Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Strategii ZIT WOF

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Strategii ZIT WOF"— Zapis prezentacji:

1 Projekt Strategii ZIT WOF
II posiedzenie Komitetu Sterującego 30 czerwca 2014 r.

2 Etapy prac Delimitacja WOF ZIT Diagnoza
Założenia strategii i projektów ZIT Projekt Strategii ZIT WOF Konsultacje społeczne Ewaluacja ex ante STRATEGIA ZIT WOF 2

3 w stosunku do Założeń Strategii
Główne zmiany w stosunku do Założeń Strategii Doprecyzowanie funkcji Strategii; Ograniczenie zakresu przedmiotowego interwencji; Rozszerzenie zasięgu przestrzennego; Ujednolicenie nazewnictwa; Uzupełnienie treści o wymagane elementy. 3

4 w stosunku do Założeń Strategii:
Główne zmiany w stosunku do Założeń Strategii: funkcja dokumentu Strategia jako dokument wdrożeniowy: środków Unii Europejskiej, strategii Obszaru Metropolitalnego Warszawy. 4

5 w stosunku do Założeń Strategii PRIORYTETY INWESTYCYJNE Z ALOKACJĄ ZIT
Główne zmiany w stosunku do Założeń Strategii Doprecyzowanie funkcji Strategii; Ograniczenie zakresu przedmiotowego interwencji; Rozszerzenie zasięgu przestrzennego; Ujednolicenie nazewnictwa; Uzupełnienie treści o wymagane elementy. PRIORYTETY INWESTYCYJNE Z ALOKACJĄ ZIT ORAZ POTENCJALNYMI PREPERENCJAMI DLA PROJEKTÓW WYNIKAJĄCYCH ZE STRATEGII ZIT I OMW 5

6 w stosunku do Założeń Strategii GMINY JAKTORÓW I LESZNO
Główne zmiany w stosunku do Założeń Strategii Doprecyzowanie funkcji Strategii; Ograniczenie zakresu przedmiotowego interwencji; Rozszerzenie zasięgu przestrzennego; Ujednolicenie nazewnictwa; Uzupełnienie treści o wymagane elementy. GMINY JAKTORÓW I LESZNO 6

7 w stosunku do Założeń Strategii PRZEDSIĘWZIĘCIE – PROJEKT – ZADANIE
Główne zmiany w stosunku do Założeń Strategii Doprecyzowanie funkcji Strategii; Ograniczenie zakresu przedmiotowego interwencji; Rozszerzenie zasięgu przestrzennego; Ujednolicenie nazewnictwa; Uzupełnienie treści o wymagane elementy. ZIT WOF a WOF ZIT PRZEDSIĘWZIĘCIE – PROJEKT – ZADANIE 7

8 w stosunku do Założeń Strategii
Główne zmiany w stosunku do Założeń Strategii Doprecyzowanie funkcji Strategii; Ograniczenie zakresu przedmiotowego interwencji; Rozszerzenie zasięgu przestrzennego; Ujednolicenie nazewnictwa; Uzupełnienie treści o wymagane elementy. 8

9 w stosunku do Założeń Strategii:
Główne zmiany w stosunku do Założeń Strategii: układ treści Wprowadzenie 1. Podstawa formalno-prawna 2. Metodyka prac 3. Zasięg przestrzenny 4. Diagnoza 5. Cele i kierunki działań 6. System monitoringu i sprawozdawczości 7. Ramy instytucjonalno-wdrożeniowe 8. Finansowanie 9. Tryb i zasady wyboru projektów 10. Terytorialny wymiar wsparcia 11. Spójność z dokumentami planowania strategicznego Źródła informacji Załączniki

10 Cel główny Rozwój i wykorzystanie potencjałów WOF
poprzez integrację obszaru i budowanie jego przewag konkurencyjnych w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

11 Ogółem: 165 756 619,36 € Alokacja na ZIT EFRR: 141 057 011,19 €
EFS: ,17 € + ŚRODKI DODATKOWE WOJEWÓDZTWA EFRR: ,00 € (PI 2.3) dla porównania 118,1 mln EUR dla pozostałych OSI w województwie; 11

12 Cele i kierunki działań
Zwiększenie korzyści metropolitalnych w sferze społecznej 1.1. Zwiększenie dostępności i jakości usług publicznych 1.2. Wykorzystanie walorów dziedzictwa kulturowego 1.3. Zintegrowanie społeczne grup zagrożonych wykluczeniem 2. Wykorzystanie potencjału gospodarczego w konkurencji globalnej 2.1. Rozwinięcie oferty inwestycyjnej i promocja gospodarcza 2.2. Kształtowanie warunków dla rozwoju firm 2.3. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych i warunków dla powstawiania podmiotów gospodarczych 3. Zintegrowanie obszaru i poprawa jakości środowiska 3.1. Wzmocnienie potencjału współpracy na rzecz rozwoju powiązań funkcjonalnych 3.2. Zwiększenie dostępności i standardów transportu 3.3. Podniesienie standardów ochrony środowiska i rozwój odnawialnych źródeł energii 12

