Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Piotr Bednarek Ewelina Mossakowska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Piotr Bednarek Ewelina Mossakowska"— Zapis prezentacji:

1 mobility@kpk.gov.pl www.kpk.gov.pl Piotr Bednarek Ewelina Mossakowska
Marta Muter Piotr Bednarek Ewelina Mossakowska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN ul. Żwirki i Wigury 81 tel: fax:

2 7. PR „Ludzie” - projekty indywidualne
- patronat Marie Curie - różne typy projektów badawczo-szkoleniowych (rozwój zasobów ludzkich w nauce) - podnoszenie kwalifikacji pracowników nauki na dowolnym etapie kariery - międzynarodowa i międzysektorowa mobilność naukowców - brak limitu wieku – istotne jest doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych - dowolna tematyka badań (zgodna z art.163 TWE; aspekty etyczne) - nacisk kładziony na aktywny udział przemysłu (głównie MŚP) - nacisk kładziony na aktywny udział kobiet w pracach badawczych (40%) - większość akcji otwartych jest na udział naukowców z krajów trzecich zwiększony budżet: FP5: 1050 mln EUR FP6: 1580 mln EUR FP7: 4728 mln EUR Przy realizacji programu i finansowaniu projektów brane będą pod uwagę oferowane warunki pracy, przejrzystość rekrutacji oraz możliwości rozwoju kariery w oparciu o zapisy „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji naukowców”.

3 7. PR „Ludzie” - projekty indywidualne
Projekty instytucjonalne instytucja/sieć aplikuje o konkretną liczbę miejsc szkoleniowych (osobomiesiące) umowa z KE – max. 4 lata zaakceptowane instytucje dokonują selekcji naukowców na szkolenia pobyt szkoleniowy: 2 miesiące – 36 miesięcy (w zależności od typu projektu) Projekty indywidualne naukowiec w porozumieniu z instytucją przygotowuje projekt szkoleniowy umowa z KE – podpisuje instytucja przyjmująca; instytucja przyjmująca zatrudnia naukowca pobyt szkoleniowy:1-3 lata (w zależności od typu projektu)

4 7. PR „Ludzie” - projekty indywidualne
Kraje członkowskie UE: Austria, Belgia, Bułgaria*, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia*, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy Kraje stowarzyszone z 7.PR: Islandia, Lichtenstein, Norwegia (jako kraje EOG) Izrael, Szwajcaria (na podstawie dwustronnych postanowień dotyczących działalności naukowej) Chorwacja, Serbia, Turcja, (na podstawie Memorandum of Understanding) Kraje trzecie: Wszystkie pozostałe kraje. Instytucje zlokalizowane w krajach z listy ICPC (FP7 International Co-operation Partner Country) będą mogły korzystać z dofinansowania w ramach projektu.

5 7. PR „Ludzie” - projekty indywidualne
Uczestnicy Host organization/ participant/ beneficiary (Co-ordinator + partners) Uczestnikami mogą być organizacje posiadające osobowość prawną, aktywnie działające na polu nauki : - Instytucje publiczne (np. uniwersytety, instytuty badawcze); - Instytucje komercyjne, zwłaszczaj małe bądź średnie przedsiębiorstwa - Organizacje charytatywne, stowarzyszenia - Instytucje międzynarodowe (np.CERN, EMBL); - Wspólnotowe Centrum Badawcze (The Joint Research Centre of the European Commission) Więcej na ten temat zasad uczestnictwa:

6 7. PR „Ludzie” - projekty indywidualne
Naukowcy Fellows, researchers Doświadczony naukowiec (experienced researcher) to osoba ze stopniem doktora lub z co najmniej 4-letnim stażem naukowym (po uzyskaniu tytułu magistra) Naukowiec początkujący (early stage researcher) to osoba, która po uzyskaniu tutyłu magistra ma mniej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych i nie ma stopnia doktora.

