Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE zmiany

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KSZTAŁCENIE ZAWODOWE zmiany"— Zapis prezentacji:

1 MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO w ŚWIETELE NOWYCH UREGULOWAŃ PRAWNYCH 16 lutego 2012 r.

2 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE zmiany
I Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 205, poz. 1206) II. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm) III. Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 65, poz. 458)

3 Podstawowe obszary zmian:
a) klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego, b) obudowa programowa kształcenia zawodowego – podstawa programowa kształcenia w zawodach, c) organizacja kształcenia zawodowego – ramowe plany nauczania, d) system egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, e) kwalifikacyjne kursy zawodowe.

4 Zmiany w ustawie o systemie oświaty

5 Definicje: Podstawa programowa kształcenia w zawodach – należy przez to rozumieć obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania opisanych w formie oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, niezbędnych dla zawodów lub kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, uwzględniane w programach nauczania i umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych oraz warunki realizacji kształcenia w zawodach, w tym zalecane wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt oraz minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego; art. 3 pkt 13 a ; art. 22 ust. 2 pkt 2 a

6 Definicje Formy pozaszkolne - należy przez to rozumieć formy uzyskiwania i uzupełniania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w placówkach i ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 3a, a także kwalifikacyjne kursy zawodowe; Kwalifikacje w zawodzie – należy przez to rozumieć wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji; art. 3

7 Definicje Kwalifikacyjny kurs zawodowy - należy przez to rozumieć kurs, którego program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji; Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – należy przez to rozumieć egzamin umożliwiający uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – jeżeli został przeprowadzony w zakresie jednej kwalifikacji; art. 3;

8 Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być prowadzone przez:
1) publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą; 2) niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą; 3) publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki, o których mowa w art.68a ust. 1 pkt 2 (publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego); 4) instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową (np. Ochotnicze Hufce Pracy); 5) podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 83a ust. 2. (Działalność oświatowa nieobejmująca prowadzenia szkoły, placówki lub zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1, może być podejmowana na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej- Dz. U. Nr 173, poz. 1807) art. 68 a ust. 2

9 Nowe zadania powiatu, dyrektora i rady pedagogicznej
Zadaniem oświatowym powiatu jest także zapewnienie warunków prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat. Środki niezbędne na realizację zadań oświatowych , o których mowa w ust 2 i 2b, w tym na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz utrzymanie szkół i placówek, zagwarantowane są w dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, ustala zawody, w których kształci szkoła, po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady zatrudnienia co do zgodności z potrzebami rynku pracy Rada pedagogiczna opiniuje, w szczególności: „1) organizację pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jeżeli szkoła lub placówka takie kursy prowadzi. art.. 5 a ust. 2 b i 3 , art. 39 ust. 5, art. 41 ust. 2 pkt 1

10 Struktura szkół ponadgimnazjalnych
Typy szkół: trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, trzyletnie liceum ogólnokształcące, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, czteroletnie technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, art. 9 ust. 1 pkt 3

11 Struktura szkół ponadgimnazjalnych
szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, umożliwiającą uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, trzyletnia szkoła specjalna przysposabiającą do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy art. 9, ust. 1 pkt 3

12 Zmiana struktury szkół ponadgimnazjalnych
Typy szkół ponadgimnazjalnych trzyletnie liceum ogólnokształcące szkoła policealna, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku czteroletnie technikum trzyletnia szkoła specjalna przysposabiającą do pracy trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa

13 Egzamin eksternistyczny – co nowego?
Nowe możliwości uzyskania wykształcenia zasadniczego zawodowego: Wykształcenie zasadnicze zawodowe posiada osoba, która: 1) ukończyła zasadniczą szkołę zawodową, szkołę zasadniczą lub inną szkołę równorzędną, albo 2) ukończyła zasadniczą szkołę zawodową, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a, albo 3) zdała egzamin, o którym mowa w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. a (egzamin eksternistyczny z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej), oraz: a) ukończyła kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, lub b) uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. art. 11 a ust. 3

14 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Organ prowadzący szkoły dla dorosłych, szkoły prowadzące kształcenie zawodowe lub placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3a, może je połączyć w zespół, zwany „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”. W skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego powinna wchodzić co najmniej jedna szkoła prowadząca kształcenie zawodowe. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego prowadzi kwalifikacyjne kursy zawodowe, a także podejmuje działania w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego współpracuje z pracodawcami i organizacjami pracodawców art. 62a ust. 1

