Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "dyrektorów szkół i placówek oświatowych"— Zapis prezentacji:

1 dyrektorów szkół i placówek oświatowych
Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych Jelenia Góra – 29 sierpnia 2014 r. Wrocław – 2 września 2014 r. Legnica, Wałbrzych – 3 września 2014 r.

2 egzaminu gimnazjalnego
Wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego

3 Średnie wyniki sprawdzianu szóstoklasisty od 2008 do 2014 r.

4 Sprawdzian Szóstoklasisty 2014
Lp. województwo średnia pkt. 2014 1 mazowieckie 26,98 9 lubuskie 25,53 2 małopolskie 26,82 10 śląskie 25,44 3 podkarpackie 26,33 11 dolnośląskie 25,35 4 lubelskie 25,84 12 opolskie 25,20 5 świętokrzyskie 25,83 13 wielkopolskie 25,17 6 podlaskie 25,79 14 kujawsko-pomorskie 25,02 7 łódzkie 25,78 15 warmińsko-mazurskie 25,16 8 pomorskie 25,54 16 zachodniopomorskie 24,92

5 Średni wynik sprawdzianu w powiatach w roku 2014

6 ŚREDNIE WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO przedmioty przyrodnicze
Egzamin Gimnazjalny 2014 ŚREDNIE WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Rok egzaminu język polski historia i wos matematyka przedmioty przyrodnicze dolnośląskie kraj 2013  60%  62%  57%  58%  46%  48%  59% 2014 65,6% 68% 57,7% 59% 45,7% 47% 50,9% 52%

7 Egzamin Gimnazjalny 2014 ŚREDNIE WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2013
Rok egzaminu język angielski podstawowy język angielski rozszerzony język niemiecki podstawowy język niemiecki rozszerzony dolnośląskie kraj 2013  62,6% 63,0 %   47,4%   45,0% 57,5% 58,0% 38,1%  40,0% 2014 66,3 % 67,0% 48,5% 46,0% 54,0% 36,9% 39,0%

8 egzamin gimnazjalny 2014 – język polski Średni wynik w powiatach

9 egzamin gimnazjalny 2014 – historia, wos Średni wynik w powiatach

10 egzamin gimnazjalny 2014 – matematyka Średni wynik w powiatach

11 egzamin gimnazjalny 2014 – przedmioty przyrodnicze Średni wynik w powiatach

12 Krajowe wyniki

13

14 Zdawalność [w %] egzaminu maturalnego w latach , zdający po raz pierwszy, stan na koniec czerwca

15 Zdawalność [w %] egzaminu z matematyki w latach 2012 – 2014 zdający po raz pierwszy

16 Zdawalność [w %] egzaminu maturalnego W liceach ogólnokształcących wg powiatów w roku 2014 (zdający po raz pierwszy, stan na koniec czerwca)

17 Zdawalność [w %] egzaminu maturalnego W technikach wg powiatów w roku (zdający po raz pierwszy, stan na koniec czerwca)

18 Zmiany w egzaminach zewnętrznych
Rok szkolny 2014/2015 rokiem zmian w egzaminach zewnętrznych: sprawdzianie po klasie szóstej szkoły podstawowej egzaminie maturalnym Wprowadzone zmiany zakończą etap wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego.

19 REFORMA OBNIŻENIA WIEKU
OBOWIĄZKU SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015

20 Reforma Obniżenia wieku obowiązku szkolnego - ROK 2014/2015
Liczba dzieci sześcioletnich w roku 2014 ogółem – Liczba uczniów w klasach I-szych – , w tym: dzieci 7-letnie, które nie rozpoczęły nauki jako sześciolatki w szkole w roku 2013/2014 – , dzieci 6-letnie urodzone w pierwszym półroczu roku 2008: (ogółem) – (odroczenia stan na 15 sierpnia) = , dzieci 6-letnie urodzone w drugim półroczu roku 2008, które rozpoczną naukę na wniosek rodziców:

21 Liczba uczniów w klasie pierwszej w latach 2013/2014 - 2015/2016

22 Zmiany w przepisach prawa
Zmiany w Ustawie o systemie oświaty

23 Zmiany Wprowadzone do ustawy o systemie oświaty
z dnia 13 czerwca 2013 r. (Dz. U. poz. 827) tzw. „ustawa przedszkolna” z dnia 30 sierpnia 2013 r. (Dz. U. poz ) tzw. „ustawa sześciolatkowa” z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) tzw. „ustawa rekrutacyjna” z dnia 21 lutego 2014 r. (Dz. U. poz. 290) tzw. „mała ustawa podręcznikowa” z dnia 24 kwietnia 2014 r. (Dz. U. poz. 642) z dnia 30 maja 2014 r. tzw. „ustawa podręcznikowa”

24 tzw. „ustawa podręcznikowa”
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw tzw. „ustawa podręcznikowa”

25 Zmiany w ustawie o systemie oświaty wprowadzone „ustawą podręcznikową”
W związku z wykreśleniem w ustawie zmieniającej art. 22a ust. 8 ustawy o systemie oświaty, straciło moc wydane na jego podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89 poz. 730).

26 Zmiany w ustawie o systemie oświaty wprowadzone „ustawą podręcznikową”
w art. 3 dodaje się pkt. 13b, 13c i 23 – 25 Art. 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: (…) 13b) programie wychowania przedszkolnego lub programie nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego - należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji celów wychowania lub kształcenia oraz treści nauczania ustalonych odpowiednio w podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub podstawie programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego,

27 Zmiany w ustawie o systemie oświaty wprowadzone „ustawą podręcznikową”
w art. 3 dodaje się pkt. 13b, 13c i 23 – 25 Art. 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: (…) 13c) programie nauczania do zawodu - należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji celów kształcenia i treści nauczania ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, w formie efektów kształcenia, uwzględniający wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 1; program nauczania do zawodu zawiera także programy nauczania do poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie, ustalonych przez dyrektora szkoły, a w przypadku szkół artystycznych - określonych w ramowych planach nauczania dla tych szkół,

28 Zmiany w ustawie o systemie oświaty wprowadzone „ustawą podręcznikową”
W art. 3 dodaje się pkt. 23 – 25 Art. 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: (…) 23) podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego; 24) materiale edukacyjnym - należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną; 25) materiale ćwiczeniowym - należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

29

30 Zmiany w ustawie o systemie oświaty wprowadzone „ustawą podręcznikową”
W art. 22a ust. 1, 2 i 3 otrzymały brzmienie: Art. 22a. 1. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi przedszkola lub szkoły program wychowania przedszkolnego lub program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny. 2. W przypadku innej formy wychowania przedszkolnego nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi przedszkola lub szkoły podstawowej program wychowania przedszkolnego. 3. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe nauczyciel lub zespół nauczycieli prowadzących kształcenie zawodowe w danym zawodzie przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania do danego zawodu.

31 Zmiany w ustawie o systemie oświaty wprowadzone „ustawą podręcznikową”
W art. 22a ust. 4, 5, 6 otrzymały brzmienie: Program wychowania przedszkolnego i programy nauczania, o których mowa w ust. 1 i 3, mogą obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, treści nauczania ustalonych dla danych zajęć edukacyjnych w podstawie programowej kształcenia ogólnego albo treści nauczania ustalonych w formie efektów kształcenia dla danego zawodu w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Program wychowania przedszkolnego i programy nauczania, o których mowa w ust. 1 i 3, powinny być dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów, dla których są przeznaczone. Dyrektor przedszkola lub szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danym przedszkolu lub danej szkole przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program wychowania przedszkolnego lub program nauczania lub programy nauczania, o których mowa w ust. 1 i 3.

32 Zmiany w ustawie o systemie oświaty wprowadzone „ustawą podręcznikową”
Dodano art. 22aa – 22azc Art. 22aa. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania: 1) z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego lub 2) bez zastosowania podręcznika lub materiałów, o których mowa w pkt 1.

