Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin gimnazjalny r.sz. 2014/2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin gimnazjalny r.sz. 2014/2015."— Zapis prezentacji:

1 Egzamin gimnazjalny r.sz. 2014/2015

2 SYSTEM OCENIANIA ZEWNĘTRZNEGO
EGZAMIN GIMNAZJALNY SPRAWDZIAN EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

3 SYSTEM OCENIANIA ZEWNĘTRZNEGO
EGZAMIN GIMNAZJALNY

4 EGZAMIN GIMNAZJALNY SPRAWDZA POZIOM OPANOWANIA UMIEJĘTNOŚCI I WIADOMOŚCI OKREŚLONYCH W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ w części pierwszej – z zakresu przedmiotów humanistycznych w części drugiej – z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych W części trzeciej – z zakresu języka nowożytnego

5 W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM
EGZAMIN GIMNAZJALNY PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM POWSZECHNY OBOWIĄZKOWY MIĘDZYPRZEDMIOTOWY

6 EGZAMIN GIMNAZJALNY PRZEPROWADZANY W KWIETNIU OBEJMUJE TRZY CZĘŚCI
WYNIK W SKALI PROCENTOWEJ I CENTYLOWEJ MAKSYMALNIE 50 PUNKTÓW Z KAŻDEJ CZĘŚCI WYNIK NIE MA WPŁYWU NA UKOŃCZENIE SZKOŁY WYNIK MA WPŁYW NA DALSZE KSZTAŁCENIE

7 Terminy egzaminu próbnego
20 października Część humanistyczna Historia i wiedza o społeczeństwie 11.00 – Język polski. 21 października Część matematyczno - przyrodnicza. 9.00 – Przedmioty przyrodnicze (biologia, chemia, fizyka i geografia) 11.00 – Matematyka 22 października Język obcy nowożytny. Test na poziomie podstawowym Test na poziomie rozszerzonym

8 Obowiązek przystąpienia
Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi przystąpić do niego każdy uczeń kończący szkołę. Przystąpienie do egzaminu jest bowiem jednym z warunków jej ukończenia. Jeżeli uczeń nie przystąpi do egzaminu gimnazjalnego w danym roku, musi powtórzyć ostatnią klasę gimnazjum i przystąpić do niego w roku następnym.

9 Znaczenie egzaminu Egzaminu gimnazjalnego nie można nie zdać. Liczba punktów uzyskana na tym egzaminie nie ma wpływu na ukończenie szkoły; nawet wówczas, gdy wynik będzie zerowy, gimnazjalista ukończy szkołę (pod warunkiem, że w wyniku klasyfikacji końcowej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyska oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej). Wynik egzaminu gimnazjalnego ma znaczenie zarówno informacyjne, jak i selekcyjne. Jest brany pod uwagę przez szkoły ponadgimnazjalne przy przyjmowaniu uczniów do tych szkół.

10 Zwolnienie Istnieje również możliwość zwolnienia ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego.

11 Terminy egzaminu gimnazjalnego
21 kwietnia 2015r Część humanistyczna Historia i wiedza o społeczeństwie 11.00 – Język polski. 22 kwietnia 2015r. Część matematyczno - przyrodnicza. 9.00 – Przedmioty przyrodnicze (biologia, chemia, fizyka i geografia) 11.00 – Matematyka 23 kwietnia 2013r. Język obcy nowożytny. Test na poziomie podstawowym Test na poziomie rozszerzonym

12 Zasady egzaminu gimnazjalnego z języka obcego
Czas trwania egzaminu Egzamin z języka angielskiego trwa 60 minut na każdym z poziomów: podstawowym i rozszerzonym. Przebieg egzaminu Egzamin na poziomie podstawowym i rozszerzonym będzie się odbywał tego samego dnia z przerwą między tymi częściami.  Język Gimnazjalista dokonuje wyboru jednego z siedmiu języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego (od roku szkolnego 2013/2014) lub włoskiego. Może wybrać tylko ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego.

13 Zasady egzaminu gimnazjalnego z języka obcego
Deklaracja wyboru języka W celu przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego należy złożyć pisemną deklarację wyboru języka obcego. Deklarację składa się dyrektorowi gimnazjum nie później niż 20 września roku szkolnego, w którym gimnazjalista przystępuje do egzaminu. W imieniu uczniów niepełnoletnich deklarację składają ich rodzice lub prawni opiekunowie. Osoby pełnoletnie składają deklarację samodzielnie. Poziom podstawowy i rozszerzony Uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuują naukę języka rozpoczętą w szkole podstawowej zdają egzamin gimnazjalny z języka obcego na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Do poziomu podstawowego egzaminu z języka obcego mogą przystąpić uczniowie, którzy rozpoczęli jego naukę w klasie 1. gimnazjum i uczyli się go jako przedmiotu obowiązkowego. Uczniowie ci, jeśli chcą sprawdzić poziom swoich umiejętności językowych, mogą przystąpić również do egzaminu na poziomie rozszerzonym.

