Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dogmatyka II Pneumatologia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dogmatyka II Pneumatologia."— Zapis prezentacji:

1 Dogmatyka II Pneumatologia

2 Pneumatologia Osoba Ducha Świętego

3 Bóstwo Ducha Świętego: Jest trzecią osobą Trójcy świętej
Jan 14:16 Mat. 28:19 2 Kor. 13:14 Dz. Ap. 5:3-4

4 Osobowość Ducha Świętego:
Jako osoba, posiada rozum, uczcucie, wola (1 Kor. 2:11; Ef. 4:30; 1 Kor. 12:11). Jako osoba, wykonuje konkretne czyny: modli się, naucza, czyni cudy (Rzym. 8:26-27; Jan 16:13, Dz. Ap. 8:39).

5 Osobowość Ducha Świętego:
Ma więzi osobowe. można: okłamać Ducha, zasmucać Ducha, zgasić Ducha, oprzeć się Duchowi (Dz. Ap. 5:3; Ef. 4:30; 1 Tes. 5:11; Dz. Ap. 7:51).

6 DUCH ŚWIĘTY W S.T. “Duch Boga”= Ducha Świętego?
Język hebrajski często używa dwa rzeczowniki zamiast rzeczownika i przymiotnika. Zatem „Duch Boga” może oznaczyć po prostu Bóg, albo wolę, rozum, lub działanie Boga. ruach = tchnienie? Duch?

7 DUCH ŚWIĘTY W S.T. Niektórzy stwierdzą, że Ducha Świętego nie wstępuje w ogóle w Starym Testamencie. Inni widzą Go wszędzie. Prawda (jak zwykle) jest po środku.

8 DUCH ŚWIĘTY W S.T. Dz 2,16-21 (por. Jl 3:1; Dz 1:8): Piotr tutaj wyraźnie rozumie Joela 3:1 (“I wyleje potem Ducha mego na wszelkie ciało...”) jako odnośnik do Osoby Ducha Świętego.

9 Pneumatologia Dzieło Ducha Świętego

10 Rola Ducha Świętego w S.T.
1.W dziele stworzenia Był obecny: Rdz 1:2. Bierze czynny udział w stworzeniu: Ps 104,30; Iz 40,13.

11 Rola Ducha Świętego w S.T.
2. W dziele objawienia Mówił przez proroków i Królów: *Ezekiel (Ez 2,2; 8,3; 11,1,24); *Balaam (1 Sm 10,6; 10,10); *Prorocy “kierowani Duchem Świętym mówili od Boga” (2 P 1,21); *Szaweł (1 Sm 1,10); *Dawid (2 Sm 23,2).

12 Rola Ducha Świętego w S.T.
2. W dziele objawienia Natchnienie Pisma Świętego: D.Św. przemawiał przez Dawida (Mt 22,43; Dz 1:16; 4,25); Pismo Święty jest natchnione (2 Tm 3:16).

13 Rola Ducha Świętego w S.T.
3.W życiu ludu Bożego Nauczał i prowadził Lud Boży (Ne 9,20; Iz 63, ) Był obecny i działał wśród Ludu Bożego poprzez proroków, sędziów, królów.

14 Rola Ducha Świętego w S.T.
4. W życiu obiecanego Mesjaszu a. Iz 11,2-5 i. Bojaźń Pana ii. Wiedza, mądrość iii. Sprawiedliwość iv. Sąd b. Iz 61:1-3 (por. Łk 4,18-21)

15 Rola Ducha Świętego w S.T.
5. Obietnice nowego przymierza, nadzieja związana z przyjściem Mesjasza: a. Prawo, sprawiedliwość, pokój, bezpieczeństwo (Iz 32, 15-20) b. Oddanie się Bogu (Iz 44,3-5) c. Nowe serce (Ez 36,26-28) d. Jl 2,28-29

