Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Seminarium Biznesowe w Mosinie 18 września 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Seminarium Biznesowe w Mosinie 18 września 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Seminarium Biznesowe w Mosinie 18 września 2013 r.
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata Marta Mańkowska Seminarium Biznesowe w Mosinie 18 września 2013 r.

2 Cel działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw to tworzenie miejsc pracy i rozwój działalności pozarolniczych Na realizację działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw przeznaczono w budżecie PROW kwotę ponad 1,02 mld Euro. Do połowy 2012 r. złożono w Polsce ponad 31 tys. wniosków, podpisano ponad 7,8 tys. umów przyznania pomocy na kwotę 1,39 mld zł, stanowiącą 31,18 % limitu środków

3 Plan prezentacji 1. Podstawowe pojęcia, podstawy prawne działania 2. Kryteria dostępu /wnioskodawca, zakres pomocy, warunki udzielenia pomocy/ 3. Załączniki do wniosku 4. Kryteria wyboru projektów w ARiMR i w Lokalnej Grupie Działania 5. Przykłady zrealizowanych projektów

4 Podstawowe pojęcia Pojęcie Wyjaśnienie Mikroprzedsiębiorca
Zatrudnia mniej niż 10 pracowników, obrót nie przekracza równowartości 2 mln Euro, lub suma aktywów jego bilansu na koniec roku nie przekraczają 2 mln Euro ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa- instytucja wdrażająca dla większości działań PROW, oraz płatnicza dla wszystkich działań LGD Lokalna Grupa Działania, Lider Zielonej Wielkopolski zrzesza 12 Gmin członkowskich: Brodnica, Dominowo, Jarocin, Jaraczewo, Kotlin, Krzykosy, Kórnik, Książ Wlkp., Mosina, Śrem, Środa Wlkp., Zaniemyśl

5 Struktura PROW 2007-2013 Zakres osi Oś
Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Oś 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej /ARiMR/ - Działanie 312- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Oś 4 LEADER /Lokalna Grupa Działania/ - Działanie , Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, w tym- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

6 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
USTAWA z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1 z dnia 8 lipca 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 138, poz. 868, z 2009 r. Nr 71, poz. 613, z 2010 r. Nr 158, poz ) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania" Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

7 Kto może zostać Beneficjentem działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw?
Osoby fizyczne- podejmujące lub prowadzące działalność gospodarczą Osoby prawne - podejmujące lub prowadzące działalność gospodarczą Spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej, wspólnicy spółek cywilnych – prowadzące(y) działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorstwo

8 Osoba fizyczna Osoba fizyczna może ubiegać się o pomoc, jeżeli:
podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca w zakresie: określonym w Załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla działania 312, podlegającą przepisom o swobodzie działalności gospodarczej albo przepisom o systemie oświaty, albo wytwarzania produktów energetycznych z biomasy jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest pełnoletnia, nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie, ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do gminy: - wiejskiej, lub - miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, lub - miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, miejsce położenia nieruchomości – w przypadku operacji związanych z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości objętej operacją - znajduje się w ww. miejscowościach, w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy nie przyznano jej pomocy inwestycyjnej w ramach działania Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia objętego Programem Operacyjnym „Kapitał Ludzki, ”, został jej nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

9 Osoba prawna Osoba prawna może ubiegać się o pomoc, jeżeli:
podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca, jej siedziba lub oddział oraz - jeśli operacja jest związana z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości objętej operacją - miejsce położenia nieruchomości, znajdują się w miejscowości należącej do gminy: - wiejskiej, - miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, lub - miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych, nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów UE4, w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy nie przyznano jej pomocy inwestycyjnej w ramach działania Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia objętego Programem Operacyjnym „Kapitał Ludzki, ”, został jej nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

10 Podejmowanie a rozwijanie działalności gospodarczej
Warunek dotyczący podejmowania wykonywania działalności gospodarczej uważa się za spełniony, jeżeli w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot podejmujący wykonywanie działalności gospodarczej nie był wpisany do ewidencji działalności gospodarczej albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych. Działalność rozwijana oznacza sytuację, w której Wnioskodawca posiada status przedsiębiorcy (tj. ma zarejestrowaną działalność gospodarczą) i planuje inwestycje związane z zarejestrowanym już rodzajem działalności (PKD) lub rozwija swoją działalność gospodarczą o nową branżę (dodaje nowy kod PKD).

