Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WSTĘP Koncepcja, zwana także planem rozwoju, jest obok Statutu najważniejszym dokumentem każdej placówki oświatowej. Wyznacza kierunki działania, główne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WSTĘP Koncepcja, zwana także planem rozwoju, jest obok Statutu najważniejszym dokumentem każdej placówki oświatowej. Wyznacza kierunki działania, główne."— Zapis prezentacji:

1 koncepcja pracy szkoły podstawowej nr9 w inowrocławiu opracowana na lata 2014 -2019

2 WSTĘP Koncepcja, zwana także planem rozwoju, jest obok Statutu najważniejszym dokumentem każdej placówki oświatowej. Wyznacza kierunki działania, główne cele pracy i sposoby ich realizacji. Jest drogowskazem, zgodnie z którym powinny podążać wszystkie podmioty szkoły: dyrektor, nauczyciele, uczniowie, pracownicy niepedagogiczni oraz rodzice. Do sporządzenia Koncepcji obliguje szkołę Rozporządzenie MEN z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

3 Poprzednia Koncepcja obowiązywała w latach 2009 – 2014 i podlegała każdego roku ewaluacji. Badania powołanych w tym celu zespołów nauczycieli wykazały wysoki stopień realizacji zadań w niej zawartych. Cała społeczność szkolna starała się działać zgodnie z opracowanym dokumentem i systematycznie dążyła do pełnej realizacji zadań w nim zapisanych. Koncepcja była modyfikowana wraz ze zmianami w prawie oświatowym, w polityce organu prowadzącego, sytuacji w najbliższym środowisku, ale przede wszystkim zmieniała się w związku z ciągłymi zmianami potrzeb szkoły.

4 Nowa koncepcja powstała w wyniku dotychczasowych doświadczeń oraz aktualnych badań. Zapoznano się z realizacją dawnej Koncepcji i postanowiono powtórzyć kilka dobrych praktyk, ponieważ sprawdziły się w życiu naszej placówki i warte są kontynuacji, a także dlatego, że wynikają ze statutowych obowiązków szkoły. Należą do nich m.in. dbałość o bezpieczeństwo, organizowanie imprez środowiskowych, popularyzowanie dobrego imienia szkoły w mieście. W ciągu ostatnich kilku lat nastąpiło w szkole wiele zmian, do których należy dostosować nasze plany na przyszłość, np. powstały oddziały przedszkolne, szkołę opuściły ostatnie klasy realizujące „starą” podstawę programową, przygotowuje się nową formę sprawdzianu szóstoklasisty.

5 Od kilku lat szkoła prowadzi ewaluację wewnętrzną, czyli badanie różnych aspektów pracy szkoły przez nauczycieli w niej zatrudnionych. Grono pedagogiczne poddaje analizie wszystkie obszary, wyciąga z nich wnioski i wdraża sposoby poprawy aktualnego stanu. Wszystko to czyni się z myślą o poprawie jakości pracy. Przy redagowaniu nowej Koncepcji korzystano właśnie z wyników tej ewaluacji. Wzięto pod uwagę m.in. ankiety przeprowadzone wśród uczniów i rodziców na temat bezpieczeństwa i zajęć pozalekcyjnych, na temat stosowanych na lekcjach metod nauczania.

6 Czynnikiem, który wpłynął na powstanie nowej koncepcji, jest ewaluacja zewnętrzna przeprowadzona w naszej szkole przez Kuratorium w 2012 r. Wykazała ona wysoki poziom wypełniania wymagań. Najlepiej oceniono działania szkoły służące wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów oraz współpracę zespołów nauczycielskich przy organizowaniu i realizacji procesów dydaktycznych. Wpływ na ostateczny kształt Koncepcji miały badania przeprowadzone w ostatnim czasie, w sierpniu i wrześniu 2014 r. Miały one na celu wyłonienie priorytetów w pracy szkoły, które należy ująć w nowej koncepcji i dążyć do ich realizacji.

7 Ankieta dla nauczycieli (20 badanych) wykazała, że według nich najważniejsze cechy dobrej szkoły to posiadanie jasno określonych kierunków działania, znanych wszystkim podmiotom szkoły oraz zapewnienie wysokiego poziomu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Pracownicy administracji i obsługi (7 badanych) stwierdzili, że najważniejsze w szkole jest bezpieczeństwo, a podwyższaniu jakości pracy sprzyja sprawny nadzór dyrektora. Na uwagę zasługuje fakt, że wszyscy pracownicy szkoły czują się wychowawcami naszych uczniów.