13 Cele i kierunki działań
w ramach alokacji ZIT Zwiększenie korzyści metropolitalnych w sferze społecznej 1.1. Zwiększenie dostępności i jakości usług publicznych (PI 2.3) 1.2. Wykorzystanie walorów dziedzictwa kulturowego 1.3. Zintegrowanie społeczne grup zagrożonych wykluczeniem 2. Wykorzystanie potencjału gospodarczego w konkurencji globalnej 2.1. Rozwinięcie oferty inwestycyjnej i promocja gospodarcza (PI 3.1 oraz PI 3.2) 2.2. Kształtowanie warunków dla rozwoju firm 2.3. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych i warunków dla powstawiania podmiotów gospodarczych (PI 3.1, PI 8.5, PI 8.7 oraz PI 10.1) 3. Zintegrowanie obszaru i poprawa jakości środowiska 3.1. Wzmocnienie potencjału współpracy na rzecz rozwoju powiązań funkcjonalnych 3.2. Zwiększenie dostępności i standardów transportu (PI 4.5) 3.3. Podniesienie standardów ochrony środowiska i rozwój odnawialnych źródeł energii 13

14 17,8 mln EUR 64,4 mln EUR 83,6 mln EUR CEL 1 CEL 2 CEL 3 8,5 mln EUR
Kierunek działań 1.1 Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) 8,5 mln EUR Dostęp do informacji publicznej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum) 2,9 mln EUR Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) 6,4 mln EUR Zintegrowane zarządzanie zasobami wiedzy Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Biblioteka) Zintegrowany system rekrutacji do gminnych placówek oświatowych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Rekrutacja) CEL 2 2.1 Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) 5,7 mln EUR Budowa oferty terenów inwestycyjnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (Invest in WOF) 25,5 mln EUR 2.3 Stworzenie sieci Centrów Przedsiębiorczości Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (StartBox) 9,5 mln EUR Wspieranie zakładania działalności gospodarczej na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (BizStarter) 10,2 mln EUR Wspieranie zakładania i rozwoju działalności gospodarczej na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (BizInfo) 4,0 mln EUR Program edukacji proprzedsiębiorczej dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (SmartEdu) CEL 3 3.2 Stworzenie sieci tras rowerowych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF4Bikes) 50,5 mln EUR Stworzenie sieci parkingów P+R na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (P+R in WOF) 33,1 mln EUR 17,8 mln EUR 64,4 mln EUR 83,6 mln EUR

15 Cele i kierunki działań z przedsięwzięciami komplementarnymi
Zwiększenie korzyści metropolitalnych w sferze społecznej 1.1. Zwiększenie dostępności i jakości usług publicznych (PI 9.1, PI 9.7) 1.2. Wykorzystanie walorów dziedzictwa kulturowego (PI 6.3) 1.3. Zintegrowanie społeczne grup zagrożonych wykluczeniem (PI 9.2, PI 9.4, PI 9.8) 2. Wykorzystanie potencjału gospodarczego w konkurencji globalnej 2.1. Rozwinięcie oferty inwestycyjnej i promocja gospodarcza 2.2. Kształtowanie warunków dla rozwoju firm (PI 3.4, PI 10.3, PI 10.3 bis) 2.3. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych i warunków dla powstawiania podmiotów gospodarczych (PI 10.1, PI 10.3 bis) 3. Zintegrowanie i poprawa jakości przestrzeni 3.1. Wzmocnienie potencjału współpracy na rzecz rozwoju powiązań funkcjonalnych 3.2. Zwiększenie dostępności i standardów transportu (PI 4.5, PI 7.2, PI 7.4) 3.3. Podniesienie standardów ochrony środowiska i rozwój odnawialnych źródeł energii (PI 4.1, PI 4.3, PI 4.5, PI 5.2, PI 6.1) 15

16 CEL 1 CEL 2 Kierunek działań 1.1 PI 2.3
Informatyzacja gminnych jednostek oświaty na terenie WOF PI 9.1 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia w zakresie usług specjalistycznych na terenie WOF PI 9.7 Rozwój dziennych form wsparcia oraz usług dla osób zależnych na terenie WOF Wzrost dostępności opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie WOF Opracowanie i wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych na terenie WOF Koordynowanie i wspieranie rozwoju usług społecznych oraz procesu ich deinstytucjonalizacji na terenie WOF Kierunek działań 1.2 PI 6.3 Modernizacja i renowacja obiektów zabytkowych na terenie WOF Rozwój i popularyzacja zasobów kultury WOF Kierunek działań 1.3 PI 9.2 Rewitalizacja centrów lokalnych WOF PI 9.4 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie WOF Wsparcie dla opiekunów osób zależnych na terenie WOF PI 9.8 Świadczenie usług wspierających rozwój ekonomii społecznej na terenie WOF CEL 2 Kierunek działań 2.2 PI 3.4 Rozwój sieci współpracy instytucji otoczenia biznesu na terenie WOF PI 10.3 Dostosowanie oferty kształcenia i szkolenia osób dorosłych do potrzeb rynku pracy WOF Kierunek działań 2.3 PI 10.1 Wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli w zakresie korzystania z nowych technologii i nowoczesnych pomocy dydaktycznych na terenie WOF PI 10.3 bis Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy WOF Doradztwo zawodowe w szkołach gimnazjalnych i zawodowych na terenie WOF Program edukacji proprzedsiębiorczej dla uczniów szkół zawodowych na terenie WOF

