Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOPALNIA SOLI „WIELICZKA” SPÓŁKA AKCYJNA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOPALNIA SOLI „WIELICZKA” SPÓŁKA AKCYJNA"— Zapis prezentacji:

1 KOPALNIA SOLI „WIELICZKA” SPÓŁKA AKCYJNA
Rada Nadzorcza - 26 maja 2007 roku

2 HISTORIA ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA KULTURY

3 3,5 TYSIĄCA LAT HISTORII Nasi przodkowie zainteresowali się solą ok. 5,5 tysiąca lat temu - zaczęli ją produkować odparowując solankę czerpaną ze słonych źródeł. Pierwsze ślady produkcji soli na terenie Wieliczki należą do najstarszych w Europie i pochodzą ze środkowego okresu neolitu /ok. 3,5 tysiąca lat p.n.e./

4 900 LAT WIELICKIEGO GÓRNICTWA SOLNEGO
1105 r. (= 1125/26 r.) - Pierwsza wzmianka o Magnum Sal czyli o Wieliczce – nadania solne na rzecz klasztoru tynieckiego Z tego dokumentu wynika, że za panowania Bolesława Chrobrego ( ) istniało już w Polsce udoskonalone górnictwo solne, którego centrum była Wieliczka, prowadząca produkcję na wielką skalę i bardzo zróżnicowaną. Produkowano tu kilka rodzajów warzonki oraz sól kamienną w ciosanych blokach różnej wielkości.

5 KRÓLEWSKA KOPALNIA Już w wieku XIV żupy dają ponad 30% wszystkich dochodów skarbu państwa. Kazimierz Wielki w 1368 roku sprecyzował zasady działalności Kopalni nadając im moc ustawy znanej jako Statut Kazimierzowski. Przez wieki Królewska Kopalnia Soli przyczyniła się do rozwoju Polski, stołecznego miasta Krakowa, Uniwersytetu Jagiellońskiego, z jej dochodów finansowano wojsko, liczne wydatki ze skarbu państwa i króla. Królewska gospodarka w żupach krakowskich skończyła się wraz z pierwszym rozbiorem Polski w 1772 roku. Czasy austriackie zapisały się w dziejach kopalni zmianami nie tylko w dziedzinie organizacyjno-administracyjnej, ale również wprowadzeniem nowych metod wydobycia przez przybyłą falę specjalistów - górników. Długi okres panowania austriackiego wpłynął korzystnie na stan techniczny kopalni.

6 KOPALNIA w XX w. Okres międzywojenny był dla kopalni okresem stabilizacji, wprowadzeniem dalszego rozwoju i rozbudowy kopalni jako zakładu produkcyjnego, ale również rozwoju jej funkcji turystycznej i leczniczej. Lata 40-te i 50-te charakteryzowały się wzrostem produkcji bez względu na cenę. Eksploatacja rejonów centralnych kopalni w pobliżu zabytkowych wyrobisk spowodowała zachwianie równowagi górotworu i znaczne przyspieszenie destrukcji rejonu trasy turystycznej. Dopiero z końcem lat 50-tych na skutek alarmującego stanu części komór na trasie turystycznej rozpoczęto pierwsze prace zabezpieczające kopalnię początkowo z funduszy Ministerstwa Kultury a następnie z utworzonego decyzją Rady Ministrów Funduszu Ochrony Zabytkowej Kopalni Wieliczka.

7 KOPALNIA w XX w. Zasadnicza zmiana myślenia na temat działalności Kopalni nastąpiła po katastrofalnym w skutkach wycieku wód do wyrobisk w 1992 roku. Zdarzenie to pokazało jednoznacznie, że należy zdecydowanie przyspieszyć prace zabezpieczające kopalnię i zaniechać produkcji soli. W 1995 roku ostatecznie zakończono wydobycie, koncentrując działalność wielickiej kopalni na zabezpieczaniu wyrobisk i turystyce.

8 NIEZWYKŁA I UNIKATOWA W 1976 roku Kopalnia Soli „Wieliczka” wpisana została do krajowego rejestru zabytków. W 1978 wpisano Kopalnię Soli „Wieliczka" na I Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. W 1989 roku Kopalnia Soli „Wieliczka" poszerzyła Listę Światowego Dziedzictwa w Zagrożeniu. W 1994 roku prezydent RP uznał Kopalnię Soli „Wieliczka” za Pomnik Historii Narodowej (najstarszy zakład przemysłowy w Polsce).

9 29 LAT NA LIŚCIE UNESCO 8 września 1978r. Kopalnia Soli „Wieliczka” została wpisana na I Światową Listę Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturalnego UNESCO, jako jeden z 12 obiektów wybranych z całego świata „Zabytkowa Kopalnia Soli w Wieliczce stanowi jedyny obiekt górniczy na świecie, czynny bez przerwy od średniowiecza do chwili obecnej. Jej oryginalne wyrobiska (chodniki, pochylnie, komory eksploatacyjne, jeziora, szyby, szybiki) o łącznej długości około 300 km usytuowano na 9 poziomach, sięgających do głębokości 327 m ilustrują wszystkie etapy rozwoju techniki górniczej w poszczególnych epokach historycznych. Do niespotykanych w skali światowej należą obiekty sztuki górniczej reprezentowane przez rzeźby w soli i całe kaplice podziemne z bogatym wystrojem wnętrz” - fragment wpisu

10 NAJSTARSZA MARKA NA ŚWIECIE
Sól stanowiła podstawę ekonomiczno – gospodarczą państwa polskiego. W XIV – XVI wieku przynosiła zysk w wysokości 1/3 wszystkich dochodów skarbu państwa. Dzięki niej wielicka kopalnia stała się największym przedsiębiorstwem salinarnym w Europie, jak również najstarszą marką na świecie, gdyż właśnie w Wieliczce po raz pierwszy zaczęto oznaczać wytwarzany produkt marką.