8 Rodzice (121 osób) jako najważniejsze cechy szkoły wskazali, podobnie jak nauczyciele, zapewnienie wysokiego poziomu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz zapewnienie dzieciom pomieszczeń i wyposażenia odpowiedniego do ich potrzeb. Uczniowie klas 3 – 6, pracując w zespole klasowym metodą ,,piramidy ważności”, uznali, że najważniejsze w szkole jest zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, uczenie tolerancji i troski o innych.

9 Uczniowie dali wyraz swoim przekonaniom sporządzając plakaty wyeksponowane na korytarzu i w salach lekcyjnych. Najmłodsi uczniowie z klas 1 – 2 oraz dzieci z oddziałów ,,0” przedstawiały na rysunkach to, co w szkole jest miłe i dobre oraz to, co w szkole złe i czego się boją. Każde dziecko komentowało swoją pracę plastyczną podczas indywidualnej rozmowy z wychowawcą. Z badania wynika, że dzieciom najbardziej podobają się zabawki, dekoracje i wyposażenie sal. Nie lubią zepsutych komputerów, głośnych dzwonków, boją się schodów i tego, że mama nie przyjdzie po nie po zajęciach.

10 We wszystkich badanych grupach jako najważniejsze wskazano zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, skuteczną organizację pracy, której sprzyja dobra komunikacja między podmiotami szkoły, a także dbałość o wysoki poziom nauczania, wychowania i opieki. Na podstawie wyników aktualnych i wcześniejszych badań wyłoniono priorytety, które zostały celami strategicznymi w nowej Koncepcji.

11 CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY
Historia szkoły Szkoła Podstawowa nr 9 w Inowrocławiu może poszczycić się ponad 90-letnią historią. Powstała w 1922r. na miejscu dawnej szkoły ewangelickiej w Mątwach. Początkowo zajmowała niewielki budynek przy ul. Mątewskiej, później ponad 270 uczniów pobierało nauki przy ul. Staropoznańskiej. W styczniu 1935r. Rada Miejska w Inowrocławiu zdecydowała o budowie nowego gmachu szkoły przy dzisiejszej ulicy Chemicznej 9. Nikt nie przypuszczał, że służyć on będzie uczniom i nauczycielom dopiero za 10 lat. Budowa rozpoczęła się w 1938r., rok później budynek znajdował się już w stanie surowym, niestety dalsze prace przerwała wojna.

12 CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY
Po wyzwoleniu Inowrocławia spod okupacji niemieckiej, mimo olbrzymich trudności i dewastacji, nasza szkoła jako pierwsza w Inowrocławiu, już 26 lutego 1945r. rozpoczęła pracę. Uczyło się w niej ponad 300 uczniów. W owym czasie była to największa szkoła w mieście. Nowy budynek, zaprojektowany z myślą o 400 uczniach musiał w 1959r. pomieścić ich aż 750. Dlatego też w latach przystąpiono do rozbudowy naszej placówki, nadając jej dzisiejszy kształt. Dobudowano sześć sal lekcyjnych oraz toalety. W latach 60.-tych uczyło się w naszej szkole już ponad 800 uczniów z Mątew i okolicznych wsi. Przez kolejne lata istnienia nasza szkoła przeistoczyła się z trzyklasowej szkoły elementarnej w ośmioklasową podstawówkę, a potem w sześcioklasową szkołę podstawową z oddziałami przedszkolnymi.

13 CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY
Szczególnym momentem w historii naszej szkoły było nadanie jej imienia Marii Skłodowskiej-Curie, połączone z wręczeniem sztandaru. Uroczystość ta odbyła się w 1981r. Pracą szkoły kierowało do tej pory siedmiu dyrektorów, uczyło dzieci ponad 300 nauczycieli. W ostatnich latach nasza szkoła przechodzi gruntowne zmiany. Odświeżono elewację oraz klasy, wymieniono okna, wyremontowano pomieszczenia na najniższych kondygnacjach. Ujarzmiono wodę deszczową, która od końca lat 50. zalewała piwnice. Jesteśmy nowoczesną, rozwijającą się placówką w pełni przygotowaną na pracę z najmłodszymi uczniami. Użyczamy pomieszczeń takim instytucjom jak Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Biblioteka Miejska, Świetlica Socjoterapeutyczna. W murach naszej szkoły odbywają się zebrania komitetu osiedlowego i wybory samorządowe. „Dziewiątka” jest jedyną szkołą podstawową w Mątwach, pełni ważną rolę oświatową i kulturotwórczą w dzielnicy, dla wielu pokoleń była i jest „drugim domem”.