11 Zakres działalności gospodarczych
Pomoc może być udzielana z tytułu operacji związanych z podejmowaniem lub rozwijaniem8 działalności gospodarczej w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług dla ludności, sprzedaży hurtowej i detalicznej, rzemiosła lub rękodzielnictwa, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, usług transportowych, usług komunalnych, przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, magazynowania lub przechowywania towarów, wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

12 Okres realizacji operacji
Operacje finansowane bez udziału leasingu mogą być realizowane maksymalne w 2 etapach. Zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną powinno nastąpić w terminie: 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych w 1 etapie, 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych w 2 etapach, Wniosek o płatność pośrednią należy złożyć w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy przyznania pomocy – w przypadku, gdy wniosek dotyczy etapu, który nie jest etapem końcowym. W przypadku operacji obejmujących Inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu liczba etapów może wynieść maksymalnie 10. Pierwszy wniosek o płatność pośrednią należy złożyć w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym wnioski te nie mogą być składane częściej niż 2 razy w roku. Zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną musi nastąpić w terminie do 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz również nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r. nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

13 Jakie rodzaje kosztów są uznawane za kwalifikowalne?
1) budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki; 2) nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki; 3) zagospodarowania terenu; 4) zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu; 5) zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności gospodarczej; 6) zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą), z tym, że w przypadku pojazdów samochodowych służących do przewozu towarów lub osób, naczep lub przyczep – będą to koszty w wysokości nieprzekraczającej: a) trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności gospodarczej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych, b) równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie innym niż usługi transportowe; 7) rat zapłaconych tytułem wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy, o których mowa w pkt 4 i 6, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na Beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.

14 Koszty ogólne czyli dokumentacja
Do kosztów kwalifikowalnych zaliczyć można koszty ogólne związane bezpośrednio z przygotowaniem i realizacją operacji, tj. koszty: przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności: kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości, projektów technologicznych; opłat za patenty lub licencje, sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi, w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych. Powyższe koszty mogą zostać uznane za kwalifikowalne, jeżeli zostały poniesione od dnia zawarcia umowy - jeżeli realizacja zestawienia rzeczowo-finansowego operacji w zakresie danego kosztu została rozpoczęta nie wcześniej niż w tym dniu, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne poniesione nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 roku

15 Jakie koszty nie mogą być uznane za kwalifikowalne?
Zakres kosztów kwalifikowalnych nie obejmuje m.in.: podatku od towarów i usług (VAT), nabycia nieruchomości, nabycia rzeczy używanych, budowy budynków mieszkalnych, zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą), części raty leasingowej obejmującej marżę (zysk) finansującego, koszty refinansowania odsetek, koszty bieżące oraz opłaty ubezpieczeniowe.

16 Jaki jest maksymalny poziom pomocy?
Poziom refundacji Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalny poziom pomocy finansowej może wynosić 50% kosztów kwalifikowalnych. Zaliczka Kwota zaliczki nie może przekroczyć 20% kwoty przyznanej pomocy. Warunkiem wypłaty zaliczki jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia właściwego wydatkowania zaliczek w postaci gwarancji bankowej lub równoważnej gwarancji odpowiadającej 110% kwoty zaliczki. Limit dla Beneficjenta Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 300 tys. zł na jednego beneficjenta.

