Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpraca bibliotekarzy i nauczycieli w realizacji podstawy programowej w Szkole Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie Największą oznaką sukcesu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpraca bibliotekarzy i nauczycieli w realizacji podstawy programowej w Szkole Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie Największą oznaką sukcesu."— Zapis prezentacji:

1 Współpraca bibliotekarzy i nauczycieli w realizacji podstawy programowej w Szkole Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie Największą oznaką sukcesu dla nauczyciela … jest bycie zdolnym, by powiedzieć: „Te dzieci pracują jak gdybym nie istniała” Maria Montessori

2 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori mieści się w dzielnicy Tatary. W tym roku szkolnym w naszej placówce jest dwadzieścia siedem oddziałów klas I-VI oraz grup Montessori II i III poziomu.

3 Bibliotekę prowadzimy od września 1982 r. W pracach bibliotecznych pomaga nam program MOL Optivum. BIBLIOTEKA SZKOLNA

4 Wszyscy czytelnicy korzystają z wolnego dostępu do półek w czytelni i wypożyczalni. W bibliotece znajduje się osiem stanowisk komputerowych Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej, odtwarzacz video i DVD oraz - na stałe zamontowane - projektor i ekran.

5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Realizację celów i zadań zapisanych w podstawie programowej powinna wspomagać dobrze wyposażona biblioteka szkolna, dysponująca aktualnymi zbiorami, zarówno w postaci księgozbioru, jak i w postaci zasobów multimedialnych. Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni odwoływać się do zasobów biblioteki szkolnej i współpracować z nauczycielami bibliotekarzami w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji.

6 GŁÓWNE OBSZARY WSPÓŁPRACY 1. Gromadzenie zbiorów bibliotecznych. 2. Wzajemna pomoc w realizacji zajęć edukacyjnych. 3. Kształtowanie postaw uczniów.

7 GROMADZENIE ZBIORÓW 1. Dezyderaty nauczycieli: - mapy historyczne i słowniki językowe (przekazane do sal lekcyjnych), - książki popularnonaukowe i tablice demonstracyjne. 2. Materiały audiowizualne z projektów unijnych realizowanych w szkole: - dokumenty elektroniczne z baśniami w języku angielskim, - programy multimedialne. 3. Kiermasze książek: - materiały metodyczne dla nauczycieli, lektury, encyklopedie i słowniki.

8 ZBIORY BIBLIOTEKI

9 ZAJĘCIA EDUKACYJNE 1. Zajęcia w czytelni szkolnej. 2. Opracowanie i realizacja własnych programów nauczania. 3. Projekty eTwinning. 4. Konkursy biblioteczne. Zajęcia z przyrody w czytelni o źródłach energii - wykorzystano wystawę wypożyczoną przez bibliotekarza szkolnego z Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublinie.  Rozwijanie predyspozycji i zdolności uczniów.  Kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki.  Odkrywanie zainteresowań.  Zdobywanie umiejętności przydatnych w dalszej edukacji.

10 Zajęcia w czytelni szkolnej Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem różnych źródeł informacji: - współpraca z nauczycielami: języka polskiego, przyrody, historii, języka angielskiego, plastyki, - oddziały klasowe, nauczanie indywidualne, koła zainteresowań.  Stwarzanie warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów.

11 Zajęcia w czytelni szkolnej Kawiarenka internetowa: - współpraca z wychowawcami świetlicy, nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcami klas IV, - dzieci ze świetlicy szkolnej, uczniowie klas IV przebywający w czytelni.  Posługiwanie się wybranymi programami i grami edukacyjnymi.  Rozwijanie zainteresowań uczniów.  Zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu.

12 Opracowanie i realizacja własnych programów nauczania 1. Lekcje czytania - zajęcia prowadzone z uczniami klas II-III w oparciu o program własny nauczyciela bibliotekarza. 2. Czytam, rozumiem, wiem – program opracowany wspólnie przez nauczyciela języka polskiego i nauczyciela bibliotekarza realizowany w klasach V-VI. 3. Zajęcia biblioteczne - realizacja programu własnego dla klas I-III oraz zmodyfikowanego programu Edukacji czytelniczej i medialnej dla klas IV-VI.  Współpraca z nauczycielami języka polskiego, wychowawcami grup Montessori i edukacji wczesnoszkolnej.  Programy realizowane na zajęciach przedmiotowych lub dodatkowych dla ucznia.