14 Tradycje szkoły Szacunek dla historii i tradycji naszej szkoły pielęgnujemy m.in. poprzez wypracowanie Ceremoniału Szkoły. Jest to zapisany w Statucie opis sposobów przeprowadzania najważniejszych uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru szkoły. To również zbiór zasad zachowania się uczniów w trakcie uroczystości szkolnych. Stanowi on integralną część wychowania patriotycznego i obywatelskiego. Dzięki ceremoniałowi szkoła zapewnia jedną z wielu możliwości prezentowania, kształtowania i wpajania określonych wzorów postaw i zachowań, które pojmowane są przez ogół społeczeństwa jako podstawowe.

15 Ceremoniał stwarza dziecku również okazję do przeżywania doniosłych i ważnych chwil w życiu. Sztandarem Szkoły opiekuje się poczet sztandarowy, w skład którego wchodzą uczniowie o nienagannej postawie etycznej. Poczet uczestniczy w najważniejszych uroczystościach szkolnych oraz w uroczystościach państwowych i regionalnych, np. uczczenie rocznicy wybuchu II wojny światowej, rocznicy powstania wielkopolskiego. Ważnym elementem ceremoniału szkolnego jest Hymn szkoły śpiewany na apelach i ważnych uroczystościach szkolnych. Szkoła co roku obchodzi następujące uroczystości:

16 1) Inauguracja roku szkolnego,
2) Ślubowanie uczniów klas pierwszych, 3) Pasowanie na czytelnika 4) Pasowanie na przedszkolaka 5) Dzień Edukacji Narodowej, 6) Święto Niepodległości , 7) uroczystość Bożonarodzeniowa, 8) Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 9) Pożegnanie absolwentów, 10) Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

17 Ponadto organizujemy dla całej społeczności szkolnej Święto Szkoły w dniu urodzin Patronki, Dzień Chłopca, klasowe Wigilie, zabawy karnawałowe, Święto Pierwszego Skowronka połączone z powitaniem wiosny, gościmy w szkole orszak Mątewskiej Kozy w ostatni dzień karnawału, bierzemy udział w Dniu Ziemi i Międzynarodowym Dniu Wody. Zapraszamy rodziny naszych uczniów na Pikniki tematyczne odbywające się każdego roku na przełomie maja i czerwca oraz na Dzień Babci i Dziadka.

18 Corocznie z okazji święta naszej patronki przyznajemy „Superdziewiątki” . Są to statuetki dla wyróżniających się uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Przyznawane są m.in. w kategoriach: „Uczeń bez jedynek”, „Najaktywniejszy uczeń”, „Uczeń zawsze obecny”, „Nauczyciel – Siła spokoju”, „Nauczyciel – Pasjonat”, „Zawsze uśmiechnięty Pracownik Szkoły”.

19 Od 2002r. przyznajemy na zakończenie roku szkolnego statuetki dla najlepszego absolwenta. Celem przyznawania statuetki „Najlepszy Absolwent” jest promowanie w środowisku postaw uczniów, którzy za swoje najważniejsze zadanie uznają uzyskiwanie jak najwyższych wyników w nauce, sporcie oraz innej działalności szkolnej w ciągu całego cyklu nauczania. Jest to forma wyróżnienia, docenienia i podziękowania za pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich zdolności. Możliwość otrzymania statuetki powinna motywować uczniów do osiągania jak najwyższych wyników w nauce oraz do aktywności społecznej.

20 Przyznawana jest również statuetka dla najlepszego sportowca spośród absolwentów. Nauczyciel wychowania fizycznego bierze pod uwagę wyniki w zawodach sportowych najwyższej rangi w ciągu całego cyklu edukacyjnego.