17 Jak jest maksymalna wysokość pomocy?
100 tys. zł – jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsc pracy, 200 tys. zł - jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy, 300 tys. zł - jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

18 Tworzenie miejsc pracy
Liczbę przewidzianych do utworzenia miejsc pracy podaje się w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, przy czym ich utworzenie musi być uzasadnione zakresem rzeczowym operacji. Dopuszczalne jest zatrudnianie pracowników na etaty cząstkowe np. na ½ etatu. W takim przypadku zakres rzeczowy operacji będzie musiał być jednak adekwatny do ilości tworzonych etatów (pełnych), a nie do ilości zatrudnianych osób, co oznacza, iż np. przy 6 osobach zatrudnionych na ½ etatu można będzie uzyskać wsparcie na stworzenie 3 stanowisk pracy, gdyż faktycznie zostaną utworzone 3 pełne etaty. Osobę fizyczną ubiegającą się o pomoc, która podejmuje we własnym imieniu działalność gospodarczą, jako mikroprzedsiębiorca, uwzględnia się w liczbie tworzonych miejsc pracy (tzw. samozatrudnienie).

19 Załączniki- wniosek o nadanie numeru ewidencyjnego
Warunkiem niezbędnym do ubiegania się o pomoc jest posiadanie numeru identyfikacyjnego producenta, nadanego w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. W sytuacji, gdy Wnioskodawca nie posiada takiego numeru, do wniosku o przyznanie pomocy musi dołączyć: oryginał wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego producenta (wniosek o wpis do ewidencji producentów) lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pracownika Biura Powiatowego (jeśli został on złożony we wcześniejszym terminie a Wnioskodawca do chwili złożenia wniosku o przyznanie pomocy, nie otrzymał jeszcze tego numeru). Powyższy dokument jest niezbędny do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji spełniania podstawowych wymogów formalnych, którego brak – podobnie, jak ww. niewypełnienie pozycji wymaganych wniosku – skutkuje nieprzyznaniem pomocy na etapie preselekcji. Dlatego też musi być złożony wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy.

20 NUMER IDENTYFIKACYJNY - KRAJOWY REJESTR PRODUCENTÓW ROLNYCH
NADAJE – BIURO POWIATOWE Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa UWAGA – w wypadku wspólników Spółki Cywilnej NUMER IDENTYFIKACYJNY nadany jednemu wspólnikowi, co do którego pozostali wspólnicy wyrazili zgodę

21 Biznesplan- Ekonomiczny plan operacji (EPO)
Ekonomiczny Plan Operacji obejmuje: - Sekcja A. Charakterystyka rodzaju działalności - Sekcja B. Charakterystyka dotychczasowej działalności /jeśli dotyczy/ - Sekcja C. Planowana operacja - Sekcja D. Zatrudnienie - Sekcja E. Analiza ekonomiczno-finansowa -Sekcja F. Planowane przychody i koszty związane z operacją generującą przychody/oszczędności - Sekcja G. Zaktualizowana wartość netto - Sekcja H. Rachunek przepływów pieniężnych obejmujący całą działalność przedsiębiorstwa

22 Załączniki dotyczące robót budowlanych
Kosztorys inwestorski (oryginał), wykonany metodą kalkulacji: uproszczonej - w przypadku planowania wykonania robót w systemie zlecenia, szczegółowej - w przypadku planowania wykonania robót we własnym zakresie; Ostateczne pozwolenie na budowę lub pozwolenie wodnoprawne lub w przypadku, gdy przedmiotem operacji jest wykonanie studni - decyzja o zatwierdzeniu projektu prac geologicznych - jeżeli na podstawie przepisów prawa budowlanego lub przepisów prawa geologicznego i górniczego lub przepisów prawa wodnego istnieje obowiązek uzyskania tych pozwoleń (oryginał lub kopia); Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi, potwierdzone przez ten organ, wraz z: oświadczeniem wnioskodawcy, że w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, lub zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych, o ile nie jest wymagane pozwolenie na budowę.

