Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agnieszka Leszczyńska Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 132 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agnieszka Leszczyńska Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 132 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”"— Zapis prezentacji:

1 Agnieszka Leszczyńska Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 132 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”

2 Podstawy prawne:  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW),  Ustawa z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

3 Działanie 132 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” Celem działania jest:  Poprawa jakości produkcji i produktów rolnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi,  Zwiększenie spożycia żywności wysokiej jakości,  Wsparcie rolników wytwarzających żywność wysokiej jakości.

4 Działanie 132 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” Systemy Jakości objęte pomocą I.Systemy Wspólnotowe: a)System Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych (ChNP- ChOG) w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006; b)System Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności (GTS) w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006; c)Produkcja ekologiczna w rozumieniu rozporządzenia Rady (EWG) nr 834/2007.

5 Działanie 132 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” II. Systemy Krajowe : a)Integrowana produkcja (IP) w rozumieniu ustawy o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94 z późn. zm.) b)„Jakość Tradycja” (KE w czerwcu 2009r. wyraziła zgodę na wprowadzenie do PROW 2007-2013 nowego systemu jakości żywności) c)Inne systemy krajowe (obecnie o podobne wsparcie ubiega się system produkcji wołowiny „Quality Meat Program”-QMP)

6 Działanie 132 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” Instytucje uczestniczące w działaniu: MRiRW – instytucja nadzorująca ARiMR – instytucja płatnicza  centrala - koordynacja, wypłata środków  oddziały regionalne – obsługa wniosków i wydawanie decyzji

7 Działanie 132 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” Beneficjent Producent rolny - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która została wpisana do ewidencji producentów oraz wytwarza produkty uczestniczące w systemach jakości żywności, 1)wpisany do ewidencji producentów w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76 z późn. zm.),

8 Działanie 132 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” 2)uczestniczący we wspólnotowych systemach jakości żywności lub w krajowym systemie produkcji integrowanej i wytwarzający produkty rolne przeznaczone do spożycia przez ludzi bezpośrednio lub po przetworzeniu, 3)który nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz przepisów wydanych w trybie tego rozporządzenia, a także na podstawie przepisów odrębnych. Beneficjent cd.

9 Działanie 132 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” Wysokość wsparcia GTS, ChNP i ChOG  3200 zł na rok przez 5 lat Rolnictwo ekologiczne  996 zł na rok przez 5 lat Integrowana produkcja  2750 zł na rok przez 5 lat „Jakość Tradycja”  1470 zł na rok przez 5 lat Producent rolny otrzymuje wsparcie na podstawie kosztów rzeczywiście poniesionych (faktury, dowody księgowe)

10 Działanie 132 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” Za co płaci ARiMR Uczestnikom systemów GTS, ChNP i ChOG zwraca się koszty:  kontroli, po przeprowadzeniu której wydaje się certyfikaty zgodności lub świadectwa jakości handlowej  składek na rzecz grupy producentów, jeżeli producent rolny należy do grupy producentów, poniesione w okresie, za który jest składany wniosek o płatność

11 Działanie 132 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” Za co płaci ARiMR Uczestnikom systemu rolnictwo ekologiczne zwraca się koszty:  kontroli, po przeprowadzeniu której wydaje się certyfikaty zgodności lub certyfikaty wskazujące, że producent rolny jest w okresie przestawiania (konwersji) w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady 834/2007;  składek na rzecz grupy producentów jeżeli producent rolny należy do grupy producentów, poniesione w okresie, za który jest składany wniosek o płatność

12 Działanie 132 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” Za co płaci ARiMR Uczestnikom systemu integrowana produkcja zwraca się koszty:  kontroli, po przeprowadzeniu której wydaje się certyfikaty poświadczające stosowanie integrowanej produkcji  poniesione na uzyskanie zaświadczenia o nieprzekroczeniu w roślinach i produktach roślinnych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych

13 Działanie 132 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”  składek na rzecz grupy producentów, jeżeli producent rolny należy do grupy producentów, poniesionych w okresie, za który jest składany wniosek o płatność  zakupu specjalistycznych publikacji na temat prowadzenia upraw zgodnie z zasadami integrowanej produkcji oraz zakupu pułapek feromonowych i lepowych zwrot kosztów składki lub publikacji i pułapek - do kwoty 750 zł

14 Za co płaci ARiMR Uczestnikom systemu „Jakość Tradycja” zwraca się koszty:  kontroli, po przeprowadzeniu której wydaje się certyfikaty poświadczające wytwarzanie produktów zgodnie z zadeklarowaną specyfikacją oraz standardami systemu,  składek na rzecz grupy producentów, jeżeli producent rolny należy do grupy producentów, poniesione w okresie, za który jest składany wniosek o płatność Działanie 132 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”

15 FORMY ORGANIZACYJNE GRUP PRODUCENTÓW 1)stowarzyszenie, 2)kółko rolnicze i rolnicze zrzeszenie branżowe, 3)spółdzielnia, 4)grupa producentów rolnych, 5)wstępnie uznana grupa producentów, organizacja producentów owoców i warzyw oraz grupa producentów chmielu, 6)izba gospodarcza utworzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 710); - jeżeli skupia i reprezentuje producentów rolnych biorących udział we wspólnotowych lub krajowych systemach jakości żywności.

16 Działanie 132 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” BUDŻET: 80 mln euro Wnioski są przyjmowane od dnia 15 kwietnia 2009 r od dnia 15 kwietnia 2009 r.

17 Działanie 132 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” Składanie wniosków: Wniosek o przyznanie pomocy – składany jest jeden wniosek, a następnie po wydaniu pozytywnej decyzji administracyjnej producent rolny składa 5 kolejnych wniosków o płatność (miejsce)  w oddziale regionalnym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta; bezpośrednio lub wysyłając pocztą (zakres)  CHNP-ChOG i GTS – osobno dla każdego produktu  Rolnictwo ekologiczne, integrowana produkcja i „Jakość Tradycja” – łącznie dla produktów

18 Działanie 132 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” Składa: Wniosek o przyznanie pomocy wraz z kopią certyfikatu zgodności, wydanego nie wcześniej niż 9 m-cy w dniu złożenia wniosku, lub Wniosek o przyznanie pomocy wraz z oświadczeniem o przystąpieniu do systemu jakości żywności. Beneficjent

19 Działanie 132 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” Oświadczenie beneficjenta zawiera: - wskazanie produktów i rodzaju produkcji, jakie zostały objęte systemem kontroli, - dane jednostki certyfikującej, do której zgłosił się producent rolny, - datę objęcia systemem kontroli. Beneficjent

20 Działanie 132 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” 5 letni okres wsparcia – 5 płatności, w oparciu o faktycznie poniesione koszty. Jeżeli producent rolny nie złożył wniosku o płatność za dany okres, nie może on się ubiegać o płatność za ten okres w kolejnych latach. Beneficjent

21 Działanie 132 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” Składa wniosek o płatność wraz z: kopią certyfikatu zgodności, wydanego w okresie za który składany jest wniosek o płatność lub kopią certyfikatu, ważnego minimum 6 miesięcy w okresie za który składany jest wniosek o płatność Beneficjent

22 Działanie 132 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” Dyrektor oddziału regionalnego ARiMR wydaje decyzje administracyjne w sprawie przyznania pomocy lub płatności

23 Działanie 132 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”

24

25

26 Agnieszka Leszczyńska Wydział Aktywizacji Producentów Rolnych Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa Tel. 022 623 14 82 Agnieszka.Leszczynska@minrol.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Agnieszka Leszczyńska Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 132 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google