16 Rola Ducha Świętego w Nowym Testamencie
A. W życiu Jezusa: Wcielenie za sprawą Ducha Św. (Łk 1,35; Mt 1,18.20) Napełnienie Duchem Św. (Łk 4,1; 4,14)

17 Duch Św. w życiu Jezusa 3. Namaszczenie Duchem (Łk 4,18; Dz 10,38).
Podczas Jego Chrztu (Mt 3,16; Mk 1,10; Łk 3,22; J 1,32) Natychmiastowy rezultat namaszczenie: konfrontacja z Szatanem (Mt 4,1; Łk 4,1-2). Znaczenie: Jezus jest Mesjaszem.

18 Duch Św. w życiu Jezusa 4. Działanie w mocy Ducha Św.
Nauczanie (Łk 4,18-21; por. Iz 61,1-2) Przywrócenie wzroku ślepemu. Dowód, że jest Mesjaszem!

19 Duch Św. w życiu Jezusa 4. Działanie w mocy Ducha Św. a. Wypędzanie demonów (Mt 12,28). b. Faryzeuszy mówili że uczynił to przez Belzebuba(Mt 12,24). Jezus nazwał ich słowa “bluźnierstwo przeciw Ducha”, bo dokonał ten cud w mocy Ducha (Mt 12,25-31).

20 Duch Św. w życiu Apostołów
1. Jezus namaścił Dwunastu Duchem Świętym (powołał ich i dał im moc, aby byli Jego Apostołami). (J 20,22). 2. Duch Święty wprowadził ich we wszelką prawdę (J 16,13). 3. Duch Święty natchnął ksiąg Nowego Testamentu (2 Tm 3,16- 17; 2 P 3,16).

21 Duch Św. w życiu niewierzących
1. Przekonanie o grzechu i o potrzebie zbawienia (J 16,8-11) 2. Powołanie do zbawienia (Mt 22,14; Rz 8,30)

22 Duch Św. w życiu wierzących
1. Chrzest w Ciele Chrystusa (1 Kor 12,13) 2. Zapieczętowanie (Ef 4,30) 3. Zamieszkanie (J 14,16-17; 1 Kor 3,16; 6,19; Rz 8,9-11) 4. Wypełnienie obietnicę związaną z nową przymierzą. 5. Odrodzenie (J 3,3-6Tt 3,5) 6. Oświecenie (J 15,26)

23 Duch Św. w życiu wierzących
7. Owoc Ducha Św. (Ga 5,22-23) 8. Dary Ducha Św. (1 Kor 12,7-11; Rz 12,3-8; Ef 4,11) 8. Moc do działanie (J 14,12; Dz 1, ) 9. Większe uczynki dzięki darowi Boga, czyli Ducha Świętego (J 16,7) 10. Wstawiennictwo (Rz 8,26-27 11. Uświęcenie (Rz 8, 1-17)

24 CO MIAŁO MIEJSCE W DZIEŃ PIĘĆDZIESIĄTNICY?
POCZĄTEK KOŚCIOŁA WPROWADZENIE NOWEGO PRZYMIERZA PRZEBUDZENIE WYPEŁNIENIE PROROCTWA JOELA CHRZEST DUCHEM ŚWIĘTYM NAPEŁNIENIE DUCHEM ŚWIĘTYM OBDARZENIE WIERZĄCYM MOCĄ BOŻĄ DO ŚWIADCZENIA MÓWIENIE JĘZYKAMI I PEWNIE COŚ JESZCZE Jaki jest związek między tymi zdarzeniami?

