Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cele strategiczne i operacyjne, działania, akcje pilotażowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cele strategiczne i operacyjne, działania, akcje pilotażowe"— Zapis prezentacji:

1 Cele strategiczne i operacyjne, działania, akcje pilotażowe
Jacek Guliński Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Poznański Park Naukowo-Technologiczny FUAM Poznań,

2 Wizja innowacyjnej Wielkopolski
Partnerzy społeczno-gospodarczy zaangażowani w tworzenie strategii są zgodni, iż naszą wizją jest Wielkopolska: Wykorzystująca tradycję oraz współczesny potencjał intelektualny i gospodarczy, dla tworzenia innowacyjnych podstaw rozwoju, Uznająca innowacje za główny czynnik regionalnego wzrostu gospodarczo-społecznego, Tworząca środowisko przyjazne innowacjom poprzez wspieranie: powstawania i rozwoju firm innowacyjnych, tworzenia nowoczesnych technologii w jednostkach sektora B+R i komercjalizacji, powstania płaszczyzny współpracy nauki i gospodarki, 4. Zdolna konkurować z innymi regionami europejskimi.

3 Rozwój poprzez innowacje (1)
Wydatki na badania i rozwój (budżetowe i pozabudżetowe, kraj a region, Polska a Unia Europejska) Dystrybucja wydatków na B+R (typ badań – badania podstawowe i rozwojowe) J. Kozłowski, Raport o stanie Nauki i Techniki w Polsce, 2003

4 Wydatki na B+R / produkt brutto oraz w przeliczeniu na mieszkańca / rok (2001)
region % PLN mazowieckie 1.68 422 małopolskie 0.94 142 lubuskie 0.13 17 zachodniopomorskie 0.25 37 wielkopolskie 0.91 100 warmińsko-mazurskie - 35 świętokrzyskie 15 Polska 0.73 126 J. Kozłowski, Raport o stanie Nauki i Techniki w Polsce, 2003

5 Struktura finansowania B+R (%) według typu jednostki (2001)
podstawowe stosowane rozwojowe Polska 38 26 36 mazowieckie 52 21 27 małopolskie 50 23 lubuskie 42 44 14 zachodniopomorskie 37 wielkopolskie 24 30 46 warmińsko-mazurskie 15 13 72 świętokrzyskie 9 68 J. Kozłowski, Raport o stanie Nauki i Techniki w Polsce, 2003

6 Rozwój poprzez innowacje (2)
Liczba publikacji / liczba patentów i wdrożeń Liczba naukowców i inżynierów na 1 mln mieszkańców Liczba innowacyjnych przedsiębiorstw Udział wyrobów zaawansowanych technologicznie w eksporcie Liczba komputerów / mieszkańców

7 System Innowacyjny

8 Cele strategiczne 1. Integracja środowisk społeczno-gospodarczych na rzecz innowacji 2. Zwiększenie zdolności przedsiębiorstw do wprowadzania innowacji 3. Wykorzystanie potencjału badawczego Wielkopolski dla wzrostu konkurencyjności gospodarki 4. Budowa nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej

9 1. Integracja środowisk społeczno-gospodarczych regionu
1.1. Podniesienie kultury innowacyjnej środowisk regionu 1.2. Wsparcie poprzez innowacje słabiej rozwiniętych obszarów Wielkopolski 1.3. Tworzenie warunków i instrumentów dla wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji.

10 2. Zwiększenie zdolności przedsiębiorstw do wprowadzania innowacji
2.1. Przełamanie mentalnych barier innowacji i współpracy 2.2. Zwiększenie umiejętności kadr w przedsiębiorstwach 2.3. Rozwój bazy technicznej przedsiębiorstw 2.4. Rozwój międzyregionalnej współpracy firm

11 3.Wykorzystanie potencjału badawczego Wielkopolski dla wzrostu konkurencyjności gospodarki
3.1. Kreowanie przedsiębiorczych postaw w nauce 3.2. Utworzenie struktur i regulacji w nauce ułatwiających jej współpracę z gospodarką 3.3. Wzrost udziału przychodów ze współpracy z przedsiębiorstwami w nakładach na naukę 3.4. Dostosowanie oferty edukacyjnej nauki do potrzeb regionalnej gospodarki

