Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Holandia- poło ż one w Europie pa ń stwo i cz ęść składowa Królestwa Niderlandów, do której nale żą wyspy Bonaire, Sint Eustatius i Saba (nid. Caribisch.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Holandia- poło ż one w Europie pa ń stwo i cz ęść składowa Królestwa Niderlandów, do której nale żą wyspy Bonaire, Sint Eustatius i Saba (nid. Caribisch."— Zapis prezentacji:

1

2 Holandia- poło ż one w Europie pa ń stwo i cz ęść składowa Królestwa Niderlandów, do której nale żą wyspy Bonaire, Sint Eustatius i Saba (nid. Caribisch Nederland), tworzonego ponadto przez Arub ę oraz Curaçao i Sint Maarten (byłe Antyle Holenderskie, le żą ce naKaraibach). Holandia jest monarchi ą konstytucyjn ą poło ż on ą w zachodniej cz ęś ci Europy nad Morzem Północnym, które oblewa j ą od północy i zachodu. Graniczy na południu z Belgi ą oraz na wschodzie z Niemcami (obecne granice wytyczono w roku 1839). Jest członkiem Unii Europejskiej (UE), ONZ i NATO. Holandia stanowi obszar g ę sto zaludniony. Około jednej czwartej jej terytorium le ż y poni ż ej poziomu morza. Znana jest z licznych wiatraków, sera, chodaków, tulipanów, rowerów, przyzwolenia dla mi ę kkich narkotyków oraz legalizacji prostytucji, aborcji, eutanazji i zwi ą zków mi ę dzy osobami tej samej płci. W Holandii swoj ą siedzib ę ma Mi ę dzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii, Mi ę dzynarodowy Trybunał Sprawiedliwo ś ci i Mi ę dzynarodowy Trybunał Karny.

3 Amsterdam – najwi ę ksze miasto Holandii i jej stolica konstytucyjna. posiada 1281 mostów i jest jedn ą z najpi ę kniejszych stolic Europy. To miasto - skansen, miasto starych wiatraków, zabytków, kanałów, muzeów oraz tak zwanych „hofjesów”, czyli starych domów przyklasztornych, otoczonych rozległymi ogrodami, w których kiedy ś mieszkali zakonnicy. W stolicy Holandiinie mo ż na pomin ąć Dzielnicy Czerwonych Latarni z zalegalizowanymi domami publicznymi i „coffee shopów”, w których osoby dorosłe mog ą legalnie kupi ć niewielkie ilo ś ci marihuany. Haga to siedziba rz ą du holenderskiego i królowej oraz najlepszej w Europie Królewskiej Galerii Malarstwa. Port Rotterdam ł ą czy nowoczesno ść z histori ą. Obok wie ż owców, centrów handlowych znajduj ą si ę zabytkowe fragmenty miasta, tak ż e przystanie, które mo ż na ogl ą da ć podczas rejsu.

4

5 Jest to kraj ładny, estetyczny, zadbany. Bez wzgl ę du na to, czy w stolicy, czy w małym miasteczku znajdziemy wiele miejsc, które nas zachwyc ą. Czy to b ę dzie skwerek, czy ko ś ciół, czy szereg malowniczych domów. Holendrzy s ą miło ś nikami pi ę kna. W kolorowych, wystylizowanych kamieniczkach znajdziemy mnóstwo galerii, kameralnych teatrów, wystaw malarskich oraz lokali muzycznych, w których mo ż na napi ć si ę jałowcówki lub zimnego piwa. Nieodł ą cznym elementem holenderskiego krajobrazu s ą wiatraki. Pocz ą tkowo u ż ywane były do osuszania terenu, wcze ś niej zaj ę tego przez jeziora. Chłopi wykonywali t ę prac ę za pomoc ą wiatraków, które ju ż od 1274 roku do tej pory s ą wa ż nym elementem gospodarki wodnej. W 1414 r. powstały pierwsze wiatraki melioracyjne. Najwi ę ksze z wiatraków przy korzystnym wietrze s ą w stanie przepompowa ć 45000 l wody na minut ę na wysoko ść 1,25 m. Wynalezienie w XVII wieku, wałów rozrz ą dczego i korbowego pozwoliło na wykorzystanie siły wiatru w wielu gał ę ziach przemysłu. Setki wiatraków zostało u ż ytych w przemy ś le drzewnym, papierniczym i farbiarskim.

