Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marie Skłodowska-Curie w Programie Horizon 2020

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marie Skłodowska-Curie w Programie Horizon 2020"— Zapis prezentacji:

1 Marie Skłodowska-Curie w Programie Horizon 2020
Anna Łukaszkiewicz-Kierat Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska

2 Akcje Marie Skłodowska-Curie
Zapewnienie optymalnego rozwoju i dynamicznego wykorzystania europejskiego potencjału intelektualnego w celu tworzenia nowej wiedzy, umiejętności i innowacji; Rozwój kreatywnych i innowacyjnych programów szkoleniowych; Wyłanianie talentów w nauce i innowacjach poprzez konkursy międzynarodowe oraz ich zatrzymanie w Europie; Umożliwienie współpracy najlepszym naukowcom z i spoza Europy w ramach różnych krajów, sektorów i obszarów badawczych; Stworzenie zupełnie nowego sposobu myślenia kluczowego dla przedsiębiorczości i innowacji; Promocja stabilnego rozwoju kariery naukowej.

3 Akcje Marie Curie w 7. Programie Ramowym

4 Akcje Marie Skłodowska-Curie
Innovative Training Networks (ITN) Research & Innovation Staff Exchange (RISE) Individual Fellowships (IF) Co-funding of regional, national and international programmes (COFUND) Support & policy actions - European Researchers’ Night

5 MSCA calls Call ID Call opens Call closes Budget H2020-MSCA-ITN-2014 401,18 mln € H2020-MSCA-IF-2014 240,50 mln € H2020- MSCA-RISE-2014 70,00 mln € H2020-MSCA-COFUND-2014 80,00 mln € H2020-MSCA-NIGHT-2014 8,00 mln € H2020-MSCA-ITN-2015 370,00 mln € H2020-MSCA-IF-2015 213,00 mln € H2020- MSCA-RISE-2015 H2020-MSCA-COFUND-2015 80, 00 mln €

6 Akcje Marie Skłodowska-Curie - definicje
Sektor akademicki (Academic sector) - publiczne i prywatne placówki szkolnictwa wyższego nadające stopnie naukowe, a także niekomercyjne, puliczne i prywatne instytucje badawcze, których głównym zadaniem jest prowadzenie prac naukowych. pozaakademicki (Non-academic sector) stanowią podmioty nie wpisujące się w definicję sektora akademickiego jednocześnie spełniające wymagania opisane w Horizon 2020 Rules for Participation. Uczestnicy Beneficjenci (Beneficiaries)- strony umowy i ponoszący pełną odpowiedzialność za realizację projektu. Biorą udział w implementacji programu szkoleniowego poprzez zatrudnianie, nadzorowanie, przyjmowanie i szkolenie naukowców. W zależności od rodzaju projektu mogą także delegować swoich pracowników do partnerów. Organizacje partnerskie (Partner organisations) - nie są stronami umowy. Przyjmują i zapewniają szkolenia naukowcom delegowanym przez beneficjentów. Na etapie przygotowywania wniosku podpisują tzw. letter of commitment.

7 Akcje Marie Skłodowska-Curie - definicje
Naukowcy Początkujący naukowiec (Early Stage Researchers- ESR) w momencie rekrutacji lub oddelegowania powinien mieć nie więcej niż 4 lata doświadczenia zawodowego i nie posiadać stopnia doktora. Doświadczony naukowiec (Experienced Researchers- ER) w dniu zamknięcia konkursu, rekrutacji, oddelegowania powinien posiadać stopień doktora lub mieć przynajmniej 4 lata doświadczenia zawodowego. Zasada mobilności Na dzień zamknięcia konkursu (IF) lub rekrutacji (ITN) naukowiec nie może przebywać w kraju, do którego wyjeżdża przez okres dłuższy niż 12 miesięcy w ciągu 3 ostatnich lat.

8 Innovative Training Networks - ITN
Szkolenie młodego pokolenia naukowców – kreatywnych i przedsiębiorczych, szkolenia i doktoraty, projekty międzynarodowe, międzysektorowe i interdyscyplinarne, wspólne programy badań realizowane w ramach konsorcjum, udoskonalenie i ustrukturyzowanie szkoleń oraz doktoratów, uatrakcyjnienie warunków pracy i kariera w nauce.