33 Zmiany w ustawie o systemie oświaty wprowadzone „ustawą podręcznikową”
Art. 22ab 1. Zespół nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach I–III szkoły podstawowej oraz zespół nauczycieli prowadzących nauczanie danych zajęć edukacyjnych w klasach IV–VI szkoły podstawowej, w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej przedstawiają dyrektorowi szkoły propozycję: 1) jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz jednego podręcznika do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, lub materiału edukacyjnego, dla uczniów danej klasy – w przypadku klas I–III szkoły podstawowej; 2) jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych, dla uczniów danej klasy – w przypadku klas IV–VI szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej; 3) materiałów ćwiczeniowych.

34 Zmiany w ustawie o systemie oświaty wprowadzone „ustawą podręcznikową”
Art. 22ab c.d. 2. Zespoły nauczycieli, o których mowa w ust. 1, mogą przedstawić dyrektorowi szkoły propozycję więcej niż jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego: 1) do danego języka obcego nowożytnego w danej klasie, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języków obcych nowożytnych – w przypadku klas IV–VI szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej; 2) do danych zajęć edukacyjnych w danej klasie, biorąc pod uwagę zakres kształcenia: podstawowy lub rozszerzony, ustalony w podstawie programowej kształcenia ogólnego – w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej; 3) do danych zajęć edukacyjnych w danej klasie z zakresu kształcenia w zawodzie – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe; 4) w przypadku uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym; 5) w przypadku uczniów objętych kształceniem w zakresie niezbędnym do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.

35 Zmiany w ustawie o systemie oświaty wprowadzone „ustawą podręcznikową”
Art. 22ab c.d. 4. Dyrektor szkoły, na podstawie propozycji zespołów nauczycieli, o których mowa w ust. 1, oraz w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli w sprawie przedstawienia propozycji podręczników lub materiałów edukacyjnych, zgodnie z ust. 1 i 2, ustala: 1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne, 2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, z zastrzeżeniem art. 22ad ust. 2.

36 Zmiany w ustawie o systemie oświaty wprowadzone „ustawą podręcznikową”
Art. 22ab c.d. 6. Dyrektor szkoły corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym. Art. 22ac 1. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do szkół dla dorosłych.

37 Zmiany w ustawie o systemie oświaty wprowadzone „ustawą podręcznikową”
Art. 22ad Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej przyrodniczej i społecznej w klasach I–III zapewnia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Podręczniki te stają się własnością organu prowadzącego szkołę podstawową z dniem ich przekazania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

38 Zmiany w ustawie o systemie oświaty wprowadzone „ustawą podręcznikową”
Art. 22ae 1. Wyposażenie: 1) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe, dla klas I–III, 2) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dla klas IV–VI, 3) gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej wykonywanym przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące te szkoły.

39 Zmiany w ustawie o systemie oświaty wprowadzone „ustawą podręcznikową”
Art. 22ae 2. W przypadku szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zapewnienie sfinansowania kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w ust. 1, jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez jednostki samorządu terytorialnego obowiązane do prowadzenia szkół odpowiedniego typu i rodzaju. 3. Na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1 i 2 jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, udzielaną przez wojewodę.

40 Zmiany w ustawie o systemie oświaty wprowadzone „ustawą podręcznikową”
c.d. art. 22ae 5. Dotacja celowa jest przyznawana na wyposażenie uczniów: klas I – III szkół podstawowych, w tym artystycznych w podręczniki lub materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego – do wys. 25 zł na ucznia, (w 2014 r. tylko kl. I, tj. 24,75 zł. + 0,25 zł. – 1% kosztów obsługi zadania) klas I – III szkół podstawowych, w tym artystycznych w materiały ćwiczeniowe – do wys. 50 zł na ucznia, (w 2014 r. tylko kl. I, tj. 49,50 zł. + 0,50 zł. – 1% kosztów obsługi zadania) klas IV – VI szkół podstawowych, w tym artystycznych w podręczniki lub materiały edukacyjne – do wys. 140 zł na ucznia, klas IV – VI szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym artystycznych w materiały ćwiczeniowe – do wys. 25 zł na ucznia, gimnazjów, w tym artystycznych w podręczniki lub materiały edukacyjne – do wys. 250 zł na ucznia.