6 Alkmaar ma ju ż 1000 lat i słynie jako stolica ż ółtych serów. Marken była wiosk ą ryback ą na wyspie na jeziorze Markermeer, nieopodal Amsterdamu. Utrecht Historycznie jedno z wa ż niejszych i wi ę kszych miast Holandii.

7 Hunebed czyli "łó ż ka olbrzymów" (pol.: dolmen) s ą budowlami sprzed ponad 5.000 lat prawdopodobnie jako grobowce Foki w "przedszkolu" Pieterburen. Joint który mimo wszytsko i nadal mo ż na swobodnie kupi ć i zapali ć w coffieshopie w ka ż dym wi ę kszym mie ś cie kraju. Szczyt holenderskiej depresji sam w sobie nie znajduje si ę w zbyt atrakcyjnym miejscu, ale godnych polecenia dla spragnionych postawi ć stop ę w najbardziej dennym punkcie Europy, prawie 7 metrów pod poziomem morza

8 Kraj ten jest znany głównie z tulipanów, serów i wiatraków, a tak ż e z liberalnego podej ś cia do zwi ą zków homoseksualnych i za ż ywania narkotyków, nie ka ż dy jednak zdaje sobie spraw ę z tego, ż e Holandia to pa ń stwo pełne ciekawostek i osobliwo ś ci. Holandia jest jednym z mniejszych krajów, jednak najg ęś ciej zaludnionym. Prawie 25% pa ń stwa znajduje si ę poni ż ej poziomu morza. W samym tylko Amsterdamie znajduje si ę 1281 mostów! Ciekawym jest równie ż fakt, ż e Holandia zajmuje trzecie miejsce na ś wiecie w eksporcie produktów rolnych, i nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie to, ż e powierzchnia tego kraju stanowi zaledwie 0,008% powierzchni ś wiata. Mało kto wie, i ż Holendrzy s ą najwy ż szymi Europejczykami. Znane natomiast jest nam zamiłowanie mieszka ń ców tego kraju do jazdy rowerem, których to jest dwa razy wi ę cej ni ż samochodów. Ponadto Holandia posiada ponad 15000 km dróg rowerowych. Niezwykle osobliwym jest sposób przekazywania uczniom wyników matur, a mianowicie odbywa si ę to w taki sposób, ż e nauczyciel dzwoni osobi ś cie do ka ż dego z abiturientów informuj ą c o tym czy zdał, czy te ż nie. Je ż eli ucze ń otrzymał wynik pozytywny na znak sko ń czenia szkoły w oknie wywieszana jest flaga holenderska z plecakiem szkolnym. Ciekawe równie ż mog ą okaza ć si ę imiona noszone przez Holendów, poniewa ż dziecko mo ż na nazwa ć niemal ż e ka ż dym słowem, które nie jest obra ź liwe i da si ę je zapisa ć alfabetem łaci ń skim. W Holandii Ś wi ę ty Mikołaj odwiedza dzieci w połowie listopada i nie przybywa do nich saniami w towarzystwie reniferów, ale… statkiem parowym w asy ś cie Czarnych Piotrów i je ż d żą c na siwym koniu rozdaje dzieciom słodycze. W Holandii dziecko mo ż emy nazwa ć praktycznie ka ż dym słowem jako imi ę ( musi by ć tylko mo ż liwe do zapisania łaci ń skim alfabetem i nie obel ż ywe). Ły ż wiarstwo to co ś co ka ż dy Holender ma zapisane w genach. Gdy tylko przyjdzie mróz Holender bierze wolne i idzie na kanały ś lizga ć si ę na “naturalnym lodzie” (natuurijs). Wokół ły ż wiarstwa na naturalnym lodzie w tej mro ź nej scenerii rozkładaj ą si ę kramy z typowo holenderskimi zimowymi specjałami: Snert, koek i zopie.