11 KOPALNIA SOLI „WIELICZKA” W LICZBACH
9 poziomów sięgających 327 m głębokości labirynt blisko 300 km chodników i ok. 2,5 tys. komór długość złoża to ok. 10 km, szerokość od kilkuset metrów do ok. 1,5 km całkowita objętość pustek pod ziemią to ok. 7,5 mln m3 ok. 2,6 mln m3 materiału podsadzkowego ulokowane w wyrobiskach część udostępniona do zwiedzania to 3,5 km odcinek na głębokości od 64 m do 135 m

12 SCHEMAT PRZESTRZENNY

13 ZABYTKOWE WYROBISKA GÓRNICZE

14

15

16 MISJA I ORGANIZACJA

17 MISJA PRZEDSIĘBIORSTWA
Naszym najważniejszym celem jest zachowanie dla przyszłych pokoleń i udostępnienie społeczeństwu pomnika historii i kultury Narodu Polskiego, unikalnego zabytku światowego dziedzictwa przyrody i techniki oraz miejsca kultu.

18 PODSTAWOWE KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
Likwidacja zbędnych pustek i likwidację dopływów wód do kopalni Zabezpieczenie zabytkowych komór Utrzymanie ruchu zakładu górniczego Rewitalizacja terenów poprzemysłowych Udostępnianie oraz rewaloryzacja zabytkowych wyrobisk

19 Dotychczasowy Schemat Organizacyjny Przedsiębiorstwa Państwowego

20 KOPALNIA w XXI w. 23 lutego 2007 roku podpisano Akt Komercjalizacji, na mocy którego Kopalnia Soli „Wieliczka” Przedsiębiorstwo Państwowe została przekształcona w spółkę akcyjną z funduszem założycielskim 21 mln zł. 20 kwietnia Kopalnia Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS

21

22 FINANSOWANIE ZACHOWANIA ZABYTKU

23 Warunkiem zabezpieczania Kopalni jest pozyskanie stabilnych i wystarczających źródeł finansowania.
Od 1990 roku, po zlikwidowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Zabytkowej Kopalni Soli „Wieliczka”, Kopalnia otrzymuje środki finansowe w ramach dotacji z budżetu państwa, przekazywane przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Również środki wypracowywane z działalności gospodarczej służą oraz będą służyły ratowaniu zabytku.

24 ŚRODKI NA RATOWANIE KOPALNI POZYSKIWANE Z INNYCH ŻRÓDEŁ
Dla zrównoważenia ograniczonej dotacji budżetowej, Kopalnia pozyskała dodatkowe środki z funduszy pozabudżetowych: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki z NFOŚ i GW przeznaczone były głównie na pokrycie kosztów utylizacji wód kopalnianych, służąc w ten sposób ochronie środowiska. Fundusze otrzymane z PFRON służyły w latach ubiegłych przebudowie ciągów komunikacyjnych, a także umożliwiły montaż odpowiednich urządzeń, dzięki którym osoby niepełnosprawne mogą zwiedzać zabytkową część Kopalni. Roboty sfinansowane były również z środków własnych Kopalni.

25 LIKWIDACJA ZAGROŻEŃ

26 Potrzeba likwidacji nie zabytkowych wyrobisk wynika z konieczności stałego zwalczania zagrożeń naturalnych, które powstają w wyeksploatowanych na przestrzeni wieków pustkach. Zagrożenie wodne Zagrożenia zawałowe

27 ZAGROŻENIE WODNE Struktura źródeł dopływu i migracji wód w złożu Wieliczka (w %)

28 ELIMINACJA NAJBARDZIEJ NIEBEZPIECZNYCH WYCIEKÓW
W Kopalni istnieje 186 zarejestrowanych wycieków powoduje to konieczność stałego odprowadzanie dopływających wód na powierzchnię i ich utylizację Ujęcie największego wycieku w kopalni – WVII-16 w komorze Fornalska II (poziom VII) Tama w poprzeczni Mina.

29 ELIMINACJA NAJBARDZIEJ NIEBEZPIECZNYCH WYCIEKÓW
7000 m3 powstających corocznie pustek 205 tys. m3 wód rocznie do odpompowania i utylizacji L.p. Wyszczególnienie Lata 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1 Dopływów wód do Kopalni w roku 220,07 220,03 200,25 218,11 222,39 213,66 205,89 200,17 200,35 200,0

30 UTYLIZACJA WÓD ZASOLONYCH
Sumaryczny dopływ wód zasolonych tys. m3 rocznie Pompa Cyrkulacyjna Q=6200 M3/H Wyparka – Krystalizator Ø3900 X 14967

31 Destrukcja terenu wynikła z zawalenia się w 1960 r. komory Schmidt
ZAGROŻENIE ZAWAŁOWE W historii doszło do 22 zawałów komór, których skutki sięgały powierzchni. Obecnie, jak wskazują prowadzone badania i obserwacje, zagrożenie zawałowe jest dużo mniejsze, jednak wyrobiska muszą nieustannie podlegać przeglądom i pracom zabezpieczającym. Destrukcja terenu wynikła z zawalenia się w 1960 r. komory Schmidt

