Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A."— Zapis prezentacji:

1 Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A.
Warszawa ul. Grzybowska 12/14 lok.B3 T: F:

2 Zakres działalności Elektrotechnika Geologia i geofizyka
CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII DLA PRZEMYSŁU S.A. jest dynamicznie rozwijającą się Spółką łącząca w sposób unikatowy płaszczyzny badań, rozwoju i nauki ze światem biznesu poprzez efektywny transfer wiedzy i skutecznie budowanie multidyscyplinarnej współpracy ośrodków naukowych i przedsiębiorstw. Spółkę tworzą specjaliści i praktycy rynkowi łączący kilkanaście lat doświadczeń pracy w międzynarodowym środowisku korporacyjnym i instytucji naukowo-badawczych. Głównymi obszarami działalności Spółki CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII DLA PRZEMYSŁU S.A. są: Elektrotechnika Geologia i geofizyka Inżynieria materiałowa Energetyka i mechanika płynów Zarządzanie

3 Elektrotechnika W dobie rozwoju systemów inteligentnych oraz technik i technologii gospodarowania energią, pobudzanych rosnącym deficytem zasobów jak i stosunkowo niską efektywnością procesów wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i rozdziału energii elektrycznej, rosną potrzeby konstruowania rozwiązań gwarantujących efektywne gospodarowanie przedmiotową energią z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi IT. Ze względu na fakt obecności elektrotechniki w tak kluczowych sektorach jak transport, budownictwo, przemysł, medycyna kluczowe staje się poszukiwanie rozwiązań zapewniających poprawę efektywności wykorzystania źródeł energii zarówno konwencjonalnych jak i odnawialnych.

4 Elektrotechnika Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku CBRTP S.A. zbudowała zespół o różnorodnych kompetencjach oraz nawiązała współpracę z widzącymi krajowymi ośrodkami naukowymi, zapewniając interdyscyplinarność procesów badawczych i wdrożeniowych a tym samym zwiększony potencjał gospodarczego wykorzystania ich wyników. badania jakości dostaw energii elektrycznej oraz racjonalizacji jej przetwarzania i użytkowania badania nad optymalizacją narzędzi analizy, przetwarzania, modelowania i projektowania systemów wytwarzaniu i konsumpcji energii Budowa algorytmów, technik i narzędzi zarządzania energią prace nad opracowaniem i wdrożeniem rozwiązań technicznych oraz technologicznych, umożliwiających wysokosprawną produkcję energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł mieszanych pracujących w modelu hybrydowym oraz kogeneracyjnym Zakres aktywności Spółki zarówno naukowo - badawczej jak i komercyjnej obejmuje:

5 Geofizyka i geotechnika
Konieczność stałego zwiększania wydobycia i eksploatacji złów dyktowana stale rosnącym zapotrzebowaniem gospodarek światowych na surowce i paliwa kopalne determinuje także rozwój badań naukowych umożliwiających poprawę efektywności procesów rozpoznawania, poszukiwania i eksploatacji złóż. Nie bez znaczenia jest także niezwykle skomplikowana jak na warunki europejskie krajowa struktura geologiczna utrudniająca eksploatację górniczą i proces poszukiwań wymuszająca stosowanie wyrafinowanych narzędzi, metod i technik pomiarowych, analizy oraz przetwarzania i interpretacji danych geologicznych, geofizycznych oraz otworowych, niejednokrotnie wytwarzanych w ramach prac eksperymentalnych. W tym też kontekście Spółka współpracuje z wiodącymi ośrodkami naukowymi z dziedziny w tym z Akademią Górniczo - Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz przemysłem PGNiG, Orlen, Lotos, realizując jako podwykonawca czy też kooperant konsorcjum naukowo przemysłowego zadania badawcze z wybranych pod obszarów. CBRTP S.A. dzięki posiadanemu zespołowi specjalistów oraz współpracy z wiodącymi instytutami i dostawcami technologii w skali krajowej i globalnej skutecznie realizuje działania służące udoskonalaniu stosowanych technik oraz metod akwizycji i interpretacji danych.

