Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Trójmiasto nad Kamienną” Ponad 100mln zł. dla Gminy Ostrowiec i Powiatu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Trójmiasto nad Kamienną” Ponad 100mln zł. dla Gminy Ostrowiec i Powiatu."— Zapis prezentacji:

1 „Trójmiasto nad Kamienną” Ponad 100mln zł. dla Gminy Ostrowiec i Powiatu

2 NOWY OKRES PROGRAMOWANIA UE 2014-2020 ALOKACJA W REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE Województwo Alokacja po przeliczeniu na ceny bieżące (mln euro) dolnośląskie2 250,4 kujawsko-pomorskie1 901,7 lubelskie2 228,8 lubuskie906,1 łódzkie2 253,9 małopolskie2 875,5 mazowieckie2 087,9 opolskie944,1 podkarpackie 2 112,2 podlaskie 1 212,4 pomorskie 1 863,0 śląskie 3 473,6 świętokrzyskie1 363,2 warmińsko-mazurskie1 726,6 wielkopolskie2 447,9 zachodniopomorskie 1 599,7 Razem 31 246,9

3 NOWY OKRES PROGRAMOWANIA UE 2014-2020 PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH Pieniądze w nowej perspektywie finansowej UE dzielone były według tak zwanego algorytmu berlińskiego. Takim algorytmem posługuje się Komisja Europejska, dzieląc kwotę na politykę spójności na kraje członkowskie. Algorytm ten uwzględnia m.in. liczbę mieszkańców danego regionu, bezrobocie, różnicę pomiędzy PKB i siłą nabywczą (popyt) w regionie, liczoną per capita względem średniej unijnej. bezrobociePKB

4 NOWY OKRES PROGRAMOWANIA UE 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W lutym 2014r. przyjęto trzecią wersję Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, który jest programem operacyjnym finansowanym zarówno ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), jak i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Zgodnie z Umową Partnerstwa alokacja środków unijnych na Program wynosi 1 363,2 mln EURO, w tym 983,0 mln EURO EFRR i 380,2 mln EURO EFS. Alokacja RPPOWŚ 2014-2020 skierowana zostanie na realizację interwencji w ramach 10 celów tematycznych, z uwzględnieniem zasady koncentracji tematycznej i terytorialnej, zgodnie z założeniami Strategii Europa 2020.

5 NOWY OKRES PROGRAMOWANIA UE 2014-2020 ALOKACJA W REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY Oś priorytetowaDziałanie 1/EFRR/Innowacje i nauka 2/EFRR/Konkurencyjna gospodarka 3/EFRR/Efektywna i zielona energia 4/EFRR/Dziedzictwo naturalne i kulturowe 5/EFRR/Nowoczesna komunikacja 6/EFRR/Rozwój miast 7/EFRR/Sprawne usługi publiczne 8 /EFS/ Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo 9/EFS/ Włączenie społeczne i walka z ubóstwem 10/EFS/Otwarty rynek pracy 11Pomoc Techniczna

6 NOWY OKRES PROGRAMOWANIA UE 2014-2020 WNIOSKI POWIATU OSTROWIECKIEGO W RAMACH OBSZARÓW STRATEGICZNEJ INTERWENCJI (OSI) OBSZARY STRATEGICZNEJ INTERWENCJI (OSI) ODPOWIEDZIĄ NA ZITEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE (ZIT) Łącznie na realizację interwencji na ww. obszarach przeznaczono 930,3 mln zł., w tym 603,5 mln zł na EFRR oraz 326,7 mln zł. na EFS. 14 stycznia został powołany Kielecki Obszar Funkcjonalny, który będzie realizował inwestycje w ramach (ZIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). Prezydent Kielc oraz wójtowie i burmistrzowie 11 okolicznych gmin podpisali wówczas porozumienie ws. realizacji wspólnych przedsięwzięć z unijnym dofinansowaniem. Odpowiedzią na powołanie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego jest zawiązanie 27 stycznia z inicjatywy Starosty Powiatu Ostrowieckiego Porozumienia Partnerskiego „Trójmiasto nad Kamienną” skupiające samorządy: Powiat Ostrowiecki, Powiat Starachowicki, Powiat Skarżyski, Gminę Ostrowiec Św., Gminę Starachowice, Gminę Skarżysko – Kamienna a tym samym możliwość aplikacji w nowym okresie programowania o środki w ramach tzw. Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI) i korzystania z Kopert Finansowych w wybranych osiach priorytetowych.