21 Środowisko społeczne, w którym funkcjonuje szkoła
Szkoła Podstawowa nr 9 leży w przemysłowej dzielnicy Mątwy, oddalonej o 5 km od centrum miasta. Dzielnica jest pozbawiona instytucji kulturalnych typu kino, teatr, dom kultury. Oddalenie od tych ośrodków i konieczność dojazdu powoduje, że dzieci zamieszkałe w Mątwach nie mają możliwości z nich korzystać. W dzielnicy działają zakłady chemiczne Soda Mątwy SA, przedsiębiorstwa rodzinne, lokale gastronomiczne, firmy usługowe i handlowe, rzymskokatolicki kościół parafialny.

22 Środowisko społeczne, w którym funkcjonuje szkoła
Niedaleko szkoły znajduje się przychodnia lekarska, apteka i poczta. Wśród placówek oświatowych należy wyróżnić zespół szkół ponadgimnazjalnych i świetlicę socjoterapeutyczną. W dzielnicy znajduje się Urząd Powiatowy, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

23 Środowisko społeczne, w którym funkcjonuje szkoła
Sytuacja ekonomiczna wielu rodzin jest bardzo zła. Z danych wychowawców i pedagoga szkolnego wynika, że w ubiegłym roku szkolnym 46 uczniów korzystało z bezpłatnego dożywiania w szkole, finansowanego przez MOPS, a w bieżącym roku szkolnym jest ich ponad 30. Z diagnozy sytuacji rodzinnej uczniów przeprowadzonej w I półroczu ubiegłego roku szkolnego wynika, że ponad 23 % uczniów wychowuje się w rodzinach niepełnych, u 7 z nich jest to spowodowane migracją zarobkową za granicę. Często pojawia się problem nadużywania alkoholu przez jedno lub oboje rodziców.

24 Środowisko społeczne, w którym funkcjonuje szkoła
Takie rodziny są w wielu przypadkach niezaradne życiowo: rodzice nie podejmują pracy, nie radzą sobie z wychowywaniem dzieci i zaspokajaniem ich podstawowych potrzeb ani z prawidłowym funkcjonowaniem w środowisku. Nad rodzinami siedmiorga uczniów Sąd Rodzinny zastosował dozór kuratora sądowego, rodziny czterech uczniów zostały objęte procedurą ,,Niebieskiej Karty”. Często sytuacja rodzinna wpływa na postępy w nauce. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w naszej szkole obejmowała w ubiegłym roku prawie 46 % wszystkich uczniów, z tego 21 posiadało opinię, 5 orzeczenia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, a 4 orzeczenie o niepełnosprawności.

25 Najważniejsze sukcesy
Uczniowie naszej szkoły biorą udział w licznych konkursach o zasięgu szkolnym, miejskim, wojewódzkim oraz ogólnopolskim, w których często odnoszą znaczące sukcesy. W Międzyszkolnym konkursie poetyckim „ Mój świat i Jana Kasprowicza” nasi uczniowie przez ostatnie dwa lata zajmowali najwyższe miejsca za stworzone samodzielnie utwory poetyckie. Nasza uczennica zdobyła nagrodę w ogólnopolskim konkursie „ List do Ojca”. Każdego roku zwycięzca szkolnej ligi ortograficznej bierze udział w miejskim Dyktandzie o Złote Pióro Prezydenta Miasta Inowrocławia. W tym roku uczennica kl.6 stanęła na podium zajmując 3 miejsce w mieście

26 Najważniejsze sukcesy
Zdobyta przez naszych uczniów wiedza pozwala im na osiąganie sukcesów w międzyszkolnych konkursach przyrodniczych, takich jak np.: „ Pory roku w Polsce a zmiany w przyrodzie” – I i II miejsce, „Wędrujemy po krainach Polski” – III miejsce, „ Środki transportu na przestrzeni wieków” – I miejsce, „ Zdrowie a środowisko” – III miejsce, „ Ginące gatunki kręgowców w Polsce” -I miejsce, „ Ekologia to nie tylko modne słowo” – III miejsce..

27 Najważniejsze sukcesy
Ostatnio uzyskaliśmy międzynarodowy certyfikat ,,Zielona Flaga”, który jest ukoronowaniem działań na rzecz zdrowego życia i ochrony środowiska. Wcześniej zostaliśmy w tej dziedzinie nagrodzeni za realizację projektu ,,Nasze talenty dla Noteci” i otrzymaliśmy nagrodę w europejskim programie ,,Szkoły dla czystej wody”. Mocną stroną naszej szkoły są konkursy artystyczne i sportowe. W szkole działa zespół taneczny, który jest ozdobą wielu imprez szkolnych i miejskich. Wysoki poziom prezentacji tanecznych oraz ogólny wyraz artystyczny składa się na liczne sukcesy zespołu, który w Międzyszkolnym Przeglądzie Zespołów Tanecznych zajmuje I miejsca. Wielokrotnie był także nagradzany w powiatowym Mini Playback Show .