17 CEL 3 Kierunek działań 3.2 PI 4.5 PI 7.2 PI 7.4 Kierunek działań 3.3
Wspieranie rozwoju proekologicznego transportu miejskiego na terenie WOF Wspieranie rozwoju proekologicznego systemu oświetlenia publicznego na terenie WOF Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego WOF Zakup taboru tramwajowego i taboru dla kolei aglomeracyjnej Budowa zajezdni tramwajowej R5 „Annopol” na terenie m.st. Warszawy Modernizacja trasy tramwajowej wzdłuż Obwodnicy Śródmiejskiej na terenie m.st. Warszawy Budowa szybkiego tramwaju Kasprzaka-Wilanów na terenie Warszawy – etap I Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie m.st. Warszawy Zakup 30 autobusów elektrycznych dla m.st. Warszawy Budowa szybkiego tramwaju Kasprzaka-Wilanów na terenie m.st. Warszawy – etap II PI 7.2 Modernizacja ciągu ulic Marsa-Żołnierska w Warszawie Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński wraz z węzłem z trasą S2 Obwodnica Śródmieścia: Praga Południe - Targówek PI 7.4 Budowa II linii metra na terenie m.st. Warszawy – projektowanie i wykonanie odcinków zachodniego i wschodnio-północnego wraz z zakupem taboru Kierunek działań 3.3 PI 4.1 Wspieranie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na terenie WOF PI 4.3 Wspieranie kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie WOF Program termomodernizacji w budynkach mieszkalnych WOF Termomodernizacja i efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i w budynkach mieszkalnych (w tym komunalnych) na terenie m.st. Warszawy Modernizacja sieci ciepłowniczej i chłodniczej WOF PI 5.2 Wspieranie rozwoju kompleksowych systemów małej retencji na terenie WOF Rozwój systemu zabezpieczającego spływ wód wezbraniowych na terenie WOF PI 6.1 Rozbudowa i modernizacja regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych oraz instalacji zastępczych w celu spełnienia przez nie standardów RIPOK na terenie WOF Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych na terenie WOF

18 Planowane działania Lipiec – sierpień 2014
Konsultacje społeczne projektu Strategii Ewaluacja ex-ante projektu Strategii Prace nad projektem Strategii, w tym projektami ZIT i komplementarnymi Lipiec – grudzień 2014 Plan gospodarki niskoemisyjnej Sierpień 2014 VII Forum Konsultacyjne (omówienie uwag z konsultacji i ewaluacji) Wrzesień 2014 VIII Forum Konsultacyjne III posiedzenie Komitetu Sterującego (przyjęcie Strategii) Październik 2014 Przekazanie Strategii IZ oraz MIR 18

19 konsultacje społeczne
Planowane działania: konsultacje społeczne 8 spotkań konsultacyjnych: 7 lipca – Warszawa, 14-18 lipca – grupy lokalne: legionowska (Legionowo), ząbkowska (Marki), otwocka (Otwock), 21-25 lipca – grupy lokalne: piaseczyńska (Konstancin-Jeziorna), grodziska (Podkowa Leśna), izabelińska (Łomianki), ok. 7 sierpnia – Warszawa; Informacje na stronach internetowych i portalach społecznościowych; Inne formy komunikacji dostosowane do uwarunkowań lokalnych. 19

20 prace nad projektami ZIT i komplementarnymi
Planowane działania: prace nad projektami ZIT i komplementarnymi Rozstrzygnięcie w zakresie zasad podziału przedsięwzięć na projekty oraz wyboru „zadań” w ramach projektów; Dostosowanie zakresu opisów projektów ZIT do wymagań Instytucji Zarządzającej; Dostosowanie zakresu projektów ZIT o ewentualnych zmian RPO WM ; Uwzględnienie w opisach powiązań z projektami komplementarnymi. 20

21 Dziękuję za uwagę dr Paulina Nowicka Urząd m.st. Warszawy
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego Dziękuję za uwagę dr Paulina Nowicka Urząd m.st. Warszawy Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Zespół Strategii i Programowania


Pobierz ppt "Projekt Strategii ZIT WOF"

Podobne prezentacje


Reklamy Google