25 DZIEŁO DUCHA ŚWIĘTEGO W Życiu Wierzącego
PRZY NAWRÓCENIU PO NAWRÓCENIU Odradza: Tt 3:5; J 3,3-6 Zamieszkuje: Rz 8:9- 11; 1 Kor 3:16; 1 Kor 6:19; Ez 26:25-28; 2 Tym 1:14 Zapieczętowuje: Ef 1:13; Ef 4:30; 2 Kor 1,22 Wszczepia w Ciało Chrystusa: 1 Kor 12:13 Prowadzi: Gal 5:18; Rz 8:14 Naucza/Oświeca: J 15:26; 16:12-15; 1 J 2:27; 1 Kor 2:12-16 Napomina: J 16,8-11 Uświęca/Daje owoc Ducha Św.: Gal 5:16-23; Rz 8:26; Ef 6:18

26 DZIEŁO DUCHA ŚWIĘTEGO W Życiu Wierzącego
PRZY NAWRÓCENIU PO NAWRÓCENIU Namaszcza (oddzielenie nas dla Boga): 1J 2:20, 27; 2 Kor 1:21-22 Napełnia (pierwszy raz): Dz 2:4 Sam jest nam dany: Rz 5:5; Ez 36:25- 28; Dz 2:38 Namaszcza, w sensie napełnienia mocą Napełnia (powtarza się) Ef 5:18; Dz 4:8, 31; 7:55?; 13:9 Daje pełnię Ducha: Łk 4,1; Ef 5:18; Dz 6:3, 5; 7:55?; 11:24; 13:52;

27 DZIEŁO DUCHA ŚWIĘTEGO W Życiu Wierzącego
Daje dary (każdy ma co najmniej jeden): 1 P 4,10; 1 Kor 12:7 Daje życie: 2 Kor 3:6; Rz 8:1-4 Daje dary: 1 Kor 12:31; 1 Kor 14:1 Daje moc: Dz 1:8; Łk 4:14; 1 Tes 1:5 Wstawia się: Rz PRZY NAWRÓCENIU PO NAWRÓCENIU

28 TRZY RODZAJE NAPEŁNIENIA DUCHEM ŚWIĘTYM
A. Napełnienie jako moc do służby. B. Napełnienie jako stan duchowy = pełnia ducha, dojrzałość duchowa . C. Napełnienie jako styl życia: „Bądźcie ciągle napełnieni duchem świętym”.

29 A. Napełnienie jako moc do służby.
1. W Starym Testamencie a. Budowanie świątyni: Besalel (Wy 31:3-5; Zach. 4:6) b. Rządzenie: Józef (Rdz 41:38) Mojżesz (Lb 11:25) Jozue (Pwt 34:9) Dawid (1 Sm 16:13)

30 A. Napełnienie jako moc do służby.
c. Sądzenie: Othniel (Sdz 3:10) Gideon (Sdz 6:34) d. Dawanie mocy: Samson (Sdz 14:19)

31 B. Napełnienie jako stan duchowy (Pełnia ducha, dojrzałość duchowa)
Charakter, owoc Ducha (Gal. 5:22-23) Diakonie (Dz 6:3) Barnaba (Dz 11:24)

32 C. Napełnienie jako styl życia:
„Bądźcie ciągle napełnieni Duchem Świętym”. 1. Cel dla wszystkich (Efezjan 5:18) 2. ‘Uczniowie’, czyli wierzący (Dz 13:52)

33 C. Napełnienie jako styl życia:
3. Jeden z wielu metafor dot. życia Chrześcijańskiego: Chodzenie w Duchu (Gal 5:16) Chodzenie w świetle (1 J 1:7) ‘Słowo Chrystusa niech w was mieszka obficie (Kol 3:16) Trwanie w Chrystusa (J 15)

34 C. Napełnienie jako styl życia:
Chrześcijański światopogląd + Chrześcijański styl życia + intymna więź z Bogiem + czas = napełnienie Duchem Św.