32 LIKWIDACJA WYROBISK NIEZABYTKOWYCH
L.p. Wyszczególnienie Lata 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Zakres likwidacji wyrobisk 94,08 52,1 43,22 55,22 35,56 37,5 43,2 50,6 45,5 70,0 3 873 tys. m3. pustek zlikwidowanych 2 550 tys. m3. pustek do likwidacji

33 PODSADZANIE WYROBISK NIEZABYTKOWYCH
Zabezpieczenia i tamy podsadzkowe, poziom VII

34 MODEL DOCELOWY I PROGRAM WIELOLETNI

35 MODEL DOCELOWY KOPALNI
W 2005 roku opracowano dokument „Docelowy kształt Kopalni Soli „Wieliczka” pod względem technicznym”. Określający realny pod względem rzeczowym i finansowych modelu Kopalni, możliwy do osiągnięcia w 2020 roku. Podstawowym założeniem wpływającym na określony w tym opracowaniu kształt modelu docelowego było zachowanie bezpieczeństwa Kopalni i miasta. Założono również, że z uwagi na postępującą destrukcję górotworu, okres realizacji robót niezbędnych do uzyskania modelu docelowego, nie powinien przekraczać 15 lat. Przyjęto również, że w okresie realizacji robót niezbędnych do uzyskania modelu docelowego, konieczne będzie zapewnienie zwiększonego w stosunku do obecnego, finansowania robót z dotacji z budżetu państwa.

36 DOCELOWO PRZEWIDUJEMY:
Likwidację m3 wyrobisk korytarzowych i komorowych w tym m.in.: - likwidację nie zabytkowego rejonu wschodniego – m3 - likwidację kopalni Barycz – m3

37 C E L M I S J A S T R A T E G I A Co robimy? Do czego zmierzamy?
Jaki jest cel i sens naszego istnienia? Zachowanie dla przyszłych pokoleń, wzbogacanie oraz nowoczesne udostępnianie pomnika historii, kultury, przyrody, techniki i miejsca kultu W A R T O Ś C I Co dla firmy jest ważne ? Historia, kultura, tradycja Marka firmy, znaczenie dla kultury narodowej Wartości chrześcijańskie Utożsamianie się z firmą Uczciwość i rzetelność Wysokie kompetencje Otwartość Kreatywność, innowacyjność M I S J A Kopalni Soli „WIELICZKA” S T R A T E G I A Co robimy? Do czego zmierzamy? Domeny strategiczne Zabezpieczanie zabytkowej Kopalni Udostępnianie i upowszechnianie STANDARDY, ZACHOWANIA Jak działamy ? Bezpieczeństwo Gospodarność Dobra organizacja Dyspozycyjność i dyscyplina Gościnność i kultura osobista Orientacja marketingowa Ciągłe podnoszenie kwalifikacji Dobre relacje z otoczeniem Podejście ekologiczne

38 REALIZACJA MISJI Podstawowe cele kierunkowe w obydwu domenach strategicznych, w których firma działa to: Realizacja modelu docelowego Kopalni, utrzymanie i rozwój w oparciu o ten model, gwarantujący bezpieczeństwo Kopalni i miasta Osiągnięcie pozycji jednej z największych atrakcji turystycznych i najlepiej rozpoznawalnych europejskich obiektów dziedzictwa kulturowego

39 STRATEGIA WZROSTU EFEKTYWNOŚCI
Optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów (finansowych , potencjału ludzkiego, nieruchomości). Działania te przekładają się na : wdrażanie strategii z wykorzystaniem metody Zrównoważonej Karty Wyników wdrożenie motywacyjnego systemu wynagrodzeń opartego o wskaźniki efektywnościowe wdrożenie system rachunkowości zarządczej i kontrolingu oraz zintegrowanego systemu informatycznego.

40 Strategia wzrostu przychodów własnych
Wynika z realizacji celu strategicznego Kopalni, jakim jest pokrywanie w coraz większym stopniu kosztów utrzymania Kopalni przychodami własnymi. Ma prowadzić do osiągnięcia przez firmę w dłuższej perspektywie czasowej pełnego pokrycia tych kosztów. Strategia jest realizowana poprzez: rozwój oferty turystycznej firmy, projektowanie i rozwój produktów pokrewnych, wzrost przychodów z posiadanego majątku oraz rozbudowę infrastruktury dającej możliwości inwestowania na terenie KSW przez inne podmioty.

41 Model docelowy zabytkowej kopalni
Docelowy kształt kopalni (model docelowy) w jej aspekcie technicznym funkcjonalnym opracowany został po kompleksowej analizie geomechanicznej i techniczno-ekonomicznej poprzedzonej inwentaryzacją stanu wyrobisk kopalni oszacowaniem zakresu i kosztu prowadzenia w nich koniecznych prac zabezpieczających likwidacyjnych. Przyjęto znaczne uproszczenie i zmniejszenie docelowego kształtu kopalni ( w stosunku do kształtu obecnego) poprzez: likwidację poziomów IX, VIII i VII w całości (na poziomach tych nie występują wyrobiska o walorach zabytkowych), likwidację poziomów VI, V i IV prawie w całości (tzn. z zachowaniem nielicznych wyrobisk o walorach zabytkowych oraz wyrobisk funkcyjnych niezbędnych do utrzymania ruchu kopalni), likwidację niezabytkowej części wschodniej kopalni (w poziomach VI, V, IV, III i II niższego).