9 Innovative Training Networks - ITN
obszar badań i dziedzina wybierana przez aplikantów- podejście bottom- up, zachowanie zasady mobilności, znaczący udział sektora pozaakademickiego, granty dla początkujących naukowców miesięcy, projekty 4-letnie; narodowość nie ma znaczenia.

10 Innovative Training Networks - ITN
European Training Networks (ETN) - 349, 68 mln Euro 3 instytucje z 3 różnych krajów UE/AC wspólny interdyscyplinarny i międzysektorowy program szkoleniowy oparty o indywidualne projekty badawcze ESR European Industrial Doctorates (EID) - 30 mln Euro - 2 instytucje z 2 różnych krajów: 1 z sektora poza-akademickiego i 1 z akademickiego (uprawniona do nadawania stopnia doktora) - każdy ESR przyjmowany na studia doktoranckie - każdy ESR musi spędzić 50% czasu u partnera poza-akademickiego European Joint Doctorates (EJD) - 25,5 mln Euro - 3 instytucje z 3 różnych krajów UE/AC uprawnione do nadawania stopnia doktora - utworzenie wspólnego programu studiów doktoranckich - przyznawanie wspólnego, podwójnego lub wielokrotnego stopnia doktora.

11 European Training Networks - ETN
Kraj 2- MS/AC akademicki/ pozaakademicki Kraj 3- MS/AC akademicki/ pozaakademicki Kraj 1- MS/AC akademicki/ pozaakademicki Organizacja partnerska akademicki/pozaakademicki każdy beneficjent musi rekrutować min. 1 naukowca podstawowe działania to wspólne szkolenie naukowców - warsztaty, seminaria, konferencje maksymalnie 540 osobomiesięcy na projekt!

12 Organizacja partnerska akademicki/pozaakademicki
European Industrial Doctorates - EID 2-óch beneficjentów Kraj 1- MS/AC akademicki > 50% Kraj 2- MS/AC pozaakademicki Organizacja partnerska akademicki/pozaakademicki Wspólny doktorat we współpracy sektora nauki i przemysłu Wspólne szkolenia i nadzór, obowiązkowa umowa- nadzór zarówno przez naukę jak i przemysł (Supervisory Board) Rekrutowany badacz musi być doktorantem u akademickiego partnera (min. 50% czasu w sektorze przemysłu) maks. 180 osobomiesięcy na projekt!

13 Organizacja partnerska akademicki/pozaakademicki
European Industrial Doctorates - EID Multi- beneficiaries > 50% Kraj 2- MS/AC pozaakademicki Kraj 1- MS/AC akademicki > 50% Kraj 3- MS/AC pozaakademicki Organizacja partnerska akademicki/pozaakademicki 3 beneficjentów (min. 1 akademicki i min 1 poza-akademicki z krajów MS/AC). Dodatkowi beneficjenci z dowolnego sektora i kraju wspólny nadzór maks. 540 osobomiesięcy na projekt!

14 Zatrudnienie – dwie opcje:
European Industrial Doctorates - EID Zatrudnienie – dwie opcje: 1. Zatrudniony naukowiec w 100% przez beneficjenta i wysyłany do innego partnera/ów w czasie przewidzianym na realizację projektu. 2. Oddzielnie przez każdego z beneficjentów – w okresie realizacji tam projektu. Należy uwzględnić: Wpływ na wynagrodzenie (lokalnych współczynników korygujących). łatwość realizacji.

15 Organizacja partnerska akademicki/pozaakademicki
European Joint Doctorates - EJD Kraj 2- MS/AC akademicki Kraj 3- MS/AC akademicki Kraj 1- MS/AC akademicki Organizacja partnerska akademicki/pozaakademicki Beneficjenci uprawnieni do nadawania stopnia naukowego doktora Wspólne, podwójne lub wielokrotnych stopnie doktoratów (listy zobowiązania instytucjonalnego) Wspólny program studiów doktoranckich prowadzący to długofalowej współpracy Istotny udział sektora pozaakademickiego maks. 540 osobomiesięcy na projekt!