35 CHRZEST DUCHEM ŚWIĘTYM (Chrzest Ducha Świętego, Chrzest w Duchu Świętym)
A. Chrzest Duchem Świętym jako sakrament: B. Chrzest Duchem Świętym jako drugie błogosławieństwo C. Chrzest Duchem Świętym jako integralna część zbawienia

36 A. Chrzest Duchem Świętym jako sakrament:
Kościół Rzymsko-Katolicki: Podczas chrztu wodnego, w celu obmycia grzechu pierworodnego i dostarczenia łaski uświęcającej. Kościół Ewangelicki (Luteranie): W czasie konfirmacji, w celu wyposażeniu w mocy.

37 B. Chrzest Duchem Świętym jako drugie błogosławieństwo
1. Kościoły Zielonoświątkowe a. Chrzest Duchem Świętym jest odrębnym dziełem Ducha Św., które dokonuje się zwykle po usprawiedliwieniu i odrodzeniu.

38 B. Chrzest Duchem Świętym jako drugie błogosławieństwo
1. Kościoły Zielonoświątkowe b. Oznacza otrzymanie mocy Ducha Świętego do służby, do walki duchowej, do świadczenia i do uwielbienia. c. Mówienie językami jest koniecznym znakiem otrzymania Chrztu Duchem Św.

39 B. Chrzest Duchem Świętym jako drugie błogosławieństwo
2. Ruch Charyzmatyczny: Różne poglądy co do czasu i celu chrztu Duchem Św. a. Ruchy odnowy w tradycyjnych Kościołów traktują chrzest wodny i nawrócenie tak, jak w swoich denominacjach.

40 B. Chrzest Duchem Świętym jako drugie błogosławieństwo
2b. Chrzest Duchem Św. jest rozumiany jako otrzymanie mocy do służby. Mówienie językami nie jest koniecznym dowodem Chrztu Duchem Świętym.

41 B. Chrzest Duchem Świętym jako drugie błogosławieństwo
2c. Gordon Fee (charyzmatyk, biblistyk) stwierdzi, że chrzest Duchem Świętym dokonuje się podczas nawrócenia. Wraz z chrztem osoba wierząca otrzymuje moc i dary Ducha Świętego, które często jednak objawiają się dopiero później.

42 C. Chrzest Duchem Świętym jako integralna część zbawienia
1. Trzecia Fala (n.p. Winnica): Wszyscy wierzący są ochrzczeni Duchem Świętym w chwili ich nawrócenia. Kolejne doświadczenie nazywają ‘napełnieniem’ Duchem Świętym.

43 C. Chrzest Duchem Świętym jako integralna część zbawienia
2.Inni Ewangelikalni Chrześcijanie: Chrzest Duchem Świętym jednoczy wierzącego z Ciałem Chrystusa i rozpoczyna Jego dalsze dzieło w nim (obdarowanie, napełnienie, owoc Ducha, itp.).

44 C. Chrzest Duchem Świętym jako integralna część zbawienia
2. Inni Ewangelikalni Chrześcijanie: Napełnienie Duchem Świętym i owoc Ducha Św. następują po chrzcie. Są wynikiem chrztu Duchem Świętym, realizacją tego, co zostało otrzymane w czasie chrztu.

45 DARY DUCHOWE: 5 poglądów
Wygaśnięcie „Cudownych” Darów „Pierwsza Fala”: Kościoły Zielonoświątkowe „Druga Fala”: Kościoły i Grupy Charyzmatyczne „Trzecia Fala”: ‘Znaki i Cudy’, Winnica. Otwarci ale Ostrożni: Inni Ewangeliczni Chrześcijanie

46 DARY DUCHOWE: 1. Wygaśnięcie „Cudownych” Darów
Dzisiaj nie ma już cudownych darów. One były potrzebne na początku rozwoju Kościoła, dopóki Nowy Testament nie został napisany i zamknięty.

47 DARY DUCHOWE: 2. Kościoły Zielonoświątkowe (Pierwsza Fala)
Wszystkie dary są aktualne dzisiaj. Chrzest w Duchu Św. po nawróceniu w celu otrzymania mocy do służby. Mówienie językami jest koniecznym znakiem otrzymania chrztu w Duchu Świętym.