42 Model docelowy zabytkowej kopalni
Na Model ten składają się: szyby (wyrobiska pionowe) udostępniające kopalnię z powierzchni, wyrobiska zabytkowe (podziemne chodniki i komory) na poziomach I-III oraz nieliczne na poziomach IV i V, inne wyrobiska w strefie zabytkowej na poziomach I-VI, pozostawione w celach prowadzenia działalności turystycznej, sanatoryjnej i dydaktycznej albo inne techniczne niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania kopalni (wyrobiska komunikacyjne, transportowe, wentylacyjne, odwadniające, itp.).

43 PROGRAM WIELOLETNI Zakres przedsięwzięć, umożliwiający osiągnięcie docelowego modelu Kopalni Soli „Wieliczka” w perspektywie roku 2020, określono w dokumencie pt. „Program Wieloletni Zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa narodowego, Kopalni Soli „Wieliczka”.

44 PROGRAM WIELOLETNI – likwidacja wyrobisk
Uwzględniając zlikwidowane i planowane do likwidacji do r. pustki poeksploatacyjne - niezbędne będzie zlikwidowanie dodatkowo pustek poeksploatacyjnych (komór i chodników) o łącznej objętości 2 551 tys.m3, w tym: w rejonie zachodnim 507,3 tys.m3 , w rejonie centralnym 845,6 tys.m3, w rejonie wschodnim 519,3 tys.m3, w rejonie Roeschner-Biliński 101,3 tys.m3, w rejonie wschodnim niezabytkowym 577,3 tys.m3

45 Zakres podsadzania wyrobisk kopalni

46 PROGRAM WIELOLETNI – likwidacja wyrobisk

47 PROGRAM WIELOLETNI – likwidacja dopływów
Dla uzyskania docelowego kształtu kopalni planuje się prowadzenie działań dla ograniczenia zagrożenia wodnego kopalni, które obejmą: likwidację dopływów pochodzących spoza północnej granicy złoża, eliminowanie dopływów wód z powierzchni i czwartorzędu. W ramach likwidacji dopływów pochodzących spoza północnej granicy złoża planuje się likwidację głównych wycieków kopalnianych: w poprzeczni Mina, pod komorą Z-32, w komorze Z-28 + Z-25, w komorze Fornalska-2,

48 PROGRAM WIELOLETNI – likwidacja dopływów

49 KOSZTY LIKWIDACJI WYCIEKÓW

50 PROGRAM WIELOLETNI – zabezpieczenie wyrobisk
Dla zapobiegania skutkom oddziaływania wymienionych czynników w kopalni wykonuje się szereg robót zabezpieczających i prac konserwacyjnych, w tym głównie: zabezpieczanie wyrobisk zabytkowych komorowych (kotwienie stropu ociosów w komorach wysokich, odrestaurowywanie zabytkowej obudowy wyrobisk, wymiana zniszczonych elementów obudowy, niekiedy również zabudowanie nowych elementów podporowych lub nowej obudowy ostatecznej itp.), zabezpieczanie wyrobisk przed niszczącym działaniem wody i wilgoci (ujmowanie i odprowadzanie wycieków, hydroizolacje, działania w systemie wentylacyjnym dla zmniejszenia wilgotności powietrza przepływającego przez wyrobiska zabytkowe itp.), odrestaurowywanie zabytkowych wyrobisk chodnikowych przebudowy odcinków wyrobisk, wymiany zniszczonych elementów obudowy itp.), odrestaurowywanie zabytkowych szybów i szybików (przebudowy z częściową lub całkowitą wymianą zniszczonych elementów obudowy, uzbrojenia itp.).

51 PROGRAM WIELOLETNI – zabezpieczenie wyrobisk

52 ZABEZPIECZENIE 116 ZABYTKOWYCH KOMÓR
Komora Sartory Komora Wojciech

53 ZABEZPIECZENIE ZABYTKOWYCH KOMÓR
Komora Lill 80 m od komory Warszawa Komora Margielnik

54 Zabezpieczanie komory Michałowice

55 Zabezpieczenie komory Witos Górny

56 Program Wieloletni – utrzymanie ruchu
Utrzymanie ruchu zabytkowej kopalni polegać będzie na bieżącym kontrolowaniu i utrzymywaniu wszystkich podziemnych wyrobisk górniczych w odpowiednim stanie technicznym (bieżące remonty wyrobisk) oraz na zapewnieniu ciągłości i pewności funkcjonowania całej docelowej infrastruktury kopalni

57 Regis Kingi Daniłowicza Boża Wola Kościuszko Paderewski

58 SZYB „REGIS” Pochodzący z XIV wieku szyb „Regis” jest najstarszym istniejącym w Wieliczce szybem górniczym, a tym samym bardzo cennym źródłem wiedzy o średniowiecznej gospodarce i sztuce górniczej. Usytuowano go w centrum miasta Wieliczka, w sąsiedztwie zabytkowego Zamku Żupnego i Kościoła Św. Klemensa