7 NOWY OKRES PROGRAMOWANIA UE 2014-2020 UDZIAŁ POWIATU OSTROWIECKIEGO W KOPERTACH FINANSOWYCH W RAMACH OSI W wyniku ogromnego zaangażowania inicjatorów Porozumienia a w szczególności Powiatu Ostrowieckiego oraz Gminy Ostrowiec Św. w negocjacje z Instytucją Wdrażającą zaproponowano 6 samorządom kwotę 248,5 mln zł w ramach Kopert Finansowych (168 mln. zł. na inwestycje z EFRR oraz 79,80 mln zł. na projekty w ramach EFS). Procentowy i kwotowy podział środków finansowych w ramach Kopert Finansowych przypadającą na poszczególne samorządy z uwzględnieniem parytetu ludnościowego.

8 NOWY OKRES PROGRAMOWANIA UE 2014-2020 UDZIAŁ POWIATU OSTROWIECKIEGO W KOPERTACH FINANSOWYCH W RAMACH OSI Podział kwotowy 248,5 mln zł. z uwzględnieniem Powiat/Gmina +Gmina Ok. 101mln zł. /projekty EFRR – 83,6 mln zł.i EFS – 16,4 mln zł./ Uwzględniając parytet ludnościowy Powiat Ostrowiecki będzie beneficjentem ok. 37 mln zł.

9 NOWY OKRES PROGRAMOWANIA UE 2014-2020 PROJEKTY POWIATU OSTROWIECKIEGO W RAMACH KOPERT FINANSOWYCH Nr projektuTytuł projektu Przedmiot zadania inwestycyjnego planowanego na terenie Powiatu Ostrowieckiego Oś.3-Efektywna zielona energia Priorytet 4.3-; 4.5 Termomodernizacja, efektywne wykorzystanie energii oraz zrównoważony transport miejski w trzech ośrodkach subregionalnych i powiatach północy województwa świętokrzyskiego Priorytet 4.3- Wspieranie efektywności energetycznej inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym ; 4.5 – Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu/EFRR/ Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego(SOS) przy ul. Gulińskiego oraz zastosowanie systemów fotowoltaicznych w obiektach jednostek podległych Powiatowi Ostrowieckiemu. (THM, ZS Nr 4 (Samochodówka), ZS Nr 1 (Ekonomik), ZS Nr 2 (Budowlanka), LO Nr 1 – Staszic, LO Nr 2 - Chreptowicz, LO nr 3 – Broniewski, LO Nr 4 –Norwid, Bursa Szkolna, 2xDPS, Budynek Socjoterapii przy ul. Sienkiewicza, 2budynki Starostwa Powiatowego. Rozpatrywany jest wariant wspólnie z Gminą Ostrowiec Św. o możliwość instalacji pomp ciepła lub kolektorów słonecznych w budynkach prywatnych gospodarstw domowych na terenie miasta. Kwota przeznaczona w ramach Kopert dla Powiatu Ostrowieckiego oraz Gminy Ostrowiec Św. – ok. 35,2 mln.zł.