23 Podpisanie umowy przyznania pomocy
Umowa przyznania pomocy jest zawierana na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Agencję. Zawarta umowa może zostać zmieniona na wniosek każdej ze stron. Zmiana warunków umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany w umowie nie mogą spowodować jednak zwiększenia określonej w umowie kwoty pomocy, zmiany celu operacji, ani zmiany zobowiązania o niefinansowaniu operacji z udziałem innych środków publicznych przyznanych w związku z realizacją tej operacji. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową

24 Obowiązki Beneficjenta po uzyskaniu refundacji
Zgodnie z umową przyznania pomocy beneficjent przez 5 lat jest zobowiązany m.in. do: osiągnięcia celu operacji i jego zachowania, utworzenia nowych miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty oraz ich utrzymania przez 2 lata. umożliwienia przeprowadzenia kontroli związanych z przyznaną pomocą, przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą, informowania Agencji o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy, przestrzegania ograniczeń lub spełniania warunków w zakresie: a) przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystywania, b) rodzaju i czasu trwania wykonywanej działalności związanej z przyznaną pomocą, W odniesieniu do zobowiązań dotyczących: zatrudnienia, eksponowania w miejscu realizacji operacji lub siedzibie Beneficjenta tablicy informacyjnej o finansowaniu ze środków Unii Europejskiej operacji, której całkowity koszt przekracza EURO okresy zobowiązań liczone są od dnia dokonania przez Agencję płatności: ostatecznej – dotyczy operacji obejmujących wyłącznie inwestycje realizowane bez udziału leasingu, w wyniku której po raz pierwszy w ramach danej operacji zostały zrefundowane raty leasingowe – dotyczy operacji obejmującej wyłącznie inwestycje finansowane w ramach leasingu, w wyniku której zostały zrefundowane wszystkie koszty kwalifikowalne z wyjątkiem rat leasingowych – dotyczy operacji obejmujących oba ww. rodzaje inwestycji. W przypadku pozostałych zobowiązań okres 5-letni liczony jest od dnia przyznania pomocy, tj. od podpisania umowy przyznania pomocy.

25 Zmiany we wniosku po podpisaniu Umowy
Beneficjent ma możliwość jednej zmiany w zakresie planu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, jeżeli zmiana ta nie spowoduje: zmiany celu operacji wskazanego we wniosku o przyznanie pomocy, zwiększenia kwoty pomocy zmiany rodzaju działalności gospodarczej określonej we wniosku kodem PKD

26 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Kryteria wyboru operacji (NABORY W ARiMR!) O kolejności przysługiwania pomocy, decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów: 1. Bezrobocie w powiecie – jeżeli bezrobocie w powiecie, na obszarze którego jest położona gmina, w której jest planowana realizacja operacji, wg danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) w miesiącu poprzedzającym miesiąc podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków, było: a) najwyższe w województwie – przyznaje się 5 pkt., b) niższe niż bezrobocie o którym mowa w lit. a) – liczba punktów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jest proporcjonalnie mniejsza od liczby punktów określonej w lit. a), zgodnie z wartością bezrobocia; 2. Podstawowy dochód podatkowy gminy – jeżeli podstawowy dochód podatkowy gminy w której jest planowana realizacja operacji, w przeliczeniu na 1 mieszkańca a) najniższy w województwie – przyznaje się 5 pkt.; b) wyższy niż dochód o którym mowa w lit. a) – liczba punktów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jest proporcjonalnie mniejsza od liczby punktów określonej w lit. a), zgodnie z wysokością wskaźnika G; 3. Planowana do utworzenia liczba miejsc pracy – jeżeli planowana do utworzenia przez Wnioskodawcę liczba miejsc pracy, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne wynosi: a) co najmniej 3 etaty – przyznaje się 2 pkt. b) mniej niż 3 etaty – liczba punktów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jest proporcjonalnie mniejsza od liczby punktów określonej w lit. a), zgodnie z liczbą etatów.

27 421-312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Lokalne kryteria wyboru projektów. Cel operacji: czy jest właściwie sformułowany Zestawienie rzeczowo- finansowe: co obejmuje, czy będzie realizowało cel 1) Czy wniosek został złożony w wyznaczonym terminie podanym w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Lider Zielonej Wielkopolski. Data złożenia wniosku: 2) Czy wniosek został sporządzony na obowiązującym formularzu Czy realizacja operacji obejmuje obszar objęty LSR Czy we wniosku został wskazany adres wnioskodawcy: Załączniki dodatkowe – czy dołączono 6) Czy Wnioskodawca nie rozpoczął realizacji operacji 7) Czy Wnioskodawca podejmuje lub wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca. 8) Czy Wnioskodawca w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy nie miał przyznanej pomocy w ramach działania „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia” objętego PO KL 9) Kim jest Wnioskodawca /osobą fizyczną, osobą prawną, spółką czy jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w KRS/ 10) Czy Zakończenie realizacji nastąpi nie później niż do dnia r.