16 Maksymalnie 40% budżetu dla jednego kraju.
European Joint Doctorates - EJD Młody badacz musi: wybrany, nadzorowany, monitorowany i oceniany przez wspólną strukturę zarządzającą - Supervisory Board przypisany do wspólnych programów doktoranckich oddelegowany do 30% okresu rekrutacji. Młodego badacza nominuje się na okres od 3-36 miesięcy, nabór do konsorcjum jest zależny od wymagań instytucji. Maksymalnie 40% budżetu dla jednego kraju.

17 Kategorie kosztów

18 Research and Innovation Staff Exchange - RISE
Promowanie międzynarodowej i/lub międzysektorowej współpracy (w tym z krajami trzecimi) poprzez wymianę pracowników naukowych, technicznych i kadry zarządzającej. komplementarny projekt badawczy i innowacyjny realizowany przez min. konsorcjum: 3 instytucje z 3 różnych krajów; w przypadku jednego sektora: 2 kraje MS/AC + kraj trzeci; oddelegowanie pracowników na okres od 1 do 12 miesięcy: w Europie KE finansuje tylko wymianę międzysektorową (ale nie w obrębie tego samego kraju) wymiana pracowników pomiędzy Europą i krajami trzecimi; maks. liczba oddelegowań w projekcie 540 osobomiesięcy na projekt.

19 Research and Innovation Staff Exchange - RISE
uczestnicy proponują wspólny projekt badań i innowacji jako podstawę ich współpracy; projekt powinien uzupełniać wiedzę uczestników i stworzyć synergię między nimi, tworzyć dodatkowe korzyści dla uczestników w kategoriach międzysektorowego transferu wiedzy i wzmocnienia umiejętności pracowników oddelegowanych; w ramach wspólnego projektu realizuje się oddelegowania, uczestniczy w szkoleniach, warsztatach, seminariach, konferencjach itp. na celu wymiany wiedzy, zdobywania nowych umiejętności i rozwoju kariery; brak zasady mobilności (osoba wysyłana musi być związana z instytucją wysyłającą minimum 6 miesięcy wcześniej. Charakter tego powiązania nie jest jasno zdefiniowany (zatem doktoranta też można wysłać).

20 RISE- skład konsorcjum
1. 2. Źródło: prezentacja KE

21 RISE- wymiana personelu
Wymiana MS/AC z krajami trzecimi Źródło: prezentacja KE

22 RISE- wymiana personelu
Wymiana wewnątrz europejska Źródło: prezentacja KE

23 RISE- wymiana personelu

24 Kategorie kosztów

25 Individual Fellowships- IF
Rozwój kreatywności i innowacyjnego potencjału doświadczonych naukowców; stworzenie możliwości zdobywania nowej wiedzy, pracy w projektach na terenie lub poza Europą, powrót do kariery naukowej lub powrót do Europy. wzmocnienie potencjału najlepszych i najbardziej obiecujących naukowców każdej narodowości; obszar badań i dziedzina wybierana przez aplikantów- podejście bottom- up; obowiązkowa zasada mobilności; umożliwienie naukowcom rozwoju kariery i zdobycie umiejętności przydatnych do pracy zarówno w sektorze akademickim jak i poza nim; współpraca z sektorem pozaakedemickim.

26 Organizacja partnerska
Individual Fellowships- IF Beneficjent Organizacja partnerska European Fellowships 1 z MS/AC Opcjonalnie: 1 z MS/AC Global Fellowships Obowiązkowo: 1 z TC

27 Individual Fellowships- IF
European Fellowships (EFs) Standard European Fellowships ER, dowolny temat (wybór panelu tematycznego); granty europejskie (MS/AC), miesiące; zasada mobilności- na dzień zamknięcia konkursu naukowiec nie może przebywać w kraju, do którego wyjeżdża przez okres dłuższy niż 12 miesięcy w ciągu 3 ostatnich lat. Career Restart Panel (CAR) ER, dowolny temat (wybór panelu tematycznego); granty ‘po przerwie’ (MS/AC), miesiące; zasada mobilności- na dzień zamknięcia konkursu naukowiec nie może prowadzić prac w kraju, do którego wyjeżdża przez okres dłuższy niż 36 miesięcy w ciągu 5 ostatnich lat. Reintegration Panel (RI) ER, dowolny temat (wybór panelu tematycznego); granty reintegracyjne do MS/AC z TC, miesiące ; zasada mobilności- na dzień zamknięcia konkursu naukowiec nie może prowadzić prac w kraju, do którego wyjeżdża przez okres dłuższy niż 36 miesięcy w ciągu 5 ostatnich lat.

