Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. 00-132 Warszawa ul. Grzybowska 12/14 lok.B3 www.cbrtp.pl T: +48 22 100 61 30 F: +48 22 100 61 50.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. 00-132 Warszawa ul. Grzybowska 12/14 lok.B3 www.cbrtp.pl T: +48 22 100 61 30 F: +48 22 100 61 50."— Zapis prezentacji:

1 Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. 00-132 Warszawa ul. Grzybowska 12/14 lok.B3 www.cbrtp.pl T: +48 22 100 61 30 F: +48 22 100 61 50 office@cbrtp.pl

2 Zakres działalności CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII DLA PRZEMYSŁU S.A. jest dynamicznie rozwijającą się Spółką łącząca w sposób unikatowy płaszczyzny badań, rozwoju i nauki ze światem biznesu poprzez efektywny transfer wiedzy i skutecznie budowanie multidyscyplinarnej współpracy ośrodków naukowych i przedsiębiorstw. Spółkę tworzą specjaliści i praktycy rynkowi łączący kilkanaście lat doświadczeń pracy w międzynarodowym środowisku korporacyjnym i instytucji naukowo-badawczych. Głównymi obszarami działalności Spółki CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII DLA PRZEMYSŁU S.A. są: Elektrotechnika Geologia i geofizyka Inżynieria materiałowa Energetyka i mechanika płynów Zarządzanie 2

3 Elektrotechnika W dobie rozwoju systemów inteligentnych oraz technik i technologii gospodarowania energią, pobudzanych rosnącym deficytem zasobów jak i stosunkowo niską efektywnością procesów wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i rozdziału energii elektrycznej, rosną potrzeby konstruowania rozwiązań gwarantujących efektywne gospodarowanie przedmiotową energią z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi IT. 3 Ze względu na fakt obecności elektrotechniki w tak kluczowych sektorach jak transport, budownictwo, przemysł, medycyna kluczowe staje się poszukiwanie rozwiązań zapewniających poprawę efektywności wykorzystania źródeł energii zarówno konwencjonalnych jak i odnawialnych.

4 Elektrotechnika  badania jakości dostaw energii elektrycznej oraz racjonalizacji jej przetwarzania i użytkowania  badania nad optymalizacją narzędzi analizy, przetwarzania, modelowania i projektowania systemów wytwarzaniu i konsumpcji energii  Budowa algorytmów, technik i narzędzi zarządzania energią  prace nad opracowaniem i wdrożeniem rozwiązań technicznych oraz technologicznych, umożliwiających wysokosprawną produkcję energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł mieszanych pracujących w modelu hybrydowym oraz kogeneracyjnym 4 Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku CBRTP S.A. zbudowała zespół o różnorodnych kompetencjach oraz nawiązała współpracę z widzącymi krajowymi ośrodkami naukowymi, zapewniając interdyscyplinarność procesów badawczych i wdrożeniowych a tym samym zwiększony potencjał gospodarczego wykorzystania ich wyników. Zakres aktywności Spółki zarówno naukowo - badawczej jak i komercyjnej obejmuje:

5 Geofizyka i geotechnika 5 Konieczność stałego zwiększania wydobycia i eksploatacji złów dyktowana stale rosnącym zapotrzebowaniem gospodarek światowych na surowce i paliwa kopalne determinuje także rozwój badań naukowych umożliwiających poprawę efektywności procesów rozpoznawania, poszukiwania i eksploatacji złóż. Nie bez znaczenia jest także niezwykle skomplikowana jak na warunki europejskie krajowa struktura geologiczna utrudniająca eksploatację górniczą i proces poszukiwań wymuszająca stosowanie wyrafinowanych narzędzi, metod i technik pomiarowych, analizy oraz przetwarzania i interpretacji danych geologicznych, geofizycznych oraz otworowych, niejednokrotnie wytwarzanych w ramach prac eksperymentalnych. W tym też kontekście Spółka współpracuje z wiodącymi ośrodkami naukowymi z dziedziny w tym z Akademią Górniczo - Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz przemysłem PGNiG, Orlen, Lotos, realizując jako podwykonawca czy też kooperant konsorcjum naukowo przemysłowego zadania badawcze z wybranych pod obszarów. CBRTP S.A. dzięki posiadanemu zespołowi specjalistów oraz współpracy z wiodącymi instytutami i dostawcami technologii w skali krajowej i globalnej skutecznie realizuje działania służące udoskonalaniu stosowanych technik oraz metod akwizycji i interpretacji danych.