9

10 Zaanse Schans

11 Marken

12 Volendam

13 De Efteling

14 Kuchnia holenderska – tradycyjna kuchnia Holendrów jest prosta i mało wyszukana. Oferuje po ż ywne i tanie potrawy ze spor ą ilo ś ci ą warzyw, bez przywi ą zywania du ż ej uwagi do kulinarnych szczegółów. Jej podstawowymi składnikami s ą : ziemniaki, warzywa i mi ę so. W pozyskiwaniu po ż ywienia zawsze znacz ą c ą rol ę odgrywało rybołówstwoCechami charakterystycznymi było (zbyt) długie gotowanie warzyw i polewanie ziemniaków tłustym sosem jus. Ulubionym daniem były ugotowane ziemniaki polane sosem jus, do mi ę kko ś ci ugotowane warzywa i usma ż ona kulka z mi ę sa mielonego. Typowe dania tradycyjne obejmuj ą : zup ę z zielonego grochu (erwtensoep), hutspot, ró ż norakie stamppoty, holendersk ą wersj ę kotleta mielonego(gehaktbal) i hachee.

15 Holendrzy spo ż ywaj ą trzy posiłki dziennie: ś niadanie, lunch (mi ę dzy godzin ą 12 a 13) i ciepł ą kolacj ę (najcz ęś ciej o godzinie 18). Podstaw ą ś niadania i lunchu jest pieczywo posmarowane masłem lub margaryn ą i obło ż one plasterkami w ę dliny lub sera. Kromki chleba smaruje si ę te ż masłe orzechowym lub obsypuje słodkimi granulkami z czekolady (tzw. hagelslag). Popularne s ą tak ż e inne posypki, np. o smaku owocowym czy any ż owym. Alternatyw ą pieczywa na ś niadanie jest zupa mleczna. Do ś niadania najcz ęś ciej pijana jest kawa lub herbata (bez mleka). Podczas przerwy na kaw ę (około godziny 10 rano) lub w godzin ę czy dwie po wieczornym posiłku ch ę tnie zjadane s ą słodkie przek ą ski, np. stroopwafel, Zeeuwse bolus, tompoes. Praktycznie z tych samych składników (chleb, ser i w ę dliny) składa si ę lunch, do którego pije si ę cz ę sto mleko lub inny zimny napój. Dodatkami do lunchu mo ż e by ć kubek gor ą cej zupy, owoc, mała sałatka lub podgrzany krokiet. Gor ą cy, wieczorny posiłek, na który składaj ą si ę ziemniaki, warzywa i mi ę so lub ryba, jest gotowany w domu, podczas gdy lunch cz ę sto kupowany jest poza domem czy miejscem pracy. Na deser serwowany jest jogurt, rodzaj budyniu (vla) lub rodzaj owsianki.

16 Utłuczone ziemniaki z endywi ą, czyliandijviestamppot, i „holenderski kotlet mielony” polane sosem jus

17 Proste danie holenderskie: ziemniaki polane sosem jus, pieczona kiełbasa i brukselkajus

18 Hollandse Nieuwe

19 Ser ż ółty z kminkiem

20 Dzi ę kujemy za obejrzenie naszej Prezentacji robili: Łukasz Wojtyniak 2c Maciek Piotrowski 2c Grzegorz St ę pie ń 2c


Pobierz ppt "Holandia- poło ż one w Europie pa ń stwo i cz ęść składowa Królestwa Niderlandów, do której nale żą wyspy Bonaire, Sint Eustatius i Saba (nid. Caribisch."

Podobne prezentacje


Reklamy Google