6 Geofizyka i geotechnika
Głównym celem działań CBRTP S.A. w dziedzinie geofizyki i geotechniki jest wzrost efektywności badań geofizycznych, głównie sejsmicznych, realizowanych w prospekcji złóż węglowodorów, a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego RP oraz UE, a także wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw poszukiwawczych i naftowych na rynku poszukiwań ropy naftowej i gazu ziemnego (w tym gazu łupkowego) oraz rud. prace analityczne i przetwarzanie danych sejsmicznych prace badawcze nad innowacyjnymi metodami akwizycji, przetwarzania oraz interpretacji danych badania nad poprawą efektywności procesów akwizycji danych geofizycznych badanie stery małych prędkości z wykorzystaniem sejsmiki wysokorozdzielczej inżynierskie badania geofizyczne we współpracy z czołowymi jednostkami naukowymi w Polsce i na świecie Zakres aktywności Spółki zarówno naukowo - badawczej jak i komercyjnej obejmuje:

7 Energetyka i mechanika płynów
Przemysł paliwowo-energetyczny uważany jest za gałąź strategiczną, ponieważ warunkuje wszelkie działania gospodarcze. Rozwój gospodarek generuje coraz to większe zapotrzebowania na energię przemysłu, usług, komunikacji, związany z tym brak możliwości magazynowania energii na dużą skalę, wzrastającymi wraz z odległością stratami energii w trakcie jej przesyłania a także wysokich kosztów budowania i funkcjonowania elektrowni oraz linii przesyłowych. W praktyce oznacza to konieczność zastosowania odmiennego od dotychczasowego podejścia dla rozwiazywania problemów odbiorców energii oraz dystrybutorów z wykorzystaniem również narzędzi teleinformatycznych, tworząc rozwiązania zapewniające poprawę efektywności źródeł zarówno konwencjonalnych jak i odnawialnych, jakości dostarczanej energii oraz integrację źródeł rozproszonych.

8 Energetyka i mechanika płynów
Rozumiejąc w pełni potrzeby rynku i gospodarki CBRTP S.A. skupia się na poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych poprzez współpracuję z dostawcami oraz producentami nad zwiększaniem efektywności produktów, bardziej optymalnym wykorzystaniem surowców i materiałów, a także nad nowatorskimi rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi. CBRTP S.A. tworzy własny know-how dzięki współpracy ze specjalistami z branży, firmami działającymi w energetyce odnawialnej i konwencjonalnej, którzy swoją wiedzą oraz działaniami wspierają rozwój sektora energetycznego. termodynamika wymiana ciepła kogeneracja poligeneracja energetyka cieplna konwencjonalna energetyka odnawialna mechanika płynów przepływy wielofazowe promieniowanie cieplne konwekcja przewodzenie ciepła Zakres aktywności Spółki zarówno naukowo - badawczej jak i komercyjnej obejmuje:

9 Inżynieria materiałowa
Inżynieria materiałowa jako wybitnie interdyscyplinarna dziedzina nauki i techniki łącząca elementy fizyki chemii, biologii i matematyki, cechowana unikalnym a zarazem innowacyjnym charakterem wynalazków o znaczącym potencjale gospodarczego wykorzystania, stanowi w strategii Spółki kluczowy obszar aktywności badawczo - rozwojowej. Gwałtowny rozwój inżynierii materiałowej w ostatnich kilkunastu latach implikował rozwój narzędzi, maszyn i urządzeń w wielu dziadzinach, pobudzając tym samym ich rozwój, co szczególnie widoczne jest w przemyśle surowcowym i obszarach wysokich technologii oraz medycyny.