41 Zmiany w ustawie o systemie oświaty wprowadzone „ustawą podręcznikową”
Art. 22aj 1. W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne. 2. Czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje dyrektor szkoły.

42 Zmiany w ustawie o systemie oświaty wprowadzone „ustawą podręcznikową”
Harmonogram zapewniania uczniom szkół podstawowych i gimnazjów bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych: 1) 2014/2015 – uczniowie klasy I szkoły podstawowej, 2) 2015/2016 – uczniowie klas II i IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum, 3) 2016/2017 – uczniowie klas III i V szkoły podstawowej oraz klasy II gimnazjum, 4) 2017/2018 – uczniowie klasy VI szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjum.

43 Zmiany w ustawie o systemie oświaty wprowadzone „ustawą podręcznikową”
Dodaje się art. 22d: 1. Zakazane jest: oferowanie, obiecywanie lub udzielanie szkołom i nauczycielom jakichkolwiek korzyści w sposób pośredni lub bezpośredni w zamian za dokonanie wyboru określonych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, oferowanie sprzedaży podręcznika wyłącznie z innym podręcznikiem lub dodatkowymi materiałami dydaktycznymi przeznaczonymi dla ucznia. 2. Działania, o których mowa w ust. 1, stanowią czyny nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.)

44 Nowe akty prawne Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej:
z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U poz. 902) z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U poz. 909)

45 Nowe akty prawne Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające dotychczas obowiązujące akty prawne: z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U poz. 478) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U poz. 803) z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U poz. 840)

46 Rozporządzenie MEN Z dnia 25 marca 2014 r
Rozporządzenie MEN Z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach § 2 ust.2 Jeżeli w przedszkolu lub szkole na naukę religii danego wyznania lub wyznań wspólnie nauczających zgłosi się mniej niż siedmiu uczniów (wychowanków), organ prowadzący przedszkole lub szkołę, w porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym, organizuje naukę religii w grupie międzyszkolnej lub w pozaszkolnym (pozaprzedszkolnym) punkcie katechetycznym. Liczba uczniów (wychowanków) w grupie lub punkcie katechetycznym nie powinna być mniejsza niż trzy. § 3 ust. 2. W zależności od liczby zgłoszonych uczniów zajęcia z etyki są organizowane zgodnie z § 2 ust Organizacja zajęć z etyki nie wymaga porozumienia, o którym mowa w § 2 ust. 2.

47 Wprowadzono zmiany do:
Rozporządzenie MEN z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Wprowadzono zmiany do: Załącznika nr 1 - PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Załącznika nr 2 - PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

48 przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym,
Rozporządzenie MEN z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Zmiany w załączniku nr 1 do rozporządzenia – podstawa programowa wychowania przedszkolnego, mają na celu: przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym, przygotowanie dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym.

49 Rozporządzenie MEN z dnia 30 maja 2014 r
Rozporządzenie MEN z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół W załączniku nr 2 do rozporządzenia – podstawa programowa dla szkół podstawowych – I etap edukacyjny klasy I - III: wykreślono wykaz wiadomości i umiejętności, które powinien posiadać uczeń kończący klasę I szkoły podstawowej, wprowadzono zmiany w zalecanych warunkach realizacji podstawy programowej, dotyczące organizacji procesu edukacyjnego w klasach I – III szkoły podstawowej.