15 II Zmiany w ustawie - Karta Nauczyciela art. 42 ust.2c i 3
Nauczyciel prowadzi zajęcia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w ramach zajęć, o których mowa w ust. 2 pkt 1 (nauczyciel obowiązany jest realizować zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7) Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (…) nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze ustala się według następujących norm:  L.p.   Stanowisko - typ (rodzaj) szkoły Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych 1 2 3 Nauczyciele: przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół specjalnych, liceów ogólnokształcących, przedmiotów teoretycznych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w tym w szkołach specjalnych i szkolenia rzemieślniczego w schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych, przedmiotów teoretycznych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, przedmiotów artystycznych i ogólnokształcących w szkołach artystycznych i innych placówkach kształcenia artystycznego 18 5 Nauczyciele praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych 22

16 III Ustawa z r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 205, poz. 1206) Kalendarz zmian trzyletniego liceum profilowanego dla młodzieży, dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży, trzyletniego technikum uzupełniającego dla młodzieży, zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych, technikum dla dorosłych, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych trzyletniego liceum profilowanego dla dorosłych Na rok szkolny 2012/2013 nie prowadzi się rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej 2013/2014 art. 7 technikum uzupełniającego dla dorosłych

17 Przekształcanie szkół art.8
Organy prowadzące dotychczasowe: 1) licea profilowane dla dorosłych, 2) uzupełniające licea ogólnokształcące dla młodzieży, 3) uzupełniające licea ogólnokształcące dla dorosłych, 4) technika uzupełniające dla młodzieży, 5) technika uzupełniające dla dorosłych, 6) technika dla dorosłych, 7) zasadnicze szkoły zawodowe dla dorosłych, – w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 r. mogą przekształcić je w Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych. Z dniem 1 września 2012 r. organy prowadzące dotychczasowe zasadnicze szkoły zawodowe o okresie nauczania krótszym niż 3 lata przekształcą je w trzyletnie zasadnicze szkoły zawodowe, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych (art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a UoSO)

18 Państwowe Komisje Egzaminacyjne
1.Istniejące w dniu wejścia w życie ustawy państwowe komisje egzaminacyjne powołane przez kuratorów oświaty do przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie tytułów zawodowych przeprowadzają te egzaminy do dnia 31 grudnia 2012 r. na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 68c ustawy, o której mowa w art. 1(uoso), w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, dla osób, które rozpoczęły zdawanie tych egzaminów lub złożyły stosowny wniosek przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. 2. Od dnia 1 stycznia 2013 r. osoby, o których mowa w ust. 1, które do dnia 31 grudnia 2012 r. nie zakończyły zdawania egzaminów kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie tytułów zawodowych, przystępują do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, o których mowa w art. 11 (Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, technikum uzupełniającego i szkoły policealnej oraz osób, o których mowa w art. 12 ust. 2, przeprowadza się do roku szkolnego 2016/2017 włącznie, na podstawie standardów wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 10 ustawy (uoso), o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy art. 12 ust. 1 i 2

19 Podstawowe obszary zmian:
a) klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego, b) obudowa programowa kształcenia zawodowego - podstawa programowa kształcenia w zawodach, c) organizacja kształcenia zawodowego – ramowe plany nauczania, d) system egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, e) kwalifikacyjne kursy zawodowe.

20 zawodów szkolnictwa zawodowego
Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Warszawa, dnia 3 stycznia 2012 r., poz. 7)

21 Nowa klasyfikacja zawodów – co określa?
zawody, w których prowadzone jest kształcenie w systemie szkolnym i wyodrębnione w ramach wskazanych zawodów kwalifikacje nauczane w systemie kwalifikacyjnych kursów zawodowych kwalifikacje wyodrębnione w zawodach, które nie mogą być nauczane w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych zawody, dla których nie wyodrębnia się kwalifikacji w zawodzie (zawody szkolnictwa artystycznego) wnioskodawców – ministrów, na wniosek których wprowadzono zawody do klasyfikacji obszary kształcenia, do których przyporządkowano poszczególne zawody ujęte w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Typy szkół ponadgimnazjalnych, w których może odbywać się kształcenie