12 4. Budowa nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej
4.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu działających na rzecz innowacji 4.2. Poprawa jakości usług oraz ich dostosowanie do potrzeb przedsiębiorstw 4.3. Poprawa struktury i ułatwienie dostępu do usług 4.4. Rozwój instrumentów finansowania innowacji, dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstw

13 4. Budowa nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej
4.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu działających na rzecz innowacji Tworzenie nowych i rozwój istniejących instytucji wsparcia. Rozwój kadr i wzmacnianie umiejętności instytucji wsparcia. 4.2. Poprawa jakości usług oraz ich dostosowanie do potrzeb przedsiębiorstw Uruchomienie nowych usług dla przedsiębiorstw, których braki są najbardziej odczuwalne. Motywowanie instytucji otoczenia do funkcjonowania rynkowego, poprzez stopniową komercjalizację świadczonych usług. Wprowadzenie regionalnego systemu jakości usług świadczonych przez instytucje wsparcia.

14 4. Budowa nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej
4.3. Poprawa struktury i ułatwienie dostępu do usług Tworzenie sieci współpracy miedzy instytucjami wsparcia w celu wymiany doświadczeń i uzupełnienia oferty. Promowanie i informowanie o ofertach instytucji wsparcia. 4.4. Rozwój instrumentów finansowania innowacji, dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstw Tworzenie instrumentów dzielących z przedsiębiorcą ryzyko wprowadzania innowacji (venture capital, business angels i podobne). Wprowadzenie instrumentów pozwalających finansować małe przedsięwzięcia oraz pozwalających rozpocząć działalność nowej, innowacyjnej firmie. Uzupełnienie oferty regionalnych funduszy gwarancyjnych o poręczenia na przedsięwzięcia innowacyjne.

15 Propozycja roli i zadań poszczególnych instytucji realizujących Strategię Innowacji
Lp. Rodzaj instytucji Nazwa instytucji Zadania 1. Władze samorządowe Samorząd Województwa Wielkopolskiego - Ogólny nadzór nad realizacją strategii - Inicjowanie działań, które mają być realizowane przez inne instytucje - Pomoc publiczna - Akcje promocyjne na skalę województwa - Budowa infrastruktury innowacyjnej na skalę regionu 2. Jednostki samorządu terytorialnego - Budowa partnerstwa publiczno-prywatnego - Budowa infrastruktury innowacyjnej na skalę lokalną 3. Instytucje wsparcia Inkubatory technologiczne, ośrodki transferu technologii, parki naukowo-technologiczne - Transfer technologii i innowacji - Dostarczanie infrastruktury materialnej dla przedsiębiorstw - Usługi informacyjne, pośrednictwo, doradztwo

16 Propozycja roli i zadań poszczególnych instytucji realizujących Strategię Innowacji c.d.
Lp. Rodzaj instytucji Nazwa instytucji Zadania 4. Jednostki edukacyjne i badawcze Uczelnie wyższe - Kształcenie kadr na potrzeby wielkopolskiej gospodarki - Współpraca z przedsiębiorstwami w zakresie tworzenia nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych - Komercjalizacja wyników prac badawczych 5. Jednostki badawczo-rozwojowe - Usługi związane z wiedzą i jakością 6. Jednostki Polskiej Akademii Nauk 7. Przedsiębiorstwa - Dostarczanie dobrych przykładów - Korzystanie z inicjatyw Regionalnej Strategii Innowacji

17 Propozycja roli i zadań poszczególnych instytucji realizujących Strategię Innowacji c.d.
Lp. Rodzaj instytucji Nazwa instytucji Zadania 8. Instytucje wsparcia Ośrodki doradczo-szkoleniowe, firmy doradcze, - Usługi szkoleniowe - Usługi informacyjne - Usługi doradcze 9. Izby i zrzeszenia przemysłowe, organizacje techniczne 10. Instytucje finansowe - Tworzenie instrumentów finansujących przedsięwzięcia innowacyjne

18 Fundusze strukturalne dla regionu
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego PRIORYTET 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów (transport, ochrona środowiska, badania i edukacja, dziedzictwo kulturowe, społeczeństwo informacyjne) PRIORYTET 2: Wzmocnienie regionalnej bazy ekonomicznej i zasobów ludzkich - Działanie 2.1 Rozwój zawodowy dostosowujący zasoby ludzkie do potrzeb regionalnego rynku pracy 255,2 mln € - Działanie 2.2 Reorientacja zawodowa 168,6 mln € - Działanie 2.3 Rozwój kadr regionalnej gospodarki 122,2 mln € - Działanie 2.4 Regionalne Strategie Innowacyjne 149,3 mln € - Działanie 2.5 Mikroprzedsiębiorstwa 155,5 mln € - Działanie 2.6 Rozwój turystyki 266,3 mln € PRIORYTET 3: Rozwój lokalny (infrastruktura lokalna i rewitalizacja obszarów zdegradowanych)