10 NOWY OKRES PROGRAMOWANIA UE 2014-2020 PROJEKTY POWIATU OSTROWIECKIEGO W RAMACH KOPERT FINANSOWYCH Nr projektuTytuł projektu Przedmiot zadania inwestycyjnego planowanego na terenie Powiatu Ostrowieckiego Oś.6 Priorytet 9.2/EFRR/ Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie powiatu Ostrowieckiego, Starachowickiego i Skarżyskiego. W ramach tzw. Rewitalizacji planowane jest przebudowa: Wariant 1: ul. Samsonowicza, ul. 11-go Listopada Wariant 2: ul. Jana Pawła, ul. Żeromskiego Wybór wariantu uzależniony jest od wariantu inwestycyjnego Gminy Ostrowiec Św. oraz akceptacji Instytucji Wdrażającej. Obecnie trwają spotkania robocze z Gminą Ostrowiec Św. odnośnie możliwości wpisania optymalnego wariantu w inwestycje Gminy, gdyż zgodnie z wytycznymi nowego okresu programowania budowy, przebudowy i modernizacje dróg lokalnych nie mogą stanowić głównego celu inwestycji. Kwota przeznaczona w ramach Kopert dla Powiatu Ostrowieckiego oraz Gminy Ostrowiec Św. – ok. 38,4 mln.zł.

11 NOWY OKRES PROGRAMOWANIA UE 2014-2020 PROJEKTY POWIATU OSTROWIECKIEGO W RAMACH KOPERT FINANSOWYCH Nr projektuTytuł projektu Przedmiot zadania inwestycyjnego planowanego na terenie Powiatu Ostrowieckiego Oś.6; Rozwój miast Priorytet 10.4 Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej/EFRR/ Rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego i ustawicznego w powiatach Ostrowieckim, Starachowickim i Skarżyskim Planowane jest powstanie CKZU /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Kierunki kształcenia które planowane są wraz z doposażeniem: - baza mechaniki i diagnostyki samochodowej - pracownia usług fryzjerskiej, kosmetycznej, kosmetologii - centrum gastronomi i hotelarstwa - baza modernizacji rolnictwa, sprzęt, urządzenia i wyposażenia - pracownia nowoczesnych technologii informatycznych oraz zarządzania finansami - pracownia technologii geodezyjno – budowlanych i drogownictwa - pracownia organizacji reklamy - centrum elektroniki i elektrotechniki - pracownia technologii i energii odnawialnej. W ramach projektu uczestniczyć mają szkoły zawodowe. Kwota przeznaczona w ramach Kopert dla Powiatu Ostrowieckiego oraz Gminy Ostrowiec Św. – ok. 10 mln.zł.

12 NOWY OKRES PROGRAMOWANIA UE 2014-2020 PROJEKTY POWIATU OSTROWIECKIEGO W RAMACH KOPERT FINANSOWYCH W RAMACH EFS W ramach Kopert Finansowych dla OSI Powiat Ostrowiecki zgłosił również propozycje dla projektów finansowanych z EFS, na które obecne RPO 2014-2020 przewiduje kwotę ok. 16,4 mln. zł. dla Powiatu Ostrowieckiego oraz Gminy Ostrowiec Św. Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Priorytet inwestycyjny 9.4. aktywna integracja, w szczególności w celu poprawy zatrudnialności 1. „Wspieranie aktywizacji społeczno – zawodowej osób wykluczonych poprzez wsparcie instytucji pomocy społecznej oraz PCPR na terenie Powiatu Ostrowieckiego, Starachowic i Skarżyska Kamiennej” 2. „Wspieranie programów aktywności lokalnej i prewencji środowiskowej osób wykluczonych społecznie z przyczyn konfliktu z prawem bądź problemów alkoholowych na terenie trzech powiatów” - Policja