28 Najważniejsze sukcesy
Uczniowie naszej szkoły posiadają także wysoko oceniane umiejętności plastyczne i wygrywają konkursy wymagające kreatywności i wyobraźni plastycznej np. ogólnopolski konkurs „ Ku chwale ducha” – dwa I miejsca, powiatowe warsztaty plastyczne – I,II i III miejsca. Od wielu lat uczniowie biorą udział w ogólnopolskim konkursie „ Zapobiegajmy pożarom” dochodząc do stopnia wojewódzkiego.

29 Najważniejsze sukcesy
Ważnym wydarzeniem sportowym były organizowane przez nas miejskie zawody sportowo- wiedzowe „ Rambit”, w których zajmowaliśmy przez kolejne 4 lata pierwsze, a w 2013/ drugie miejsce. Lekka atletyka to dyscyplina, której nasi uczniowie też odnoszą sukcesy. W Biegu Piastowskim zajmujemy I i II miejsca. W powiatowych indywidualnych biegach przełajowych – I, II, III miejsce, w mistrzostwach o puchar Prezydenta Inowrocławia – II, III miejsce, w powiatowych indywidualnych mistrzostwach w lekkiej atletyce – 2 razy I oraz III miejsce, w powiatowym czwórboju lekkoatletycznym – III miejsce. Wymienione tu sukcesy oraz systematyczna praca nauczycieli z uczniami zdolnymi i utalentowanymi sprawiła, że otrzymaliśmy zaszczytny tytuł Szkoły Odkrywców Talentów”. Do sukcesów z ubiegłego roku szkolnego należy dodać także wysoki wynik naszych uczniów na sprawdzianie szóstoklasistów w kwietniu 2014 r. Średnia uzyskanych punktów przewyższała średnią w województwie i mieście.

30 Kadra Polityka kadrowa prowadzona przez dyrektora szkoły jest planowana i realizowana stosownie do działań szkoły i kierunków jej rozwoju. Aktualnie w naszej szkole jest zatrudnionych 30 nauczycieli, wszyscy ukończyli studia wyższe.18 z nich posiada stopień awansu nauczyciela dyplomowanego. Wszyscy mają kwalifikacje wymagane do pracy w szkole. Kilkunastu nauczycieli legitymuje się kwalifikacjami do nauczania dwu i więcej przedmiotów.

31 Kadra Z roku na rok przybywa osób, które ukończyły kursy kwalifikacyjne przydatne do pracy z uczniami naszej szkoły, np. kurs oligofrenopedagogiki i kurs terapii pedagogicznej. W minionym roku szkolnym opracowano i realizowano kilka programów autorskich: ,,Co umiemy – pokażemy” program kształcący w klasach IV – VI umiejętność publicznego wystąpienia i prezentowania swoich wiadomości; ,, Zabawy z muzyką” dla dzieci przedszkolnych rozwijający słuch muzyczny; ,, Czy znasz swój kraj?” – program dla klas II i III propagujący wiedzę o najbliższym regionie i o ,,małej ojczyźnie”, ,, Odkrywca – Eksperymentator – Ogrodnik ” – dla klas III – uczący wykorzystywania wiedzy przyrodniczej w praktyce.

32 Baza szkoły Szkoła dysponuje obiektami, pomieszczeniami i wyposażeniem, odpowiednimi do właściwego przebiegu procesu kształcenia, wychowania i opieki. Szczególnie wymienić należy nowoczesną pracownię językową, pracownię plastyczno – muzyczną, dwa pomieszczenia świetlicowe, salę gimnastyczną, pomieszczenia do gimnastyki korekcyjnej, aulę, w której organizowane są z rozmachem uroczystości i imprezy na wysokim poziomie artystycznym, gabinet logopedy, gabinet pedagoga, gabinet pielęgniarki, kuchnię i stołówkę, plac zabaw dla najmłodszych uzyskany dzięki programowi Radosna Szkoła, bibliotekę z czytelnią i piękne sale edukacji przedszkolnej na parterze.