22 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego
Zawody ujęte w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego to zawody jedno-, dwu- , trzykwalifikacyjne – kwalifikacje oznaczono odpowiednio symbolami K1, K2 i K3. Klasyfikacja zawiera 95 zawodów jednokwalifikacyjnych – są to przede wszystkim zawody nauczane w zasadniczej szkole zawodowej. Zawodami jednokwalifikacyjnymi, są także między innymi zawody nauczane na poziomie technikum i szkoły policealnej, dla których ministrem właściwym jest minister do spraw: zdrowia, zabezpieczenia społecznego, transportu, gospodarki morskiej. Wśród zawodów, w których kształcenie jest prowadzone w technikum, dominują zawody, w ramach których wyodrębniono dwie lub trzy kwalifikacje. W tych zawodach pierwszą – bazową – kwalifikacją jest na ogół kwalifikacja ustalona dla zawodu / zawodów nauczanych w zasadniczej szkole zawodowej, a stanowiących merytoryczną i programową podbudowę do nabywania kolejnych – wyższych – kwalifikacji zawodowych (właściwych dla zawodów nauczanych na poziomie technikum).

23 Wyodrębniono 8 obszarów kształcenia:
To zestawy zawodów pogrupowanych pod względem wspólnych lub zbliżonych kwalifikacji zawodowych wymaganych do realizacji zadań zawodowych w ramach danego zawodu Obszary kształcenia Wyodrębniono 8 obszarów kształcenia: administracyjno usługowy A budowlany B elektryczno-elektroniczny E mechaniczny i górniczo-hutniczy M rolniczo-leśny z ochroną środowiska R turystyczno-gastronomiczny T medyczno-społeczny Z artystyczny S W ramach obszaru możliwa będzie konsolidacja zasobów edukacyjnych i kadrowych w centrach kształcenia zawodowego i ustawicznego

24 Struktura nowej Klasyfikacji Zawodów Szkolnictwa Zawodowego
Symbol cyfrowy Nazwa grupy zawodów/ Nazwa zawodu Wnioskodawca-minister właściwy w zakresie zawodu Obszar kształ cenia Typy szkół Nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach Kształcenie w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych Uwagi ZSZ T SP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Technicy i inny średni personel 31 Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 311 Technicy nauk fizycznych i technicznych 311103 Technik analityk gospodarki A x K1 Przygotowanie sprzętu laboratoryjnego, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych K2 Kontrolowanie procesów technologicznych i wykonywanie badań analitycznych X

25 Mobilność i elastyczność kształcenia

26 Planowanie organizacji kształcenia zawodowego – co należy wykorzystać z rozporządzenia?
nazwę zawodu w jakim może odbywać się kształcenie typ szkoły w jakiej może odbywać się kształcenie długość cyklu kształcenia w szkole policealnej w danym zawodzie wskazówki do konsolidacji zasobów organizacyjnych i technicznych w centra kształcenia zawodowego i ustawicznego wskazanie kwalifikacji, które można zdobyć na kwalifikacyjnych kursach zawodowych

27 kształcenia w zawodach
Podstawa programowa kształcenia w zawodach Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach Warszawa, dnia 4 stycznia 2012 r.

28 Podstawa programowa kształcenia w zawodach - cele i zadania
Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy, zgodnie z Perspektywą uczenia się przez całe życie. Umiejętności i wiadomości oraz kompetencje personalne i społeczne, które uczący się nabywa w procesie kształcenia zawodowego opisane są zgodnie z ideą europejskich ram kwalifikacji, w języku efektów kształcenia. Obejmują one: efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, w tym kompetencje personalne i społeczne; efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia; efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach.

29 Planowanie kształcenia zawodowego - podsumowanie
Szkoła w procesie kształcenia w danym zawodzie uwzględnia: ogólne cele i zadania kształcenia zawodowego, cele kształcenia w zawodzie, efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (PDG), języka obcego wspomagającego kształcenie zawodowe (JOZ), kompetencje personalne i społeczne (KPS), organizacja pracy małych zespołów (OMZ) – (na poziomie technika) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia; efekty kształcenia właściwe dla każdej wyodrębnionej w danym zawodzie kwalifikacji; warunki realizacji kształcenia w danym zawodzie

30 Ramowe Plany Nauczania
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 2012 r w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Warszawa, dnia 4 stycznia 2012 r., poz. 7

31 „nowe” Ramowe Plany Nauczania
c) Organizacja kształcenia zawodowego – Ramowe Plany Nauczania dla wszystkich typów szkół dla młodzieży prowadzących kształcenie zawodowe „nowe” Ramowe Plany Nauczania Od roku szkolnego 2012/2013 w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych (za wyjątkiem technikum uzupełniającego dla dorosłych) będą obowiązywać „nowe” Ramowe Plany Nauczania, powiązane z: podstawą programową kształcenia ogólnego i podstawą programową kształcenia w zawodach.

