Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja wyników pracy badawczej „Badanie obrotu uszlachetniającego w wymianie międzynarodowej dla potrzeb rachunków narodowych”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja wyników pracy badawczej „Badanie obrotu uszlachetniającego w wymianie międzynarodowej dla potrzeb rachunków narodowych”"— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja wyników pracy badawczej „Badanie obrotu uszlachetniającego w wymianie międzynarodowej dla potrzeb rachunków narodowych”

2 Wyroby wysłane za granicę do uszlachetnienia Usługa uszlachetnienia Usługa produkcyjna w odniesieniu do środków rzeczowych będących własnością osób trzecich (uszlachetnianie) obejmuje przetwarzanie, montaż, udoskonalenie, renowację oraz pomalowanie wykonywane przez przedsiębiorstwa niebędące właścicielami danych towarów.

3 Wyroby wysłane za granicę do uszlachetnienia - zmiany między ESA 95 i ESA 2010 ESA 95ESA 2010 Imputacja zmiany własności towaru (umowne przypisanie zmiany własności towaru) Brak imputacji zmiany własności towaru (nie przypisuje się zmiany własności towaru) Rejestracja brutto: wykazywanie pełnej wartości importowanych i eksportowanych towarów; tj. wartość powierzonych do uszlachet. towarów oraz wartość powierzonych towarów do uszlachet. łącznie z wartością usługi Rejestracja netto: wykazywanie tylko wartości usługi na uszlachetnianym towarze Zgodność danych statystyki handlu zagranicznego z danymi w bilansie płatniczym i rachunkach narodowych. Brak zgodności danych statystyki handlu zagranicznego z danymi w bilansie płatniczym i rachunkach narodowych

4 Źródła danych dla obliczenia wartości usług uszlachetniania na rachunku wymiany towarów i usług z zagranicą Badanie międzynarodowego handlu usługami dane z formularzy: DNU-K „Sprawozdania o międzynarodowej wymianie usług za kwartał …” DNU-R „Sprawozdania o międzynarodowej wymianie usług za rok …” Badanie międzynarodowego handlu towarami dane z systemu: EXTRASTAT, tj. wymiany towarowej z ”krajami trzecimi” czyli niebędącymi członkami Unii Europejskiej; INTRASTAT, tj. system wymiany towarowej z państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

5 Towaray wysłane za granicę do uszlachetnienia Obrót uszlachetniający towarów – czynny i bierny Przerobiony, uszlachetniony, wyprodukowany towar pozostaje własnością wysyłającego. Transakcje takie w statystyce handlu zagranicznego nazywane są: 1) obrotem uszlachetniającym czynnym dla tego kraju, w którym odbywa się przerób, 2) obrotem uszlachetniającym biernym dla kraju, który powierza towar do przerobu za granicę.

6 Międzynarodowa wymiana usług Import i eksport usług uszlachetnienia Kraj, który wysyła towary do uszlachetnienia wykazuje import usługi uszlachetnienia (wartość rozchodu podmiotu na formularzach DNU-K i DNU-R). Kraj, w którym uszlachetnienie ma miejsce, rejestruje eksport usługi uszlachetnienia (wartość przychodu podmiotu na formularzach DNU-K i DNU-R). Źródło: Sprawozdania o międzynarodowej wymianie usług DNU-K/DNU-R

7 Import i eksport usług uszlachetnienia NierezydentRezydent Granica Rozchody (import) z tytułu usług uszlachetnienia (kod 150) Przychody (eksport) z tytułu usług uszlachetnienia (kod 150) Przychody (eksport) z tytułu usług uszlachetnienia materiałów/towarów świadczonych przez podwykonawcę na rzecz nierezydenta (kod 150) Rozchody (import) z tytułu usług uszlachetnienia materiałów/towarów świadczonych na rzecz rezydenta przez podwykonawcę za granicą (kod 150) Kraj wysyłający towary do uszlachetnienia Kraj świadczenia usługi uszlachetnienia

8 Kody rodzajów transakcji stosowane w handlu zagranicznym dla uszlachetnianych towarów 41 dostawy mające na celu uszlachetnianie w ramach umowy (bez przeniesienia prawa własności); towary, które mają wrócić do początkowego państwa wysyłki, 42 dostawy mające na celu uszlachetnianie w ramach umowy (bez przeniesienia prawa własności); towary, które nie mają wrócić do początkowego państwa wysyłki, 51 dostawy następujące po uszlachetnianiu w ramach umowy (bez przeniesienia prawa własności); towary, które wracają do początkowego państwa wysyłki, 52 dostawy następujące po uszlachetnianiu w ramach umowy (bez przeniesienia prawa własności); towary, które nie wracają do początkowego państwa wysyłki.