33 Baza szkoły Sale edukacji wczesnoszkolnej wyposażone są w tablice interaktywne, miejsca do rekreacji i zabawy, kąciki przyrodnicze, podręczne biblioteczki. Każdy uczeń klas 1-3 ma swoją osobistą szafkę z szyfrowym zamkiem ustawioną na korytarzu przy sali lekcyjnej. . Wszystkie łazienki przeszły niedawno remont i zamontowano w nich umywalki i ubikacje dostosowane do wzrostu dziecka.

34 Baza szkoły Na terenie szkoły prowadzi się systematycznie prace remontowe. Baza szkoły jest regularnie poszerzana. Obiekty, pomieszczenia i wyposażenie szkoły zapewniają warunki do realizacji zadań statutowych i stwarzają możliwość osiągania wysokiej jakości pracy.

35 MISJA SZKOŁY Misją Szkoły Podstawowej nr 9 w Inowrocławiu jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka, wspieranie go w procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw i nawyków, które zapewnią mu przygotowanie do racjonalnego i godnego życia oraz kontynuacji nauki na dalszym etapie kształcenia. Aby to osiągnąć wykorzystujemy dwa ważne elementy: nowoczesną dydaktykę z modelem organizacji pracy sprzyjającej rozwojowi kompetencji i talentów ucznia oraz spójną koncepcję wychowawczą opartą na uzgodnionym systemie wartości, wokół którego tworzy się sytuacje doświadczania przez uczniów satysfakcji z działań na rzecz dobra wspólnego.

36 WIZJA Nasza szkoła jest otwarta na potrzeby uczniów i środowiska lokalnego. Stara się ukształtować człowieka twórczego i uczciwego, potrafiącego wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności dla dobra swego i innych, przygotowanego do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami w życiu.

37 NASZ UCZEŃ Uczeń kończący Szkołę Podstawową nr 9 w Inowrocławiu będzie dobrze funkcjonował w swoim środowisku, w domu i w szkole. Będzie pogodny, z pozytywnym, choć nie bezkrytycznym stosunkiem do otaczającej go rzeczywistości. Będzie traktować zdobywanie wiedzy jako podstawę własnego rozwoju. Niezależnie od indywidualnych cech osobowości, predyspozycji i talentów będzie wyposażony w zespół cech uniwersalnych, warunkujących właściwe funkcjonowanie we współczesnym świecie.

38 Dążyć będziemy do tego, by nasz absolwent:
sprawnie posługiwał się językiem polskim, umiał korzystać z różnych źródeł informacji, umiał zdobywać, przetwarzać i wykorzystywać wiedzę, umiał korzystać z nowoczesnych technologii komunikacyjnych; posługiwał się przynajmniej jednym językiem obcym w stopniu podstawowym; był przygotowany do dalszej nauki, rozwijał swoje talenty, myślał samodzielnie, twórczo i krytycznie, umiał realizować własne plany i marzenia; miał świadomość potrzeby nieustannego rozwoju i kształcenia, był świadomy, że każdemu kreatywnemu działaniu powinien towarzyszyć wysiłek i był gotów go podejmować. dobrze funkcjonował w swoim otoczeniu, czuł się członkiem społeczności lokalnej, był ciekawy świata; znał i szanował tradycje rodziny, szkoły, wykazywał chęć poznania ojczystego kraju i jego zwyczajów; był odpowiedzialny i uczciwy, umiał rozróżniać dobre i złe zachowanie; umiał współpracować w grupie, działał zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami, miał poczucie współodpowiedzialności;

39 Dążyć będziemy do tego, by nasz absolwent:
był tolerancyjny wobec odrębności innych, w tym wobec cudzoziemców, osób starszych czy niepełnosprawnych; umiał zachować się kulturalnie, znał zasady dobrego wychowania, używał form grzecznościowych; potrafił budować przyjazne relacje z rówieśnikami, umiał nazywać swoje emocje, umiał nad nimi panować, pokojowo rozwiązywał konflikty, umiał dyskutować, był wrażliwy na potrzeby innych; dbał o zdrowie własne i innych, kształtował właściwe nawyki żywieniowe i higieny, znał zagrożenia; stosował się do zasad ekologii, segregował odpady, dbał o czystość otoczenia; dbał o swój wygląd, ubierał się schludnie i odpowiednio do czasu i miejsca; bezpiecznie poruszał się po drogach, posiadał Kartę Rowerową;  uczestniczył w rożnych formach kultury, był przygotowany do odbioru mass mediów; był aktywny fizycznie i artystycznie, uprawiał sport, w miarę swoich możliwości śpiewał, rysował.