13 Klasa Temat zajęćZadania szkoły 6 latWizyta w szkolnej bibliotece.  Wzbudzanie zainteresowania książką i czytaniem.  Umożliwienie uczniom dostępu do różnych źródeł informacji.  Rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych.  Wyszukiwanie informacji w tekście.  Korzystanie ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci na I etapie edukacyjnym.  Rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności za siebie oraz najbliższe otoczenie.  Kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki. IPasowanie na czytelnika szkolnej biblioteki. II Jak ułożone są książki na półkach w wypożyczalni? Uczymy się korzystać ze zbiorów czytelni. III Droga książki od autora do czytelnika. Katalog alfabetyczny – źródło wiedzy o zbiorach biblioteki. IV Dlaczego warto czytać czasopisma?  Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł.  Wyposażenie ucznia w umiejętności: poprawnego mówienia, słuchania, czytania, pisania, rozumowania, odbioru tekstów kultury.  Kształcenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno- komunikacyjnymi.  Kształcenie umiejętności uczenia się jako sposobu zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji.  Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej. Uczymy się korzystać z katalogu rzeczowego – działy literatury pięknej. V Książki popularnonaukowe skarbnicą wiedzy. Uczymy się korzystać z katalogu rzeczowego – działy literatury popularnonaukowej. VI Warsztat informacyjny biblioteki szkolnej. Dlaczego warto korzystać z różnych źródeł informacji? Zajęcia biblioteczne

14 Projekty eTwinning  Koordynator projektów: nauczyciel bibliotekarz.  Współpraca z wychowawcami grup Montessori i świetlicy, nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, języka angielskiego. CHILDREN of EUROPE Ho! Ho! Ho! It's Christmas Time My little country Photographing Europe Portugal & Poland so far but so close  Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.

15 PLASTYCZNE Ilustracje do wierszy J. Tuwima Ilustracje do wierszy W. Chotomskiej Nasza szkolna biblioteka CZYTELNICZE Znam lektury klasy II Znam lektury klasy III Książki ulubionego autora RECYTATORSKIE Wiersze Wandy Chotomskiej Zabawne wierszyki Święta w wierszach poetów polskich Uczeń:  analizuje i interpretuje teksty kultury,  czyta i recytuje wiersze,  tworzy wypowiedzi w formie ustnej i pisemnej. Konkursy biblioteczne

16 KSZTAŁTOWANIE POSTAW UCZNIÓW W procesie kształcenia ogólnego szkoła podstawowa kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej. W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji.

17 1. Rozwijanie i utrwalanie właściwych postaw czytelniczych. Nauczyciele wypożyczając na prowadzone przez siebie zajęcia książki, czasopisma i materiały audiowizualne, propagują zbiory biblioteki i kształtują u uczniów potrzeby czytelnicze. Wychowawcy pomagają w egzekwowaniu zapisów regulaminu biblioteki dotyczących terminów wypożyczeń i poszanowania zbiorów. Zachęcają do częstych kontaktów z biblioteką poprzez systematyczne sprawdzanie statystyki wypożyczeń uczniów i wręczanie nagród najlepszym czytelnikom na koniec roku szkolnego. 2. Rozwój zdolności i zainteresowań uczniów. W naszej szkole uczniowie mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności na forum szkoły oraz poza nią. Propagujemy informacje o konkursach międzyszkolnych i ogólnopolskich, na które wysyłane są prace plastyczne i literackie naszych uczniów. 3. Udział w organizowaniu uroczystości szkolnych. GŁÓWNE OBSZARY WSPÓŁPRACY Na ukształtowanie postaw indywidualnych i społecznych naszych uczniów na pewno wielki wpływ mają akademie organizowane z okazji szkolnych i państwowych świąt oraz rocznic. Z reguły przygotowywane są one przez grupę nauczycieli, którzy przy okazji organizowania imprezy wdrażają uczniów do pracy metodą projektu.

18 Kształtowanie postaw czytelniczych Uczeń:  interesuje się książką i czytaniem,  zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela.  Współpraca z wychowawcami i nauczycielami różnych specjalności.

19  Stwarzanie warunków do prezentowania osiągnięć.  Każde dziecko jest uzdolnione. Nauczyciel ma odkryć te uzdolnienia i je rozwijać.  Uczeń podejmuje działalność twórczą. MOJA KSIĄŻECZKA PISANIE WIERSZY  Współpraca z nauczycielami języka polskiego, wychowawcami grup Montessori, edukacji wczesnoszkolnej i świetlicy szkolnej. KOŁO ORIGAMI Rozwój zdolności i zainteresowań uczniów Wiersze naszych uczniów opublikowano w książce Ubranie dla smutku. Wybór wierszy i opowiadań z Ogólnopolskiego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej. Książeczki, wykonane przez dzieci po zajęciach bibliotecznych dotyczących powstawania książki. Mandala – efekt pracy uczniów.

20  Rozwijanie cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym.  Współpraca z nauczycielami przygotowującymi imprezy szkolne - opracowanie przez nauczycieli bibliotekarzy prezentacji multimedialnych na uroczystości oraz biuletynu jubileuszowego. Uroczystości szkolne

21 Samodzielnie, jak i we współpracy z innymi nauczycielami realizujemy cele, treści i zadania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Biblioteka szkolna jest integralną częścią szkoły, a nauczyciel bibliotekarz spełnia ważną rolę w pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczycieli.


Pobierz ppt "Współpraca bibliotekarzy i nauczycieli w realizacji podstawy programowej w Szkole Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie Największą oznaką sukcesu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google