Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sytuacja ogólna na lokalnym rynku pracy podregionu bielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kobiet.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sytuacja ogólna na lokalnym rynku pracy podregionu bielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kobiet."— Zapis prezentacji:

1 Sytuacja ogólna na lokalnym rynku pracy podregionu bielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kobiet

2 Według stanu na r. w regionie zarejestrowanych było 203,7 tys. bezrobotnych. Szacujemy, że w końcu kwietnia roku stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła w województwie śląskim 11,0% (kraj odpowiednio 13,0%). 2014 r. 2012 r. 2013 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego według stanu na r. – szacunek WUP 2

3 6 070 Powiat bielski 5 477 8 147 7 630 2 985 Bielsko - Biała 6 360
W powiatowych urzędach pracy, zlokalizowanych na obszarze działania Filii WUP w Bielsku – Białej zarejestrowanych jest osób, co stanowi 14,9% ogółu bezrobotnych w województwie ( r.) Bielsko - Biała 6 360 6 070 Powiat bielski 5 785 5 477 Czechowice-Dziedzice 1 598 Porąbka 690 Jasienica 677 Wilkowice 534 Buczkowice 506 Wilamowice 489 Kozy 438 Bestwina 348 Szczyrk 299 Jaworze 206 Powiat żywiecki 8 695 8 147 Żywiec 1 663 Węgierska Górka 1 006 Radziechowy-Wieprz 795 Jeleśnia 751 Rajcza 703 Milówka 626 Łodygowice 605 Lipowa 586 Świnna 411 Ujsoły 345 Czernichów 323 Gilowice 271 Łękawica 256 Ślemień 213 Koszarawa 141 Powiat cieszyński 8092 7 630 Cieszyn 1 732 Skoczów 1 207 Istebna 738 Ustroń 652 Wisła 617 Goleszów 548 Strumień 529 Zebrzydowice 523 Hażlach 478 Brenna 470 Chybie 341 Dębowiec 257 Powiat pszczyński 3 245 2 985 Pszczyna 1 804 Miedźna 442 Pawłowice 409 Suszec 274 Goczałkowice-Zdrój 172 Kobiór 144

4 11,4% http://www.wup-katowice.pl/pl/artykul/filie_wup/1362048162/0/0
Zmiany w natężeniu bezrobocia w powiatach, zlokalizowanych na obszarze działania Filii WUP w Bielsku - Białej 13,5% 31 marca 2014 r. 20,4% 31 marca 2004 r. 6,5% 6,9% 10,5% 11,5% 16,3% 11,4% Powiaty Stopa bezrobocia Stan 31 marca Spadek (w punktach proc.) 2004 r. 2014 r. Bielsko-Biała 11,2% 6,5% - 4,7 pkt proc. Powiat bielski 16,1% 10,5% - 5,6 pkt proc. Powiat cieszyński 16,4% 11,5% - 4,9 pkt proc. Powiat żywiecki 16,7% 16,3% - 0,4 pkt proc. Powiat pszczyński 13,1% 6,9% - 6,2 pkt proc.    Województwo śląskie 18,2% 11,4% - 6,8 pkt proc

5 W województwie śląskim bezrobotni zamieszkali na terenach wiejskich to 21,6% ogółu - 44,1 tys. osób . Na obszarze działania Filii WUP w Bielsku – Białej zamieszkali na terenach wiejskich to 56,4% ogółu tj. 15,2 tys. Problem bezrobocia agrarnego dotyczy głównie powiatów: żywieckiego (ponad 81% bezrobotnych to zamieszkali na wsi), bielskiego (70,6%) i pszczyńskiego (69,1%). W powiecie cieszyńskim bezrobotni zamieszkali na wsi stanowią 52,4% ogółu,

6 Bezrobotni według poziomu wykształcenia
Województwo śląskie stan na r. N= osób Stan na r. N = osób Struktura bezrobotnych wg wykształcenia stawia Podbeskidzie w uprzywilejowanej sytuacji. W stosunku do średniej wojewódzkiej niedoreprezentowane są osoby z najniższym poziomem wykształcenia

7 Obecnie w województwie śląskim co siódmy bezrobotny to osoba młoda, poniżej 25 roku życia Według stanu na 30 kwietnia 2014 r osób tj. 14,7% ogółu bezrobotnych. W powiatach znajdujących się na obszarze działania Filii w Bielsku – Białej mieszka bezrobotnej młodzieży ( 15,1% ogółu). Wysoki odsetek bezrobotnej młodzieży obserwowany jest powiecie pszczyńskim, cieszyńskim i żywieckim . W Bielsku – Białej bezrobotna młodzież poniżej 25 roku życia to 10,3% ogółu zaeewidencjonowanych. 14,7%

8 Bezrobotni według wieku
W Bielsku – Białej problem bezrobocia osób starszych jest szczególnie widoczny Powiat cieszyński Bielsko - Biała Powiat pszczyński Powiat bielski Powiat żywiecki Bezrobotni według wieku Bielsko - Biała Powiat bielski Powiat żywiecki Powiat cieszyński Powiat pszczyński WOJEWÓDZTWO Bezrobotni poniżej 30 roku życia 24,2% 28,9% 33,1% 33,3% 38,1% 30,3% Od lat 43,3% 42,8% 42,5% 42,9% 40,4% 44,0% Powyżej 50 roku życia 32,5% 28,3% 24,4% 23,8% 21,5% 25,7%