7 7. PR „Ludzie” - projekty indywidualne
Warunki mobilności (rules of mobility): Muszą być spełnione w dniu zamknięcia konkursu. Naukowiec nie może odbyć szkolenia w kraju, którego jest obywatelem. Naukowiec nie może odbyć szkolenia w kraju, w którym przebywał dłużej niż 12 miesięcy w okresie ostatnich 3 lat. WYJĄTKI: Naukowiec europejski pracujący przez 3 lata poza UE i krajami stowarzyszonymi w okresie ostatnich 4 lat. Kilka obywatelstw (jeśli nie przebywał w kraju obywatelstwa przez ostatnich co najmniej 5 lat). Organizacje międzynarodowe.

8 www.kpk.gov.pl 7. PR „Ludzie” - projekty indywidualne
Szkolenie początkujących naukowców Sieci Marie Curie Kształcenie ustawiczne i rozwój kariery Rozwój kariery doświadczonych naukowców Rozwój współpracy między przemysłem a środowiskiem akademickim Wymiar międzynarodowy Nagrody Marie Curie

9 7. PR „Ludzie” - projekty indywidualne
Kształcenie ustawiczne i rozwój kariery Rozwój kariery doświadczonych naukowców Lis Intra-European Fellowship for Career Development (IEF) Wsparcie dla doświadczonych naukowców z krajów członkowskich lub stowarzyszonych z UE na realizację indywidualnego projektu szkoleniowo-badawczego w instytucji zlokalizowanej w innym kraju członkowskim lub stowarzyszonym z 7.PR. Co-funding - współfinansowanie programów regionalnych/krajowych European Reintegration Grant (ERG) Wsparcie dla doświadczonych naukowców z krajów członkowskich lub stowarzyszonych , którzy uprzednio skorzystali ze szkolenia w ramach projektów Marie Curie przez okres co najmniej 18 miesięcy, na kontynuację podjętych badań w innym kraju członkowskim lub stowarzyszonym z 7.PR.

10 7. PR „Ludzie” - projekty indywidualne
Wymiar międzynarodowy Lis International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF) Wsparcie dla doświadczonych naukowców z krajów członkowskich lub stowarzyszonych z UE na realizację indywidualnego projektu szkoleniowo-badawczego w instytucji zlokalizowanej w kraju trzecim. International Reintegration Grants (IRG) Wsparcie dla doświadczonych naukowców z krajów członkowskich lub stowarzyszonych, którzy przez co najmniej 3 ostatnie lata pracowali naukowo poza Europą, na prowadzenie badań w kraju członkowskim lub stowarzyszonym z 7.PR. International Incoming Fellowships (IIF) Wsparcie dla doświadczonych naukowców z krajów trzecich na realizację indywidualnego projektu szkoleniowo-badawczego w instytucji zlokalizowanej w kraju członkowskich lub stowarzyszonym z UE .

11 7. PR „Ludzie” - projekty indywidualne

12 Projekty indywidualne

13 7 7. PR „Ludzie” - projekty indywidualne
Marie Curie Intra-European Fellowships for Career Development (MCIEF) FP7-PEOPLE IEF Budżet konkursu: 72 mln EUR „find a call” Workprogramme Guide for Applicants Electronic Proposal Submission System (EPSS) Termin składania wniosku: 14 sierpnia o godz. 17:00 czasu lokalnego w Brukseli Ogłoszenie wyników: ? Podpisanie pierwszych kontraktów: ?