6 Geofizyka i geotechnika  prace analityczne i przetwarzanie danych sejsmicznych  prace badawcze nad innowacyjnymi metodami akwizycji, przetwarzania oraz interpretacji danych  badania nad poprawą efektywności procesów akwizycji danych geofizycznych  badanie stery małych prędkości z wykorzystaniem sejsmiki wysokorozdzielczej  inżynierskie badania geofizyczne we współpracy z czołowymi jednostkami naukowymi w Polsce i na świecie 6 Głównym celem działań CBRTP S.A. w dziedzinie geofizyki i geotechniki jest wzrost efektywności badań geofizycznych, głównie sejsmicznych, realizowanych w prospekcji złóż węglowodorów, a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego RP oraz UE, a także wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw poszukiwawczych i naftowych na rynku poszukiwań ropy naftowej i gazu ziemnego (w tym gazu łupkowego) oraz rud. Zakres aktywności Spółki zarówno naukowo - badawczej jak i komercyjnej obejmuje:

7 Energetyka i mechanika płynów Przemysł paliwowo-energetyczny uważany jest za gałąź strategiczną, ponieważ warunkuje wszelkie działania gospodarcze. Rozwój gospodarek generuje coraz to większe zapotrzebowania na energię przemysłu, usług, komunikacji, związany z tym brak możliwości magazynowania energii na dużą skalę, wzrastającymi wraz z odległością stratami energii w trakcie jej przesyłania a także wysokich kosztów budowania i funkcjonowania elektrowni oraz linii przesyłowych. 7 W praktyce oznacza to konieczność zastosowania odmiennego od dotychczasowego podejścia dla rozwiazywania problemów odbiorców energii oraz dystrybutorów z wykorzystaniem również narzędzi teleinformatycznych, tworząc rozwiązania zapewniające poprawę efektywności źródeł zarówno konwencjonalnych jak i odnawialnych, jakości dostarczanej energii oraz integrację źródeł rozproszonych.

8 Energetyka i mechanika płynów  termodynamika  wymiana ciepła  kogeneracja  poligeneracja  energetyka cieplna konwencjonalna  energetyka odnawialna  mechanika płynów  przepływy wielofazowe  termodynamika  promieniowanie cieplne  konwekcja  przewodzenie ciepła 8 Rozumiejąc w pełni potrzeby rynku i gospodarki CBRTP S.A. skupia się na poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych poprzez współpracuję z dostawcami oraz producentami nad zwiększaniem efektywności produktów, bardziej optymalnym wykorzystaniem surowców i materiałów, a także nad nowatorskimi rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi. CBRTP S.A. tworzy własny know-how dzięki współpracy ze specjalistami z branży, firmami działającymi w energetyce odnawialnej i konwencjonalnej, którzy swoją wiedzą oraz działaniami wspierają rozwój sektora energetycznego. Zakres aktywności Spółki zarówno naukowo - badawczej jak i komercyjnej obejmuje:

9 Inżynieria materiałowa Inżynieria materiałowa jako wybitnie interdyscyplinarna dziedzina nauki i techniki łącząca elementy fizyki chemii, biologii i matematyki, cechowana unikalnym a zarazem innowacyjnym charakterem wynalazków o znaczącym potencjale gospodarczego wykorzystania, stanowi w strategii Spółki kluczowy obszar aktywności badawczo - rozwojowej. 9 Gwałtowny rozwój inżynierii materiałowej w ostatnich kilkunastu latach implikował rozwój narzędzi, maszyn i urządzeń w wielu dziadzinach, pobudzając tym samym ich rozwój, co szczególnie widoczne jest w przemyśle surowcowym i obszarach wysokich technologii oraz medycyny.

10 Inżynieria materiałowa  materiałów inżynierskich  projektowania materiałowego  metodyk badania materiałów  technologii procesów materiałowych  mechaniki technicznej, pękania oraz wytrzymałości materiałów  projektowania inżynierskiego i grafiki inżynierskiej  termodynamiki technicznej  elektrotechniki i elektroniki  zintegrowanych systemów zarządzania 10 Wskazane czynniki ukierunkowały działania strategiczne Spółki na obszar inżynierii materiałowej komplementarny z pozostałymi działami badawczo-rozwojowymi funkcjonującymi w strukturach CBRTP S.A., a aktywna współpraca z wiodącymi krajowymi ośrodkami naukowymi tj. Politechniką Warszawską, Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznych w Szczecinie oraz Akademią Górniczo - Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, umożliwiają inicjowanie i realizację złożonych przedsięwzięć badawczych, badawczo - rozwojowych oraz wdrożeniowych, które rokują rzeczywisty transfer wyników do gospodarki stanowiący ogromny potencjał konkurencyjny dla Spółki i jej Partnerów. Zakres aktywności Spółki zarówno naukowo - badawczej jak i komercyjnej obejmuje prace badawcze w obszarach:

11 Zarządzanie Głównym celem projektów badawczych realizowanych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu jest m.in. tworzenie dedykowanych metodyk zarządzania projektami dla sektora przemysłowego, energetycznego i paliwowego w oparciu o analizę i zastosowanie wybranych elementów standardowych metodyki zarządzania i charakteru projektów realizowanych w przedmiotowym sektorze. 11 Projekty mają charakter naukowo-badawczy i są realizowane przez zespół praktyków biznesowych oraz kadrę akademicką, którzy posiadają wiedzę, know-how oraz doświadczenie w zarządzaniu multidyscyplinarnymi projektami. W finalnej fazie przystępuje się do etapu komercjalizacji metodyki w formie rynkowego produktu, oferowanego podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą.

12 Zarządzanie  badania nad usprawnieniami metodyk zarządzania projektami inwestycyjnymi  badania nad optymalizacją efektywności i sprawności procesów wewnątrz- organizacyjnych  badania nad opracowaniem dedykowanych rozwiązań biznesowych w obszarze zarządzania relacjami z dostawcami oraz kontrahentami  badania nad innowacyjnymi metodami zarządzania zespołami ludzkimi w organizacjach 12 Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku CBRTP S.A. zbudowała zespół o połączonych kompetencjach menadżerskich oraz inżynieryjnych, oparty o praktyków biznesowych, finansistów oraz inżynierów kontraktowych z wieloletnim doświadczeniu w nadzorowaniu oraz kontroli inwestycji budowlanych, konstrukcyjnych oraz modernizacyjnych w sektorach energetyki, motoryzacji, inżynierii lądowej oraz kolejowej. Zakres aktywności Spółki zarówno naukowo - badawczej jak i komercyjnej obejmuje:

13 Unikalne podejście a procesy wdrożenie CBRTP S.A. realizuje kreację i obsługę projektów inwestycyjnych, badawczych oraz wdrożeniowych w pełnym cyklu ich życia, rozpoczynając od fazy poszukiwania potrzeb i luk rynkowych w kontekście technologiczno-procesowym, po przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej, koordynację prac badawczych, wdrożenie i finalne rozliczenie projektu. Specjaliści tworzący CBRTP S.A. są właścicielami unikatowego know-how w zakresie zarzadzania zasobami ludzkimi, technicznymi czy informacyjnymi, modelowania systemów zarządzania i monitorowania wskaźników realizacji poszczególnych przedsięwzięć oraz obsługi sprawozdawczości projektowej i wewnętrznej kontroli projektu. 13

14 CBRTP S.A. w toku swojej działalności rozpoczęło ścisłą współpracę z podmiotami naukowymi, badawczo-rozwojowymi jak również komercyjnymi przedsiębiorstwami reprezentującymi sektor przemysłowy i usługowy. Do najważniejszych kooperantów komercyjnych CBRTP S.A. należą: Do najważniejszych kooperantów naukowych CBRTP S.A. należą: Partnerzy projektów badawczych 14

15 Disclaimer 15 Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i jej celem jest przedstawienie wyselekcjonowanych informacji dotyczących CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII DLA PRZEMYSŁU. W niniejszej prezentacji zostały wykorzystane źródła informacji, które CBRTP S.A. uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. CBRTP S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody strony CBRTP S.A. 15

16 00-132 Warszawa ul. Grzybowska 12/14 lok.B3 www.cbrtp.pl T: +48 22 100 61 30 F: +48 22 100 61 50 office@cbrtp.pl Dziękujemy za uwagę! W przypadku pytań prosimy o kontakt rafal.pesta@cbrtp.pl grzegorz.putynkowski@cbrtp.pl


Pobierz ppt "Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. 00-132 Warszawa ul. Grzybowska 12/14 lok.B3 www.cbrtp.pl T: +48 22 100 61 30 F: +48 22 100 61 50."

Podobne prezentacje


Reklamy Google