Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl „UE a rozwój cywilizacyjny Polski” Debata w Wadowicach Marek Sowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl „UE a rozwój cywilizacyjny Polski” Debata w Wadowicach Marek Sowa."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl „UE a rozwój cywilizacyjny Polski” Debata w Wadowicach Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Patronat honorowy:

2 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl „Jaka Unia?” „UE a rozwój cywilizacyjny Polski” Danuta Hübner, była komisarz UE ds. polityki regionalnej, pisała na łamach „Rzeczpospolitej”: „Nasza obecność w Unii Europejskiej to bezprecedensowy skok cywilizacyjny Polski. Członkostwo w UE prowadzi do systematycznego zmniejszania luki rozwojowej, z jaką weszliśmy do Wspólnoty. Gdy dołączaliśmy do UE, nasz PKB stanowił około 46 proc. średniej unijnej. Dziś to już 67 proc. To pokazuje ogromny postęp w ostatnich dziesięciu latach. Od 2004 r. nasz eksport do UE wzrósł trzykrotnie. Nasza gospodarka mocno się umiędzynarodowiła. Dokonaliśmy też skoku technologicznego”.

3 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl „Jaka Unia?” „UE a rozwój cywilizacyjny Polski” Eksperci Ministerstwa Spraw Zagranicznych przygotowali symulację pokazującą jak wyglądałaby polska gospodarka w 2013 r., gdyby przez ostatnie lata nasz kraj nie był członkiem Unii Europejskiej. Punkt wyjścia do teoretycznych rozważań stanowią dane z 2003 r. PKB wynosiło wtedy 843 mld zł czyli 48,8 proc. PKB Unii Europejskiej. Firmy eksportowały za blisko 208 mld zł. Podobną kwotę zainwestowali w Polsce zagraniczni inwestorzy. Bez pracy pozostawało 20 proc. społeczeństwa.

4 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl „Jaka Unia?” „UE a rozwój cywilizacyjny Polski” Zakładamy, że Polska nie przystępuje do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. W 2013 r. PKB na mieszkańca dochodzi do 59 proc. unijnej średniej. Firmy sprzedają za granicę swoje produkty za prawie 478 mld zł. Bezrobocie spada do 14,2 proc. Zatrudnienie wzrasta o blisko 4 pkt proc. Wzrasta też średnia pensja i wynosi około 3501 zł brutto.

5 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl „Jaka Unia?” „UE a rozwój cywilizacyjny Polski” W rzeczywistości, na co wskazuje raport MSZ, w 2013 r. polskie PKB wyniosło 1,636 bln zł – jest to 68 proc. średniego unijnego PKB. W sumie w ciągu 10 lat w Unii Europejskiej polskie PKB urosło o 49 proc. W 2013 r. przedsiębiorcy wysłali za granicę towary za 639 mld zł. W sumie przez 10 lat w UE polscy przedsiębiorcy sprzedali za granicę towar za 3,5 bln zł. Z tego 80 proc. stanowił eksport do krajów UE.

6 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl „Jaka Unia?” „UE a rozwój cywilizacyjny Polski” Od 2004 r. szybciej rosło też zatrudnienie (wyniosło 60,7 proc.) i malało bezrobocie (10,3 proc.). Pracę ma o pół miliona osób więcej niż w scenariuszu alternatywnym, który zakłada, że Polska do UE nie przystępuje. Także wzrost przeciętnego wynagrodzenia był większy. Dziś wynosi ono 3614 zł brutto. Polska jako członek UE bardziej przyciąga inwestorów zagranicznych niż w scenariuszu alternatywnym. W zeszłym roku zagraniczne firmy zainwestowały w kraju 759 mld zł. To o 12 proc. więcej, niż gdyby Polska nie była w UE.

7 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl „Jaka Unia?” „UE a rozwój cywilizacyjny Polski” Głównym motorem rozwoju okazały się fundusze europejskie. Jak podają eksperci z MSZ, pieniądze przelewane z Brukseli do Polski co roku zwiększały naszą gospodarkę o dodatkowe 0,7 pkt proc. Inwestycje finansowane z unijnych funduszy są najbardziej widocznym efektem członkostwa Polski w UE. Praktycznie w każdej gminie dzięki unijnym dotacjom zmodernizowano jakąś drogę, wybudowano kanalizację i oczyszczalnię ścieków, wyremontowano dom kultury lub szkołę. Małopolski Regionalny Program Operacyjny (MRPO) to najważniejszy program finansowany ze środków europejskich w latach 2007–2013 realizowany na terenie Województwa Małopolskiego. Na realizację MRPO przeznaczono łącznie 1,79 mld euro, z czego 1,29 mld euro stanowiły środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

8 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl „Jaka Unia?” „UE a rozwój cywilizacyjny Polski” Największe inwestycje w Małopolsce finansowane z UE w latach 2007–2013 to m.in.: Linia kolejowa Kraków – Rzeszów (dotacja: 2,18 mld zł), Autostrada A4 Szarów – Tarnów (887 mln zł), Zakup pociągów dla PKP Intercity (794 mln zł). Oczyszczalnia ścieków w Krakowie (230 mln zł), Wodociągi i kanalizacja w rejonie Nowego Sącza (171 mln zł).