19 Fundusze strukturalne dla regionu
Działanie 2.4 Regionalne Strategie Innowacyjne RODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ PROJEKTÓW tworzenie sprawnego systemu komunikowania się, gromadzenia i wymiany informacji pomiędzy głównymi partnerami / aktorami RSI (kontynuacja procesu rozpoczętego w trakcie opracowywania RSI); bezpośrednie wsparcie finansowe (inwestycyjne) na realizację pilotażowych projektów inwestycyjnych przygotowanych w ramach RSI, przygotowanie projektów wynikających z celów Regionalnych Strategii Innowacyjnych i służących ich realizacji, promocja RSI oraz informowanie na temat konieczności działań proinnowacyjnych w regionie pogłębienie wiedzy na temat zachodzących procesów innowacyjnych oraz zdobycie przez głównych uczestników RSI praktycznych umiejętności w zakresie planowania strategicznego, partnerstwa (networking) oraz zarządzania projektami

20 Fundusze strukturalne dla regionu
Działanie 2.4 Regionalne Strategie Innowacyjne KWALIFIKUJĄCE SIĘ WYDATKI: Przygotowanie dokumentacji projektowej (niezbędne studia, analizy, dokumentacja techniczna) Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń (konferencje, seminaria, warsztaty, itp.), w tym przygotowanie materiałów szkoleniowych, wynajem sali, honorarium wykładowców, zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia szkolenia. Koszty związane z organizacją działań promujących RSI (opracowanie i realizacja kampanii promocyjnej, przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych, organizacja wydarzeń promujących RSI) Koszty utworzenia baz danych (koszt zakupu usług niezbędnych do utworzenia baz danych) Zakup sprzętu i wyposażenia Koszt robót budowlanych

21 Działania krótkookresowe (bieżące)
Proponowane akcje oraz możliwe źródła finansowania z funduszy strukturalnych Działania krótkookresowe (bieżące) Akcja Opis Nr celu oper. Źródło finansowania Konkurs tworzenia biznes planów Adresowany do pracowników sektora B+R, absolwentów, studentów i doktorantów. Konkurs będzie dotyczył pomysłów na założenie nowej firmy opartej na wiedzy. Będzie połączony ze szkoleniami oraz wsparciem doradczym w pierwszym okresie działalności firmy. 3.1 SPO RZL 2.3. Forum Współpracy Promocja lokalnych Forum Współpracy, które powinny działać w każdym powiecie, a spotkania odbywać się regularnie. 1.2 2.1 Utworzenie Wielkopolskiej Sieci Innowacyjnej Sieć o strukturze subregionalnej będzie platformą współpracy pomiędzy instytucjami wsparcia z całego regionu. 1.3 4.2 4.3 SPO WKP 1.1.1. Konkurs na najbardziej innowacyjne MSP w Wielkopolsce Systematyczna akcja medialna, konkurs pozwoli na prezentację dobrych przykładów innowacyjnych firm -uczestników konkursu, a laureaci zostaną poproszeni o zorganizowanie na terenie swojej firmy spotkania -prezentacji dla innych przedsiębiorstw. 1.1 2.2

22 Działania krótkookresowe (bieżące)
Przykładowe akcje – możliwe źródła finansowania z funduszy strukturalnych c.d. Działania krótkookresowe (bieżące) Akcja Opis Nr celu oper. Źródło finansowania Interaktywne warsztaty dla podniesienia umiejętności menedżerskich i myślenia strategicznego w przedsiębiorstwach Warsztaty będą przeprowadzone przez doświadczonych konsultantów dla wyselekcjonowanej grupy przedsiębiorstw. W celu pozyskania najbardziej zmotywowanych firm warsztaty będą częściowo odpłatne. 2.2. ZPORR 2.3. SPO RZL Organizacja Międzyregionalnego Forum Kooperacyjnego Seminarium połączone ze spotkaniami biznesowymi przedsiębiorstw z kilku wybranych branż trzech regionów: Wielkopolski, Brandenburgii i Marche. 2.4. Budowa Poznańskiego Inkubatora Zaawansowanych Technologii Budowa Poznańskiego Inkubatora Zaawansowanych Technologii, ułatwiającego absolwentom wyższych uczelni tworzenie własnych przedsiębiorstw na bazie najnowocześniejszych technologii. 1.3. 3.1. 4.1.  SPO WKP 1.3.3. Centrum Zaawansowanych Technologii Chemicznych Utworzenie Centrum Zaawansowanych Technologii Chemicznych 3.2. 1.4.2. 1.4.1.