9 Długotrwale bezrobotni - Śląskie na tle kraju. Stan 31.03.2014 r.
Wyszczególnienie Bezrobotni ogółem Długotrwale bezrobotni osoby % wśród ogółu POLSKA 54,7% ujęcie rankingowe - od najniższego udziału Wielkopolskie 70 685 48,5% Lubuskie 59 745 30 243 50,6% Pomorskie 58 915 50,7% Śląskie 51,0% Dolnośląskie 80 442 51,8% Małopolskie 88 027 52,7% Opolskie 52 156 27 548 52,8% Zachodniopomorskie 59 484 53,6% Warmińsko-Mazurskie 64 047 55,4% Świętokrzyskie 90 619 50 766 56,0% Mazowieckie 56,6% Łódzkie 87 193 Kujawsko-Pomorskie 88 464 58,3% Podlaskie 71 030 41 986 59,1% Podkarpackie 92 897 59,8% Lubelskie 81 688 59,9% Liczba długotrwale bezrobotnych Bieruńsko-Lędź. 591 Żory 676 Rybnicki 982 Świętochłowice 1198 Pszczyński 1261 Liczba długotrwale bezrobotnych Częstochowa 8 529 Bytom 7 336 Katowice 61 79 Sosnowiec 5 731 Częstochowski 5 320

10 Pozostałe dane o rynku pracy
Przypomnijmy – na omawianym terenie zarejestrowanych jest 30,3 tys. bezrobotnych Pozostałe dane o rynku pracy r. Wyszczególnienie Ludność w wieku produkcyjnym1) Pracujący2) Liczba bezrobotnych na 100 pracujących Liczba podmiotów gospodarczych Powiat bielski 28 907 20 16 172 Powiat cieszyński 36 851 22 19 040 Powiat żywiecki 96 654 25 980 33 13 296 Bielsko - Biała 69 266 9 25 163 Powiat pszczyński 71 480 29 510 11 10 810 Razem powiaty w rejonie Filii 16,5% 16,2% 17 84 481 18,6% Województwo Śląskie 18 1. - mężczyźni w wieku od 18 do 64 lat - kobiety w wieku od 18 do 59 lat Źródło: dane US Katowice 2. Źródło: Rocznik statystyczny powiatów Województwa Śląskiego

11 W końcu kwietnia 2014 r. w Śląskiem zarejestrowanych było
106,3 tys. kobiet i 97,4 tys. mężczyzn. Kobiety stanowią 52,2% ogółu bezrobotnych Cieszyński 48,4% Żywiecki 49,4% Bielski 50,5% Bielsko - Biała 51,6% Pszczyński 54,8%

12 Dane statystyczne wskazują, że pomimo spadającego udziału kobiet wśród ogółu zarejestrowanych, w wielu aspektach sytuacja bezrobotnych pań jest trudniejsza, na przykład: stopa bezrobocia wśród kobiet jest wyższa niż wśród mężczyzn K – 10,5% M – 8,5% kobiety rzadziej od mężczyzn mają prawo do zasiłku dla bezrobotnych K – 12,9% M – 13,5% kobiety bardziej od mężczyzn narażone są na długotrwałe bezrobocie K – 55,6% M – 48,1% wysoki jest odsetek kobiet, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia około 20 % kobiety rzadziej kierowane są do prac subsydiowanych K – 46,9% M – 53,1% kobiety rzadziej otrzymują dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Chcąc uzupełnić dane statystyki publicznej i stworzyć obraz sytuacji bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w obrębie działania filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej przeprowadzono sondaż w powiatowych urzędach pracy. Jego główne cele przedstawiały się następująco: pogłębiona analiza sytuacji bezrobotnych kobiet na lokalnym rynku pracy; ustalenie głównych problemów z jakimi spotykają się bezrobotne kobiety w trakcie poszukiwania pracy oraz jak te problemy kształtują ich własną ocenę o rynku pracy; określenie aktywności prozatrudnieniowej bezrobotnych kobiet; identyfikacja i przedstawienie potencjalnych zagrożeń wynikających z postaw bezrobotnych kobiet na rynku lokalnym. Powiat Liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet Udział w ogólnej liczbie bezrobotnych kobiet Ilość ankiet Bielsko-Biała 3 452 21,2% 35 Powiat bielski 3 028 18,6% 30 Powiat cieszyński 3 675 22,6% 37 Powiat pszczyński 1 832 11,3% 18 Powiat żywiecki 4 269 26,3% 43 Razem: 16 256 100% 163

13 Wyniki badań sondażowych przedstawi Pani Regina Borowiec - Dutka


Pobierz ppt "Sytuacja ogólna na lokalnym rynku pracy podregionu bielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kobiet."

Podobne prezentacje


Reklamy Google