10 Inżynieria materiałowa
Wskazane czynniki ukierunkowały działania strategiczne Spółki na obszar inżynierii materiałowej komplementarny z pozostałymi działami badawczo-rozwojowymi funkcjonującymi w strukturach CBRTP S.A., a aktywna współpraca z wiodącymi krajowymi ośrodkami naukowymi tj. Politechniką Warszawską, Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznych w Szczecinie oraz Akademią Górniczo - Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, umożliwiają inicjowanie i realizację złożonych przedsięwzięć badawczych, badawczo - rozwojowych oraz wdrożeniowych, które rokują rzeczywisty transfer wyników do gospodarki stanowiący ogromny potencjał konkurencyjny dla Spółki i jej Partnerów. materiałów inżynierskich projektowania materiałowego metodyk badania materiałów technologii procesów materiałowych mechaniki technicznej, pękania oraz wytrzymałości materiałów projektowania inżynierskiego i grafiki inżynierskiej termodynamiki technicznej elektrotechniki i elektroniki zintegrowanych systemów zarządzania Zakres aktywności Spółki zarówno naukowo - badawczej jak i komercyjnej obejmuje prace badawcze w obszarach:

11 Zarządzanie Głównym celem projektów badawczych realizowanych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu jest m.in. tworzenie dedykowanych metodyk zarządzania projektami dla sektora przemysłowego, energetycznego i paliwowego w oparciu o analizę i zastosowanie wybranych elementów standardowych metodyki zarządzania i charakteru projektów realizowanych w przedmiotowym sektorze. Projekty mają charakter naukowo-badawczy i są realizowane przez zespół praktyków biznesowych oraz kadrę akademicką, którzy posiadają wiedzę, know-how oraz doświadczenie w zarządzaniu multidyscyplinarnymi projektami. W finalnej fazie przystępuje się do etapu komercjalizacji metodyki w formie rynkowego produktu, oferowanego podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą.

12 Zarządzanie Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku CBRTP S.A. zbudowała zespół o połączonych kompetencjach menadżerskich oraz inżynieryjnych, oparty o praktyków biznesowych, finansistów oraz inżynierów kontraktowych z wieloletnim doświadczeniu w nadzorowaniu oraz kontroli inwestycji budowlanych, konstrukcyjnych oraz modernizacyjnych w sektorach energetyki, motoryzacji, inżynierii lądowej oraz kolejowej. badania nad usprawnieniami metodyk zarządzania projektami inwestycyjnymi badania nad optymalizacją efektywności i sprawności procesów wewnątrz- organizacyjnych badania nad opracowaniem dedykowanych rozwiązań biznesowych w obszarze zarządzania relacjami z dostawcami oraz kontrahentami badania nad innowacyjnymi metodami zarządzania zespołami ludzkimi w organizacjach Zakres aktywności Spółki zarówno naukowo - badawczej jak i komercyjnej obejmuje:

13 Unikalne podejście a procesy wdrożenie
CBRTP S.A. realizuje kreację i obsługę projektów inwestycyjnych, badawczych oraz wdrożeniowych w pełnym cyklu ich życia, rozpoczynając od fazy poszukiwania potrzeb i luk rynkowych w kontekście technologiczno-procesowym, po przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej, koordynację prac badawczych, wdrożenie i finalne rozliczenie projektu. Specjaliści tworzący CBRTP S.A. są właścicielami unikatowego know-how w zakresie zarzadzania zasobami ludzkimi, technicznymi czy informacyjnymi, modelowania systemów zarządzania i monitorowania wskaźników realizacji poszczególnych przedsięwzięć oraz obsługi sprawozdawczości projektowej i wewnętrznej kontroli projektu. 13

14 Partnerzy projektów badawczych
CBRTP S.A. w toku swojej działalności rozpoczęło ścisłą współpracę z podmiotami naukowymi, badawczo-rozwojowymi jak również komercyjnymi przedsiębiorstwami reprezentującymi sektor przemysłowy i usługowy. Do najważniejszych kooperantów komercyjnych CBRTP S.A. należą: Do najważniejszych kooperantów naukowych CBRTP S.A. należą: 14

15 Disclaimer Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i jej celem jest przedstawienie wyselekcjonowanych informacji dotyczących CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII DLA PRZEMYSŁU. W niniejszej prezentacji zostały wykorzystane źródła informacji, które CBRTP S.A. uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. CBRTP S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody strony CBRTP S.A. 15

16 W przypadku pytań prosimy o kontakt
Dziękujemy za uwagę! W przypadku pytań prosimy o kontakt Warszawa ul. Grzybowska 12/14 lok.B3 T: F:


Pobierz ppt "Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google