13 NOWY OKRES PROGRAMOWANIA UE 2014-2020 PROJEKTY POWIATU OSTROWIECKIEGO W RAMACH KOPERT FINANSOWYCH W RAMACH EFS Oś priorytetowa 9. Wyłączenie społeczne i walka z ubóstwem Priorytet inwestycyjny 9.7. ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym 1. „Wspieranie działań profilaktyczno opiekuńczych oraz wzrost świadomości społecznej w zakresie usług zdrowotnych na terenie Powiatu Ostrowieckiego” /Powiat Ostrowiecki - PCPR, Szpital/ 2. „Wspieranie w zakresie opiekuńczo – wychowawczym dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia opieki zastępczej dzieciom pozostawionym bez opieki rodzicielskiej” /Powiat Ostrowiecki - PCPR/ 3. „Wspieranie działań kluczowych dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze poprzez wsparcie psychologiczne oraz specjalistyczne usługi wsparcia rodziny na terenie Powiatu Ostrowieckiego” /Powiat Ostrowiecki - PCPR, Policja/

14 NOWY OKRES PROGRAMOWANIA UE 2014-2020 PROJEKTY POWIATU OSTROWIECKIEGO W RAMACH KOPERT FINANSOWYCH W RAMACH EFS Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy Priorytet inwestycyjny 8.9. adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian 1. „Wspieranie działań informacyjno – promocyjnych poprzez propagowanie nowoczesnych metod zarządzania w przedsiębiorstwach na terenie Powiatu Ostrowieckiego” / Powiat Ostrowiecki - Urząd Pracy/ 2. „Wspieranie działań rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiadającym potrzebom rynku pracy na terenie Powiatu Ostrowieckiego” /Powiat Ostrowiecki - Urząd Pracy/

15 NOWY OKRES PROGRAMOWANIA UE 2014-2020 PROJEKTY POWIATU OSTROWIECKIEGO – KONKURSOWE RPO 2014-2020 Priorytet 4;Dziedzictwo naturalne i kulturowe; Priorytet inwestycyjny 6.3 1. NAD CZARNĄ I KAMIENNĄ – Nieodkryte piękno dziedzictwa narodowego i kulturowego północnej części województwa świętokrzyskiego. – projekt partnerski pięciu powiatów 2. Wsparcie promocji kulturalnej i turystycznej Powiatu Ostrowieckiego oraz jego walorów dziedzictwa naturalnego 3. Renowacja i modernizacja zabytkowego Pałacu Wielopolskich wraz z uporządkowaniem zagospodarowania wokół obiektu oraz adaptacja budynku Cukrowni na Muzeum Tradycji Przemysłowych Ostrowca Świętokrzyskiego. 4. Zabezpieczenie terenu oraz Neolitycznych Kopalń jako istniejącego ciągu turystycznego na terenie Rezerwatu Archeologiczno- Przyrodniczego w Krzemionkach.

16 NOWY OKRES PROGRAMOWANIA UE 2014-2020 PROJEKTY POWIATU OSTROWIECKIEGO – PROPOZYCJE PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH Przedstawiciele samorządów„Miast nad Kamienną”, zgłosili do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego postulat finansowania z środków przyszłego okresu programowania konieczność rozbudowy dróg krajowych Nr 42 i Nr 9 jako priorytetowej inwestycji w infrastrukturę drogową województwa świętokrzyskiego. Na dzień dzisiejszy nadal trwają negocjacje z Instytucją Wdrażającą odnośnie ostatecznej kwoty przypadającej na Koperty Finansowe dla samorządów Porozumienia „ Trójmiasto nad Kamienną oraz spotkania robocze samorządów związane z ostatecznym tytułem wspólnych projektów oraz korektą kwot finansowych i zakresów prac. Zgłoszone projekty przez Powiat Ostrowiecki stanowią środki finansowe zagwarantowane dla OSI, co nie wyklucza nas i jednostek podległych do składania wniosków aplikacyjnych w trybie konkursowym przewidzianym w RPO 2014-2020 jak i innych dostępnych programach operacyjnych w nowej perspektywie finansowej.

17


Pobierz ppt "„Trójmiasto nad Kamienną” Ponad 100mln zł. dla Gminy Ostrowiec i Powiatu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google