40 GŁÓWNE CELE SZKOŁY NA LATA 2014 - 2019
1. Szkoła zapewnia uczniom, nauczycielom i pracownikom bezpieczeństwo. 2. Szkoła gwarantuje wysoki poziom pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej. 3. Dobra organizacja i sprawna komunikacja między wszystkimi podmiotami szkoły sprzyja podwyższaniu jakości pracy szkoły.

41 SPOSOBY OSIĄGANIA CELÓW

42 Szkoła zapewnia uczniom, nauczycielom i pracownikom bezpieczeństwo
Organizacja i zarządzanie 1. Coroczne szkolenie dla nauczycieli i pracowników według zakresie udzielania pierwszej pomocy. 2. Zgłaszanie wypadków według procedury. 3. Zapewnienie zastępstw doraźnych i planowanych na lekcjach i na dyżurach. 4. Przeprowadzanie próbnych ewakuacji. 5. Przestrzeganie terminowości szkoleń BHP 6. Kontrolowanie i monitorowanie przez wychowawców przedszkola i klas młodszych odbioru dzieci przez osoby upoważnione 7. Zgłaszanie wszelkich usterek 8. Interesowanie się osobami obcymi na terenie szkoły. 9. Opracowanie brakujących regulaminów 10. Opracowanie planu lekcji zgodnego z zasadami bhp. 11. Współpraca z instytucjami wspomagającymi kompetencje wychowawcze szkoły. 12. Monitorowanie frekwencji uczniów i obowiązku szkolnego. Zapoznanie rodziców z procedurami dotyczącymi absencji w szkole.

43 Dydaktyka 1. Zapoznanie uczniów z regulaminami i procedurami bezpieczeństwa na lekcjach, na przerwach, na boisku, w czasie wycieczek, na drodze, na pływalni. 2. Nauka redagowania instrukcji i regulaminów. 3. Konkursy dla uczniów z zakresu stosowania pierwszej pomocy.

44 Opieka i wychowanie 1. Zapewnienie opieki świetlicowej potrzebującym dzieciom przed i po lekcjach. 2. Planowanie i realizacja wycieczek i wyjść zgodnie z zasadami BHP. 3. Planowanie i realizowanie imprez i uroczystości zgodnie z zasadami BHP. 4. Diagnozowanie zachowania uczniów i zapobieganie agresji. 5. Anonimowe zgłaszanie przez uczniów zagrożeń, poznanie działania Niebieskiej skrzynki. 6. Sprawdzanie stanu Sali lekcyjnej przed rozpoczęciem zajęć. 7. Zapewnienie uczniom pomocy przedmedycznej 8. Przeprowadzanie diagnozy wychowawczej dotyczącej pomocy dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej.

45 Baza 1. Remont schodów i klatek schodowych. 2. Wymiana instalacji elektrycznej na II piętrze. 3. Dbanie o prawidłowe warunki do nauki – wietrzenie, dostosowanie stolika i krzesła do wzrostu dziecka, gimnastyka śródlekcyjna, zwracanie uwagi na męczliwość. 4. Uzupełnienie wyposażenia uczniów w szafki na korytarzach.

46 Szkoła gwarantuje wysoki poziom pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej.
Organizacja i zarządzanie 1. Podejmowanie przez nauczycieli form doskonalenia zawodowego i przekazywanie wiedzy w zespołach przedmiotowych. 2. Planowanie i realizowanie WDN zgodne z potrzebami szkoły 3. Planowanie pracy zespołów nauczycielskich zgodne z potrzebami szkoły. 4. Szkolenie nauczycieli w Aktywnej edukacji. 5. Przystępowanie nauczycieli do awansu i realizowanie planu rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami szkoły i środowiska. 6. Ocena pracy nauczycieli. 7. Organizowanie miejskich konkursów : polonistycznego o tytuł Mistrza pięknej polszczyzny, krasomówczego ,,Szczęśliwa siódemka”, przyrodniczego ,,Wędrujemy po krainach Polski”, ekologicznego ,,Eko – moda”