50 Zapowiadane zmiany ustawy o systemie oświaty

51 Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw
W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 września 2013 r. w projekcie ustawy zmieniającej proponuje się wprowadzenie przepisów dotyczących: ogólnych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania (dodany rozdział 3a); ogólnych warunków przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych: sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (dodany rozdział 3b);

52 Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw
W projekcie proponuje się również inne zmiany dotyczące: sprawowania i organizacji nadzoru pedagogicznego; funkcjonowania szkół prowadzących kształcenie zawodowe, m.in. w zakresie postępowania rekrutacyjnego, prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych; doprecyzowania zadań organu prowadzącego szkołę w zakresie zapewnienia szkole, w ramach dotychczas świadczonej obsługi administracyjnej, również obsługi prawnej; finansowania zajęć realizowanych przez nauczycieli w ramach projektów finansowanych z udziałem środków UE;

53 Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw
W projekcie proponuje się również inne zmiany dotyczące: liczby dzieci w oddziale przedszkolnym pod opieką jednego nauczyciela; zadań i struktury organizacyjnej CKE i okręgowych komisji egzaminacyjnych; zasad postępowania rekrutacyjnego do szkół sportowych, dwujęzycznych, a także przechodzenia uczniów do szkół różnych typów; wyboru rady rodziców; połączenia programów wychowawczego i profilaktyki w jeden program;

54 Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw
W projekcie proponuje się również inne zmiany dotyczące: liczby uczniów w oddziałach kl. I – III szkoły podstawowej; zadań publicznych placówek doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym; dofinansowania do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, w ramach programów rządowych; definicji wypoczynku dzieci i młodzieży oraz zasad jego organizowania i nadzorowania; uznawania świadectw szkolnych wydanych za granicą.

55 realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015

56 Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach.
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015 Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na pierwszym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki. Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

57 2014/2015 – Rok Szkoły Zawodowców
Organizacja konkursów przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej: „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” – skierowany do szkół dla młodzieży prowadzących kształcenie zawodowe (publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych); konkurs organizowany jest w okresie wrzesień 2014 – czerwiec 2015, „Szkoła zawodowa - mój wybór” – dla uczniów gimnazjum „Wybiorę szkołę zawodową, bo …”; dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży prowadzących kształcenie w zawodach, publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, tj.: zasadniczych szkół zawodowych, techników, szkół policealnych „Wybrałam/em szkołę zawodową, bo …”

58 Kontrole planowe w roku szkolnym 2014/2015

59 Kierunki realizacji zadań z nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli
w publicznych gimnazjach: Kontrola zgodności realizacji wybranych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum w publicznych szkołach podstawowych, publicznych gimnazjach, publicznych szkołach ponadgimnazjalnych: Realizacja przez szkołę obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach: Prawidłowość prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem

60 Kierunki realizacji zadań z nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli
w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, oddziałach ogólnodostępnych lub/i integracyjnych: Prawidłowość organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczba godzin i rodzaj tych zajęć oraz ich zgodność z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność w szkole ogólnodostępnej w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych: Prawidłowość wydawania przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego

61 Plan nadzoru pedagogicznego dolnośląskiego kuratora oświaty na rok szkolny 2014/2015
Liczba i tematyka kontroli planowanych w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek LP Zakres ewaluacji Typy szkół i placówek Liczba 1 Zgodności realizacji wybranych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum Publiczne gimnazja 3 2 Realizacja przez szkołę obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego Publiczne szkoły podstawowe 73 44 Publiczne szkoły ponadgimnazjalne Razem 161 Prawidłowość prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem 117

62 Plan nadzoru pedagogicznego dolnośląskiego kuratora oświaty na rok szkolny 2014/2015
Liczba i tematyka kontroli planowanych w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek LP Zakres ewaluacji Typy szkół i placówek Liczba 4 Prawidłowość organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczba godzin i rodzaj tych zajęć oraz ich zgodność z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność w szkole ogólnodostępnej Publiczne przedszkola 2 Publiczne szkoły podstawowe 13 Publiczne gimnazja Razem 19 5 Prawidłowość wydawania przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego Publiczne poradnie psychologiczno - pedagogiczne 49 Razem kontroli planowych 349