28 Lokalne kryteria oceny projektu
Działanie PROW Lokalne kryteria oceny projektu Przyznana ocena Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 1. Wnioskodawca w ostatnim roku przed złożeniem wniosku ( weryfikowanie na podstawie oświadczenia): Nie miał zarejestrowanej działalności gospodarczej - 0 punktów, Miał zarejestrowaną działalność gospodarczą - 3 punkty, 2. Wnioskodawca w ostatnim roku przed złożeniem wniosku: Zatrudniał średniorocznie powyżej 5 pracowników – 0 punktów, Zatrudniał średniorocznie powyżej 4 do 5 pracowników (włącznie) – 1 punkt, Zatrudniał średniorocznie powyżej 2 do 4 pracowników (włącznie) – 2 punkty, Zatrudniał średniorocznie powyżej 0 do 2 pracowników (włącznie) – 3 punkty 3. Wnioskowana kwota: Poniżej zł – 1 punkt, Od do zł – 2 punkty Powyżej do zł – 3 punkty Powyżej do zł (włącznie) – 4 punkty 4. Realizacja operacji spowoduje utworzenie miejsc pracy (w przeliczeniu na etaty średnioroczne), wliczając samozatrudnienie: 0 etatów – 0 punktów, Do 1 etatu (włącznie) – 1 punkt, Do 3 etatów (włącznie) – 2 punkty, Powyżej 3 etatów – 3 punkty 5. Wnioskodawca: Nie jest członkiem organizacji pozarządowej – 0 punktów, Jest członkiem organizacji pozarządowej – 3 punkty 6. Operacja jest realizowana w miejscowości: Powyżej mieszkańców do mieszkańców – 1 punkt, Od mieszkańców – 3 punkty Poniżej 3000 mieszkańców – 5 punktów

29 Lokalne kryteria oceny projektu
Działanie PROW Lokalne kryteria oceny projektu Przyznana ocena Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 7. Operacja nawiązuje do tradycyjnych zawodów, obrzędów, tradycji lokalnych w sposób: Mały – 0-1 punktów, Średni – 2-3 punktów, Znaczący – 4-5 punktów Uzasadnienie ocen 0) Operacja nie nawiązuje swym tematem i zakresem do tradycji/ obrzędów obszaru 1) Operacja ma elementy tradycji/obrzędowości, ale zakres rzeczowy operacji ściśle do nich nie nawiązuje 2) Operacja jest związana z tradycją/obrzędowością, ale zastosowanie tych elementów i użyte formy przekazu są szablonowe 3) Operacja ma elementy tradycji/obrzędowości, ale nie są one związane typowo z regionem 4) Operacja jest związana z tradycją/ obrzędowością w swojej pierwotnej niezmienionej formie, forma przekazu jest atrakcyjna dla odbiorców 5) Operacja jest związana z tradycją i obrzędowością (jak wyżej), a dodatkowo, dzięki swej formie, może przyczynić się do promocji obszaru LGD Inne: /wpisać jakie/………………………………………………………… 8. Operacja ma innowacyjny charakter na obszarze LGD: Mały – 0-2 punktów, Średni – 3-5 punktów, Znaczący – 6-8 punktów 0) Operacja typowa, szablonowa, której temat występuje już w przedsięwzięciach na obszarze LG, nie jest novum na obszarze. 1) Operacja ma elementy innowacyjności, ale zakres rzeczowy operacji nie odzwierciedla w pełni innowacyjnego charakteru 2) Operacja ma elementy innowacyjności, ale na obszarze LGD może okazać się ryzykowna ze względu na brak popytu 3) Operacja ma elementy innowacyjne, pojawia się dość często na obszarze LGD, ale wciąż stanowi novum na tym obszarze4) Operacja ma elementy innowacyjne, na obszarze LGD temat taki realizowany jest rzadko 5) Operacja ma elementy innowacyjne, opisano jej nowatorskie zastosowania 6) Operacja jest innowacyjna na obszarze LGD, ma nową niespotykaną formę 7) Operacja jest bardzo innowacyjna na obszarze LGD, zapotrzebowanie na ten typ operacji jest na obszarze LGD bardzo duże 8) Operacja jest bardzo innowacyjna, w tej formie nie pojawiła się nigdy na obszarze LGD i może przyczynić się do promocji całego obszaru

