Działanie 132 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” 2)uczestniczący we wspólnotowych systemach jakości żywności lub w krajowym systemie produkcji integrowanej i wytwarzający produkty rolne przeznaczone do spożycia przez ludzi bezpośrednio lub po przetworzeniu, 3)który nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz przepisów wydanych w trybie tego rozporządzenia, a także na podstawie przepisów odrębnych. Beneficjent cd.

9 Działanie 132 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” Wysokość wsparcia GTS, ChNP i ChOG  3200 zł na rok przez 5 lat Rolnictwo ekologiczne  996 zł na rok przez 5 lat Integrowana produkcja  2750 zł na rok przez 5 lat „Jakość Tradycja”  1470 zł na rok przez 5 lat Producent rolny otrzymuje wsparcie na podstawie kosztów rzeczywiście poniesionych (faktury, dowody księgowe)

10 Działanie 132 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” Za co płaci ARiMR Uczestnikom systemów GTS, ChNP i ChOG zwraca się koszty:  kontroli, po przeprowadzeniu której wydaje się certyfikaty zgodności lub świadectwa jakości handlowej  składek na rzecz grupy producentów, jeżeli producent rolny należy do grupy producentów, poniesione w okresie, za który jest składany wniosek o płatność

11 Działanie 132 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” Za co płaci ARiMR Uczestnikom systemu rolnictwo ekologiczne zwraca się koszty:  kontroli, po przeprowadzeniu której wydaje się certyfikaty zgodności lub certyfikaty wskazujące, że producent rolny jest w okresie przestawiania (konwersji) w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady 834/2007;  składek na rzecz grupy producentów jeżeli producent rolny należy do grupy producentów, poniesione w okresie, za który jest składany wniosek o płatność

12 Działanie 132 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” Za co płaci ARiMR Uczestnikom systemu integrowana produkcja zwraca się koszty:  kontroli, po przeprowadzeniu której wydaje się certyfikaty poświadczające stosowanie integrowanej produkcji  poniesione na uzyskanie zaświadczenia o nieprzekroczeniu w roślinach i produktach roślinnych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych

13 Działanie 132 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”  składek na rzecz grupy producentów, jeżeli producent rolny należy do grupy producentów, poniesionych w okresie, za który jest składany wniosek o płatność  zakupu specjalistycznych publikacji na temat prowadzenia upraw zgodnie z zasadami integrowanej produkcji oraz zakupu pułapek feromonowych i lepowych zwrot kosztów składki lub publikacji i pułapek - do kwoty 750 zł

14 Za co płaci ARiMR Uczestnikom systemu „Jakość Tradycja” zwraca się koszty:  kontroli, po przeprowadzeniu której wydaje się certyfikaty poświadczające wytwarzanie produktów zgodnie z zadeklarowaną specyfikacją oraz standardami systemu,  składek na rzecz grupy producentów, jeżeli producent rolny należy do grupy producentów, poniesione w okresie, za który jest składany wniosek o płatność Działanie 132 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”

15 FORMY ORGANIZACYJNE GRUP PRODUCENTÓW 1)stowarzyszenie, 2)kółko rolnicze i rolnicze zrzeszenie branżowe, 3)spółdzielnia, 4)grupa producentów rolnych, 5)wstępnie uznana grupa producentów, organizacja producentów owoców i warzyw oraz grupa producentów chmielu, 6)izba gospodarcza utworzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 710); - jeżeli skupia i reprezentuje producentów rolnych biorących udział we wspólnotowych lub krajowych systemach jakości żywności.

16 Działanie 132 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” BUDŻET: 80 mln euro Wnioski są przyjmowane od dnia 15 kwietnia 2009 r od dnia 15 kwietnia 2009 r.

17 Działanie 132 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” Składanie wniosków: Wniosek o przyznanie pomocy – składany jest jeden wniosek, a następnie po wydaniu pozytywnej decyzji administracyjnej producent rolny składa 5 kolejnych wniosków o płatność (miejsce)  w oddziale regionalnym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta; bezpośrednio lub wysyłając pocztą (zakres)  CHNP-ChOG i GTS – osobno dla każdego produktu  Rolnictwo ekologiczne, integrowana produkcja i „Jakość Tradycja” – łącznie dla produktów

18 Działanie 132 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” Składa: Wniosek o przyznanie pomocy wraz z kopią certyfikatu zgodności, wydanego nie wcześniej niż 9 m-cy w dniu złożenia wniosku, lub Wniosek o przyznanie pomocy wraz z oświadczeniem o przystąpieniu do systemu jakości żywności. Beneficjent

19 Działanie 132 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” Oświadczenie beneficjenta zawiera: - wskazanie produktów i rodzaju produkcji, jakie zostały objęte systemem kontroli, - dane jednostki certyfikującej, do której zgłosił się producent rolny, - datę objęcia systemem kontroli. Beneficjent

20 Działanie 132 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” 5 letni okres wsparcia – 5 płatności, w oparciu o faktycznie poniesione koszty. Jeżeli producent rolny nie złożył wniosku o płatność za dany okres, nie może on się ubiegać o płatność za ten okres w kolejnych latach. Beneficjent

21 Działanie 132 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” Składa wniosek o płatność wraz z: kopią certyfikatu zgodności, wydanego w okresie za który składany jest wniosek o płatność lub kopią certyfikatu, ważnego minimum 6 miesięcy w okresie za który składany jest wniosek o płatność Beneficjent

22 Działanie 132 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” Dyrektor oddziału regionalnego ARiMR wydaje decyzje administracyjne w sprawie przyznania pomocy lub płatności

23 Działanie 132 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”

24

25

26 Agnieszka Leszczyńska Wydział Aktywizacji Producentów Rolnych Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW ul. Wspólna Warszawa Tel Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Agnieszka Leszczyńska Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 132 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google