63 Ewaluacja całościowa (10% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym)
Kierunki realizacji zadań z nadzoru pedagogicznego w zakresie ewaluacji Ewaluacja całościowa (10% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym) Ewaluacja problemowa w zakresie ustalonym przez Ministra Edukacji Narodowej (60 % wszystkich ewaluacji w roku szkolnym) Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (30 % wszystkich ewaluacji w roku szkolnym)

64 Plan nadzoru pedagogicznego dolnośląskiego kuratora oświaty na rok szkolny 2014/2015
Ewaluacje całościowe LP Zakres ewaluacji Typy szkół i placówek Liczba 1 Wszystkie wymagania dla danego typu i rodzaju szkoły lub placówki, określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego Przedszkola 13 Szkoły podstawowe 12 Gimnazja 8 Licea ogólnokształcące Technika Placówki doskonalenia nauczycieli Poradnie psychologiczno- pedagogiczne 2 Razem 38

65 Ewaluacje problemowe określone przez Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2014/2015

66 Plan nadzoru pedagogicznego dolnośląskiego kuratora oświaty na rok szkolny 2014/2015
Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez Ministra Edukacji Narodowej LP Zakres ewaluacji Typy szkół i placówek Liczba 1 - Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci; - Dzieci są aktywne; - Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji Przedszkola 50 2 - Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej; - Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji; - Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych; Szkoły podstawowe 88 Gimnazja 42 Licea Ogólnokształcące 13 Technika 5 Zasadnicze szkoły zawodowe Szkoły policealne 6

67 Plan nadzoru pedagogicznego dolnośląskiego kuratora oświaty na rok szkolny 2014/2015
Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez Ministra Edukacji Narodowej LP Zakres ewaluacji Typy szkół i placówek Liczba 3 - Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków i umożliwiającą organizację pracy w sposób sprzyjający osiąganiu celów; - Placówka wspomaga rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz umożliwia korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego; Młodzieżowe domy kultury 4 - Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki; - Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki; - Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki; - Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. Placówki doskonalenia nauczycieli 6

68 Plan nadzoru pedagogicznego dolnośląskiego kuratora oświaty na rok szkolny 2014/2015
Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez Ministra Edukacji Narodowej LP Zakres ewaluacji Typy szkół i placówek Liczba 5 - Planuje się i organizuje pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki; - Placówka wspomaga rozwój wychowanków, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji; Bursy 2 Domy wczasów dziecięcych Specjalne Ośrodki Wychowawcze 3 6 - Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków; - Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analiz badań zewnętrznych i wewnętrznych; Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Razem ewaluacje problemowe MEN 228

69 Ewaluacje problemowe określone przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015

70 Plan nadzoru pedagogicznego dolnośląskiego kuratora oświaty na rok szkolny 2014/2015
Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty LP Zakres ewaluacji Typy szkół i placówek Liczba 1 Respektowane są normy społeczne Przedszkola 31 2 Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Szkoły podstawowe 34 Gimnazja 15 Licea Ogólnokształcące 3 Technika 5 Zasadnicze szkoły zawodowe 4 - Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki; - Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych Placówki doskonalenia nauczycieli Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 12 Biblioteki pedagogiczne Razem ewaluacje problemowe DKO 114

71 MONITOROWANIE w roku szkolnym 2014/2015

72 Monitorowanie W roku szkolnym 2014/2015 monitorowany będzie: Proces wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i w zawodach.

73 "Bezpieczna i przyjazna szkoła" Rządowy Program na lata 2014-2016

74 V edycja akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”
Serdeczne podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w ratowanie kresowych nekropolii.

75 Trzecia edycja akcji Narodowe Czytanie
Trzecia edycja akcji Narodowe Czytanie zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego odbędzie się 6 września 2014 r. Podczas wspólnej lektury czytamy w tym roku „Trylogię” Henryka Sienkiewicza.

76


Pobierz ppt "dyrektorów szkół i placówek oświatowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google