30 Od ogłoszenia naboru do podpisania umowy.
Ogłoszenie naboru wniosków 2 tyg. przed rozpoczęciem przyjmowania wniosków Nabór wniosków o przyznanie pomocy trwający dni Ocena wniosków przez Członków Rady, tworzenie list rankingowych, rozpatrywanie odwołań (maks. 45 dni) Przekazanie wniosków, list rankingowych do instytucji wdrażającej ( ARiMR) Ocena merytoryczna wniosków, wezwania do poprawek (2 razy po 21 dni), maksymalnie do 5 miesięcy PODPISANIE UMOWY POMIĘDZY BENEFICJENTEM A ARiMR

31 Od podpisania umowy do zwrotu środków.
Podpisanie umowy pomiędzy ARiMR a Beneficjentem Realizacja operacji według opisu wniosku. Czas realizacji operacji maksymalnie 24 miesiące (przy 1 etapie) jednak nie później niż do 30 czerwca2015 roku. Złożenie wniosku o płatność w instytucji wdrażającej (ARiMR). Maksymalny czas rozpatrywania 3 miesiące. Uzupełnienia wniosku (dwa razy po 21 dni), ostateczny czas na zapłaty za faktury/rachunki, umowy Zlecenia płatności do instytucji płatniczej- ARiMR Warszawa Refundacja kosztów kwalifikowanych (maksymalnie 50 %) na konto Beneficjenta w terminie 1 miesiąca

32 Najbliższe nabory wniosków o przyznanie pomocy
ARiMR- ostatni nabór wniosków o przyznanie pomocy został przeprowadzony w terminie kwietnia 2013 r. w 15 województwach, z wyjątkiem woj. wielkopolskiego. Związane jest to z faktem, iż w Wielkopolsce złożono w poprzednich trzech naborach (w latach ), tak dużo wniosków o pomoc, że wynikające z nich zapotrzebowanie na środki finansowe znacznie przekracza przyznany temu województwu limit finansowy na cały okres realizacji PROW ARiMR nie przewiduje dalszych naborów wniosków. LGD Lider Zielonej Wielkopolski październik 2013 r. Kwota naboru wniosków: ,00 zł Styczeń 2014 r. Kwota naboru wniosków: ???

33 Statystyka naborów w LGD
Lp. Miernik Liczba 1. Liczba przeprowadzonych naborów w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 3 (na 4 ogłoszone nabory) 2. Liczba złożonych wniosków w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 28 (I-3/II- 4/III- 21) 3. Liczba wybranych do finansowania wniosków w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 11 (I-3/II- 4/III- 4) 4. Liczba podpisanych Umów z ARiMR (stan na czerwiec 2013 r.) 4 5. Najwyższa wnioskowana kwota pomocy wniosku wybranego do finansowania ,00 zł 6. Najniższa wnioskowana kwota pomocy wniosku wybranego do finansowania 14 673,00 zł

34 Przykłady zrealizowanych operacji w ramach Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw
Nazwa Zakup urządzeń diagnostyki samochodowej Całkowity koszt projektu ,00 zł Wysokość dofinansowania z EFRROW 55 192,50 zł Opis Projekt polegał na zakupie wyposażenia warsztatu do obsługi samochodów osobowych i ciężarowych: diagnoskopu diagnostycznego, prasy hydraulicznej nożnej oraz ręcznej, wyważarki uniwersalnej, montażownicy do kół samochodowych, przyrządu do geometrii kół ciężarowych, urządzenia do obsługi klimatyzacji, sprężarki tłokowej,