9 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl „Jaka Unia?” „UE a rozwój cywilizacyjny Polski” 23 maja br. Komisja Europejska zaakceptowała uzgodnioną z Polską Umowę Partnerstwa, która określa strategię wykorzystania w latach 2014-2020 przyznanych nam środków z pięciu unijnych funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności, Europejskiego Fundusz Społecznego, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. W ramach tych funduszy Polska ma otrzymać ogółem około 82,5 mld euro. Obecnie trwają negocjacje krajowych i regionalnych programów operacyjnych.

10 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl „Jaka Unia?” „UE a rozwój cywilizacyjny Polski” 1 kwietnia br. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął czwartą wersję projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Dokument został przekazany do Komisji Europejskiej w celu wynegocjowania jego ostatecznego kształtu. Na realizację programu zaplanowano wykorzystanie 2 875,45 mld euro z funduszy europejskich. Program składa się z 13 jednofunduszowych osi priorytetowych – spośród których największe środki zaplanowano na infrastrukturę transportową, politykę energetyczną i przedsiębiorczość.

11 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl „Jaka Unia?” „UE a rozwój cywilizacyjny Polski” Największa część unijnych środków (23,8 mld euro) przeznaczona zostanie na zrównoważony transport i poprawę infrastruktury. Na transport kolejowy trafić ma ogółem 10,2 mld euro, o blisko 80 proc. więcej niż w latach 2007-2013. Według unijnych urzędników w trakcie negocjacji z Polską Komisja wskazywała, że to właśnie inwestycje w koleje powinny odgrywać kluczową rolę w rozwoju zrównoważonego transportu w Polsce. Jednym z celów wyznaczonych w polskiej strategii wykorzystania unijnych funduszy jest przechodzenie na gospodarkę niskowęglową we wszystkich sektorach, co oznacza ograniczanie zużycia energii, a także zwiększanie roli odnawialnych źródeł energii. W latach 2014-2020 na ten cel trafić ma 9,1 mld euro - o 140 proc. więcej niż w poprzednim okresie programowania.

12 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl „Jaka Unia?” „UE a rozwój cywilizacyjny Polski” Na wspieranie badań, rozwoju technologii i innowacji trafić ma niemal 10 mld euro (to wzrost o 24 proc. w porównaniu do lat 2007-2013). Zdaniem Komisji Europejskiej bardzo ważne będzie dla Polski oparcie rozwoju w większym stopniu na innowacjach. Większy nacisk ma być położony na lepszą współpracę między biznesem a naukowcami, tak by innowacje miały zastosowanie w gospodarce. Ponad 3 mld euro przeznaczone będzie na rozwój i poprawę dostępu do technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Środki z funduszu rozwoju obszarów wiejskich (ok. 8,5 mld euro) mają pomóc przede wszystkim we wzmocnieniu konkurencyjności polskiego rolnictwa, ale także w bardziej zrównoważonym wykorzystaniu zasobów naturalnych.

13 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl „Jaka Unia?” „UE a rozwój cywilizacyjny Polski” Premier Donald Tusk o nowej perspektywie finansowej: „Modernizacja nie jest celem, tylko narzędziem do podniesienia poziomu życia polskich rodzin. Do 2022 r. Polska będzie wśród 20 najbogatszych państw świata (jeśli chodzi o PKB) i osiągnie PKB na poziomie 80 proc. średniej państw UE. Poziom ubóstwa spadnie poniżej średniej UE – minimum 1,5 mln obywateli wyjdzie z ubóstwa. Jeżeli uda się osiągnąć ten cel, będzie można mówić o prawdziwym sukcesie europejskiej drogi Polski, o tym, że europejskie pieniądze trafiły rzeczywiście do ludzi”.

14 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl „UE a rozwój cywilizacyjny Polski” Debata w Wadowicach Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Patronat honorowy:


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl „UE a rozwój cywilizacyjny Polski” Debata w Wadowicach Marek Sowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google