48 DARY DUCHOWE: 3. Kościoły i Ruchy Charyzmatyczne (druga fala)
Wszystkie dary wspominane w N.T. są aktualne. Często te ruchy działają w ramach istniejących kościołów jako ruchy odnowy. Nie ma zgody co do punktów 2b. i 2c.

49 DARY DUCHOWE: 4. Trzecia Fala
Zachęcają do używania wszystkich darów. Mniejszy nacisk na mówienie językami. Znaki i cudy towarzyszą ewangelizacji. Wierzący są ochrzczeni Duchem Świętym podczas nawrócenia. Kolejne doświadczenie nazywają „napełnieniem” lub „obdarowaniem mocą” Ducha Świętego.

50 DARY DUCHOWE: 5. Otwarci ale Ostrożni
Nie są przekonani, że Biblia uczy o wygaśnięciu cudownych darów. Są otwarci ale ostrożni co do możliwości cudownych darów ze względu na możliwość ich nadużywania.

51 DARY DUCHOWE: 5. Otwarci ale Ostrożni
c. Uważają, że wiele współczesnych przykładów mówienia językami jest niezgodnych z biblijnymi normami oraz, że często doprowadzają one do napięcia i rozłamów w kościele. d. Kładą nacisk na ewangelizację, studiowanie Biblii i posłuszeństwo, zamiast na cudowne dary.

52 DARY DUCHOWE: 5. Otwarci ale Ostrożni
e. Coraz częściej praktykują „walkę duchową”. f. Są wdzięczni za nowy zapał, duch modlitwy i uwielbienia, które wszystkie „fale” przyniosły Kościołowi.

53 W CO (NIE) WIERZYMY? Wspólna deklaracja Chrześcijan Ewangelikalnych
Nie wierzymy i nie nauczamy, że: Jeśli ktoś nie mówił(a) językami, nie jest Chrześcijaninem. Jeśli wierząca osoba nie mówiła językami, Duch Święty nie mieszka w niej.

54 Nie wierzymy i nie nauczamy, że:
Ci, którzy mówią językami są bardziej duchowi niż Ci, którzy nie mówią. Jeśli modlono nad kimś i nie wyzdrowieje, to prawdopodobnie wynika to z braku wiary. Bóg pragnie, aby wszyscy wierzący byli bogaci.

55 Nie wierzymy i nie nauczamy, że:
Zawsze jest wolą Bożą, aby uzdrowić chorego Chrześcijanina. Bóg nam daruje to, co stwierdzamy „słowem wiary”.

56 Nie wierzymy i nie nauczamy, że:
Są dzisiaj apostołowie w tym samym sensie, w jakim Piotr i Paweł byli apostołami. Jeśli jesteśmy prowadzeni przez Ducha Świętego, nie musimy przestrzegać wskazówek Pisma Świętego.

57 Nie wierzymy i nie nauczamy, że:
Powinnyśmy słuchać namaszczonych przywódców, którzy prowadzą owocne służby, nawet gdy zanegują bezbłędność Pisma Świętego. Mówienie językami zwykle ma źródło demoniczne.

58 Nie wierzymy i nie nauczamy, że:
Duch Święty nigdy nie korzysta z naszej intuicji, porywów lub uczuć w prowadzeniu nas. Nie powinnyśmy oczekiwać od Boga dzisiaj, że uzdrowi kogoś jako odpowiedź na modlitwę.

59 Nie wierzymy i nie nauczamy, że:
Bóg nie czyni cudów dzisiaj, ponieważ ich czas minął, gdy apostołowie umarli. Charyzmatycy oraz Zielonoświątkowcy nie są ewangelikalnymi Chrześcijanami.

60 Nie wierzymy i nie nauczamy, że:
Ruch charyzmatyczny jest częścią religii „New Age”. Ruch „Trzecia Fala” (n.p. Winnica) nie jest ewangelikalny (lub jest sektą).