47 Dydaktyka 1. Wykorzystanie istniejącego w szkole sprzętu i urządzeń w procesie dydaktycznym. 2. Wykorzystywanie wiedzy zdobytej na kursach, studiach i szkoleniach w pracy dydaktycznej 3. Zaplanowanie i zrealizowanie lekcji z TIK 4. Opracowywanie rozkładów nauczania, wybór programów i podręczników zgodnych z podstawą programową 5.Tworzenie i realizowanie programów własnych i autorskich zgodnych z potrzebami szkoły i możliwościami uczniów. 6. Przygotowanie uczniów do nowej formuły sprawdzianu szóstoklasisty 7. Uczenie jak się uczyć oraz korzystania z różnych źródeł informacji. 8. Propagowanie czytelnictwa m.in. poprzez przystąpienie do akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom”. 9. Organizowanie ligi zadaniowej i ligi ortograficznej oraz szkolnych konkursów dostosowanych do możliwości uczniów słabszych i wybitnych. 10. Dostosowanie metod nauczania do dziecka rozpoczynającego naukę w szkole w wieku 6 lat.

48 Opieka i wychowanie 1. Wykorzystanie inicjatyw uczniowskich w organizacji pracy szkoły 2. Przystąpienie do akcji charytatywnych i wolontariatu. 3. Propagowanie działalności drużyny harcerskiej ,,Mątwa” 4. Kontynuowanie oglądania przedstawień w ramach ,,Internetowego teatru dla szkół” 5. Rozwijanie samorządności uczniowskiej. 6. Kontynuowanie udziału w programie ,,Szkoła odkrywców Talentów”, opracowanie sposobów pracy z uczniem utalentowanym i zdolnym.

49 Baza 1. Troska o estetykę wszystkich pomieszczeń w szkole. 2. Wymiana komputerów w pracowni informatycznej. 3. Budowa boiska wielofunkcyjnego. 4. Zakup mobilnej pracowni komputerowej.

50 Dobra organizacja i sprawna komunikacja między wszystkimi podmiotami szkoły sprzyja podwyższaniu jakości pracy szkoły. Organizacja i zarządzanie 1. Współpraca zespołów nauczycielskich z różnych etapów edukacyjnych 2. Organizacja imprez, uroczystości i wycieczek we współpracy z rodzicami. 3. Zapoznawanie rodziców z ważnymi szkolnymi dokumentami, szczególnie Koncepcją pracy szkoły, Statutem WZO. 4. Propagowanie elektronicznych kontaktów szkoły z rodzicami i uczniami. 5. Publikowanie informacji o szkole na stronie internetowej szkoły oraz w lokalnych mediach.

51 Dydaktyka 1. Uczenie pracy w grupach i pracy w zespole klasowym. Przydzielanie ról uczniom według ich predyspozycji. 2. Stosowanie na lekcjach atrakcyjnych dla uczniów form i metod pracy. 3. Zapoznawanie uczniów i rodziców na początku roku szkolnego z WZO i PSO i konsekwentne ich stosowanie. 4. Włączenie uczniów, rodziców, absolwentów do redagowania i wydawania gazetki ,,Mątwa” 5. Stosowanie oceny kształtującej i średniej ważonej. 6. Stosowanie języka angielskiego przy realizacji różnych projektów, imprez itp. 7. Indywidualizacja kształcenia

52 Opieka i wychowanie 1. Prowadzenie zajęć integrujących uczniów w oddziałach klasowych i grupach. 2. Organizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów z problemami w nauce. 3. Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi spośród rodziców i innych przedstawicieli środowiska lokalnego. 5. Organizowanie spotkań z absolwentami szkoły. 5. Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, kierowanie do specjalistów , porani i innych instytucji wspierających. 6. Promowanie osiągnięć uczniów.

53 Baza 1. Zainstalowanie radiowęzła do natychmiastowego przekazywania komunikatów. 2. Zakupienie szybkiego ogólnodostępnego łącza internetowego. 3. Zastosowanie dziennika elektronicznego.

54 Ewaluacja Koncepcji Jak każdy dokument, Koncepcja powinna podlegać ewaluacji. Na zakończenie roku szkolnego Dyrektor Szkoły powoła zespół zadaniowy, który dokona analizy realizacji Koncepcji i opracuje wnioski. Powinny być przedstawione na radzie pedagogicznej podsumowującej pracę szkoły.


Pobierz ppt "WSTĘP Koncepcja, zwana także planem rozwoju, jest obok Statutu najważniejszym dokumentem każdej placówki oświatowej. Wyznacza kierunki działania, główne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google