59 REWITALIZACJA

60 REWITALIZACJA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH
Obszar poprzemysłowy między ulicami: Matejki, Dembowskiego i Daniłowicza, Kościuszko. Na tym terenie zlikwidowano w 2005 roku wewnątrzzakładową linię kolejową, zlikwidowano komin przemysłowy o wys.100 m, dokonano rozbiórek budynków: kotłowni centralnej, starej warzelni, oczyszczalni, szatni kolejowej, kotła nr 7. Dokonano wycinki ok. 500 szt. drzew i ok. 280 m² krzewów oraz pielęgnacji pozostałego drzewostanu na terenie Parku Kingi i zakładu. W roku 2006 wykonano rozbiórkę 2 chłodni kominowych oraz budynków: sprężarkowi, części warzelni II, garaży samochodowych, budynku mieszkalnego Park Kingi 15. Na całym terenie trwają prace dotyczące inwentaryzacji i czyszczenia kanałów, mające na celu rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od burzowej. Obszar ten obejmuje również teren szybu Kościuszko. W roku 2006 opracowywana została koncepcja zagospodarowania terenu obejmująca wykorzystanie zabudowań związanych funkcjonowaniem szybu „Kościuszko”, który przejmie rolę głównego szybu technicznego i transportowego

61 Widok terenów KSW rok

62

63 REKULTYWACJA I REWITALIZACJA TERENÓW KSW
Zlikwidowano dawne chłodnie kominowe i poprzemysłowe zabudowania

64 REKULTYWACJA I REWITALIZACJA TERENÓW KSW
Likwidacja komina, wyburzanej kotłowni węglowej

65 REKULTYWACJA I REWITALIZACJA TERENÓW KSW
Na miejscu dawnego komina powstał funkcjonalny parking dla turystów

66 PRACE MODERNIZACYJNE NA POWIERZCHNI
Odbudowa Łazienek Salinarnych na potrzeby sanatoryjne

67 Adaptacja budynku starej parowozowni na potrzeby pracowni i galerii rzeźby

68 Rekultywacja terenu Zakładu Górniczego Barycz
Rekultywacja 34 h terenów poeksploatacyjnych Nasadzenie 40 tys. nowych drzew Zlikwidowano dzikie wysypiska śmieci Niwelacja terenu Rekultywacja stawu szlachetnego

69 Nasadzenie 40 tys. nowych drzew

70 Staw szlachetny po rekultywacji

71 Las Soboniowicki

72 REKULTYWACJA I REWITALIZACJA PIASKOWNI „PSIA GÓRKA”

73 REKULTYWACJA I REWITALIZACJA PIASKOWNI „PSIA GÓRKA”
Czerwiec 2007 Maj 2007 Na terenie byłej piaskowni „Psia Górka” KSW przewiduje się zlokalizowanie zespołu boisk sportowych wraz z infrastrukturą

74 REKULTYWACJA I REWITALIZACJA PIASKOWNI „PSIA GÓRKA”

75 UDOSTĘPNIENIE ZABYTKOWYCH WYROBISK

76 Stajnia Gór Wschodnich – adaptacja na potrzeby Podziemnego Ośrodka Rehabilitacyjno-Leczniczego

77 Komora Pistek – przystosowanie na potrzeby oferty dla dzieci m. in
Komora Pistek – przystosowanie na potrzeby oferty dla dzieci m.in. Solilandia:

78 Nowy wystrój i nowe oświetlenie komór trasy turystycznej
komora Pieskowa Skała komora Kazimierza Wielkiego

79 Nowy wystrój i nowe oświetlenie komór trasy turystycznej:
kaplica św. Krzyża komora Mikołaja Kopernika

80 Nowy wystrój komory Drozdowice IV
przeznaczonej na organizację spotkań i konferencji

81 Wizualizacja adaptacji komory Witos Górny na centrum handlowe

82 Wskaźniki realizacji Programu Wieloletniego
objętość wycieków (wyrażona w tys. m3/rok ) objętość pustek zawałowych w stosunku do objętość podsadzonych pustek objętość komór zabezpieczonych lub nie wymagających zabezpieczenia w stosunku do objętości komór niezabezpieczonych, grożących zawaleniem

83 Rozkład czasowy poszczególnych kosztów Kopalni

84 PRZYCHODY WŁASNE WG. 2 WARIANTÓW PROGRAMU WIELOLETNIEGO

85 Wysokość dotacji budżetowej

86 Wysokość inwestycji prorozwojowych w modelu aktywnym i zachowawczym - wykres

87 Przychody własne w modelu aktywnym i zachowawczym - wykres

88 Zalety koncepcji rozwoju Kopalni Soli „Wieliczka” według założeń Planu Wieloletniego:
osiągniecie docelowego modelu technicznego kopalni, osiągnięcie samofinansowania w zakresie pokrycia kosztów utrzymania Kopalni, lepszy wpływ na promowanie pozytywnego wizerunku Polski na całym świecie, bardzo pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny miasta i gminy Wieliczka oraz rozwój regionu i kraju dzięki ulokowaniu aktywności gospodarczej KSW w przyszłościowym obszarze gospodarki jakim jest branża turystyczna.

89 Pokrycie kosztów utrzymania przychodami Trasy Turystycznej w okresie realizacji Programu Wieloletniego

90 Podsumowanie Program Wieloletni tworzy warunki do optymalnego pod względem ekonomicznym i technicznym ograniczania zagrożeń górniczych oraz coraz szerszego udostępniania tego zabytku społeczeństwu U jego podstaw stoją z jednej strony historia oraz wielowiekowe doświadczenie i tradycje górnicze, a z drugiej - nowoczesne myślenie o rozwoju gospodarczym, społecznym i kulturalnym.