14 7. PR „Ludzie” - projekty indywidualne
Projekt (1-2 lata): Kształcenie ustawiczne (life-long learning) Wyjazd szkoleniowy nie powinien nosić cech „tymczasowego rozwiązania”. Powinien jasno wynikać z wcześniejszych dokonań naukowca i być niezbędnym krokiem do realizacji konkretnych zamierzeń naukowych w przyszłości (po zakończeniu projektu). Naukowiec powinien nabyć/wzmocnić umiejętności pozwalające na samodzielne kierowanie zespołem naukowym (leadership). dywersyfikacja umiejętności (competence diversification) umiejętności „miękkie” (complementary skills) interdyscyplinarność (mutli- or interdisciplinary level) współpraca z sektorem prywatnym (intersectorial experience) Personal Career Development Plan: potrzeby szkoleniowe, czyli umięjętności do nabycia w ramach szkolenia (w tym umiejętności „miękkie”); cele naukowe; sprawozdanie z ich realizacji

15 7. PR „Ludzie” - projekty indywidualne
International Outgoing Fellowships for Career Development (MCIOF) FP7-PEOPLE IOF Budżet konkursu: 24 mln EUR „find a call” Workprogramme Guide for Applicants Electronic Proposal Submission System (EPSS) Termin składania wniosku: 14 sierpnia o godz. 17:00 czasu lokalnego w Brukseli Ogłoszenie wyników: ? Podpisanie pierwszych kontraktów: ?

16 7. PR „Ludzie” - projekty indywidualne
Projekt (2– 3 lata): projekt składa się z dwóch faz: - pierwsza faza: od 1 roku do 2 lat w instytucji kraju trzeciego - druga faza: 1 rok w instytucji kraju członkowskiego lub stowarzyszonego z 7.PR Umowa podpisywana jest pomiędzy KE a instytucją, w której realizowana będzie faza powrotna. Instytucja w kraju trzecim musi być niezależna od instytucji, w której realizowana będzie faza powrotna. Cele dodatkowe: reinforce international dimention of the career aquire new knowledge in a world level third country research organisation apply the experience gained (back in Europe) Personal Career Development Plan: potrzeby szkoleniowe, czyli umięjętności do nabycia w ramach szkolenia (w tym umiejętności „miękkie”); cele naukowe; sprawozdanie z ich realizacji

17 7. PR „Ludzie” - projekty indywidualne
struktura świadczeń dla naukowca wynagrodzenie (monthly living allowance) koszty związane ze zmianą miejsca pobytu (transnational mobility) - koszty podróży (travel allowance) - koszty relokacji (mobility allowance) jednorazowy dodatek "badawczy" (career exploratory allowance) struktura dofinansowania instytucji koszty szkolenia (materiały, odczynniki, drobny sprzęt), także związane z uczestnictwem w szkoleniach zewnętrznych, konferencjach, publikacje... koszty zarządzania projektem (w tym ewentualny audyt) koszty ogólne (overheads)

18 7. PR „Ludzie” - projekty indywidualne
struktura świadczeń dla naukowca (1) wynagrodzenie (monthly living allowance): stała kwota bazowa, której wysokość zależy od doświadczenia naukowego podlega „correction coefficient” wynagrodzenie można otrzymać w ramach: 1. umowy o pracę „employment contract” 2. innej umowy istniejącej w porządku prawnym państwa, w którym zlokalizowana jest instytucja przyjmująca, o ile obejmuje ona „minimum social security” Naukowiec doświadczony (4-10 lat): EUR/rok EUR/rok Naukowiec doświadczony (> 10 lat): EUR/rok EUR/rok

19 7. PR „Ludzie” - projekty indywidualne
struktura świadczeń dla naukowca (2) koszty podróży (travel allowance): przyznawane raz na 12 miesięcy kwota stała, zależna od odległości pomiędzy „domem” a instytucją przyjmujacą <500 km: 250 EUR km: 500 EUR km: 750EUR koszty relokacji (mobility allowance): - stała kwota wypłacana miesięcznie w wysokości 500 EUR lub 800 EUR (dla osób posiadających rodzinę) kwota podlega „correction coefficient” OIF – nie stosuje się w fazie powrotnej jednorazowy dodatek "badawczy" (career exploratory allowance): - kwota wysokości 2000 EUR - przysługuje w przypadku pobytów szkoleniowych trwających co najmniej 1 rok