61 Nie wierzymy i nie nauczamy, że:
Charyzmatycy są antyintelektualni. Ci którzy wierzą, że cudowne dary wygasły są racjonalistami, i ich wiara jest przeważnie suchym intelektualizmem.

62 Nie wierzymy i nie nauczamy, że:
Jest właściwe, by krytykować inne poglądy/stanowiska poprzez wyśmiewanie błędów popełnianych przez pojedyncze osoby.

63 Duch Święty a Misja Boga
Obietnice odnośnie Nowego Przymierza (nowe serce, wyleje Ducha mego na wzselkie ciało). Proroctwa odnośnie Mesjasza (Iz. 61:1-3; por. Mat. 5:3-12). J 14:16 „Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze.”

64 Duch Święty a Misja Boga
Mt. 28:18-20 Wielkie posłannictwo: „udzielając im Chrztu w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.” Dz. Ap. 1:8 „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.”

65 Menzies: Chrzest w Duchu oraz dary duchowe
1. Wcześni Zielonoświątkowcy często mówili o chrzcie w Duchu jako o "bramie" do darów Ducha. Czy doświadczenie "Trzeciej Fali" poddało to stanowisko w wątpliwość? 2. Obecnie przyjmuje się zasadniczo, że dary Ducha nie mogą być ograniczane wyłącznie do dziewięciu wymienionych w I Koryntian 12: W jaki sposób fakt ten podważa pogląd o "bramie"?

66 Menzies: Chrzest w Duchu oraz dary duchowe
3. Pogląd o "bramie" bazuje na fundamentalnym błędzie metodologicznym. Na czym polega ten metodologiczny problem? 4. W jaki sposób próbuje Menzies odnieść pawłowe dary Ducha do łukaszowego chrztu w Duchu? W jaki sposób te dwie koncepcje nakładają się na siebie?

67 Menzies: Chrzest w Duchu oraz dary duchowe
5. Każdy chrześcijanin jest - i powinien w coraz większym stopniu być - charyzmatykiem. W jakim sensie to stwierdzenie jest prawdziwe? W jakim sensie Zielonoświątkowcy chcieliby zmodyfikować to stwierdzenie?

68 Menzies: Chrzest w Duchu oraz dary duchowe
5. Każdy chrześcijanin jest - i powinien w coraz większym stopniu być - charyzmatykiem. W jakim sensie to stwierdzenie jest prawdziwe? W jakim sensie Zielonoświątkowcy chcieliby zmodyfikować to stwierdzenie? William W. Menzies, Robert P. Menzies, Spirit and Power: Fundations of Pentecostal Experience, Zondervan, Grand Rapids Rozdział 14.

69 Menzies: Chrzest w Duchu a owoc Ducha
1. Wielu Zielonoświątkowców łączy chrzest w Duchu z dojrzałością duchową. Dlaczego Menzies sugeruje, iż ta perspektywa ma więcej wspólnego z teologią elitarystów z Koryntu, niż z teologią apostoła Pawła? 2. Na czym polegają niektóre problemy spowodowane przedstawianiem chrztu w Duchu jako źródła duchowej dojrzałości?

70 Menzies: Chrzest w Duchu a owoc Ducha
3. Według Menziesa, powiązanie pomiędzy chrztem w Duchu oraz duchową dojrzałością opiera się na błędnym założeniu. Jakie to założenie? 4. Co oznacza termin korelacyjny? Dlaczego Menzies twierdzi, że termin ten może pomóc nam jasno opisać i zrozumieć naturę związku pomiędzy chrztem w Duchu oraz duchową dojrzałością? William W. Menzies, Robert P. Menzies, Spirit and Power: Fundations of Pentecostal Experience, Zondervan, Grand Rapids Rozdział 15

71 Sorum

72


Pobierz ppt "Dogmatyka II Pneumatologia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google