91 Podsumowanie Równocześnie z myśleniem o Kopalni w kategoriach górniczych zostało zaproponowane aktywne podejście do racjonalnego planowania rozwoju działalności gospodarczej, co daje możliwość optymalnego wykorzystania majątku Kopalni, bez podejmowania jednocześnie niepotrzebnego ryzyka utraty kontroli nad tym majątkiem. Program Wieloletni dla Kopalni Soli „Wieliczka” reprezentuje całościową wizję dalszego rozwoju działalności Kopalni. Powstało on jako rezultat przekonania o wyjątkowej wartości i znaczeniu Wielickiej Kopalni dla całego narodu polskiego oraz społeczności międzynarodowej.

92 SYSTEM ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO OPARTY O ZRÓWNOWAŻONĄ KARTĘ WYNIKÓW

93 SYSTEM ZARZĄDZANIA (I KONTROLINGU) STRATEGICZNEGO OPARTY O BSC PROCES:
Misja firmy Opracowanie celów strategicznych firmy raz założeń strategii Opracowanie zrównoważonej karty wyników dla firmy: -Określenie zrównoważonych „perspektyw strategicznych firmy”; perspektywa finansowa (właścicieli), klienta, perspektywa procesów wewnętrznych, wiedzy i rozwoju -Zdefiniowanie miar (i wskaźników) -Określenie celów ilościowych dla poszczególnych miar (wartości planowanych)

94 ZASADY FIRMY ZORIENTOWANEJ NA STRATEGIĘ (WEDŁUG BSC)
Inicjowanie zmian przez kierownictwo (BSC bazą dla Systemu zarządzania strategicznego) Przełożenie strategii na terminologię operacyjną (strategiczne karty wyników: firmy i poszczególnych działów) Uczynienie ze strategii ciągłego procesu Połączenie budżetów i strategii Systemy informacyjne i analityczne Dopasowanie organizacji firmy do strategii (synergiczne współdziałanie oddziałów i działów) Uczynienie ze strategii codziennej sprawy każdego pracownika „Strategiczna świadomość” „Strategiczne systemy motywacyjne”

95 „PERSPEKTYWY” I „STRATEGIE” BSC
BSC stanowi podstawę spojrzenia na strategię z różnych perspektyw: Finansowa: strategia wzrostu, zyskowności, ryzyka widziana z perspektywy właściciela lub założyciela (KSW: perspektywa korzyści społecznych) Klienta: strategia tworzenia wartości z perspektywy klienta Operacyjna (procesów wewnętrznych): odzwierciedla sprawność i efektywność procesów, przyczyniających się do zadowolenia klienta i właściciela Wiedzy i rozwoju (innowacyjna): odzwierciedla tworzenie warunków sprzyjających zmianom organizacyjnym, nowatorstwu i rozwojowi

96 LUDZIE I ORGANIZACJA

97 Struktura zatrudnienia w latach 1994 - 2007

98 MOTYWACYJNY SYSTEM WYNAGRODZEŃ PRIORYTETEM STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA W ZAKRESIE POLITYKI PERSONALNEJ Opracowanie i wdrożenie czytelnego systemu płac, którego priorytetem jest wynagradzanie za kompetencje i wyniki pracy - nie za staż. Systemu wynagradzania wspomagającego procesy: zarządzania kopalnią komunikacji organizacji pracy oceny pracowników ustalenia ścieżek kariery zawodowej szkolenia i rozwoju pracowników

99 NOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY
Zwieńczenie prac nad nowym systemem wynagradzania, przy udziale i akceptacji Związków Zawodowych Układ został zarejestrowany w Państwowej Inspekcji Pracy i obowiązuje od 1 listopada 2006 roku

100 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
Współpracując z firmą PM Doradztwo Gospodarcze, Kopalnia jako jedna z nielicznych firm w województwie małopolskim skorzystała z programu szkoleń dofinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny. Idea przewodnia projektu : „ Zmiana postaw pracowników Kopalni Soli determinowana zmianą profilu firmy – turystyka”. Wartość projektu tys złotych Ilość przeszkolonych osób- 239 Warto dofinansowania – 840 tys zł. Okres realizacji – 18 miesięcy

101 Opracowanie Strategii Personalnej na lata 2007-2013 w oparciu o koncepcję Balanced Scorecard
Zasady i wytyczne dla rekrutacji i metod selekcji, System komunikacji i zarządzania MBO, Polityka wynagradzania, Kierunki rozwoju kompetencji, Systemy awansu, poszukiwania talentów, Systemy szkolenia, Badania organizacji – co i w jakim celu, Narzędzia i systemy wspomagające, Itd.

102 Strategia personalna – wymierne efekty
Ocena efektywności projektów HR na przestrzeni miesięcy i lat, Celowe zaangażowanie środków, Oszczędność kosztów, Wzrost zwrotu z inwestycji,

103 KOPALNIA SOLI „WIELICZKA” TRASA TURYSTYCZNA SP. Z O.O.

104 Trasa Turystyczna Sp. z o.o.
Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna to jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, powołana została notarialnym aktem założycielskim dnia 12 grudnia 1996r. Spółka posiada osobowość prawną. Zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: dnia r Organem założycielskim Spółki i jedynym wspólnikiem jest Kopalnia Soli ”Wieliczka” Przedsiębiorstwo Państwowe. Podstawową działalnością Spółki są usługi turystyczno-rekreacyjne prowadzone na bazie zabytkowej Kopalni Soli „Wieliczka”. Zasady odpowiedzialności za prowadzenie obsługi ruchu turystycznego i sanatoryjnego oraz wykonywania innych robót w obrębie Zakładu Górniczego Kopalni Soli „Wieliczka” określa umowa z dnia r. pomiędzy Spółką a przedsiębiorstwem państwowym Kopalnia Soli „Wieliczka”.