9 Uszlachetnianie towarów czynne dla rezydenta (świadczy usługę) oraz bierne dla nierezydenta (nabywa usługę) NierezydentRezydent Granica wywóz towarów do uszlachetniania (kod 41) ; eksport 41 dostawy mające na celu uszlachetnianie w ramach umowy przywóz towarów do uszlachetniania (kod 41 ); import wywóz towarów po uszlachetnianiu (kod 51) ; eksport przywóz towarów po uszlachetnianiu (kod 51 ); import 51 dostawy następujące po uszlachetnianiu w ramach umowy

10 Wpływ zmiany metodologicznej dotyczącej rejestracji obrotu uszlachetniającego na prezentację danych o handlu zagranicznym wg ESA 2010 i BPM6 Import pomniejszenie wartości towarów o wartość towarów w procedurze uszlachetnienia powiększenie wartości usług o wartość usł. uszlachetnienia i napraw Eksport pomniejszenie wartości towarów o wartość towarów w procedurze uszlachetnienia powiększenie wartości usług o wartość usł. uszlachetnienia i napraw Zmiana metodologii w podejściu do towarów wysyłanych do uszlachetnienia nie powoduje zmiany salda wymiany towarów i usług z zagranicą

11 Rejestracja obrotu uszlachetniającego Statystyka handlu zagranicznego Bilans płatniczy BPM6 Rachunki narodowe ESA 2010 2. Towary 2. Usługi szlachetnienia (kod 150); 3. Usługi naprawy (kod 160) 1. Towary w uszlachetnieniu 1. Usługi 2. Towary Towary wg CN Usługi wg EBOPS 2002; Towary na bazie BPM6 Usługi i towary wg PKWiU 2008 1. Pozostałe usługi

12 Wybrane usługi podwykonawców wg PKWiU 2008 Symbol PKWiU Nazwa grupowania 10.11.9Usługi podwykonawców związane z produkcją mięsa przetworzonego i zakonserwowanego 10.12.9Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworzonego i zakonserwowanego mięsa z drobiu 10.39.99Usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem owoców i warzyw, z wyłączeniem ziemniaków 10.41.9Usługi podwykonawców związane z produkcją olejów i tłuszczów 14.13.9Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałej odzieży wierzchniej 14.19.9Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałej odzieży i dodatków odzieżowych 15.20.9Usługi podwykonawców związane z produkcją obuwia 26.20.9Usługi związane z produkcją komputerów i urządzeń peryferyjnych; usługi podwykonawców związane z produkcją komputerów i urządzeń peryferyjnych 32.99.9Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowanych

13 Towary wysłane za granicę do uszlachetnienia Przypadki obrotu uszlachetniającego 1. Towary wysłane do uszlachetnienia powracają po uszlachetnianiu do kraju wysyłającego 2. Towary wysłane do uszlachetnienia nie powracają po uszlachetnianiu do kraju wysyłającego i są sprzedane w kraju świadczącym usługę uszlachetnienia 3. Towary wysłane do uszlachetnienia nie powracają po uszlachetnianiu do kraju wysyłającego i są sprzedane do trzeciego kraju

14 1. Towary wysłane do uszlachetnienia powracają po uszlachetnianiu do kraju wysyłającego (przypadek podstawowy) Przypadek Statystka HZBPM6/ESA2010 towary do uszlachetnienia towaryusługi 1. A: eksport towaru do B; następnie import towaru z B (włączając opłatę za uszlachetnienie); B: import towaru z A; następnie eksport towaru do A (włączając opłatę za uszlachetnienie). A i B: brak rejestracji przepływu uszlachetnianych towarów; zachowana własność towarów wysyłającego kraju A A: import usługi z B B: eksport usługi do A Rejestracja danych o towarach w obrocie uszlachetniającym