35 Przykłady zrealizowanych operacji w ramach Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw
Nazwa Budowa budynku całodobowej opieki dla osób starszych Całkowity koszt projektu ,64 zł Wysokość dofinansowania z EFRROW ,02 zł Opis W ramach projektu wybudowany został budynek całodobowej opieki dla osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych kompleksowo wyposażony w sprzęt potrzebny do rehabilitacji zakwaterowanych w nim osób

36 Przykłady zrealizowanych operacji w ramach Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw
Nazwa Wyposażenie piekarni, cukierni Całkowity koszt projektu ,58 zł Wysokość dofinansowania z EFRROW ,50 zł Opis Zakup maszyn: dwugłowicowego automatu cukierniczego, walcarki, posypywaczki ze stołem, zakup środków transportu: 2 samochodów dostawczych z zabudową kontenerową, zakup urządzeń: myjki komorowej, krajalnicy automatycznej, sprężarki powietrza śrubowej.

37 Przykłady zrealizowanych operacji w ramach Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw
Nazwa Budowa obiektów ruchu turystycznego Całkowity koszt projektu ,00 zł Wysokość dofinansowania z EFRROW ,37 zł Opis W ramach projektu powstała baszta widokowa, wiata widokowa na wyspie, pomost molo przybrzeżne, jak również parking i aleja spacerowa. Inwestycja pozwoliła na zatrudnienie 3 pracowników w jednozmianowym systemie pracy. Całość usług świadczona jest na terenie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego

38 Przykłady zrealizowanych operacji w ramach Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw
Nazwa Wyposażenie przedszkola i utworzenie nowych miejsc pracy Całkowity koszt projektu ,00 zł Wysokość dofinansowania z EFRROW 60 638,00 zł Opis W ramach projektu wyposażono polsko-angielskie przedszkole artystyczne tj. cztery sale, jadalnię, łazienkę, biuro, plac zabaw, wykonano wjazd i ogrodzenie (meble, klamki, karnisze i rolety, zabawki, książki, monitoring, sprzęt komputerowy, ręczniki, lustro)

39 Przykłady zrealizowanych operacji w ramach Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw
Nazwa Przebudowa piekarni na gabinety rehabilitacyjne oraz zakup wyposażenia Całkowity koszt projektu ,00 zł Wysokość dofinansowania z EFRROW ,37 zł Opis W ramach projektu przebudowano i zaadaptowano piekarnię na gabinety rehabilitacyjne. Wykonane zostały prace budowlane, kanalizacyjne, elektryka oraz zakupiono specjalistyczne wyposażenie (stoły do masażu, leżanka, stół do terapii manualnej, zestaw do laseroterapii, aparat do elektroterapii i terapii ultradźwiękami combo, aparat do terapii polem magnetycznym, aparat do krioterapii itp..

40 Przykłady zrealizowanych operacji w ramach Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw
Nazwa Rozbudowa parku rozrywki dla dzieci i młodzieży oraz zwiększanie możliwości firmy w organizacji imprez plenerowych. Całkowity koszt projektu ,00 zł Wysokość dofinansowania z EFRROW 38 100,00 zł Opis Zrealizowany projekt przyczynił się do wzrostu dochodu oraz zwiększenia poziomu zatrudnienia w przedsiębiorstwie dzięki zakupowi nowych środków trwałych takich jak: byk rodeo, mobilne bungee, zamek grzybek wraz z suchym basenem, air hokey, zjeżdżalnia „Rybka połykacz”, zbijak dla dzieci

41 Przydatne adresy I. Informacje o rozpoczętych naborach wniosków 1. Lokalna Grupa Działania Lider Zielonej Wielkopolski 2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 3. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego- Departament PROW II. Informacje o działaniach PROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

42 Dziękuję Państwu za uwagę!
Lokalna Grupa Działania Lider Zielonej Wielkopolski ul Berwińskiego Środa Wlkp. Kontakt: Tel.: (61) ; (61) ,


Pobierz ppt "Seminarium Biznesowe w Mosinie 18 września 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google