105 ds. Górniczych i Utrzymania Ruchu V-CE PREZES ZARZĄDU ds. Sprzedaży
ZARZĄD KSW TT V-CE PREZES ZARZĄDU ds. Górniczych i Utrzymania Ruchu PREZES ZARZĄDU Dział PR Dział Informatyki Dział Marketingu Dział Inwestycji i Remontów Hotel Dział Usług Gastronomicznych Podziemny Ośrodek Rehabilitacyjno Leczniczy Główny Księgowy Dział Księgowości Dział Planowania Strategicznego i Controllingu Oddział Planowania Oddział Controllingu Dział Spraw Pracowniczych i Organizacji Oddział Płac i Ubezpieczeń Społecznych Doradca ds. Historii, Kultury i Dziedzictwa Narodowego Inspektor BHP Kapelan Kustosz Podziemnych Obiektów Sakralnych PREZES ZARZĄDU KSW SA Dział Robót Górniczych Oddział Mechaniczny Oddział Górniczy Utrzymania Trasy Turystycznej Oddział Górniczy Wystroju Trasy Turystycznej Dział Infrastruktury i Ochrony Oddział Administracji i Zarządzania Majątkiem Oddział Ochrony Terenu i Obiektów Dział Handlu Oddział Powierzchniowy Oddział Dołowy Dział Organizacji Imprez Biuro Sprzedaży i Promocji Kraków Dział Obsługi Ruchu Turystycznego Oddział Sprzedaży Usług Oddział Informacji i Rezerwacji Oddział Spraw Przewodnickich Dyrektor Ekonomiczny Radca Prawny V-CE PREZES ZARZĄDU ds. Sprzedaży

106 TRASA TURYSTYCZNA Dzisiejsza trasa turystyczna to „podziemne miasto” z całą miejską infrastrukturą: - Handlem - Usługami - Gastronomią - Pocztą - Liniami telefonicznymi - Łącznością telefonii komórkowej - Energetyką - Siecią wodociągową Kanalizacją Totolotkiem Bar na Soli w komorze Witolda Budryka Dostęp do bezprzewodowego Internetu w komorach Warszawa i Wisła

107 Kopalnia Soli „Wieliczka” to również wyjątkowo oryginalna
i atrakcyjna sceneria do organizacji różnorodnych imprez, wydarzeń i uroczystości.

108 NOWE PRODUKTY KSW TRASA TYRYSTYCZNA
Nowe formy zwiedzania alternatywne wobec tradycyjnego: Trasa Geologiczna Podziemna Eskapada Śladami Świętych Wielickiej Kopalni Nocne Zwiedzanie

109 Trasa Geologiczna

110 OFERTA DLA DZIECI Zostań Eksploratorem Kopalnianych Głębin
Śladami Legend Wielickiej Kopalni

111 Odkrywamy Solilandię Imprezy sezonowe: Mikołajki w Solnych Podziemiach, Bal karnawałowy ze Skarbnikiem Razem z partnerami z Parku Wodnego i kina Panasonic IMAX stworzyliśmy oferty pakietowego zwiedzania dla najmłodszych

112

113 LICZBA TURYSTÓW ODWIEDZAJĄCYCH KOPALNIĘ SOLI WIELICZKA

114 Zestawienie ilości turystów krajowych i zagranicznych w latach 1997-2006

115 PRZYJAZDY TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH 2004-2006 (PIERWSZA 10)
W 2006 roku najwięcej turystów przyjechało z W. Brytanii - wzrost o 47% /o 18 tys. osób/

116 ROCZNY ROZKŁAD RUCHU TURYSTYCZNEGO

117 PODZIEMNY OŚRODEK REHABILITACYJNO-LECZNICZY
Zarząd Spółki Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna powołał na mocy uchwały Nr 10/2003, z dnia Oddział Spółki , który działa pod firmą „Kopalnia Soli Wieliczka Podziemny Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy”. Ośrodek jest wyodrębnioną, samodzielną organizacyjnie i prowadzącą odrębną rachunkowość jednostką, z siedzibą w Wieliczce, ul. Park Kingi 6. Przedmiotem działalności Ośrodka jest organizacja pobytów rehabilitacyjno-leczniczych w komorach solnych Kopalni Soli Wieliczka oraz na powierzchni. Oddział jest Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, wpisanym r. do Rejestru Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.

118 PODZIEMNY OŚRODEK REHABILITACYJNO-LECZNICZY
889 osób – liczba przyjętych kuracjuszy w roku 2006 610 osób – w ramach kontraktu NFZ 279 osób – kuracjusze komercyjni ok. 35% wzrost ogółem przyjętych kuracjuszy w stosunku do roku 2005 Podziemny Ośrodek Rehabilitacyjno–Leczniczy jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej będący oddziałem Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna rozpoczął odrębną działalność gospodarczą 1 czerwca 2003 r.

