Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport z ewaluacji wewnętrznej"— Zapis prezentacji:

1 Raport z ewaluacji wewnętrznej
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach w roku szkolnym 2013/2014

2 Wymaganie: Respektowane są normy społeczne. Wymaganie objęło: Zasady postępowania są przestrzegane przez uczniów. Kryteria: Adekwatność znajomości norm społecznych do ich przestrzegania.

3 Uczniowie w zespołach klasowych.
Cel ewaluacji: Pozyskanie informacji na temat stopnia znajomości i przestrzegania norm społecznych w Ośrodku. Próba badawcza: Uczniowie w zespołach klasowych. Możliwe było nieobjęcie badaniem uczniów wykazujących trudności w zakresie komunikowania się, a w szczególności rozumienia mowy i odbioru informacji. Trudności te muszą stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia badania ze względu na podejrzenie przypadkowości udzielanych odpowiedzi, a tym samym ich małej wiarygodności. Decyduję w tym zakresie podejmował wychowawca zespołu klasowego, do którego należy uczeń przejawiający takowe trudności.

4 Pytania badawcze: Czy wiesz jak należy zachowywać się na terenie Ośrodka? Czy przestrzegasz obowiązujących zasad? Których zasad przestrzegasz?

5 Metody ewaluacji: Sortowanie w klasie Uczniowie do poszczególnych pytań badawczych otrzymali zbiór obrazków, które wkładali do odpowiednio oznakowanych pudełek. Wybierali te obrazki, które były ich odpowiedzią na zadane pytania.

6

7

8

9

10 z ewaluacji odnoszące się do uczniów w całym Ośrodku
WNIOSKI z ewaluacji odnoszące się do uczniów w całym Ośrodku

11 Prawie wszyscy uczniowie wiedzą jak należy się zachowywać na terenie Ośrodka.

12 Znikoma ilość uczniów nie przestrzega obowiązujących zasad.
Ponad połowa uczniów zawsze respektuje przyjęte normy, a niemal połowa czasami je przestrzega, a czasami nie.

13

14 Najwięcej uczniów zadeklarowało, że dba o czystość i higienę.
Zdecydowana większość stwierdziła, że pomaga kolegom i koleżankom, zachowuje się kulturalnie, używa zwrotów grzecznościowych, dba o rzeczy innych i rzeczy wspólne, dba o rzeczy własne, pokojowo rozwiązuje konflikty. Ponad połowa uczniów zadeklarowała punktualność, prowadzenie zdrowego trybu życia, posługiwanie się mową bez wulgaryzmów. Wszystkie obowiązujące zasady są przestrzegane przez ponad połowę uczniów.

15 z ewaluacji odnoszące się do uczniów na poziomie SP, G, SPdP
WNIOSKI z ewaluacji odnoszące się do uczniów na poziomie SP, G, SPdP

16 Największy procent uczniów deklarujących znajomość obowiązujących zasad uczęszcza do SP.

17

18 Wszyscy uczniowie w SP i SPdP zawsze bądź czasami przestrzegają przyjętych zasad postępowania.
Niewielka ilość uczniów G nie przestrzega obowiązujących zasad. Największa część uczniów, którzy zawsze przestrzegają obowiązujących zasad uczęszcza do SP, a najmniejsza do SPdP.

19

20 Najmocniejszą stroną uczniów SP jest używanie zwrotów grzecznościowych i dbanie o czystość i higienę, a najsłabszą posługiwanie się mową bez wulgaryzmów. Najmocniejszą stroną uczniów G jest dbanie o czystość i higienę, a najsłabszą prowadzenie zdrowego trybu życia i pokojowe rozwiązywanie konfliktów. Najmocniejszą stroną uczniów SPdP jest pomoc koleżankom i kolegom, używanie zwrotów grzecznościowych, dbanie o czystość i higienę, dbanie o rzeczy własne, dbanie o rzeczy innych, rzeczy wspólne, kulturalne zachowanie się, a najsłabszą punktualność, prowadzenie zdrowego trybu życia, posługiwanie się mową bez wulgaryzmów. Największe trudności z przestrzeganiem zasad mają uczniowie G.

21 WNIOSKI OGÓLNE Dzięki ewaluacji wewnętrznej uzyskano informację na temat stopnia znajomości i przestrzegania norm społecznych w SOSW w Koluszkach. Z przeprowadzonych badań wynika, że niemal wszyscy respondenci wiedzą jak należy zachowywać się na terenie Ośrodka. Tematyka dotycząca norm postępowania realizowana podczas zajęć w zespołach klasowych dostarcza uczniom odpowiedniej wiedzy na ten temat. Uczniowie nie tylko znają obowiązujące zasady postępowania, ale także je przestrzegają. Odpowiednio do swoich możliwości, wykazują się odpowiedzialnością w działaniu i relacjach społecznych. Pozwala to wysnuć wniosek, że stosowane metody wychowawcze przynoszą pożądane efekty. Wszystkie zasady są przestrzegane przez co najmniej połowę badanych. W zestawieniu największy procent uzyskało dbanie o czystość i higienę. Największe trudności sprawia uczniom posługiwanie się mową bez wulgaryzmów, prowadzenie zdrowego trybu życia oraz punktualność.

22 PROPONOWANE ZALECENIA
Kontynuować działania wychowawcze w zakresie dbania o higienę osobistą. Zwiększyć intensywność oddziaływań wychowawczych w zakresie posługiwania się mową bez wulgaryzmów na poziomie G i SPdP. Zwiększyć intensywność działań wychowawczych w zakresie prowadzenia zdrowego trybu życia na poziomie G i SPdP. Zwiększyć intensywność działań wychowawczych w zakresie punktualności na poziomie G i SPdP.

23 Dziękujemy za uwagę Zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej
Katarzyna Grzegorczyk Ilona Jasiaczek Małgorzata Marczyk Agnieszka Ozga Irena Warnicka-Gawienowska w konsultacji z Panią Dyrektor Aleksandrą Balcerak


Pobierz ppt "Raport z ewaluacji wewnętrznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google