Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POTENCJAŁ DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POTENCJAŁ DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO"— Zapis prezentacji:

1 POTENCJAŁ DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach

2 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach
Gotowość szkolna Gotowość szkolna to stopień rozwoju dziecka niezbędny do podjęcia obowiązków związanych z rozpoczęciem nauki w szkole. To zespół tych cech psychofizycznych ukształtowanych w okresie pierwszych sześciu lat życia, które umożliwiają dziecku przystosowanie się do nauki w szkole. Dojrzałym do podjęcia nauki szkolnej jest dziecko, o takim stopniu rozwoju, który umożliwia mu: - naukę czytania, pisania i liczenia, - przystosowanie się do wymagań szkoły, - zgodne współżycie z grupą rówieśniczą. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach

3 Czynniki wpływające na gotowość podjęcia nauki w szkole
Czynniki indywidualne związane z dzieckiem, do których należą: Stan zdrowia Płeć Właściwości psychiczne ( poziom rozwoju: pamięci, percepcji wzrokowej, słuchowej, myślenia, wypowiedzi słownych) Czynniki zewnętrzne związane z rodziną oraz środowiskiem: Warunki materialne Warunki kulturowe Warunki społeczne Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach

4 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach
Wymagania wobec dziecka, które ma rozpocząć naukę szkolną, dotyczą rozwoju: Fizycznego Ruchowego Poznawczego Emocjonalnego Społecznego Mowy Osiągnięcie odpowiedniego poziomu rozwoju w w/w sferach wpływa na przygotowanie dziecka do czytania , pisania i liczenia. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach

5 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach
Właściwości rozwojowe oraz kompetencje jakie powinno posiadać dziecko rozpoczynające naukę Rozwój fizyczny: Dziecko jest ogólnie zdrowe Jego wzrost i waga są odpowiednie do wieku Prawidłowo funkcjonują narządy zmysłów, zwłaszcza wzrok i słuch Jest odporne na zmęczenie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach

6 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach
Właściwości rozwojowe oraz kompetencje jakie powinno posiadać dziecko rozpoczynające naukę Rozwój ruchowy: Jest sprawne ruchowo: biega, skacze, jeździ na rowerze Chętnie bawi się klockami, odtwarza konstrukcje według wzoru Potrafi w sposób celowy posługiwać się przedmiotami i narzędziami, szczególnie ważna jest motoryka mała (wycina nożyczkami, wiąże sznurowadła, zapina guziki) Samodzielnie wykonuje podstawowe czynności samoobsługowe (je, ubiera się) Uzyskało podstawową orientacje w schemacie własnego ciała, potrafi różnicować prawą i lewą stronę Najczęściej wykonuje czynności jedną ręką, gdyż u większości dzieci dominacja czynnościowa ręki jest ustalona Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach

7 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach
Właściwości rozwojowe oraz kompetencje jakie powinno posiadać dziecko rozpoczynające naukę Rozwój poznawczy: Dziecko jest spostrzegawcze, zauważa istotne elementy przedmiotu, wskazuje braki w obrazkach Ma zasób wiadomości umożliwiający orientację w najbliższym otoczeniu (potrafi podać swoje imię, nazwisko, wiek, itp.) Rozumie podstawowe pojęcia abstrakcyjne (kształt, wielkość, kierunek, odległość) Zaczyna rozumieć znaczenie symboli Jest dociekliwe, aktywne poznawczo, poszukuje odpowiedzi na interesujące je pytania Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach

8 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach
Właściwości rozwojowe oraz kompetencje jakie powinno posiadać dziecko rozpoczynające naukę Rozwój poznawczy cd.: Formułuje proste wnioski dotyczące zaobserwowanych zjawisk Dostrzega następstwo znanych zdarzeń Zapamiętuje krótkie wierszyki, piosenki, aktywnie przypomina sobie informacje użyteczne w konkretnym działaniu Potrafi przez dłuższą chwilę skupić uwagę na wykonywanej czynności Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach

9 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach
Właściwości rozwojowe oraz kompetencje jakie powinno posiadać dziecko rozpoczynające naukę Rozwój emocjonalny: Dziecko potrafi rozpoznawać uczucia innych, a także jest coraz bardziej świadome własnych uczuć Stopniowo opanowuje społeczne reguły wyrażania emocji Podejmuje próby kontroli własnych emocji Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach

10 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach
Właściwości rozwojowe oraz kompetencje jakie powinno posiadać dziecko rozpoczynające naukę Rozwój społeczny: Nawiązuje kontakty społeczne z rówieśnikami i z osobami dorosłymi Współdziała z rówieśnikami w grupie, potrafi czekać na swoją kolej, dzieli się zabawkami Przebywanie z rówieśnikami i wspólna aktywność sprawiają mu przyjemność Dostosowuje swoje zachowanie do obowiązujących reguł, m.in. zakazów i nakazów Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach

11 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach
Właściwości rozwojowe oraz kompetencje jakie powinno posiadać dziecko rozpoczynające naukę Rozwój społeczny cd.: Rozumie znacznie podstawowych norm i łatwych przepisów Słucha poleceń osoby dorosłej, w tym nauczyciela Zaczyna kierować się poczuciem obowiązku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach

12 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach
Właściwości rozwojowe oraz kompetencje jakie powinno posiadać dziecko rozpoczynające naukę Rozwój mowy jest procesem, w którym współgrają czynniki biologiczne i społeczne. Zależy on od wrodzonych właściwości organizmu człowieka, ale jest możliwy jedynie w kontakcie ze środowiskiem społecznym, z innymi ludźmi. W procesie kształtowania i rozwoju mowy dziecka można wyróżnić kilka okresów: okres melodii to 0 do 1 roku życia okres wyrazu to 1 do 2 roku życia okres zdania to 2 do 3 roku życia okres swoistej mowy dziecięcej to 3 do 5 roku życia Zdaniem specjalistów dojrzałość szkolna w rozwoju mowy to 5-6 rok życia. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach

13 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach
Właściwości rozwojowe oraz kompetencje jakie powinno posiadać dziecko rozpoczynające naukę W zakresie mowy dziecko sześcioletnie powinno: Prawidłowo wymawiać wszystkie głoski Identyfikować i słuchowo różnicować usłyszane dźwięki mowy Budować proste zdania poprawne pod względem gramatycznym, a równocześnie rozumieć różne struktury zdaniowe w mowie innych Mieć zróżnicowany treściowo i formalnie słownik, posiłkować się neologizmami Być zdolnym do użycia i korzystania z mowy sytuacyjnej i społecznej poprzez pytania, wyrażanie opinii, oceny czy prośby Swobodnie wypowiadać się z właściwą linią prozodyczną (akcent, rytm, melodia) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach

14 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach
Właściwości rozwojowe oraz kompetencje jakie powinno posiadać dziecko rozpoczynające naukę Mowa dziecka w tym okresie powinna być istotnym wskaźnikiem różnicującym dzieci na dojrzałe i niedojrzałe do podjęcia nauki w szkole. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach

15 Dziecko sześcioletnie, rozpoczynające naukę w szkole powinno
Posiadać zdolność rozumienia podstawowych pojęć abstrakcyjnych (kształtu, wielkości, kierunku, odległości, czasu i liczby) Umieć formułować dłuższe wypowiedzi słowne i opowiadać (np. co przedstawia dany obrazek) Mieć prawidłowo wykształconą mowę pod względem gramatycznym i artykulacyjnym Umieć koncentrować się przez dłuższą chwilę, wykazywać się uwagą trwałą i celową Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach

16 Dziecko sześcioletnie, rozpoczynające naukę w szkole powinno
Cechować się dobrą sprawnością ruchową zwłaszcza w zakresie motoryki małej, szczególnie ważna jest percepcja i koordynacja ruchów rąk przy prawidłowym napięciu mięśniowym oraz tempie Umieć współdziałać w grupie rówieśniczej, podporządkowywać się regułom zabawy oraz poleceniom dorosłych Potrafić opanować swoje emocje oraz ich słowne i ruchowe manifestacje Przejawiać poczucie obowiązku i duże zainteresowanie nauką Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach

17 Objawami niedojrzałości szkolnej u dziecka sześcioletniego są:
Obniżona sprawność ruchowa ( niezgrabnie biega i skacze, ma trudności z rzucaniem i chwytaniem piłki) Trudności z precyzyjnym wykonywaniem codziennych czynności (zawiązywaniem na kokardkę sznurowadeł, zapianiem guzików, posługiwaniem się nożyczkami) Słaba orientacja w schemacie ciała z ustaleniem stron, kłopoty z określeniem kierunku na prawo, na lewo, od siebie, przed, za sobą Trudności z odwzorowywaniem figur (np. kwadratu, rombu) Trudności z wyodrębnianiem elementów z całości czy ich łączeniem w całość (budowanie z klocków, układanie mozaiki według wzoru) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach

18 Objawami niedojrzałości szkolnej u dziecka sześcioletniego są:
Niespostrzeganie szczegółów różnicujących dwa obrazki Trudności w orientacji w czasie (określanie dni tygodnia, pór roku) Trudności z odtwarzaniem prostej melodii i rytmu Trudności z zapamiętaniem wierszyków, tekstu opowiadania Nieprawidłowa wymowa, wady wymowy Trudności w różnicowaniu głosek podobnych (s-z, w-f, b-p) Zaburzenia słuchu fonematycznego, analizy i syntezy głoskowej Trudności w rozpoznawaniu liter podobnych kształtem (m-n, l-t, b-d) Trudności w opanowaniu nauki czytania Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach

19 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach
Zasoby sześciolatka niezbędne do rozpoczęcia efektywnej nauki pisania to: prawidłowy chwyt przyboru i prawidłowe napięcie mięśni ręki piszącej, zwłaszcza dłoni ukształtowana orientacja w schemacie własnego ciała oraz w przestrzeni (rozumienie pojęć: pod, pomiędzy, za, na itp.) umiejętność odtwarzania wzorów literopodobnych z właściwą precyzją i płynnością ruchów Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach

20 niezbędne do rozpoczęcia efektywnej nauki czytania to:
Zasoby sześciolatka niezbędne do rozpoczęcia efektywnej nauki czytania to: dobrze wykształcone funkcje słuchowo-językowe - dokonywanie słuchowej syntezy i analizy głoskowej oraz sylabowej prostych wyrazów, - różnicowanie i porównywanie głosek, wyrazów - rozpoznawanie rymów gotowość do kojarzenia głoski z jej graficznym obrazem tzn. z literą Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach

21 Zasoby sześciolatka niezbędne do efektywnego
rozpoczęcia edukacji matematycznej To umiejętności: przeliczania elementów w zakresie 10 wskazywania zbiorów, w których jest więcej/mniej elementów dokonywania prostych obliczeń na konkrecie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach

22 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach
„Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy.” J. Korczak Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach

23 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach
Dziękujemy za uwagę! Opracowanie: Maria Kijak-Parzybut Dorota Muszyńska Małgorzata Żerdzińska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach


Pobierz ppt "POTENCJAŁ DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google