119 PODZIEMNY OŚRODEK REHABILITACYJNO-LECZNICZY
Pracownia fizykoterapii Otwarta pod koniec I półrocza 2006r. Prowadzi zabiegi w zakresie: Elektroterapii Magnetoterapii Laseroterapii ultradźwięków Pobyt w PORL jest szczególnie pomocny w przypadku leczenia : astmy oskrzelowej, obturacyjnej choroby płuc, nawracających nieżytów górnych dróg oddechowych, pyłkowicy, alergii skóry.

120 KOPALNIA SOLI „WIELICZKA” ZAKŁAD MECHANICZNY SPÓŁKA Z O.O.

121 Podstawowym zakresem działania Spółki jest świadczenie usług z zakresu obróbki skrawaniem i ślusarstwa. Współpraca z Kopalnią odbywa się na podstawie następujących umów : 1. Umowa nr KSW/2005/EL/22/EP z dnia  r. przedmiotem której jest świadczenie usług obejmujących : - usługi techniczne, - obsługę i bieżącą konserwację instalacji przemysłowych wód i solanek, - obsługę, przeglądy i konserwację, a także prace przy usuwaniu awarii instalacji sanitarnych, - stały nadzór nad urządzeniami poddozorowymi, - prowadzenie narzędziowni - usługi transportowe - transport międzyoperacyjny wózkami widłowymi i platformowymi. 2. Umowa nr NO/155/06 z dnia  r. o najmie budynków 3. Umowa nr KSW/2006/EL/69/EP z dnia  r. o sprzedaży i dostawie wyrobów hutniczych

122 GOŚCIE I WYDARZENIA

123 POCZĄTKI TURYSTYKI Wiek XIV – kopalnię odwiedzają goście dworu królewskiego Wiek XVIII – kopalnię odwiedza miesięcznie kilkadziesiąt osób Początek XIX wieku – ponad 100 osób tygodniowo

124 Poczet sławnych gości kopalni stanowią m.in.
JOHANN WOLFGANG GOETHE (1790r.) FRYDERYK CHOPIN (1829r.) DYMITRIJ I. MENDELEJEW

125 ODWIEDZILI NAS… Szefowie sztabów generalnych
Ministrowie obrony Francji, Niemiec i Polski w kopalni – lipiec 2006 Szefowie sztabów generalnych krajów NATO-wskich wrzesień 2006

126 Prezydenci - uczestnicy szczytu energetycznego
Na zaproszenie Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego do Wieliczki przyjechali prezydenci: Litwy Valdas Adamkus, Ukrainy Wiktor Juszczenko, Azerbejdżanu Ilham Alijew, Gruzji Michaił Saakaszwili oraz przedstawiciel prezydenta Kazachstanu, vice minister Energetyki Lyazzat Kiinov – maj 2007

127 Obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja
Koncert patriotyczny – „Młodzież Pamięta” – w przeddzień 216 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – kwiecień 2007

128 Imprezy cykliczne organizowane w Kopalni
Koncert Noworoczny – styczeń 2007 Festiwal Kultury Chińskiej – luty 2007

129 Imprezy cykliczne organizowane w Kopalni
XI Targi Minerałów – lipiec 2006 V Turniej Tańca - październik 2006

130 Nocne zwiedzanie kopalni dla mieszkańców Wieliczki
Kopalnię Soli odwiedziło ponad 3 tyś. osób – lipiec 2006

131 Wybór Miss World Designer – wrzesień 2006
Miss World w Kopalni Wybór Miss World Designer – wrzesień 2006

132 ODWIEDZILI NAS… Michael Palin - członek legendarnej grupy Monty Python - wrzesień 2006 Don Walsh - legenda podwodnej eksploracji - listopad 2006

133 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

134 Najsolidniejszy pracodawca województwa małopolskiego roku 2005 r.
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA Najsolidniejszy pracodawca województwa małopolskiego roku 2005 r.

135 Zbigniew Zarębski laureatem Ruchu „Piękniejsza Polska”
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA Zbigniew Zarębski laureatem Ruchu „Piękniejsza Polska” Kopalnia wśród „Dziesięciu NAJ” ranking Obiektów i Usług Konferencyjnych - wrzesień r. - listopad r.

136 ŚWIATOWE WYSTAWY wystawa Expo w Paryżu 1900r.
wystawa w Expo w Hanowerze 2000r. wystawa Expo w Japonii 2005r.

137 Nagroda ODYS 2006 za najlepszą ofertę własną – „Odkrywamy Solilandię”
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA Nagroda ODYS za najlepszą ofertę własną – „Odkrywamy Solilandię” Nagroda „Uskrzydlony” za kreowanie rozwoju Małopolski Nagroda za najlepsze pamiątki turystyczne z regionu

138 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA Nagrody dla podziemnej restauracji kopalni
7 marca 2005r. 12 czerwca 2005r. 18 września 2005r.

139 Od początku istnienia dzieje wielickiej kopalni nierozerwalnie związane były z dziejami Polski, z jej gospodarką i kulturą. Rozkwit żupy był zwiastunem dobrobytu Polaków, a jej upadek poprzedzał klęski kraju. W historii kopalni odwiedziło ją ok. 30 mln gości, w tym ponad 5 mln z zagranicy. Dla Polaków zwiedzanie wielickiej kopalni, symbolu i pomnika polskości – to jak spełnienie patriotycznego obowiązku. Tak było od wieków i tak powinno być dzisiaj.

140 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "KOPALNIA SOLI „WIELICZKA” SPÓŁKA AKCYJNA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google