20 7. PR „Ludzie” - projekty indywidualne
struktura dofinansowania instytucji zwrot kosztów szkolenia: ryczałt w wysokości 500 EUR/miesiąc lub 800EUR/miesiąc – w przypadku badań prowadzonych w laboratorium koszty zarządzania projektem (w tym ewentualny audyt): do 3% całego budżetu projektu koszty ogólne (overheads): do 10% całego budżetu projektu

21 Ludzie 3. Mechanizmy reintegracyjne

22 7. PR „Ludzie” - projekty indywidualne
European Reintegration Grants (ERG) FP7-PEOPLE ERG Budżet konkursu: 9,5 mln EUR International Reintegration Grants (IRG) FP7-PEOPLE IRG Budżet konkursu: 14,5 mln EUR Workprogramme Guide for Applicants Electronic Proposal Submission System (EPSS) Termin składania wniosku: 17 października o godz. 17:00 czasu lokalnego w Brukseli Ogłoszenie wyników: ? Podpisanie pierwszych kontraktów: ?

23 Ludzie www.kpk.gov.pl European Reintegration Grant (ERG)
Cel projektu: zachęcenie naukowców do kontynuacji prac badawczych na terenie Europy, ułatwienie naukowcom integracji w nowym środowisku pracy, wzmocnienie „brain circulation” Instytucje: z krajów członkowskich UE lub stowarzyszonych z 7.PR Naukowcy: z krajów członkowskich lub stowarzyszonych z 7.PR, którzy przez co najmniej 18 miesiące uczestniczyli w projektach finansowanych w ramach akcji szkoleniowych bieżącego oraz poprzedniego Programu Ramowego. Wniosek należy złożyć najwcześniej na 1 rok przez zakończeniem bieżącego projektu Marie Curie i najpóźniej na 6 miesięcy przed jego zakończeniem. Finansowanie: W wysokości € rocznie przez max. 3 lata - w czasie trwania całego projektu instytucja może otrzymać €. max. 3 % - koszty zarządzania; max. 10% - narzuty

24 Ludzie www.kpk.gov.pl International Reintegration Grant (IRG)
Cel projektu: zachęcenie naukowców do ponownego podjęcia prac badawczych na terenie Europy ułatwienie naukowcom integracji w nowym środowisku pracy Instytucje: z krajów członkowskich UE lub stowarzyszonych z 7.PR Naukowcy: z krajów członkowskich lub stowarzyszonych z 7.PR, którzy od co najmniej 3 lat prowadzą badania naukowe poza Europą (w krajach trzecich). W ciągu 3 lat poprzedzających projekt nie można pracować/studiować itp. w kraju członkowskim lub stowarzyszonym z 7.PR dłużej niż 1 rok. Nie jest wymagane wcześniejsze uczestnictwo w projektach Marie Curie. Finansowanie: W wysokości € rocznie przez 2-4 lata - w czasie trwania całego projektu instytucja może otrzymać max €. max. 3 % - koszty zarządzania; max. 10% - narzuty

25 7. PR „Ludzie” - projekty indywidualne

26 7. PR „Ludzie” - projekty indywidualne
Przebieg ewaluacji: 2-stopniowa procedura składania wniosków I etap – wstępny wniosek (max. 15 stron A4) II etap – pełny wniosek (max. 50 tron A4) 1. Komisja Europejska sprawdza wniosek pod względem wymogów formalnych. 2. Panel niezależnych ekspertów: - wniosek oceniany przez 3-5 ekspertów „on-line” względem 4 kryteriów 0-5 punktów - ocena wspólna (consensus) 3. Lista rankingowa w danym panelu jako rekomendacja dla Komisji. 4. Komisja ustala oficjalna listę rankingową. Panele tematyczne: CHE, SOC, ECO, ENG, ENV, LIF, MAT, PHY


Pobierz ppt "Piotr Bednarek Ewelina Mossakowska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google