32 Ramowy Plan nauczania określa:
minimalny wymiar godzin przeznaczonych na realizację poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych klas, minimalny oraz tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły ( z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela), Ramowy Plan Nauczania obejmuje także zajęcia wynikające z innych przepisów, w tym religii /etyki i zajęć wychowania do życia w rodzinie oraz zajęć języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, jeśli takie zajęcia są w szkole prowadzone.

33 Ramowe plany nauczania w TECHNIKUM – ogólne zasady
Cykl kształcenia trwa 4 lata Uczniów obowiązują następujące tygodniowe liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych; klasa I godziny, klasa II godzin, klasa III - 34 godziny, klasa IV - 31 godzin. Do celów obliczeniowych przyjęto, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze trwają średnio 30 tygodni w każdym roku szkolnym. Kształcenie zawodowe może zakończyć się do końca lutego ostatniego roku nauki. Obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach.

34 Obowiązkowe zajęcia w TECHNIKUM należy zrealizować w określonym minimalnym wymiarze:
- język polski godzin, - dwa języki obce nowożytne godzin (dowolnie rozdzielone), - wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa - po 30 godzin, - historia, podstawy przedsiębiorczości – po 60 godzin, - matematyka godzin, - wychowanie fizyczne godzin, - zajęcia z wychowawcą godzin, (Razem – 1590 godzin) - kształcenie zawodowe teoretyczne – 735 godzin, - kształcenie zawodowe praktyczne – 735 godzin. (Razem – 1470 godzin)

35 Ramowe plany nauczania w TECHNIKUM
Praktyki zawodowe powinny być realizowane w wymiarze określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodach, w klasie ustalonej przez dyrektora szkoły. W przypadku praktyk zawodowych realizowanych dłużej niż 4 tygodnie, dalsze tygodnie ich trwania należy przeliczyć na godziny i realizować z godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe (jedna godzina zegarowa praktyki odpowiada jednej godzinie lekcyjnej), a ich przebieg rozłożyć w czasie w sposób określony przez dyrektora szkoły. Przedmioty z zakresu kształcenia ogólnego, ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie podstawowym, z wyjątkiem języka polskiego, języka obcego nowożytnego, języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego i matematyki, realizowane są w klasach I i II.

36 Ramowe plany nauczania w TECHNIKUM
Przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej, etnicznej lub język regionalny i matematyka, ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, realizowane są w klasach I-IV, równolegle z tymi przedmiotami w zakresie podstawowym. historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka i informatyka, ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, realizowane są po uprzednim zrealizowaniu tych przedmiotów w zakresie podstawowym. Realizacja przedmiotów: historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia, ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, może rozpocząć się w każdej klasie.

37 Ramowe plany nauczania w TECHNIKUM
Konieczność realizacji: 2 wybranych przedmiotów ogólnokształcących, powiązanych z zawodem w zakresie rozszerzonym. Jednym z tych przedmiotów powinna być : matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Każdy uczeń technikum realizuje przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo (120 godzin), chyba że realizuje w zakresie rozszerzonym historię i jeden z przedmiotów wymienionych w ust. 4 – wówczas obowiązany jest realizować przedmiot uzupełniający. W czteroletnim okresie nauczania (IV etap edukacyjny) na przedmioty w zakresie rozszerzonym i na przedmioty uzupełniające należy przeznaczyć łącznie co najmniej 540 godzin.

38 Ramowe Plany Nauczania w Zasadniczej Szkole Zawodowej
Cykl kształcenia trwa 3 lata Uczniów obowiązują następujące tygodniowe liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych: klasa I godzin, klasa II godzin, klasa III - 30 godzin Do celów obliczeniowych przyjęto, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze trwają średnio 32 tygodnie w każdym roku szkolnym. Obowiązują: - nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego, - nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach.