14 Skala wyników Na zaświadczeniach o wynikach z egzaminu uczniowie będą otrzymywać wyniki procentowe z pięciu lub sześciu. zakresów wiedzy. Na zaświadczeniach będzie też umieszczony wynik centylowy ucznia z tych zakresów wiedzy. Wynik centylowy pozwoli porównać wynik ucznia na tle całej populacji zdających.

15 Termin egzaminów dodatkowych
Gimnazjaliści, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogli przystąpić do egzaminu w ustalonym terminie kwietniowym, a także ci, którym egzamin przerwano, przystępują do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora CKE. Dodatkowy egzamin odbędzie się: 1 czerwca 2015r. – część humanistyczna 2 czerwca 2015r. – część matematyczno-przyrodnicza 3 czerwca 2015r. – język obcy nowożytny.

16 Miejsce, w którym przeprowadzany jest egzamin gimnazjalny, musi spełniać warunki określone przepisami bhp i zapewniać piszącym samodzielność pracy. Zasady organizacji i przeprowadzania egzaminu zostały zawarte w  rozporządzeniu oraz procedurach. 

17 Zestaw egzaminacyjny Każdy uczeń (słuchacz) przystępujący do egzaminu gimnazjalnego otrzymuje zestaw zadań wraz z kartą odpowiedzi (tzw. arkusz egzaminacyjny). Zestawy do przeprowadzania egzaminu przygotowują okręgowe komisje egzaminacyjne, a o tym, który z nich będą rozwiązywać gimnazjaliści decyduje dyrektor CKE. Przykładowe zestawy zadań zamieszczone są w Informatorach.

18 Sprawdzanie Rozwiązane przez ucznia zadania otwarte są sprawdzane i punktowane przez specjalnie przygotowanych i przeszkolonych egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych, wpisanych do ewidencji. Karty odpowiedzi, na których są odpowiedzi do zadań zamkniętych (naniesione przez uczniów) oraz wyniki zadań otwartych (wpisane przez egzaminatorów), wprowadza się do elektronicznych czytników, w których każda z kart jest odczytywana. Wynik odczytu wprowadzony zostaje do bazy danych.

19 Egzaminatorzy Egzaminatorów powołuje dyrektor OKE. Nie mogą oni sprawdzać prac uczniów ze szkoły, w której są zatrudnieni.

20 Wynik Wynik egzaminu gimnazjalnego to suma punktów uzyskanych za wykonanie zadań otwartych i zamkniętych. Ustala go okręgowa komisja egzaminacyjna na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. Jest on ostateczny.

21 Zaświadczenie . Wyniku egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie szkolnym. Każdy gimnazjalista otrzymuje natomiast z OKE odrębne zaświadczenie o uzyskanych przez siebie wynikach. Uczeń (słuchacz) lub jego rodzice (prawni opiekunowie) odbierają to zaświadczenie w szkole.

22 Unieważnienie W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez gimnazjalistę lub jeżeli zakłóca on prawidłowy przebieg egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom (słuchaczom), przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę tego gimnazjalisty i przerywa jego egzamin. Informację o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu zamieszcza się w protokole.

23 Udostępnienie pracy Na prośbę ucznia (słuchacza) lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniona uczniowi (słuchaczowi) lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora OKE.

24 Sprawdzenie poprawności danych osobowych
Na stronie OKE będzie dostępny serwis dla uczniów. Używając indywidualnego identyfikatora, który uczeń uzyska od dyrektora szkoły i hasła, którym jest PESEL ucznia, będzie mógł on sprawdzić poprawność swoich danych osobowych i ewentualne błędy zgłosić do dyrektora szkoły do końca stycznia 2015r. Od dnia uwolnienia wyników egzaminu gimnazjalnego tj. od ok 20 czerwca 2013r. uczeń będzie mógł uzyskać informacje o indywidualnych wynikach egzaminu .

25 Rodzicu wspieraj swoje dziecko
dopilnuj aby wyspało się w noc poprzedzającą egzamin, dopilnuj aby wstało odpowiednio wcześnie, zjadło śniadanie i dojechało spokojnie do szkoły ( uczniowie spóźnieni nie biorą udziału w danej części egzaminu) sprawdźcie wieczorem wspólnie z dzieckiem czy posiada odpowiednie przybory i legitymację szkolną, rozmawiaj z dzieckiem przed i po każdej części egzaminu aby mogło się „wygadać” i rozładować stres zadbaj o dobrą atmosferę i przyjemności w czasie egzaminów

26 INSTYTUCJE ODPOWIEDZIALNE ZA PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ SYSTEMU EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH
CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA w Warszawie - powołana przez sejm RP ustawą z dnia 25 lipca 1998 r. OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE - powołane przez Ministra Edukacji Narodowej rozporządzeniem z dnia 18 lutego 1999 r.

27 ZASIĘG TERYTORIALNY OKRĘGOWYCH KOMISJI EGZAMINACYJNYCH
OKE w Gdańsku OKE w Jaworznie OKE w Krakowie OKE w Łodzi OKE w Łomży OKE w Poznaniu OKE w Warszawie OKE we Wrocławiu

28 Dziękuję za uwagę OKE w Gdańsku


Pobierz ppt "Egzamin gimnazjalny r.sz. 2014/2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google