15 1. Przypadek podstawowy: towary wysłane do uszlachetnienia powracają do kraju wysyłki Kraj B Gospodarka świadcząca usługę Kraj A Właściciel Przepływ towarów Przepływ usług Płatność Import usług /Eksport usług BPM6 (kod = 150/160) ESA 2010 (usługi ogółem/pozycje bilansowe wg PKWiU) Towary powracające do początkowego kraju wywozu (imp. tow./eks. tow. = kod51) Towary wysłane w celu przetwarzania, które mają wrócić do początkowego kraju wywozu (eks. tow./imp. tow. = kod41 Różnica między wartością towarów wysłanych za granicę do uszlachetniania i wartością towarów, które wróciły po uszlachetnianiu stanowi wartość opłaty za wykonaną usługę (ujęcie netto na bazie danych HZ) Opłata za wykonaną usługę

16 2. Towary wysłane do uszlachetnienia nie powracają po uszlachetnieniu do kraju wysyłającego i są sprzedane w kraju świadczącym usługę uszlachetnienia Rejestracja danych o towarach w obrocie uszlachetniającym Przypadek Statystka HZBPM6/ESA2010 towary do uszlachetnienia towaryusługi 2. A: eksport towaru do B; brak importu towaru z B; B: import towaru z A; brak eksportu towaru do A. A i B: brak rejestracji przepływu uszlachetnianych towarów; zachowana własność towarów wysyłającego kraju A A: eksport uszlachetnionego i jednocześnie sprzedanego towaru do B; brak w HZ, do ujęcia w rachunkach kraju A wg BPM6/ESA 2010 B: import uszlachetnionego i jednocześnie sprzedanego towaru z A; brak w HZ, do ujęcia w rachunkach kraju B wg BPM6/ESA 2010 A: import usługi z B B: eksport usługi do A

17 3. Towary wysłane do uszlachetnienia nie powracają po uszlachetnieniu do kraju wysyłającego i są sprzedane do kraju trzeciego Rejestracja danych o towarach w obrocie uszlachetniającym Przypadek Statystka HZBPM6/ESA2010 towary do uszlachetniania towaryusługi 3. A: eksport towaru do B; B: import towaru z A; eksport towaru do C (włączając opłatę za uszlachetnienie); C: import towaru z B (łącznie z opłatą za uszlachetnienie) A, B i C: brak rejestracji przepływu uszlachetnianych towarów; zachowana własność towarów wysyłającego kraju A A: eksport uszlachetnionego i jednocześnie sprzedanego towaru do kraju C; brak w HZ, do ujęcia w rachunkach kraju A wg BPM6/ESA 2010 B: brak przepływu towarów; zachowana własność towarów wysyłającego kraju A C: import towaru z A (zgodnie z zasadą zmiany własności) A: import usługi z B B: eksport usługi do A

18 1. Statystyka towarowa HZ nie rejestruje wartości towaru sprzedanego w kraju podwykonawcy, który nie przekracza granicy. 2. Konieczne są dalsze prace dla oszacowania wartości importu/eksportu towarów, które nie przekraczają granicy (analiza nowych źródeł danych: rejestr VAT, uzupełniające panelowe badanie najważniejszych jednostek uczestniczących w tych transakcjach?). 3. Usługa uszlachetnienia biernego nie może być obliczona jako różnica między towarami powracającymi po uszlachetnieniu i wysyłanymi do uszlachetnienia (część wysłanych do uszlachetnienia towarów nie wraca do kraju wysyłki). Przypadek 2 i 3: towary wysłane za granicę do uszlachetnienia nie powracają do kraju wysyłki

19 Ważniejsze grupy towarowe wykazujące obrót uszlachetniający w 2010 r. Import Statki i konstrukcje pływająceTkaninyCzęści do statków powietrznychPozostałe wyroby z metali Eksport Statki i konstrukcje pływającePozostała odzież wierzchniaCzęści do statków powietrznychMeble i materace