23 Działania średniookresowe
Przykładowe akcje – możliwe źródła finansowania z funduszy strukturalnych c.d. Działania średniookresowe Akcja Opis Nr celu oper. Źródło finansowania Akcja wzmocnienia tworzących się klasterów (gron przedsiębiorców) Dotacja przyznawana w wyniku konkursu na projekt wspierający wspólne działanie kilku przedsiębiorstw z tej samej branży i terenu (wspólna promocja eksportu, wspólne zakupy, zbudowanie wspólnej strategii działania itp.) oraz promocja medialna wyników akcji. 2.1. SPO WKP 2.1.5. 2.3.5. Utworzenie Tureckiej Strefy Inwestycyjnej Planowane jest utworzenie strefy inwestycyjnej obejmującej obszar o powierzchni ha. Celem obsługi strefy powołany został przy Tureckiej Izbie Gospodarczej Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości. 1.2. ZPORR 3.1. Akcja budowania partnerstwa akademicko-przemysłowego dla rozwoju kadr Akcja pilotażowa, która będzie polegała na umowie o praktyki dla studentów oraz doktorantów, pomiędzy wybraną jednostką uczelni a grupą przedsiębiorstw z tej samej branży. ZPORR SPO RZL Konkurs na stworzenie atrakcyjnej oferty szkoleniowej lub badawczej Konkurs adresowany do instytucji sektora B+R, które będą formułować swoją ofertę badawczą i szkoleniową dla przedsiębiorstw. 3.3. 3.4. 2.3. Utworzenie ośrodków transferu technologii i innowacji Tworzenie ośrodków transferu technologii i innowacji w wybranych uczelniach i jednostkach badawczo-rozwojowych. 3.2. 1.1.2. Akcja szkoleniowa i informacyjna prowadzona przez uczelniany ośrodek transferu technologii, na zamówienie grupy przedsiębiorstw Realizacja współpracy pracowników uczelni z grupą przedsiębiorstw określonej branży  ZPORR

24 Działania średniookresowe
Przykładowe akcje – możliwe źródła finansowania z funduszy strukturalnych c.d. Działania średniookresowe Akcja Opis Nr celu oper. Źródło finansowania Stworzenie funduszu venture capital Stworzenie nowego instrumentu finansowania innowacji: funduszu venture capital 4.4.  SPO WKP 1.2.1. Stworzenie funduszu seed capital Stworzenie nowego instrumentu finansowania innowacji: funduszu seed capital. 1.2.3. Konkurs na program edukacyjny Konkurs na autorski program edukacyjny dla szkół, promujący postawy przedsiębiorcze i innowacyjne. 4.3.  SPO RZL 2.1. Budowa na bazie internetu Wielkopolskiej Platformy Informacyjnej Platforma ma być narzędziem ułatwiającym przepływ informacji dla rozwoju innowacji w regionie. 1.1. 1.5.1. Doradca finansowy dla przedsięwzięć innowacyjnych Przygotowanie i uruchomienie w kilku wybranych ośrodkach wsparcia w regionie pilotażowej usługi doradczo-informacyjnej dla przedsiębiorstw, polegającej na informacji o dostępnych źródłach finansowania innowacyjnych przedsięwzięć, doradztwa i pomocy w ubieganiu się o finansowanie z konkretnej instytucji. 4.2. 1.1.2. Foresight dla Wielkopolski Przeprowadzenie programu Foresightu dla Wielkopolski, poprzez konsultacje i zebranie doświadczeń ekspertów. Program ten pozwoli na zbudowanie scenariuszy rozwoju regionu oraz wskazanie najbardziej przyszłościowych sektorów regionalnej gospodarki dla rozwoju innowacyjnej polityki Wielkopolski. 1.3. 1.4.6.


Pobierz ppt "Cele strategiczne i operacyjne, działania, akcje pilotażowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google