39 Ramowe plany nauczania w Zasadniczej Szkole Zawodowej
W trzyletnim okresie nauczania poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne należy zrealizować co najmniej w wymiarze: język polski – 160 godzin, język obcy nowożytny – 130 godzin, historia – 60 godzin, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa – po 30 godzin, podstawy przedsiębiorczości – 60 godzin, matematyka – 130 godzin, wychowanie fizyczne – 290 godzin, zajęcia z wychowawcą – 95 godzin, Razem – 1135 godzin kształcenie zawodowe teoretyczne – 630 godzin, kształcenie zawodowe praktyczne – 970 godzin, Razem – 1610 godzin

40 Ramowe plany nauczania w Zasadniczej Szkole Zawodowej
W oddziałach wielozawodowych kształcenie zawodowe teoretyczne odbywa się odrębnie dla każdego zawodu przez okres 4 tygodni w każdej klasie, w wymiarze 34 godzin tygodniowo. W przypadku uczniów – młodocianych pracowników, dyrektor szkoły ustala, w każdej klasie, liczbę dni w tygodniu przeznaczonych na praktyczną naukę zawodu, organizowaną u pracodawców, na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).

41 Ramowe plany nauczania w szkole policealnej
Ramowy plan nauczania dla szkoły policealnej na podbudowie programowej szkół dających wykształcenie średnie – liczba godzin nauczania nie zmienia się. Kształcenie zawodowe teoretyczne – 800 godzin, Kształcenie zawodowe praktyczne – 800 godzin, Wychowanie fizyczne – 190 godzin. Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych semestrów wynosi po 28 godzin. Praktyki zawodowe powinny być realizowane w wymiarze określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

42 Egzaminy Potwierdzające Kwalifikacje Zawodowe

43 System egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
Zmiany w egzaminie zawodowym Celem zmian jest zwiększenie skuteczności i efektywności systemu kształcenia zawodowego i ustawicznego w kontekście oczekiwań rynku pracy, a w szczególności ujednolicenie systemu egzaminacyjnego i otwarcie go na efekty uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego Projektowane zmiany będą polegać na: możliwości oddzielnego potwierdzenia przez ucznia każdej wyodrębnionej kwalifikacji – otrzymanie świadectwa potwierdzającego określoną kwalifikację potwierdzenie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie – otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje wzmocnienie praktycznego aspektu egzaminu w zawodach na poziomie technikum utworzenie zinformatyzowanego banku zadań egzaminacyjnych umożliwienie osobom dorosłym potwierdzanie kwalifikacji zdobytych poza systemem szkolnym

44 Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

45 Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Kurs, którego program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – to egzamin dla osób, które: są uczniami szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie w zawodzie lub ukończyły 18 lat i nie uzyskały dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w innym trybie lub ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe

46 Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Kwalifikacyjne kursy zawodowe są prowadzone: 1) według programu nauczania zgodnego w zakresie danej kwalifikacji z podstawą programową kształcenia w zawodach, uwzględniającego także odpowiednie w zakresie danej kwalifikacji efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz wspólne dla zawodów w ramach obszaru właściwego dla zawodu obejmującego daną kwalifikację; 2) z zapewnieniem warunków realizacji kształcenia w zawodzie określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla zawodu obejmującego daną kwalifikację. Wymiar kształcenia na kursie nie może być niższy niż minimalna liczba godzin określona dla danej kwalifikacji w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Uczestnicy kursu powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie, którego dotyczy kurs, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

47 Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: organizację pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jeżeli szkoła lub placówka takie kursy prowadzi. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 3) w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe – praktyczna nauka zawodu; 4) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 5) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. art. 41 ust. 2 pkt 1, art. 64 ust. 1

48 Podstawa programowa kształcenia w zawodach struktura rozporządzenie MEN z dnia 21 stycznia 2012 r.
Podstawa programowa kształcenia w zawodach jest określona w jednym załączniku do rozporządzenia: w części I załącznika, określono ogólne cele i zadania kształcenia zawodowego; w części II załącznika, określono: 1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; 2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia; 3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach; w części III załącznika, określono opis kształcenia w poszczególnych zawodach zawierający: 1) nazwy i symbole zawodów, zgodne z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, 2) cele kształcenia w zawodach, 3) nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, 4) warunki realizacji kształcenia w zawodach, 5) minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego, 6) możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach obszaru kształcenia określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.


Pobierz ppt "KSZTAŁCENIE ZAWODOWE zmiany"

Podobne prezentacje


Reklamy Google