28 Individual Fellowships- IF
Global Fellowships (GFs) ER, dowolny temat (wybór panelu tematycznego); granty globalne do TC miesiące z obowiązkową fazą powrotną do MS/AC 12 miesięcy; organizacja partnerska w TC; zasada mobilności- na dzień zamknięcia konkursu naukowiec nie może przebywać w kraju, do którego wyjeżdża przez okres dłuższy niż 12 miesięcy w ciągu 3 ostatnich lat.

29 European Fellowships Career Development Plan - stworzony przed rozpoczęciem grantu Secondments do organizacji partnerskich ≤18 miesiecy – 3 miesiące >18 miesięcy – 6 miesięcy Supervisor osoba nadzorująca ER i reprezentująca organizację składającą projekt- host organisation. Możliwe działania: Szkolenie poprzez prowadzenie badań; szkolenia praktyczne dla rozwoju naukowego ; międzysektorowa i interdyscyplinarna wymiana wiedzy; udział w badaniach.

30 Kategorie kosztów * 4, 650€/miesiąc x współczynnik korekcyjny kraju

31 Co-funding of regional, national and international programmes - COFUND
Wzmocnienie programów stypendialnych oferowanych na poziomie regionalnym, krajowym czy międzynarodowym. Wspieranie istniejących oraz tworzenie nowych programów stypendialnych kierowanych do naukowców Mogą uczestniczyć tzw. International European interest organisations Możliwość tworzenia synergii z Funduszami Strukturalnymi Minimum 3-miesięczne wsparcie naukowców Brak konsorcjum - projekty realizowane przez 1 beneficjenta z kraju MS lub AC Wykorzystanie synergii pomiędzy inicjatywami UE a programami stypendialnymi oferowanymi na poziomie regionalnym, krajowym czy międzynarodowym w celu zwiększenia finansowania rozwoju kariery naukowców.

32 European Researchers’ Night- NIGHT
Przybliżenie społeczeństwu tej „jaśniejszej strony” pracy naukowca oraz zwiększenie świadomości na temat prowadzonych w Europie badań naukowych. Wydarzenie organizowane tylko 1 raz w roku tego samego dnia w każdym kraju uczestniczącym (zazwyczaj ostatni piątek września); Wykłady, pokazy skierowane do określonych grup wiekowych zaczynając od najmłodszych. Zachęcanie młodzieży do podejmowania pracy badawczej, a także zwiększanie świadomości na temat wagi kariery naukowej.

33 EURAXESS- EUROPEJSKA SIEĆ INFORMACJI DLA NAUKOWCÓW

34 Działalność Regionalnego Centrum Informacji dla Naukowców (RCIN)
Dostarczenie informacji ZAGRANICZNYM NAUKOWCOM I ICH RODZINOM nt. warunków wjazdu do Polski, uzyskania pozwolenia na pracę, ubezpieczeń, zameldowania, szkół i opieki nad dziećmi, życia codziennego, kursów językowych etc. Pomoc POLSKIM ORGANIZACJOM NAUKOWO-BADAWCZYM w sprawach formalno-prawnych związanych z przyjęciem zagranicznego stypendysty/ pracownika oraz możliwości publikowania ofert pracy naukowo-badawczej i poszukiwania badaczy. Udzielanie konsultacji POLSKIM NAUKOWCOM, którzy chcą wyjechać na zagraniczną praktykę naukowo-badawczą w zakresie formalno- prawnych aspektów związanych z wyjazdem, możliwości podjęcia pracy w charakterze naukowo-badawczym za granicą, etc.

35

36

37

38 Dziękuję za uwagę! RPK Politechnika Śląska
Biuro Obsługi Projektów Europejskich Anna Łukaszkiewicz-Kierat Ul. Banacha 10 Gliwice Tel Fax


Pobierz ppt "Marie Skłodowska-Curie w Programie Horizon 2020"

Podobne prezentacje


Reklamy Google