20 Zestawienie wartości sald z zakresu międzynarodowego handlu towarami wg ESA95 (w mln zł)

21 Towary w procedurze uszlachetnienia (w mln zł) (na podstawie danych statystyki międzynarodowego handlu towarami)

22 Zestawienie danych z zakresu międzynarodowego handlu usługami wg ESA2010 (w mln zł)

23 Usługi uszlachetnienia – statystyka międzynarodowego handlu usługami (w mln zł)

24 Usługi naprawy– statystyka międzynarodowego handlu usługami (w mln zł)

25 Wpływ nowego źródła danych na saldo wymiany towarów i usług w handlu zagranicznym wg ESA 2010 (w mln zł)

26 Towary wysłane za granicę do uszlachetnienia Ocena wpływu zmiany uwzględniającej obrót uszlachetniający na poziom PKB Polski (ceny bieżące) ESA 2010 w 2010 r. = ok. +0,03% w 2011 r. = ok. –0,13% w 2012 r. = ok. +0,02% Saldo wymiany towarów i usług ulega zmianie z powodu zmiany źródła danych

27 Podsumowanie 1. przyjęto dane o wartości usług uszlachetnienia i napraw ze statystyki międzynarodowego handlu usługami do stosowania w opracowaniu transakcji w handlu zagranicznym wg metodologii ESA2010, 2. przedstawiono koncepcję opracowania danych o obrocie uszlachetniającym w układzie ogólnopolskim, 3. konieczne jest kontynuowanie prac nad rozwojem i wykorzystaniem przygotowanych tablic analitycznych dotyczących badania spójności danych sprawozdawczych z zakresu obrotu uszlachetniającego, 4. niezbędne jest dalsze doskonalenie metodologii opracowania danych o obrocie uszlachetniającym poprzez prowadzenie prac badawczych nad wykorzystaniem nowych źródeł danych dotyczących towarów w procedurze uszlachetnienia, 5. przyjęte dane z zakresu usług uszlachetnienia i napraw, na bazie statystyki międzynarodowej wymiany usług, stanowią podstawę do przeprowadzenia szacunków związanych z ich opracowaniem w na poziomie regionalnym (wg województw).

28 Dziękuję za uwagę

29 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/europejski-system- rachunkow-narodowych-i-regionalnych-esa-2010/ 2. Podręcznik dotyczący różnic pomiędzy ESA 95 a ESA 2010 http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/europejski-system- rachunkow-narodowych-i-regionalnych-esa-2010/ 3. Balance of Payments and International Investment Position Manual (BPM6) http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/bopman6.htm 4. Manual on Goods Sent Abroad for Processing, http://apl.czso.cz/nufile/Manual%20on%20goods%20sent%20abroad%20for%2 0processing%20FINAL.pdf 5. Processing of goods and related flows, note prepared by WTO's International Trade Statistics Section http://unstats.un.org/unsd/trade/WS%20Bangkok06/Agencies%20Presentation s/WTO%20-%20agency%20presentation.pdf Podstawowe źródła danych

30 1. ESA 95 - Europejski System Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA 95 -European System of National and Regional Accounts), 2. ESA 2010 - Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA 2010 - European System of National and Regional Accounts), 3. BPM5 - Podręcznik bilansu płatniczego (wydanie 5) (BPM5 - Balance of Payments Manual, fifth edition), 4. BPM6 – Podręcznik bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej (wydanie 6), (BPM6 - Balance of Payments and International Investment Position Manual, sixth edition), 5. EBOPS 2002 — Rozszerzona Klasyfikacja Usług w Bilansie Płatniczym 2002 (EBOPS 2002 — Extended Balance of Payments Services Classification 2002), 6. PKWiU — Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU — Polish Classification of Products and Services), 7. Nomenklatura Scalona CN (Combined Nomenclature CN), 8. HZ - Statystyka handlu zagranicznego (HZ - Foreign Trade Statistics (FTS)). Ważniejsze skróty


Pobierz ppt "Prezentacja wyników pracy badawczej „Badanie obrotu uszlachetniającego w wymianie międzynarodowej dla potrzeb rachunków narodowych”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google